Anda di halaman 1dari 42

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

TUN RAZAK (TR)-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013 1.0 Pendah ! an Bagi memenuhi keperluan Vice Cancelor Special Project (VCSP) dan melengkapkan lima teras untuk melahirkan graduan Universiti Teknologi MA A (U!TM) khususn"a dalam kalangan "a#a$an% a&a Pe'#a%(!an K)!e* T n A+d ! Ra,a% ("PK TR) UiTM Ca#angan $elantan dengan mengadakan program la#atan antara%angsa& Antara lima teras graduan UiTM terse%ut adalah' Leadership (kepimpinan) Cri i!a" Thi#$i#% (pemikiran kritikal) Ei&&e! i'e C()*#i!a i(# (komuikasi %erkesan) I# repre#e*r (keusaha#anan) Tea)+(r$ (kerja %erpasukan)

Untuk meletakkan UiTM di mata dunia dan seterusn"a mencapai matlamat universiti %agi menjadi ,(r"d C"ass U#i'ersi -( adalah antara agenda penting universiti dan U!TM ca#angan $elantan& !a secara tidak langsung men"empurnakan visi pengantara%angsaan pelajar "ang diilhamkan oleh )ang Ber%ahagia *ato+ ,ai% Canselor( *ato- Pro.& !r& *r& Sahol /amid A%u Bakar& Beliau %erhasrat mencapai #a#asan untuk mem%entuk graduan %erinsiprasi 0agasan 1 Mala"sia %ersesuaian dengan ca%aran pada masa kini& Cita2cita murni ini mampu melengkapkan lagi para graduan universiti mengharungi hari muka "ang menca%ar dengan pengalaman mengadakan program pengantara%angsaan& *emi men3ahirkan misi ini( "PK TR melalui Unit Pengurusan $olej merancang satu la#atan antara%angsa ke negara !ndonesia "akni di Acheh& Perancangan ini sejajar dengan Perancangan Strategik UiTM $elantan "ang menetapkan %aha#a la#atan antara%angsa pelajar ialah agenda tahunan kampus& Program la#atan antara%angsa ini juga merupakan julung2julung kali diadakan oleh 4P$ T untuk memecahkan tradisi di mana pada kali ini program seperti ini dapat diadakan& Men"edari hakikat ini( kami telah mengam%il inisiati. untuk mengadakan satu la#atan ke !ndonesia& Peluang keemasan ini akan menjadi titik tolak untuk mahasis#a menjadi le%ih sensiti. dan peka dengan ke%uda"aan( keunikan dan etnik "ang terdapat di sana& Secara tidak langsung( ia

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

dapat menam%ahkan ilmu pengetahuan serta meluaskan pandangan mahasis#a terhadap negara terse%ut& Malah kami #arga 4P$ T dengan rasa rendah diri akan men"um%angkan %antuan dan khidmat mas"arakat kepada #arga Acheh disana "ang telah ditimpa musi%ah Tsunami& *engan ini menunjukkan rak"at Mala"sia pihatin terhadap kesusahan "ang dihadapi oleh mereka& *i samping itu( rom%ongan mahasis#a ini turut mem%a#a misi para penaja dan universiti& !ni merupakan peluang ter%aik kepada para penaja untuk meneroka pasaran %erpotensi di %umi Acheh "ang dalam proses mem%angun selepas kejadian Tsunami& Secara tidak langsung ia juga mem%eri peluang kepada mahasis#a dan penaja untuk me#ujudkan hu%ungan dua hala %ersama pihak mereka&

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

2.0 B $('an -').'a/ 2.1 Na/a Pe'&a$ an0 4a#atankuasa Per#akilan $olej Tun a3ak (4P$ T ) Universiti Teknologi MA A (U!TM)($elantan 2.2 De&$(na&(0 Acheh( !ndonesia 2.3 Ta'(%h0 55 April 5617258 April 5617 2.1 "an.%a Ma&a P').'a/0 9 hari : malam 2.2 B(!an.an Pe&e'$a0 56 orang (8 pega#ai pengiring ; 19 orang peserta) (R*0*$ "a)pira# A1 3.0 Na/a P').'a/0 Tun a3ak (T )2Meneroka $ha3anah Tsunami *i Bumi Acheh 5617 1.0 T * an0

Tujuan kertas kerja ini disediakan ialah untuk memohon pertim%angan dan persetujuan )ang Ber%ahagia *ato+ ,ai% Canselor %agi mendapatkan sum%angan dalam memastikan la#atan ke peringkat antara%angsa ini mencapai o%jekti. "ang telah ditetapkan& $ami %erharap permohonan kami diluluskan oleh pihak )&Bhg *ato+( keprihatinan dari pihak )&Bhg *ato+ amat kami hargai&

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

2.0 O+*e%$(3 P').'a/ 2.1 Pendedahan S)&()-B da4a 5 Pe'$ %a'an Ma%! /a$ :&1&1 :&1&5 :&1&7 Menaikkan kesedaran mahasis#a tentang kedaulatan Mela"u !slam tanpa mengira latar %elakang dan kecenderungan .ahaman& Menaikkan jati diri mahasis#a agar dapat menjadi manusia "ang le%ih %erguna kepada agama( %angsa( dan ,egara& Mem%eri peluang kepada mahasis#a menam%ahkan ilmu pengetahuan di mana mereka dapat melihat sendiri proses pem%angunan di %andar Acheh selepas kejadian Tsunami& :&1&9 :&1&: :&1&8 2.2 Mahasis#a juga dapat mem%uat per%andingan sosio2%uda"a di antara Mala"sia dan !ndonesia( seterusn"a dapat menigkatkan rasa cinta kepada ,egara& Mahasis#a dapat mengam%il ikhti%ar mengenai adat resam( %uda"a tempatan( cara hidup dan %an"ak lagi antara kedua2dua negara melalui la#atan ini& Mem%eri pendedahan mengenai ga"a hidup mas"arakat serumpun dari dua negara&

Men.ena! Pa&$( S(&$e/ Pen. ' &an Dan Pe/+e!a*a'an Pe!a*a' D( A6heh :&5&1 :&5&5 Mahasis#a dapat menam%ah ilmu dengan mempelajari sedikit se%an"ak tentang sistem pengurusan sese%uah organisasi di negara terse%ut& Mendedahkan mahasis#a dengan cara pem%elajaran dan teknik pengajaran "ang digunakan oleh pelajar di Acheh&

