Anda di halaman 1dari 29

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

1. PENDAHULUAN:

Pengujian,

penilaian dan pentaksiran adalah antara beberapa konsep

penting dalam dunia pendidikan. ering kali istilah ini digunakan se!ara bertukar ganti. "isaln#a, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mengatakan mereka ingin mengukur atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah, tanpa menghirau maksud khusus #ang mendukung istilah$ istilah berkenaan. e!ara khususn#a, ketiga$tiga istilah berkenaan mempun#ai makna #ang spesi%ik dan ketiga$tigan#a mempun#ai perbe&aan. Dalam dunia pendidikan, penilaian #ang sistematik, dengan mengambil kira semua %aktor #ang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan #ang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

'ajah 1: Pengertian dan konsep

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

1.1.

U()AN

Ujian ialah satu alat. Ujian ialah bahan #ang bertulis atau ber!etak atau terrakam #ang dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran. Proses atau prosedur #ang sistematik ini bagi mengukur pen!apaian pelajar #ang biasan#a dibuat se!ara bertulis. *ujuan pengujian ialah untuk menentukan pen!apaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. "enurut +ronba!h ,1-./),Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori. "anakala 'aminah pula menjelaskan baha0a, 1 Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan . ,'aminah 1--1:23. Pengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan !ara #ang sistematik. Pengujian juga merupakan satu !ara bagi mengukur tingkah laku seseorang indi4idu. Pengujian dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran. Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian ini dikenali sebagai ujian pra atau pre$test. Hasil daripada pemarkahan ja0apan pelajar, satu ukuran #ang disebut sebagai 1markah5 akan diberikan kepada pelajar tersebut. Pengujian menjelaskan tahap berapa baikn#a prestasi pelajar #ang diuji. Proses pengujian la&imn#a bermula dengan peringkat persediaan, diikuti pelaksanaan atau pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip ja0apan. "elalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

ada pelajar$pelajarn#a telah menguasai pengetahuan, kemahiran atau sikap #ang ingin disampaikan guru.

1.2.

PEN)LA)AN

Penilaian adalah konsep #ang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Penilaian dilakukan kerana mempun#ai matlamat tersendiri. Dengan mengadakan penilaian, ia akan membolehkan kita membuat anggaran, sama ada matlamat #ang telah ditetapkan itu ter!apai atau sebalikn#a. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu !ara untuk mendapatkan bukti #ang tepat tentang sesuatu perkara. "aklumat dan bukti ini amat penting dalam men#elesaikan sesuatu masalah. "isaln#a, dalam pendidikan, penilaian dapat men#elesaikan masalah tentang pen!apaian matlamat #ang ditetapkan, seperti menguasai kemahiran memba!a, menulis dan mengira ,6"3 di kalangan murid sekolah rendah. Dalam membuat penilaian, anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. "isaln#a, tentang persoalan #ang ingin diselesaikan, apakah bukti #ang dianggapkan men!ukupi atau bagaimana !ara mendapatkan maklumat, siapa #ang perlu mendapatkan maklumat dan sebagain#a. Dengan memahami konsep pengujian, pengukuran dan penilaian, anda akan dapat meran!ang langkah$langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat #ang tepat. 7an#ak de%inisi telah diberikan kepada istilah 1penilaian5. Antaran#a ialah : 8Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. tu%%lebeam et al. ,1-.1:9943 men#atakan penilaian sebagai proses delineating, mencari dan memberikan maklumat yang berguna dalam mempertimbangkan alternatif alternatif keputusan5.

