Anda di halaman 1dari 8

LATIHAN PENGUKUHAN

BAB 2 : STRUKTUR ATOM

1. Tulis formula untuk mencari nilai


a) Nombor nukleon = _______________________
b) Nombor neutron = _______________________
c) Nombor proton = ________________________
2. Atom Q mempunyai nombor proton 11 dan nombor nukleon 23. Berapakah proton, elektron
dan neutron yang terdapat di dalam satu atom Q?
Proton = ____________

elektron : _________

neutron :___________

3. Bromin- 80 mempunyai 45 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom itu?
Tuliskan perwakilan atom unsur itu dalam bentuk simbol atom.
A
Z

1. Atom X mempunyai 4 proton dan 5 neutron.


a) Tentukan nombor proton dan nombor nukleon bagi unsur X.
Nombor proton :_________

nombor nukleon : ____________

b) Tuliskan perwakilan unsur X dalam bentuk simbol atom.

2. Lukis susunan elektron bagi atom

7
3

X = ______________

dan

35
17

Y = ________________

BAB 3 : FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA


BAB 5 : ELEKTROKIMIA
1. Senaraikan ion positif (kation) mengikut nilai cas yang betul
+

2+

3+

Ion hidrogen ,ion litium, ion natrium, ion argentum, ion ammonium, ion barium, ion kalsium, ion zink, ion magnesium, ion
plumbum (II), ion kuprum (II), ion stanum (II), ion ferum (II), ion nikel (II), ion mangan (II), ion aluminium, ion kromium (III),
ion ferum (III)

2. Senaraikan ion negatif (anion) mengikut nilai cas yang betul


-

2-

3-

Ion klorida, ion bromida, ion iodida, ion hidroksida, ion oksida, ion nitrat, ion etanoat, ion manganat (VII), ion sulfat, ion
tiosulfat, ion dikromat ((VI), ion dikromat (VI), ion karbonat, ion fosfat

3. Tuliskan formula kimia untuk sebatian berikut:a) Natrium klorida : ______________________


b) Ferum (III) sulfat : ______________________
c) Kalsium karbonat : ________________________
4. Tuliskan Siri Kereaktifan Logam dan Siri Elektrokimia mengikut tertib yang betul.
SIRI KEREAKTIFAN LOGAM (SKL)

SIRI ELEKTROKIMIA (SEK)

5. Seimbangkan persamaan kimia di bawah dan tulis nama bahan dan hasil tindakbalas bagi
persamaan kimia di bawah:-

Na(s)

Br2(g)

NaBr(s)

_________________________________________________________________________________

Zn(s)

HNO3(aq)

Zn(NO3)2(aq)

+ H2(g)

__________________________________________________________________________________

Cu(s)

AgNO3(aq)

Ag(s)

+ Cu(NO3)2(aq)

__________________________________________________________________________________

N2(g)

H2(g)

NH3(g)

__________________________________________________________________________________
C2H6(g)

O2(g)

CO2(g) +

H2O(l)

__________________________________________________________________________________
MnO2(s)

HCl(l)

MnCl2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

__________________________________________________________________________________
CuCO3(
s)

HNO3(a
q)

Cu(NO3)2(aq)

CO2(g) +

H2O(l)

__________________________________________________________________________________
Mg(s)

O2(g)

MgO(s)

__________________________________________________________________________________

6. Tuliskan persamaan kimia bagi tindakbalas di bawah :1. Tindakbalas sulfur dioksida dengan gas oksigen menghasilkan sulfur trioksida
_________________________________________________________________________________
2. Tindakbalas peneutralan antara natrium hidroksida dan asid sulfurik untuk menghasilkan
natrium sulfat dan air.
__________________________________________________________________________________
3. Tindakbalas antara serbuk besi dengan gas klorin menghasilkan Ferum (III) klorida
__________________________________________________________________________________
4. Pembakaran propana (C3H8) menghasilkan karbon dioksida dan air
__________________________________________________________________________________
5. Tindakbalas penyesaran antara larutan bromin dengan larutan kalium iodida
menghasilkan iodin dan kalium bromida.
__________________________________________________________________________________
6. Penguraian zink nitrat melalui pemanasan untuk menghasilkan zink oksida, gas nitrogen
dioksida dan gas oksigen.
__________________________________________________________________________________
7. Tindakbalas antara larutan akues natrium tiosulfat (Na2S2O3)dan asid sulfurik untuk
menghasilkan natrium klorida, pepejal sulfur, gas sulfur dioksida dan air.
__________________________________________________________________________________
8. Ammonia bertindakbalas dengan asid sulfurik melalui tindakbalas peneutralan untuk
menghasilkan ammonium sulfat.
__________________________________________________________________________________

7. Tuliskan formula yang betul untuk menyelesaikan masalah di bawah: Bilangan mol (pepejal/jisim)
bilangan mol (gas)
=
=

Bilangan mol (atom/molekul)


=

Jisim bahan = ______________________________

Isipadu gas = ______________________________

Pencairan asid =____________________________

Peneutralan asid =

bilangan mol larutan (kepekatan/isipadu)


=

_____________________________

PENYELESAIAN MASALAH MELIBATKAN PERSAMAAN KIMIA


1. 9.2 g natrium dibakar dalam oksigen berlebihan membentuk natrium oksida. Berapakah jisim
natrium oksida yang dihasilkan? (JAR Na=23; O=16).
2. 0.13 g zink bertindakbalas dengan asid hidroklorik berlebihan untuk menghasilkan gas
hidrogen dan zink klorida. Berapakah jisim gas hidrogen yang terbentuk?
(JAR H=1; Zn=65; Cl=35.5)
3. Natrium bertindakbalas dengan klorin untuk membentuk natrium klorida. Berapakah jisim
natrium klorida yang terbentuk jika 4.60 g natrium bertindakbalas dengan klorin berlebihan?
(JAR Na=23; Cl=35.5).
4. Aluminium bertindakbalas dengan kuprum (II) oksida untuk menghasilkan aluminium oksida
dan kuprum. Berapakah jisim aluminium yang bertindakbalas dengan 0.06 mol kuprum (II)
oksida.
(JAR: Al = 23, O=16, Cu=64)
5. Kuprum (II) oksida dan karbon dioksida terhasil daripada pemanasan kuprum (II) karbonat.
Berapakah isipada karbon dioksida yang terhasil daripada pemanasan 31.0 g kuprum (II)
karbonat?
(JAR C=12; O=16; Cu=64; Isipada molar= 24 dm3 pada keadaan bilik).