2.3

Me/-e'%a&a%an na/a an$a'a+an.&a :&7&1

Un(7e'&($( Te%n)!).( MARA (U(TM) d( -e'(n.%a$

Merupakan salah satu inisiati. untuk memperkenalkan Universiti Teknologi MA A amn"a( dan ca#angan $elantan khasn"a di mata dunia se%agai se%uah universiti %ertara. antara%angsa( selaras dengan salah satu VCSP UiTM untuk mencapai ,(r"d C"ass U#i'ersi -2

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

8.0

A%$(7($( U$a/a 9a#a$an 8.1 9a#a$an I!/(ah Mengadakan interaksi %ersama pelajar dan %erkomunikasi secara langsung semasa la#atan %agi melengkapkan lagi proses pertukaran maklumat "ang %erman.aat& 8.2 Kh(d/a$ Ma&4a'a%a$ Sesi $hidmat Mas"arakat oleh mahasis#a ini akan dilakukan dise%ahagian sekolah( madrasah dan rumah anak2anak "atim "ang menjadi mangsa aki%at kejadian Tsunami& Malah( menjadi pentas untuk per%incangan dua hala dan perkongsian idea mengenai kehidupan kampus( suasana pengajian dan pengalaman pem%elajaran& 8.3 In$e'a%&( S)&(a! Dan B da4a Pertukaran sosial dan %uda"a antara dua negara dapat dijalankan melalui aktiviti interaksi sosial dan %uda"a& Melalui aktiviti ini( ia dapat mem%eri peluang kepada para mahasis#a mengenali sosial dan %uda"a kedua2dua negara secara le%ih mendalam& 8.1 9a#a$an Mela#at penduduk2penduduk di sana untuk meneroka cara hidup( etnik dan %uda"a "ang diamalkan oleh mas"arakat di negara terse%ut & <a#atan ini mem%olehkan para peserta mem%uat per%andingan dan per%e3aan suasana se%enar di tanah air&

:.0 " &$(3(%a&( Men.ada%an 9a#a$an Selaras dengan matlamat dan visi Universiti Teknologi MA A untuk menjadi = ,(r"d C"ass U#i'ersi -> serta mendapat pengkiktira.an antara%angsa& *i samping itu program ini diharap dapat memperkenalkan Universiti Teknologi MA A $elantan dimata dunia serta memupuk semangat integrasi di antara negara di rantau Asia Pasi.ik&

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

;.0

"a#a$an% a&a Pen.an* '

"A<ATANKUASA PEN=AN"UR PRO=RAM TUN RAZAK (TR) INTERNATIONA9 >ISIT AND 9INKA=E 2013. Pena n. Pro. Mad"a *r /j Mohd Shukri /j ?mar ektor $ampus ( Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan Pena&(ha$ Keh)'/a$ Tuan /aji Muhammad Shukri Salleh( B&S&$ Tim%alan ektor /al @h#al Pelajar Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan Pro. Mad"a /aji Aulkarnain )usu..( B&S&$ Tim%alan ektor /al @h#al Akademik( Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan Pena&(ha$ P').'a/ @ncik /ishamudin Bin Mohd T#onta#i @ncik A3harulni3am Bin Baha% @ncik ,or Aidil Bin A%dul A3i3 @ncik !d3ham Bin Che ahim @ncik Che Shoh Bin Che *aud

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Pen.a'ah P').'a/ Muhammad S"a.iC Bin Mohd Aain T(/+a!an Pen.a'ah P').'a/ Muhammad Aki. Bin )aman Se$(a &aha Muhammad Solehuddin Bin Suhaimi Bendaha'( Mohd Su.ian Bin osdi B(') Ke+a*(%an 5 Ta*aan Ahmad ,ad3imuddin Bin Muhamad Bustaman Ali. ,aCiuddin Bin A%d /alim Muhamad Da3l" Bin /assan aja Mohamad DaiC Bin aja !smail B(') P +!(&($( 5 M !$(/ed(a Muhammad $hairul Amir Bin Maru. Muhammad /a.i3 Bin oslan B(') Ke!en.a%a-an 5 Cende'aha$( Muhammad Dadhlan Bin Mohd A3man B(') Ke &aha#anan Ban Muhamad Alimi Bin Ban /assan B(') Pe'h + n.an K)'-)'a$ Muhammad Aiauddin Bin Ma3lan ,ik Muhammad Solleh Bin ,ik Man

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

?.0 TENTATI@ PRO=RAM (Baktu Mala"sia) HARI PERTAMA 0 22 A-'(! 2013 E&66 pagi E&76 pagi 7&66 petang 9&66 petang E&66 malam E&76 malam F&66 malam 11&66 malam Taklimat Program di kampus Machang Bertolak ke $<!A Ti%a di $<!A = Check in = ; Solat Bertolak ke Acheh( !ndonesia Ti%a di <apangan Ter%ang Sultan !skandar Muda Acheh( !ndonesia Bertolak ke tempat penginapan Makan malam di tempat penginapan Tidur

HARI KEDUA 0 23 A-'(! 2013 G&66 pagi F&76 pagi 16&76 pagi 11&66 pagi 5&66 petang 7&66 petang 9&66 petang G&66 malam 11&66 malam Sarapan Bertolak ke lokasi Tapak Pelancongan Tsunami ($apal P<T*( Masjid Baiturrahman dan $erko.) Sampai ke Tapak Pelancongan Tsunami ($apal P<T*( Masjid Baiturrahman dan $erko.) Makan Tengahari ehat ; Solat Meneruskan aktiviti mela#at Tanah Perku%uran S"iah $uala( Meneruskan aktiviti dengan mengunjungi Universiti S"iah $uala dan ku%u <aksamana Malaha"ati di $rueng Aceh Besar Makan Malam di tempat penginapan Tidur

HARI KETI=A 0 21 A-'(! 2013

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

G&66 pagi F&76 pagi 16&76 pagi 11&66 pagi 5&66 petang 7&66 petang 9&66 petang G&66 malam 11&66 malam