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

:a# ,1-;<3 berpendapat baha0a 1penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai . )ni seterusn#a membolehkan guru membuat pertimbangan atau keputusan #ang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. (usteru, penilaian berbe&a dengan pengukuran #ang melibatkan han#a pemberian ukuran dalam bentuk nombor tertentu #ang lebih bersi%at kuantitati%. ebelumn#a, Popham ,1-.<3 men#atakan penilaian #ang sistematik perlu mempun#ai satu ta%siran #ang %ormal tentang nilai %enomena pendidikan. pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asaln#a. Dalam bilik darjah, apabila guru memberikan ujian, adakah guru berkenaan mengukur pen!apaian pelajar atau menilai pen!apaian pelajar= Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarn#a mengukur pen!apaian pelajar melalui ujian #ang dijalankan. *indakan susulan guru ialah menilai ukuran pen!apaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain #ang berkaitan. berbentuk kualitati% seperti #ang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. (usteru, penilaian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada maklumat #ang berbentuk kuantitati%, kualitati% atau kedua$duan#a sekali. Dengan menggunakan maklumat kuantitati%, penilaian boleh din#atakan dalam bentuk gred ,seperti A, 7, +, D atau E3 bersama penjelasan nilain#a ,seperti !emerlang, kepujian, baik, lulus atau gagal3. ementara itu, penilaian #ang menggunakan data kualitati% boleh din#atakan e!ara ringkasn#a, penilaian meliputi tiga proses utama, dalam bentuk kualitati% juga, ukuran. Prosedur dalam penilaian boleh dilaksanakan dalam lima peringkat seperti 'ajah 2 di ba0ah. elain menggunakan data kuantitati%, penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data e!ara men#eluruh, penilaian pendidikan men!akupi aspek$aspek hasil pengajaran dan

iaitu menentukan ukuran, menganalisis ukuran dan men#atakan nilai atau interpretasi

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

'ajah 2 : Prosedur Penilaian

>ini istilah 1pentaksiran5 mula digunakan dalam penilaian pen!apaian. Popham ,2///3 men#atakan istilah$istilah pengukuran, pengujian dan penaksiran digunakan se!ara silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau pia0aian. Pentaksiran, #ang merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran, merangkumi akti4iti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan tertentu ,Lembaga Peperiksaan "ala#sia, 2///3. Hasil pentaksiran din#atakan dalam bentuk skor. untuk mengekalkan ke0iba0aan institusi pentaksiran. kor mestilah sah dan boleh diper!a#ai untuk memastikan keadilan kepada pelajar dan juga

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

1.6.

PEN*A> )'AN

Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusn#a membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran #ang merangkumi akti4iti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau akti4iti pembelajaran. Akti4iti pentaksiran dijalankan se!ara berterusan. Tujuan Pentaksiran Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam

pembelajaran "enilai akti4iti #ang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran "endapatkan maklumat se!ara berterusan tentang pengajaran dan

pembelajaran memperbaiki pengajaran$pembelajaran. "eran!ang akti4iti pengajaran dan pembelajaran #ang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupa#aan murid. "elibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas se!ara e%ekti%. "eran!ang dan melaksanakan akti4iti tindak susul #ang berkesan . "emperbaiki pengajaran dan pembelajaran

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

1.?.

PE'>A)*AN AN*A'A PEN:U()AN. PEN)LA)AN DAN PEN*A> )'AN

:uru merupakan indi4idu #ang memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pen!apaian murid. :uru bertanggungja0ab menentukan hasil pembelajaran #ang hendak ditaksir, diuji dan dinilai. :uru juga meran!ang dan membina instrumen penilaian, mentadbir ujian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat, melapor dan menjalankan tindakan susulan #ang perlu seperti akti4iti pengukuhan, penga#aan dan pemulihan.

Ujian ialah satu kaedah, tugas atau prosedur #ang digunakan untuk memperoleh pemerhatian #ang sistematik tentang si%at, atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi ,"okhtar )smail, 1--<3. Ujian penting dalam memperlihatkan keja#aan atau kegagalan !alon dalam sesuatu peperiksaan. tertentu serta mengenal pasti kelemahan$kelemahan pelajar. elain itu ujian juga ber%ungsi untuk memilih dan menempatkan !alon dalam kumpulan pelajar

Pentaksiran

pembelajaran

pelajar

merupakan

akti4iti

#ang

penting

dalam

pendidikan. >ubis&#n dan 7ori!h ,1--@3 telah mentakri%kan pentaksiran pembelajaran pelajar sebagai suatu proses pengumpulan data$data pembelajaran pelajar untuk tujuan mengenalpasti masalah pembelajaran pelajar, serta untuk membuat keputusan mengenai pelajar. hambaugh dan "agliaro ,1--.3 pula men#atakan baha0a pentaksiran pembelajaran pelajar boleh dilaksanakan atas pelbagai tujuan, seperti untuk mengesan penguasaan pelajar, mengesan kemajuan, menentukan penempatan,
SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

mengesan kelemahan pelajar ,diagnosis3, memberi gred, membuat klasi%ikasi, pensijilan dan pemilihan.