Sarapan Bertolak ke Pesantren *arul Magri.ah Ti%a di Pesantren *arul Magri.ah Aktiviti khidmat mas"arakat dijalankan ehat ; Solat Mela#at sekitar ka#asan Pesantren *arul Magri.ah Meneruskan aktiviti ke Pla3a Berata dan Pasar Acheh Makan Malam di tempat penginapan Tidur

HARI KEEMPAT 0 22 A-'(! 2012 G&66 pagi F&76 pagi 16&76 pagi 1&66 petang 5&66 petang :&66 petang G&66 malam 11&66 malam Sarapan Bertolak ke Big Boat (S"arikat "ang men"ediakan tenaga elektrik di seluruh Bandar Acheh) Sampai di Big Boat dan mela#at sekitar Big Boat Makan Tengahari dan Solat Meneruskan aktiviti ke Ulee Village( <ampu+uk( Pantai <oknga dan Cut ,"ak *ien /ouse (%ekas tapak Tsunami) Meneruskan aktiviti dengan mem%eli %elah di Banda Acheh Makan malam khas %ersama ektor ; Tim%alan ektor UiTM ca#angan $elantan di tempat penginapan Tidur

HARI KE9IMA 0 28 A-'(! 2012 G&66 pagi F&76 pagi 16&66pagi 5&66 petang 7&66 petang 16&66 malam Sarapan Bertolak ke <apangan Ter%ang Sultan !skandar Muda( Acheh Bertolak pulang ke $<!A Makan tengahari ; Solat Bertolak pulang ke UiTM ca#angan $elantan Ti%a di UiTM ca#angan $elantan

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

10.0 BE9AN"A<AN A,00A A, P@ B@<A,4AA, BI9 PEKARA KOS "UM9AH (RM)

1 5 7

Tam%ang Pengangkutan (Pergi 2 Balik) Mahasis#a Penginapan : hari 9 malam ; Makan Minum Mahasis#a Buku Cenderahati

M :66&66 H 56 orang M :66&66 H 56 M : H 56

16(666&66 16(666&66 166&66

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

9 : 8 E

Cenderamata Passport Tele.on ; DaH Tag nama $ain entang Per%elanjaan <uar 4angka

M :6 H 8 M 1:6 H 56 M :6 H 56 M : H 56 M 176 H 5

766&66 7(666&66 1(666&66 166&66 586&66

2 Peru%atan 2 <ain2lain

M :66&66 M :66&66

1(666&66

F 16

Pengiring (Belanja Urusan) Pakaian asmi Baju D1 "UM9AH KESE9URUHAN

M 1(566&66 I 8 orang M 86 H 56

E(566&66 1(566&66 RM 31A180.00

A,00A A, P@,*APATA,

BI9 AKTI>ITIBSUMBER 1& 5& 7& Sum%angan Peserta !nisiati. pelajar J Aktiviti Perniagaan Tajaan luar (s#asta)

KOS M :66&66 H 19 orang

"UM9AH(RM) M E666(66

M E(186&66 M 16(666&66 M 16(666&66

9&

Peruntukan /al @h#al Pelajar (/@P)

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

"UM9AH PENDAPATAN

RM 31A180

;.0 PENA"AAN DAN PEN=IK9ANAN

( ujuk <ampiran 5) ?.0 PENUTUP *iharap program ini dapat mem%eri gam%aran "ang le%ih jelas mengenai matlamat $olej Tun A%dul a3ak( Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan dan ja#atankuasa kepimpinan $olej Tun a3ak di mata mas"arakat antara%angsa& $ami juga %erharap program ini mendapat kelulusan daripada ,ai% Canselor Universiti Teknologi Mara ( UiTM) dan sekali gus mendapat kerjasama "ang erat dari semua pihak "ang %erkenaan %agi melancarkan segala urusan %erkaitan dengan program ini dan %agi merialisasikan o%jekti.2o%jekti. "ang telah digariskan& Semoga nama Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan negara Mala"sia harum di persada antara%angsa

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

dan mahasis#a UiTM juga %oleh menjadi graduan "ang le%ih %eridealisma( proakti. dan kreati. dengan %erja"an"a program ini&

10.0 ,ama 4a#atan Tel @mail

RU"UKAN ' Saudara( Muhammad S"a.iC Bin Mohd Aain ' Pengarah( Program Tun a3ak (T )2Pengem%araan *i Bumi Acheh 5617 ' 61E27855F81 ' %ecokKtkk16L"ahoo&com

9AMPIRAN 1 CSENARAI NAMA DE9E=ASI

NAMA PE=A<AI DE9E=ASI Pro. Mad"a *r /j Mohd Shukri /j ?mar

"A<ATAN ektor $ampus Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan

Tuan /j Muhammad Shukri Salleh

Tim%alan ektor /al @h#al Pelajar Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan

Pro. Mad"a /aji Aulkarnain )usu..

Tim%alan ektor /al @h#al Akademik Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

NAMA PE=A<AI PEMBAN=UNAN PE9A"AR (PPP) ,ama Pega#ai @ncik !d3ham Bin Che ahim

A9AMAT

NOMBOR KAD PEN=ENA9AN

NOMBOR TE9E@ON

Aras 7<( umah Delo Tun A%dul a3ak( Ca#angan $elantan( Bukit !lmu( 1G:66 Machang&

G969762672819:

61F2F1F679:

,ama Pega#ai

@n& A3harulni3am Baha%

umah PPP *?5( $olej *ato+ ?nn( UiTM Ca#angan $elantan( Bukit !lmu( 1G:66 Machang&

G56G6F2192:E97

61F2F1188G:

,ama Pega#ai

@n ,or Aidil Bin A%dul A3i3

Aras 7<( umah Delo Tun A%dul a3ak( Ca#angan $elantan( Bukit !lmu( 1G:66 Machang&

EE6F1:26G2E8F:

61F257:989F

,ama Pega#ai

@ncik /ishamudin Bin Mohd T#onta#i

Aras 5<( umah Delo Tun A%dul a3ak( Ca#angan $elantan( Bukit !lmu( 1G:66 Machang&

G96:5526G2::8F

61525955697E

,ama Pega#ai

@ncik Che Shoh Bin Che Aras 5<( umah Delo Tun *aud A%dul a3ak( Ca#angan $elantan( Bukit !lmu( 1G:66 Machang&

8768512672:81E

61F2F7F5115

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

NAMA PESERTA DE9E=ASI

A9AMAT

NOMBOR KAD PEN=ENA9AN

NOMBOR TE9E@ON

,ama Pelajar

Mohammad Solehuddin Bin Suhaimi

<ot 55892$g Baka. Stan( 181:6( $ota Bharu( $elantan

F56F1:2672:G7E

61727F::E1F

,ama Pe#aris

Suhaimi Bin /assan

<ot 55892$g Baka. Stan( 181:6( $ota Bharu( $elantan

:E15552672:9EF

6192G1G5661

,ama Pelajar

Mohd Su.ian Bin osli

B21FE $g Sungai <erek( 519:6( Setiu( Terengganu

F715182112:68:

61F27FE7:68

,ama Pe#aris

usli Bin *aud

B21FE $g Sungai <erek( 519:6( Setiu( Terengganu&

8F15762672:65F

6172F71:65F

,ama

Muhammad S"a.iC Bin

B2:219 PP

a"a Permai(

F716612192:7E1

61E27855F81

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Pelajar

Mohd Aain

:E66( Sungai Besi( $uala <umpur

,ama Pe#aris

Mohd Aain Bin A%dullah

B2:219 PP

a"a Permai(

:F165826:2:68E

61F2F51:855

:E66( Sungai Besi( $uala <umpur

,ama Pelajar

aja Mohamad DaiC Bin aja !smail

<ot EG9( $g Tok $u Sering( F115672672:99E 181:6( $edai <alat( $ota Bharu( $elantan

6192:5G85:5

,ama Pe#aris

aja !smail Bin aja A%dullah

<ot EG9( $g Tok $u Sering( :F6E692672:551 181:6( $edai <alat( $ota Bharu( $elantan

616259F::98

,ama Pelajar

Muhammad Aki. Bi )aman

<ot 11EE( $g Pohon Tanjung F561762672:1E: Cha%ang @mpat( 18516( Tumpat($elantan

6192G91G:69

,ama Pe#aris

)aman Bin )uso..

<ot 11EE( $g Pohon Tanjung 8916172672:891 Cha%ang @mpat( 18516( Tumpat($elantan

6172FG1:7F7

,ama Pelajar

Ban Muhamad Alimi Bin Ban /assan

<ot 11:7( $g Teras Sering( 181:6( $ota Bharu( $elantan

F168672672:E8E

6192G575819

,ama Pe#aris

Ban /assan Bin Ban /usin

<ot 11:7( $g Teras Sering( 181:6( $ota Bharu( $elantan

816F512672:15E

61E2FE:8:1E

,ama Pelajar

Muhamad Da3l" Bin /assan

,o 195( Bukit $esedar enok Baru( 1G766( 0ua Musang( $elantan

F56:51267281:F

6192G5G:1G:

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

,ama Pe#aris

/assan Bin Muhammad

,o 195( Bukit $esedar enok Baru( 1G766( 0ua Musang( $elantan

9E11652672:77E

61F2F97711:

,ama Pelajar

Muhammad Dadhlan Bin Mohd A3man

<ot 18592A( $g Cempaka 4alan Panji( 18166( $ota Bharu

F567692672:897

61E2F759F5G

,ama pe#aris

Mohd A3man Bin /aji )aaco%

<ot 18592A( $g Cempaka 4alan Panji( 18166( $ota Bharu

:96G172672:717

61F2FF1FE:G

,ama Pelajar ,ama Pe#aris

Ali. ,aCiuddin Bin A%dul /alim A%dul /alim Bin Ahmad

,o :( $g Air Puteri( G8G66( Mersing( 4ohor ,o :( $g Air Puteri( G8G66( Mersing( 4ohor

F7151526128G61

6152F7E:79E

86615F2612:157

61F2EE:7G9E

,ama Pelajar

Muhammad /a.i3 Bin oslan

<ot E96( $g Chicha( $u%ang $erian( 181:6( $ota Bharu( $elantan

F511552672:7FF

6192:65F91:

,ama Pe#aris

oslan Bin Majid

<ot E96( $g Chicha( $u%ang $erian( 181:6( $ota Bharu( $elantan

8:651:2672::51

61E2569:95F

,ama Pelajar

,ik Muhamad Solleh Bin ,ik Man

<ot Pt 178( Belakang Sk Pak F115562672:98: Badol( 18966( Melor( $ota Bharu( $elantan&

61E2F1611G7

,ama Pe#aris

Datimah Bt A#ing $echik

<ot Pt 178( Belakang Sk Pak 5511612672:119 Badol( 18966( Melor(

618276F65G:

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

$ota Bharu( $elantan& ,ama Pelajar Muhammad $hairul Amir Bin Maaru. ,o& 1:56 umah 0uru( Sekolah Agama Menengah a#ang( Bt& 18 4alan !poh( 9G666 a#ang( Selangor& ,ama Pe#aris Maaru. Bin Tahir ,o& 1:56 umah 0uru( Sekolah Agama Menengah a#ang( Bt& 18 4alan !poh( 9G666 a#ang( Selangor & ,ama Pelajar ,ama Pe#aris ,ama Pelajar Ahmad ,ad3imuddin Bin Muhamad Bustaman Muhamad Bustaman Bin )aaco% Muhammad Aiauddin Bin Ma3lan FG( 4alan 0uchil 1( 1G656 $uala $rai( $elantan FG( 4alan 0uchil 1( 1G656 $uala $rai( $elantan& <ot E699( Taman /aji !smail( $g 0untung( Binjai endah( 51966 Marang( Terengganu& ,ama Pe#aris Ma3lan Bin )uso. <ot E699( Taman /aji !smail( $g 0untung( Binjai endah( 51966 Marang( Terengganu& 8515562162EF:7 61F2FG11E7F F56:672112::71 6192G1F9FEE 866G51211286E7 61F2F881917 F16G5F2672:E:1 61F27E5817F :G16612162:G57 61528989EFE F76G5:21628687 61728996:9F