Dalam pada itu, mereka berpendapat setiap tujuan pentaksiran pelajar perlu mempun#ai kaedah pengukuran dan atribut #ang sesuai untuk menghasilkan keputusan pentaksiran #ang sahih serta boleh diper!a#ai. Pentaksiran untuk mengesan prestasi pembelajaran pelajar misaln#a, apabila dilaksanakan dengan sahih dan betul boleh memberi man%aat kepada pelajar serta pengajar. Antara kebaikann#a ialah pelajar dapat mengetahui kedudukan pen!apaiann#a dan akan berusaha untuk meningkatkan prestasi pembelajarann#a se!ara ka0alan kendiri. :uru juga boleh mengetahui prestasi pen!apaian pelajarn#a serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini guru dapat memperbaiki strategi pen#ampaian bahan$bahan pengajaran dan meran!ang tindakan susulan seperti men#ediakan bahan$bahan penga#aan, pengukuhan atau bahan pemulihan #ang bersesuaian dengan keadaan pelajar.

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

'ajah 1: Perkaitan antara Pengujian, Pentaksiran dan Penilaian

7erdasarkan rajah dia atas, kita mendapati ketiga$tiga konsep berkenaan mempun#ai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran . *ujuan dan objekti% sesuatu penghakiman produk pengajaran dan pembelajaran membabitkan ketiga$tiga aspek berkenaan.

2. PEN*A> )'AN E>ALAH Pentaksiran ekolah ,P 3 ialah proses mengumpul maklumat #ang se!ara

autentik dan boleh diharap oleh guru se!ara %ormati% dan sumati%. P

%ormati% adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran , assessment for learning3 manakala P se!ara sumati% adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa #ang dipelajari ,assessment of learning3. Proses Pentaksiran ekolah ,P 3 melibatkan akti4iti berikut: "engumpul maklumat #ang autentik dan boleh diharap , dependable3 tentang prestasi murid se!ara berterusan ,ongoing3 berdasarkan $ $ pern#ataan kriteria #ang jelas dipanggil standard prestasi ,performance standard3B penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteksB
SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

"engelola, merekod, menterjemah, melapor dan membuat pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang , formatif3 dan di hujung ,sumati%3 proses pengajaran$pembelajaran berlangsungB "enggunakan kepelbagaian maklumatB dan "embuat penilaian dan melaporkan se!ara 4er4al danCatau bertulis tentang prestasi, potensi, pen!apaian dan keperluan murid.

7agi kedua$dua !ara pentaksiran tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pern#ataan standard prestasi #ang jelas #ang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pern#ataan standard prestasi #ang ditetapkan oleh >ementerian Pelajaran. Pentaksiran dikaksana menggunakan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. Pentaksiran ini adalah penilaian #ang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal, tugasan bertulis, ujian, kajian dan lain$lain tugasan #ang melibatkan pelbagai mata pelajaran. E4iden pentaksiran dikumpulkan dalam port%olio.

"aklumat #ang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: ejauh mana murid telah belajar dan men!apai standard tertentuB trategi pengajaran dan pembelajaran berikutn#aB

ebagai tambahan, semua murid perlu mempun#ai ke%ahaman #ang jelas tentang apa #ang perlu dipelajari, dibuat, dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran aspek berikut: i. kejelasan konstruk #ang ditaksir
SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

mereka.

Pentaksiran

dapat

memberi

sumbangan

positi%

dalam

meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira

10

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

ii. iii. i4. 4. 4i. 4ii. 4iii.

bentuk kegunaan aras kesukaran bagaimana !ara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas.