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

9AMPIRAN 2 C PENA"AAN DAN PEN=IK9ANAN Melalui projek ini kami memperkenalkan konsep %aru dalam penajaan&Se%arang sum%angan ke#angan dan %arangan %ukan han"a setakat terhad kepada pu%lisiti terhadap s"arikat anda& $ertas kerja ini telah direka%entuk dan diperkem%angkan dari konsep meningkatkan imej dan perkem%angkan hu%ungan korporat& $ami "akin sum%angan anda akan menggalakkan hu%ungan "ang rapat dan kukuh dengan pihak %er#i%a#a di antara universiti dan %adan %erkanun %erasaskan mutu dan kepentingan perniagaan& *engan menaja kami(pihak anda se%enarn"a men"okong usaha kerajaan mempromosikan hu%angan antara negara khususn"a !ndonesia dan Mala"sia( menjadikann"a satu sum%angan sosial "ang %ermakna dan terus mara kearah merapatkan hu%ungan antara universiti( sektor s#asta dan kerajaan& Malahan( anda mempun"ai peluang untuk mengukuhkan hu%ungan dengan mahasis#a luar dan dalam negara( serta dapat meninggikan imej korporat dan sekaligus peluang2peluang promosi& DA@*A/2DA@*A/ )A,0 *!T@ !MA ?<@/ P@,A4A 1& Pengecualian Cukai Pendapatan 4umlah sum%angan "ang di%eri mele%ihi M :6&66 akan dikecualikan daripada

cukai pendapatan se%agaimana "ang diluluskan oleh <em%aga /asil *alam ,egeri & 5& Pu%lisiti ,ama dan logo s"arikat penaja akan akan disertakan dalam kempen promosi dan pu%lisiti "ang akan dikelolakan sendiri oleh pihak Urusetia Program& ,ama dan logo s"arikat akan dinaikkan se%elum dan sepanjang program %erlangsung&

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

7& <ot Pameran Para penaja akan di%erikan <ot Pameran "ang mempun"ai kedudukan strategik dan menjadi tumpuan setiap pela#at pada program "ang akan dianjurkan oleh pihak kolej serta persatuan2persatuan pelajar Universiti Teknologi Mara ( UiTM ) Ca#angan $elantan& <ot akan di%erikan dalam Destival $olej UiTM $elantan& 9& <aman Be% Program Pihak Urusetia Program akan melancarkan =<aman Be% Program>& <aman ini akan dila#ati oleh semua pelajar( graduan dan kakitangan Universiti serta pihak2pihak luar "ang %erminat & ,ama( logo dan jumlah sum%angan "ang di%erikan oleh pihak penaja akan dimasukkan dalam laman #e% terse%ut& :& !klan Buku Cenderamata Penaja akan di%erikan keistime#aan untuk men"um%angkan iklan dan rencana secara percuma dalam %uku cenderamata Program& Buku cenderamata akan diedarkan kepada mahasis#a UiTM dan semua peserta program&

8& Persem%ahan Multimedia Satu slot penaja Platinum( @mas( Perak dan 0angsa akan dimasukkan dalam persem%ahan multimedia semasa upacara perasmian Program&

E& 4amuan dengan V!P Bakil dari s"arikat akan dijemput untuk menghadiri majlis jamuan dengan V!P semasa majlis perasmian Program& G& Pen"ampaian Cek eplika

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Penaja Platinum( @mas dan Perak akan men"erahkan cek semasa majlis pen"erahan sum%angan& F& Cenderamata dan Sijil Se%agai tanda penghargaan( pihak penaja akan menerima cenderamata dan sijil daripada tetamu jemputan kehormat semasa majlis pen"erahan sum%angan B@,TU$ P@,A4AA, 1) Bang Tunai 5) Tiket pener%angan 7) Baju 9) Topi :) Beg 8) !nsurans E) Pasport P@,0$@<ASA, P@,A4AA, Pakej Penajaan 4umalah Penajaan NBang tunai atau segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut NBang tunai atau segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut NBang tunai atau segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut NBang tunai atau segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut PENA"A P9ATINUM M M E(666 M M 9(666 M M 5(666 O M 1(666 PENA"A EMAS PENA"A PERAK PENA"AAN AM

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

$eisti2 me#aan Penajaan

1& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) 5& Pu%lisiti

1& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) 5& Pu%lisiti

1& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) 5& Pu%lisiti

1& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) 5& Pu%lisiti

7& <ot pameran penaja

7& <ot pameran penaja

7& !klan dan encana Buku Cendera2 mata 1 per dua

7& !klan dan encana Buku Cenderamata satu per empat muka surat %e#arna 9& <aman #e%

9& !klan dan encana Buku Cenderamata satu muka surat %e#arna

9& !klan dan encana Buku Cendera2 mata satu muka surat %e#arna

muka surat %e#arna 9& <aman Be% Program

Program

:& Persem%ahan multimedia

:& <aman Be% Program

:& Majlis Pen"erahan replika cek sum%angan

:& Cenderamata dan sijil

8& <aman Be% Program

16& 8&

Majlis Pen"erahan replika cek sum%angan 8& 4amuan dengan V!P E& Cenderamata dan 4amuan dengan V!P sijil

E& Majlis Pen"erahan replika cek sum%angan G& 4amuan dengan 11& E& 15&

G& Cenderamata dan

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

V!P F& Cenderamata dan sijil penghargaan

sijil

*isediakan ?leh(

................................................................ M ha//ad S4a3(D B(n M)hd Za(n Pen.a'ah P')*e% Tun a3ak (T )2Meneroka $ha3anah Tsunami *i Bumi Acheh 5617 Universiti Teknologi MA A $elantan

*i Sokong ?leh(

............................................................... En. A,/( +(n M)ha/ed Pen. ' & A&'a/a

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Universiti Teknologi MA A $elantan

*isahkan ?leh(

................................................................... Tn. H* M ha//ad Sh %'( Sa!!ehA B.S.K T(/+a!an Pen.a'ah Ha! Eh#a! Pe!a*a' 5 A! /n( Universiti Teknologi MA A $elantan

"ABATA,$UASA P@ BA$!<A, K?<@4 $olej Tun A%dul a3ak U,!V@ S!T! T@$,?<?0! MA A CABA,0A, $@<A,TA,( BU$!T !<MU( 1G:66 MAC/A,0( $@<A,TA, Tel' 6F2FE8515F DaH' 6F2FE856G1

KERTAS KERJA

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

TUN RAZAK (TR)-meneroka khazanah tsunami di bumi acheh 2013

ANJURAN JAWATANKUASA PERWAKILAN KOLEJ TUN ABDUL RAZAK

"ABATA,$UASA P@ BA$!<A, K?<@4 $olej Tun A%dul a3ak U,!V@ S!T! T@$,?<?0! MA A CABA,0A, $@<A,TA,( BU$!T !<MU( 1G:66 MAC/A,0( $@<A,TA, Tel' 6F2FE8515F DaH' 6F2FE856G1

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Ringkasan KERTAS KERJA TUN RAZAK (TR)-meneroka khazanah tsunami bumi acheh 2013

ANJURAN JAWATANKUASA PERWAKILAN KOLEJ TUN ABDUL RAZAK &

TUN RAZAK (TR)-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013 1.0 NAMA IPTA

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

4a#atankuasa Per#akilan $olej Tun A%dul Ca#angan $elantan& 2.0 MAK9UMAT PRO=RAM

a3ak (4P$ T )( Universiti Teknologi Mara (UiTM)

2.1 OB"EKTI@ PRO=RAM

Pihak penganjur menggariskan %e%erapa o%jekti. utama "ang ingin dicapai' 2.1.1 Pendedahan S)&()-B da4a 5 Pe'$ %a'an Ma%! /a$ *engan la#atan ini akan mem%eri peluang kepada para mahasis#a menam%ahkan ilmu pengetahuan di mana mereka dapat melihat sendiri proses perkem%angan pem%angunan "ang terdapat di negara !ndonesia terutaman"a di %umi Acheh selepas kejadian Tsunami& *i samping itu( mahasis#a juga dapat mem%uat per%andingan kemajuan di antara Mala"sia dan !ndonesia& Mahasis#a dapat %ertukar maklumat mengenai adat resam( %uda"a tempatan( cara hidup dan %an"ak lagi antara kedua2dua negara melalui la#atan ini& Mem%eri pendedahan mengenai ga"a hidup mas"arakat serumpun dari dua negara& 2.1.2 Men.ena! Pa&$( S(&$e/ Pen. ' &an Dan Pe/+e!a*a'an Pe!a*a' D( A6heh *apat mempelajari sedikit se%an"ak tentang sistem pengurusan sese%uah organisasi di negara terse%ut& <a#atan ini juga %ertujuan untuk mendedahkan mahasis#a dengan cara pem%elajaran dan teknik pengajaran "ang digunakan oleh pelajar universiti di Acheh&

2.1.3

Me/-e'%a&a%an na/a Un(7e'&($( Te%n)!).( MARA (U(TM) d( -e'(n.%a$ an$a'a+an.&a

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Merupakan salah satu inisiati. untuk memperkenalkan Universiti Teknologi MA A amn"a( dan ca#angan $elantan khasn"a di mata dunia se%agai se%uah universiti %ertara. antara%angsa& 2.2 2.2.1 A%$(7($( U$a/a 9a#a$an 9a#a$an I!/(ah Mengadakan interaksi %ersama mahasis#a dari universiti "ang dila#ati melalui la#atan sekitar kampus& $omunikasi "ang %erlangsung semasa la#atan melengkapkan lagi proses pertukaran maklumat "ang %erman.aat sesama mahasis#a& 2.2.2 Kh(d/a$ Ma&4a'a%a$ Sesi $hidmat Mas"arakat oleh mahasis#a ini akan dilakukan dise%ahagian sekolah( madrasah dan rumah anak2anak "atim "ang menjadi mangsa aki%at kejadian Tsunami& Malah( menjadi pentas untuk per%incangan dua hala dan perkongsian idea mengenai kehidupan kampus( suasana pengajian dan pengalaman pem%elajaran& 2.2.3 In$e'a%&( S)&(a! Dan B da4a Pertukaran sosial dan %uda"a antara dua negara dapat dijalankan melalui aktiviti interaksi sosial dan %uda"a& Melalui aktiviti ini( ia dapat mem%eri peluang kepada para mahasis#a mengenali sosial dan %uda"a kedua2dua negara secara le%ih mendalam& 2.2.1 9a#a$an Mela#at penduduk2penduduk di sana untuk meneroka cara hidup( etnik dan %uda"a "ang diamalkan oleh mas"arakat di negara terse%ut & <a#atan ini mem%olehkan para peserta mem%uat per%andingan dan per%e3aan suasana se%enar di tanah air&

2.1 MAT9AMAT PRO=RAM

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Mencapai status universiti %ertara. dunia ( world class university) Berusaha melahirkan mahasis#a glo%al "ang peka dengan peru%ahan glo%al Berani mengutarakan idea2idea "ang progresi. Menjana mahasis#a "ang le%ih %eridealisma( proakti. dan kreati.

2.2 TARIKH DAN TEMPAT

5&5&5

TA !$/ 55 April 5617258 April 5617

5&5&7

T@MPAT Acheh( !ndonesia&

2.3 "ENIS PRO=RAM

<a#atan sam%il %elajar dan khidmat mas"arakat 2.1 "AN=KAMASA PRO=RAM

: /ari 9 Malam

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

SENARAI AH9I "A<ATANKUASA PE9AKSANA PRO=RAM

"A<ATANKUASA PEN=AN"UR PRO=RAM TUN RAZAK (TR)-PEN=EMBARAAN DI BUMI ACHEH 2013

Pena n. Pro. Mad"a *r /j Mohd Shukri /j ?mar ektor $ampus ( Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan Pena&(ha$ Keh)'/a$ Tuan /aji Muhammad Shukri Salleh( B&S&$ Tim%alan ektor /al @h#al Pelajar Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan Pro. Mad"a /aji Aulkarnain )usu..( B&S&$ Tim%alan ektor /al @h#al Akademik( Universiti Teknologi Mara Ca#angan $elantan Pena&(ha$ P').'a/ @ncik A3harulni3am Bin Baha% @ncik !d3ham Bin Che ahim @ncik ,or Aidil Bin A%dul A3i3 @ncik /ishamudin Bin Mohd T#onta#i @ncik Che Shoh Bin Che *aud