Pentaksiran #ang berkesan membolehkan murid: 7erusaha ke arah #ang sejajar dengan kriteria #ang telah diketahui dan di%ahami lebih a0alB "enganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara #ang perlu diperbaikiB "ensDntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain daripada mengingati %aktaB "empamirkan kekuatan dan menunjukkan penguasaan dan kepakaranB 7elajar dengan kaedah tersendiriB 'e%lekti% dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan seba#aB 7erupa#a melahirkan pandangan dan ta%siran dari sudut #ang berbe&aB 7ertanggungja0ab terhadap pembelajaranB "elalui proses pembelajaran #ang berja#aB dan 7erupa#a bersaing di tahap #ang lebih tinggi. 2.1. FUNGSI

Pentaksiran sekolah mengandungi dua %ungsi #ang luas, iaitu Pentaksiran tentang pembelajaran #ang bersi%at summati% ,pentaksiran untuk melihat prestasi murid3

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

11

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

Pentaksiran untuk pembelajaran #ang bersi%at %ormati% ,pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran3

2.6. >AEDAH PEN*A> )'AN 2.6.1. >AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN >')*E')A Pentaksiran 'ujukan >riteria ,P'>3 ialah pentaksiran #ang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian #ang telah ditetapkan terlebih a0al tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid #ang lain tetapi membandingkan pen!apaian murid dengan set kriteria #ang telah ditetapkan itu. "elalui pentaksiran rujukan kriteria, pen!apaian murid tidak dinilai se!ara bertahap. "urid #ang memenuhi kriteria$kriteria #ang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarann#a. Ujian rujukan kriteria bertujuan membandingkan pen!apaian pelajar dengan kriteria tertentu. >riteria #ang digunakan tidak bermaksud kemahiran tertinggi #ang perlu dikuasai pelajar, tetapi lebih kepada kriteria #ang ditetapkan oleh guru.Ujian rujukan kriteria menentukan status pen!apaian #ang harus di!apai oleh seseorang murid supa#a dikira sebagai lulus. Ujian ini adalah terperin!i dan mendalam dan tidak semestin#a mempun#ai indeks diskriminasi #ang tinggi. 7erbe&a dengan ujian rujukan norma, kriterian tertentu akan ditetapkan terlebih dahulu. +ontohn#a sekiran#a </E adalah markah lulus, markah lulus ini akan kekal 0alaupun ramai murid #ang mendapat markah kurang daripada </E.

2.6.2.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN NA'"A

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

12

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

Ujian rujukan norma se!ara umumn#a merupakan ujian perbandingan #ang membandingkan keputusan #ang diperolehi oleh seseorang pelajar dengan keputusan pelajar #ang lain. Ujian ini dibina untuk menghasilkan perbe&aan pen!apaian #ang maksimum di kalangan pelajar. Aleh #ang demikian, tahap kesukaran ujian perlu dika0al dengan nisbah soalan mudah, sederhana dan sukar ialah 2.< : < : 2.<. Ujian rujukan norma biasan#a menggunakan markah min sebagai rujukan. )ni bermaksud, sekiran#a ramai pelajar mendapat skor rendah, maka markah lulus akan rendah juga dan sebalikn#a. +ontohn#a, merujuk jadual 1 di ba0ah, terdapat 2/ orang !alon #ang menduduki sesuatu ujian. Didapati ramai murid #ang gagal iaitu mendapat markah kurang daripada </E. Aleh #ang demikian, markah lulus akan dikurangkan supa#a lebih ramai murid #ang lulus. ekiran#a guru inginkan ./E daripada !alon tersebut lulus maka markah lulus akan dikurangkan kepada ?/E.

2.6.6.

>AEDAH PEN*A> )'AN AU*EN*)> Pentaksiran autentik menurut Pert ,1--/3 merupakan bentuk penilaian

#ang berdasarkan pen!apaian sebenar #ang ditunjukkan oleh kanak$kanak di dalam bilik darjah setiap hari. Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, pen#elesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses #ang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi #ang boleh mere%lek tahap pembelajaran pelajar, keja#aan, moti4asi dan sikap pada akti4iti #ang rele4en."enurut :ra!e, ,1--23, penilaian autentik ini merupakan amalan #ang membabitkan kanak$kanak se!ara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. )a juga melibatkan pentaksiran #ang dilakukan se!ara berterusan. 'ealistik dan bermakna merupakan terma #ang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. , umber: 7ukuEdu!ational Assessment o% tudents3
SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

13

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

>epentingan Pentaksiran Autentik i. "enghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna

ii. "enghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran ,!ontohn#a, penulisan,pen#elidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran ber%ikir se!ara kritis3 iii. "emberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melaluipemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh keja#aaan pada masa hadapan. i4. "erangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan,

kemampuan #ang adadalam dunia sebenar.