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Pen.a'ah P').'a/ Muhammad S"a.iC Bin Mohd Aain T(/+a!an Pen.a'ah P').'a/ Muhammad Aki. Bin )aman Se$(a &aha Muhammad Solehuddin Bin Suhaimi Bendaha'( Mohd Su.ian Bin osdi B(') Ke+a*(%an 5 Ta*aan Ahmad ,ad3imuddin Bin Muhamad Bustaman Ali. ,aCiuddin Bin A%d /alim Muhamad Da3l" Bin /assan aja Mohamad DaiC Bin aja !smail B(') P +!(&($( 5 M !$(/ed(a Muhammad $hairul Amir Bin Maru. Muhammad /a.i3 Bin oslan B(') Ke!en.a%a-an 5 Cende'aha$( Muhammad Dadhlan Bin Mohd A3man B(') Ke &aha#anan Ban Muhamad Alimi Bin Ban /assan B(') Pe'h + n.an K)'-)'a$

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Muhammad Aiauddin Bin Ma3lan ,ik Muhammad Solleh Bin ,ik Man

2.0 TENTATI@ PRO=RAM (Baktu Mala"sia) /A ! P@ TAMA ' 1G April 5617 E&66 pagi E&76 pagi 7&66 petang 9&66 petang E&66 malam E&76 malam F&66 malam 11&66 malam Taklimat Program di kampus Machang Bertolak ke $<!A Ti%a di $<!A = Check in = ; Solat Bertolak ke Acheh( !ndonesia Ti%a di <apangan Ter%ang Sultan !skandar Muda Acheh( !ndonesia Bertolak ke tempat penginapan Makan malam di tempat penginapan Tidur

/A ! $@*UA ' 1F April 5617 G&66 pagi F&76 pagi 16&76 pagi 11&66 pagi 5&66 petang 7&66 petang 9&66 petang G&66 malam 11&66 malam Sarapan Bertolak ke lokasi Tapak Pelancongan Tsunami ($apal P<T*( Masjid Baiturrahman dan kerko.) Sampai ke Tapak Pelancongan Tsunami ($apal P<T*( Masjid Baiturrahman dan kerko.) Makan Tengahari ehat ; Solat Meneruskan aktiviti mela#at Tanah Perku%uran S"iah $uala( Meneruskan aktiviti dengan mengunjungi Universiti S"iah $uala dan ku%u <aksamana Malaha"ati di $rueng Aceh Besar Makan Malam di tempat penginapan Tidur

/A ! $@T!0A ' 56 April 5617 G&66 pagi Sarapan

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

F&76 pagi 16&76 pagi 11&66 pagi 5&66 petang 7&66 petang 9&66 petang G&66 malam 11&66 malam

Bertolak ke Pesantren *arul Magri.ah Ti%a di Pesantren *arul Magri.ah Aktiviti khidmat mas"arakat dijalankan ehat ; Solat Mela#at sekitar ka#asan Pesantren *arul Magri.ah Meneruskan aktiviti ke Pla3a Berata dan Pasar Acheh Makan Malam di tempat penginapan Tidur

/A ! $@@MPAT ' 51 April 5615 G&66 pagi F&76 pagi 16&76 pagi 1&66 petang 5&66 petang :&66 petang G&66 malam 11&66 malam Sarapan Bertolak ke Big Boat (S"arikat "ang men"ediakan tenaga elektrik di seluruh Bandar Acheh) Sampai di Big Boat dan mela#at sekitar Big Boat Makan Tengahari dan Solat Meneruskan aktiviti ke Ulee Village( <ampu+uk( Pantai <oknga dan Cut ,"ak *ien /ouse (%ekas tapak Tsunami) Meneruskan aktiviti dengan mem%eli %elah di Banda Acheh Makan malam khas %ersama ektor ; Tim%alan ektor UiTM ca#angan $elantan di tempat penginapan Tidur

/A ! $@<!MA ' 55 April 5615 G&66 pagi F&76 pagi 16&66pagi 5&66 petang 7&66 petang 16&66 malam Sarapan Bertolak ke <apangan Ter%ang Sultan !skandar Muda( Acheh Bertolak pulang ke $<!A Makan tengahari ; Solat Bertolak pulang ke UiTM ca#angan $elantan Ti%a di UiTM ca#angan $elantan

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

:.0 BE9AN"A<AN A,00A A, P@ B@<A,4AA, B(! Pe%a'a K)& " /!ah (RM)

Tam%ang Pengangkutan (Pergi 2 Balik) Mahasis#a

M :66&66 H 56 orang

16(666&66

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Penginapan : hari 9 malam ; Makan Minum Mahasis#a Buku Cenderahati Cenderamata Pasport Tele.on ; DaH Tag nama $ain entang Per%elanjaan <uar 4angka 2 Peru%atan 2 <ain2lain

M :66&66 H 56

16(666&66

7 9 :

M : H 56 M :6 H 8 M 1:6 H 56 M :6 H 56 M : H 56 M 176 H 5 M :66&66 M :66&66

166&66 766&66 7(666&66 1(666&66 166&66 586&66 1(666&66

8 E G

Pengiring (Belanja Urusan) Pakaian asmi Baju D1 "UM9AH KESE9URUHAN

M 1(566&66 I 8 orang

E(566&66

16

M 86 H 56

1(566&66 RM 31A180.00

A,00A A, P@,*APATA, AktivitiPSum%er Sum%angan Peserta !nisiati. pelajar J Aktiviti Perniagaan Tajaan luar (s#asta) $os M :66&66 H 19 orang Total( M) M E666(66

M E(186&66 M 16(666&66

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Peruntukan /al @h#al Pelajar (/@P)

M 16(666&66

" /!ah Penda-a$an

RM 31A180

11.0

PENA"AAN DAN PEN=IK9ANAN

( ujuk <ampiran 1) 12.0 PENUTUP *iharap program ini dapat mem%eri gam%aran "ang le%ih jelas mengenai matlamat $olej *ato+ ?nn Universiti Teknologi Mara ca#angan $elantan dan kepimpinan pelajar $olej *ato+ ?nn di mata mas"arakat antara%angsa&$ami juga %erharap program ini mendapat kelulusan daripada ,ai% Canselor Universiti Teknologi Mara ( UiTM) dan sekali gus mendapat kerjasama "ang erat dari semua pihak "ang %erkenaan %agi melancarkan segala urusan %erkaitan dengan program ini dan %agi merialisasikan o%jekti.2o%jekti. "ang telah digariskan& Semoga nama Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan negara Mala"sia harum di persada antara%angsa dan mahasis#a UiTM juga %oleh menjadi graduan "ang le%ih %eridealisma( proakti. dan kreati. dengan %erja"an"a program ini&

13.0 ,ama Jawatan 20 Tel @mail

RU"UKAN ' Saudara( Muhammad S"a.iC Bin Mohd Aain : Pengarah, Program Tun Razak (TR)-Pengembaraan Di Bumi Acheh ' 61E27855F81 ' %ecokKtkk16L"ahoo&com

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

9AMPIRAN 1 C PENA"AAN DAN PEN=IK9ANAN Melalui projek ini kami memperkenalkan konsep %aru dalam penajaan&Se%arang sum%angan ke#angan dan %arangan %ukan han"a setakat terhad kepada pu%lisiti terhadap s"arikat anda&$ertas kerja ini telah direka%entuk dan diperkem%angkan dari konsep meningkatkan imej dan perkem%angkan hu%ungan korporat& $ami "akin sum%angan anda akan menggalakkan hu%ungan "ang rapat dan kukuh dengan pihak %er#i%a#a di antara universiti dan %adan %erkanun %erasaskan mutu dan kepentingan perniagaan&

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

*engan menaja kami(pihak anda se%enarn"a men"okong usaha kerajaan mempromosikan hu%angan antara negara khususn"a !ndonesia dan Mala"sia( menjadikann"a satu sum%angan sosial "ang %ermakna dan terus mara kearah merapatkan hu%ungan antara universiti( sektor s#asta dan kerajaan& Malahan( anda mempun"ai peluang untuk mengukuhkan hu%ungan dengan mahasis#a luar dan dalam negara( serta dapat meninggikan imej korporat dan sekaligus peluang2peluang promosi& DA@*A/2DA@*A/ )A,0 *!T@ !MA ?<@/ P@,A4A 16& Pengecualian Cukai Pendapatan 4umlah sum%angan %er%entuk tunai "ang di%eri mele%ihi *alam ,egeri & 11& Pu%lisiti ,ama dan logo s"arikat penajaakan disertakan dalam kempen promosi dan pu%lisiti "ang akan dikelolakan sendiri oleh pihak Urusetia Program& ,ama dan logo s"arikat akan dinaikkan se%elum dan sepanjang program %erlangsung& M :6&66 akan

dikecualikan daripada cukai pendapatan se%agaimana "ang diluluskan oleh <em%aga /asil

15& <ot Pameran Para penaja akan di%erikan <ot Pameran "ang mempun"ai kedudukan strategik dan menjadi tumpuan setiap pela#at pada program "ang akan dianjurkan oleh pihak kolej serta persatuan2persatuan pelajar Universiti Teknologi Mara ( UiTM ) ca#angan $elantan& <ot akan di%erikan dalam Destival $olej UiTM $elantan& 17& <aman Be% Program

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Pihak Urusetia Program akan melancarkan =<aman Be% Program>& <aman ini akan dila#ati oleh semua pelajar( graduan dan kakitangan Universiti serta pihak2pihak luar "ang %erminat & ,ama( logo dan jumlah sum%angan "ang di%erikan oleh pihak penaja akan dimasukkan dalam laman #e% terse%ut& 19& !klan Buku Cenderamata Penaja akan di%erikan keistime#aan untuk men"um%angkan iklan dan rencana secara percuma dalam %uku cenderamata Program& Buku cenderamata akan diedarkan kepada mahasis#a UiTM dan semua peserta program& 1:& Persem%ahan Multimedia Satu slot penaja Platinum( @mas( Perak dan 0angsa akan dimasukkan dalam persem%ahan multimedia semasa upacara perasmian Program& 18& 4amuan dengan V!P Bakil dari s"arikat akan dijemput untuk menghadiri majlis jamuan dengan V!P semasa majlis perasmian Program&

1E& Pen"ampaian Cek eplika Penaja Platinum( @mas dan Perak akan men"erahkan cek semasa majlis pen"erahan sum%angan& 1G& Cenderamata dan Sijil

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

Se%agai tanda penghargaan( pihak penaja akan menerima cenderamata dan sijil daripada tetamu jemputan kehormat semasa majlis pen"erahan sum%angan

B@,TU$ P@,A4AA, G) Bang Tunai F) Tiket pener%angan 16) Baju 11) Topi 15) Beg 17) !nsurans 19) Pasport

P@,0$@<ASA, P@,A4AA, Pakej Penajaan 4umlah Penajaan PENA"A P9ATINUM M M E(666 NBang tunai atau M M 9(666 NBang tunai atau M M 5(666 NBang tunai atau O M 1(666 NBang tunai atau PENA"A EMAS PENA"A PERAK PENA"AAN AM

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut $eisti2 me#aan Penajaan 17& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) 19& Pu%lisiti 1:& <ot pameran penaja 18& !klan dan encana Buku Cenderamata satu muka surat %e#arna

segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut 8& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) E& Pu%lisiti G& <ot pameran penaja F& !klan dan encana Buku Cendera2 mata satu muka surat %e#arna 16& <aman

segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut G& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) F& Pu%lisiti 16& !klan dan encana Buku Cendera2 mata 1 per dua muka surat %e#arna 11& <aman Be% Program

segala %entuk %arangan "ang %erjumlah dengan nilai terse%ut 8& Pengecualian cukai pendapatan (penajaan %er%entuk #ang tunai sahaja) E& Pu%lisiti G& !klan dan encana Buku Cenderamata satu per empat muka surat %e#arna F& <aman #e% Program 16&Cenderamata dan sijil

1E& Persem%ahan multimedia 55& 8& 1G& <aman Be% Program

Be% Program Majlis

15& Majlis Pen"erahan replika cek sum%angan Program 17&4amuan dengan V!P 19&Cenderamata dan sijil

57& Pen"erahan replika cek sum%angan 59& E& 4amuan dengan V!P

1F& Majlis Pen"erahan 5:& replika cek sum%angan

58& G& Cenderamata 5E& dan sijil

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

TR-MENEROKA KHAZANAH TSUNAMI DI BUMI ACHEH 2013

56& 4amuan dengan V!P 51& Cenderamata dan sijil penghargaan

.A,ATANKUASA /ER,AKILAN KOLE. TUN ABDUL RAZAK

Anda mungkin juga menyukai