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

14

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

6. 7AND)N: 7EFA >AEDAH$>AEDAH PEN*A> )'AN

6.6.

6.6.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN >')*E')A


SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

15

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

6.?.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN NA'"A

KAEDAH

PENTAKSIRAN RUJUKAN NORMA

K NSEP

"embandingkan pen!apaian pelajar dengan pelajarCkumpulan #ang lain.

7anding pen!apaian antara pelajarCkumpulan pelajar *entukan pen!apaian lulus,gagal, lemah, sederhana atau !emerlang Pilih pelajar untuk iktira% dan beri sijiL

TU!UAN

"I#I$"I#I S A%AN

7ermula dengan mudah $ sederhana $ dan sukar dan mempun#ai indeks diskriminasi #ang tinggi

"I#I$"I#I U!IAN "AKUPAN S A%AN

Penentuan gred "eliputi tajukCkandungan #ang lebih luas

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

16

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

" NT H U!IAN

Peperiksaan Penggal, UP ', P"', P", *P"

6.<.

>AEDAH PEN*A> )'AN 'U(U>AN AU*EN*)>

KAEDAH

PENTAKSIRAN RUJUKAN AUTENTIK

K NSEP

Pentaksiran autentik ini merupakan suatu proses #ang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi #ang boleh mere%lek tahap pembelajaran pelajar, keja#aan, moti4asi dan sikap pada akti4iti #ang rele4en

"enghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna.

TU!UAN

"enghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran ,!ontohn#a, penulisan, pen#elidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran ber%ikir se!ara kritis3.

"emberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikkan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh keja#aan pada masa hadapan.

"erangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan #ang ada


SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

17

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

dalam dunia sebenar.

"I#I$"I#I S A%AN "I#I$"I#I U!IAN

Penentuan Lulus C *idak

"enilai pemahaman melalui penarnpilan tugasan #ang dilaksanakan )ndikator pro%isensi melalui akti4iti melakukann#a ubjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi ubjek membina maksud #ang tersirat 7erpusatkan kepada pelajar. "erangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, pen#elesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.

"AKUPAN S A%AN

" NT H U!IAN

*emubual 7er!erita ampel penulisan Projek atau pameran Eksperimen C Demonstrasi


SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

18

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

Pemerhatian guru Port%olio

2. &e'(in)an*kan ke+e(i,an -an ke+e'a,an setia. kriteria terse(ut -a+a' .r/ses .entaksiran .en*ajaran -an .e'(e+ajaran sains -i sek/+a, ren-a,.

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

19

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

>ELE7)HAN U()AN 'U(U>AN NA'"A


>ELE7)HAN U()AN 'U(U>AN >')*E')A

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

20

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

KE%E0IHAN U!IAN AUTENTIK

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

21

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

KE%E&AHAN KE%E&AHAN !ENIS$!ENIS !ENIS$!ENIS U!IAN U!IAN


SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

22

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

&en*,uraikan i'.+ikasi$i'.+ikasi kriteria$kriteria .eni+aian (erasaskan sek/+a, 1 P0S ) sek/+a, ren-a,.

.entaksiran terse(ut -an

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

23

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

Pentaksiran 7erasaskan

ekolah , P7

3 merupakan satu bentuk pentaksiran

#ang dilaksanakan di sekolah. P7 , LP" 3.

diran!ang, ditadbir, diskor dan dilaporkan se!ara

teran!ang mengikut prosedur #ang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan "ala#sia

P7 merupakan salah satu komponen pentaksiran #ang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirann#a dilaksanakan oleh guru matapelajaran sains se!ara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. P7 mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

>eputusan !alon akan terjejas sekiran#a murid tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus. etiap murid mestilah mempun#ai markah pen!apaian P7 setelah tamat tempoh pelaksanaan. Untuk menjamin kualiti pelaksanaan P7 skor pentaksiran #ang dilaksanakan oleh guru. :uru memainkan peranan penting dalam menentukan perkembangan murid, kebolehan, kemajuan akademik dan pen!apaiann#a. :uru juga dapat menilai bagaimana hendak menetukan pen!apaian hasil pembelajaran, melaksanakann#a, merekod, menta%sir skor ujian dan membuat tindakan susulan.Aleh itu, P7 perkembangan murid dari segi akademik, sahsiah, semosi dan rohani murid. Pentaksiran sekolah mengandungi dua %ungsi #ang luas iaitu : Pentaksian tentang pembelajaran #ang bersi%at sumati% , rujukan norma 3 untuk melihat prestasi murid. Pentaksiran untuk pembelajaran #ang bersi%at %ormati% , rujukan kriteria3 untuk meningkatkan pembelajaran. dapatan menentukan pen!apaian keseluruhan murid$murid sekaligus dapat memastikan , mekanisme pen#elarasan dan

pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpar!a#aan

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

24

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

i.

Pentaksiran tentang pembelajaran , Pentaksiran umati% 3 Pentaksiran sumati% dilakukan pada hujung pembelajaran dengan membuat

pertimbangan dan penilaian prestasi murid dalam meneruskan pembelajaran. "aklumat itu dalam bentuk kualitati% atau kuantitati% mengikut standard ditetapkan sekolah Pentaksiran ini merujuk kepada semua akti4iti dan tugasan #ang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan, semester atau tahun tertentu. emua e4iden bagi pentaksiran tentang pembelajaran 0ajib dikukpulkan dalam port%olio. emua port%olio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. Pelaporan tentang pen!apaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan se!ara bertulis dalam bentuk markah, gred, band, pro%il, pern#ataan deskripti% sebahagian atau kesemuan#a.Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil, pern#ataan keputusan, pro%il atau tetimoni. ii. Pentaksiran untuk pembelajaran., Pentaksiran Gormati% 3 Pentaksiran %ormati% membabitkan proses sepanjang pembelajaran murid menggunakan pelbagai kaedah dalam melapor maklumat selain membuat penilaian sama ada bertulis atau 4erbal mengenai !ara meningkatkan pembelajaran murid. :uru tidak dibenar membandingkan murid serta meletakkan skala #ang menunjukkan kedudukan mereka seperti digunakan sebelum ini.

Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua akti4iti dan tugasan #ang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid.oleh itu maklumat #ang diperoleh berupa#a memantau dan membantu proses pembelajaran. "aklumat tersebut digunakan sebagai maklum
SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

25

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

balas dalam mengubahsuai akti4iti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid.keperluan setiap murid berbe&a antara satu sama lain. :uru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pen!erapan, perbin!angan dalam kelas atau kerja bertulis, sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Pentaksiran kendiri dan rakan seba#a juga boleh digunakan dengan berkesan untuk men#okong pentaksiran untuk pembelajaran. Pentaksiran ekolah ialah proses mengumpul maklumat #ang autentik dan boleh diharap oleh guru se!ara %ormati% dan sumati%. Pentaksiran se!ara %ormati% adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran , assessment for learning3 manakala pentaksiran se!ara sumati% adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa #ang dipelajari ,assessment of learning3. Dalam >urikulum ekolah 'endah ,> berterusan untuk mengesan perkembangan dan pen!apaian murid tandard dalam '3, pentaksiran %ormati% berasaskan sekolah dijalankan se!ara

pembelajaran. Pentaksiran ini menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran pelbagai serta bersi%at autaentik dan holistik. Proses Pentaksiran ekolah melibatkan akti4iti$akti4iti seperti mengumpul

maklumat #ang autentik dan boleh diharap , dependable3 tentang prestasi murid se!ara berterusan ,ongoing3 berdasarkan pern#ataan kriteria #ang jelas dipanggil standard prestasi ,performance standard3 serta penggunaan pelbagai kaedah, alat, teknik dan konteks. :uru membuat penilaian dan melaporkan se!ara 4erbal atau bertulis tentang prestasi, potensi, pen!apaian dan keperluan murid. Pentaksiran #ang berkesan membolehkan murid berusaha ke arah #ang sejajar dengan kriteria #ang telah diketahui dan di%ahami lebih a0al. "urid dapat menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara #ang perlu diperbaiki dan belajar dengan kaedah tersendiri. elain itu, murid dapat mensDntesis dan mengaplikasi pembelajaran selain daripada mengingati %akta. "urid akan lebih bertanggungja0ab dalam

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

26

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

pembelajaran, dapat melalui proses pembelajaran dengan berja#a serta berupa#a bersaing di tahap #ang lebih tinggi. Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis,

perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas, bukan semata$mata merekod skor. Aleh itu, pelaporan bertulis tidak perlu dibuat se!ara berkala sebalikn#a, guru mestilah mampu memberin#a se!ara bertulis atau 4erbal apabila dikehendaki pada bila$ bila masa oleh mana$mana pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru besar atau na&ir. Antara kaedah pengumpulan e4iden pentaksiran sekolah ialah melalui kaedah pen!erapan. Pentaksiran melalui !erapan biasan#a kurang berstruktur ,teran!ang3 dan selalun#a dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil pen#elesaian #ang umum. Pen!erapan perlu mempun#ai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen !erapan #ang bersesuaian untuk mengurangkan pen#impanan rekod, seperti senarai semak dan skala pengadaran ,rating scale3 #ang han#a memerlukan sedikit !atatan dan masa untuk merekod. Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. )a membolehkan guru

mengumpul e4iden #ang sama bagi semua murid dengan !ara dan masa #ang sama. Pentaksiran ini mengemukakan e4iden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. ekiran#a digunakan dengan betul, ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum #ang penting kerana ia memberikan e4iden #ang baik tentang apa #ang telah dipelajari. Ujian boleh dilaksanakan se!ara manual seperti kertas$pensil, papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer se!ara online atau offline. *ugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur ,berbanding dengan ujian3 dan melibatkan tugasan #ang menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks #ang sebenar.Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan.)a merupakan pentaksiran #ang autentik kerana

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

27

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

murid mempun#ai ga#a #ang tersendiri untuk belajar. Antara !ontoh ialah projek, pameran, pen#ampaian 4isual dan lisan, debat, simulasi komputer dan persembahan.

Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. "urid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi ,pentaksiran rujukan kriteria3. "urid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk men#impan rekod dan memgulas ringkasan kerja. 'e%leksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen #ang amat penting dalam pembelajaran. Pentaksiran rakan seba#a, menggunakan senarai semak atau rubrik, membantu murid sama ada #ang ditaksir atau #ang mentaksir. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. >ebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis. Pentaksiran kerja berkumpulan memberi e4iden daripada aspek kerjasama,

bantu membantu, pengagihan kerja dan sumbangan setiap indi4idu melalui satu produk. Pentaksiran kerja berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau hasil kerja. )a melibatkan pentaksiran kemahiran sosial, pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan, selain daripada hasil kerja kumpulan. "odul dalam > ' mengandungi !adangan akti4iti pemulihan dan penga#aan

kepada murid. Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu #ang tidak betul. *ujuan pemulihan adalah untuk membantu murid lemah men!apai objekti% pembelajaran #ang belum di!apai dalam pelajaran lalu dan untuk membantu murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi mereka. Dalam akti4iti pemulihan, guru boleh menjalankan program ba!aan tambahan dengan menggalakkan murid membuat ba!aan meluas dengan pelbagai rujukan
SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

28

SCE 3111 :PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS

2013

daripada buku dan internet. :uru boleh memberi bahan ba!aan #ang sejajar dengan perkembangan kogniti% murid bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam kelas. elain itu, guru boleh menggalakkan murid membuat kerja projek #ang dijalankan se!ara indi4idu atau berkumpulan !ontohn#a akti4iti #ang meminta murid untuk membuat sesuatu hasilan atau men#elesaikan masalah mudah. )a bertujuan untuk menggalakkan murid$murid untuk ber%ikir men#elesaikan masalah. Penga#aan ialah proses di mana akti4iti$akti4iti tambahan #ang mempun#ai aras kesukaran #ang lebih tinggi daripada aras akti4iti$akti4iti pembelajaran #ang dijalankan dalam bilik darjah. *ujuann#a ialah untuk memperkembangkan kemahiran$kemahiran #ang sedia ada pada murid di samping membekalkan peluang tambahan untuk mengembangkan lagi da#a kreati%, minat, si%at ingin tahu, sikap berdikari dan bakat kepimpinan murid$murid dalam pelbagai bidang. Akti4iti penga#aan men#ediakan murid untuk memperkembangkan potensi ke tahap maksima. )a dijalankan se!ara tidak %ormal dan tidak dimasukkan dalam jadual 0aktu tetap sekolah. 7imbingan guru adalah pada tahap minima kerana akti4iti penga#aan ber!orak belajar kendiri.

SEMESTER 5, AMBILAN JUN 2011

29