Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tunjang : Kemahiran Kemahiran : lahraga ! "arian Tajuk : "ari Pe#ut Tarikh $ %& Mei '(() Masa : *+&( ! )+(( ,agi Tahun : - Melati .il+ Murid : &( /rang 0%1 lelaki dan %2 ,erem,uan3 Pengalaman "e,as : Murid telah mem,elajari akti4iti l/k/m/t/r 5erlari ,antas ,ada taha, Satu .JEKTI6 : Pada akhir ,engajaran dan ,em5elajaran7 dihara,kan murid8murid da,at: %+ PSIK M T R : melakukan akti4iti lari ,e#ut mulaan 5erdiri dengan teknik 9ang 5etul ,ada jarak &( hingga -( meter dengan kadar & dari,ada 1 ,er#u5aan+ '+ K GNITI6 : men9atakan se#ara lisan ' se5a5 menga,a tangan ,erlu diha9un lurus di sisi semasa 5erlari &+ A6EKTI6 : menunjukkan sika, 5ekerjasama dengan ahli kum,ulan semasa melakukan akti4iti : : : : : : : .ekerjasama Mem5uat Analisis Ke#ergasan ! ke,antasan Matematik ! mem5uat anggaran jarak Alat a,likasi ! mem5ina 5ahan 5antu mengajar Se5a5 aki5at skital 0)3 :isel 0%3 kad #atatan sk/r kum,ulan gam5ar 5ersiri teknik 5erlari ,e#ut ka9u;5atang ,en9a,u se,anjang % meter 0 %'3

Penera,an Nilai K.KK Pengga5ungjalinan Kese,aduan ICT KMD Alatan

Bahagian/ masa Permulaan 0- minit3

Aktiviti Memanaskan .adan %+ 5erlari ski,

Butiran Mengajar

Organisasi

Alatan/catatan

lari ski, angkat lutut tinggi ha9un tangan lurus di sisi dang angkat hingga ke ,aras 5ahu 5adan tegak dan mata ,andang ke hada,an mendarat di atas 5e5/la kaki "ari dengan langkah ,endek "utut di5engk/kkan ke 5elakang "ari sam5il menendang kaki ke 5elakang .adan tegak dan mata ,andang hada,an .adan ditegakkan dan 5uka kaki seluas 5ahu .engk/k 5adan ke sisi kanan sam5il tangan men#ekak ,inggang Kira dalam kiraan ) .engk/k 5adan ke sisi kiri ,ula dan kira dalam kiraan ) juga <lang akti4iti se5an9ak & ulangan .erdiri tegak .uka kaki seluas 5ahu Kaki kanan disilangkan ke kiri ./ngk/k dan #e#ahkan tangan ke hujung kaki "utut sentiasa lurus semasa melakukan akti4iti

dalam ka:asan &( = -( meter 9ang ditandakan dengan skital murid melakukan akti4iti dalam 5arisan 5ergerak 5ersama8sama dari,ada garisan ,ermulaan ke garisan ,enamat sejauh '( meter

1 skital 5esar 1 skital ke#il

'+ lari tendang 5elakang

&+ regangan di ,inggang

5erselerak dalam ka:asan 9ang ditandakan menghada, guru guru melakukan dem/strasi dan murid melakukan akti4it mengikut dem/strasi guru

1+ regangan di ,aha

Bahagian/ masa Perkembangan "angkah % 0' minit3

Aktiviti Pemerhatian gam5ar 5ersiri

Butiran Mengajar 6asa "ari Pe#ut Mulaan .erdiri - Persediaan - Permulaan - Pe#utan - Penamat Pegang ,ertengahan ka9u di sisi kanan dan kiri Ke,it hujung 5elakang ka9u di 5a:ah ketiak "ari angkat lutut tinggi tangan 9ang menge,it ka9u di ha9un di sisi mula dengan tem,/ ,erlahan kemudian laju 5uat 5erulangkali .erdiri jauh sedikit dari,ada garisan ,ermulaan .erjalan ke garisan ,ermulaan a,a5ila di5eri is9arat >ke garisan? Kaki hada,an diletakkan 5etul85etul 5erham,iran garisan ,ermulaan Kaki 5elakang kira8kira selangkah di 5elakang kaki hada,an ./ngk/kkan 5adan a,a5ila menda,at is9arat >sedia? Angkat tangan 9ang 5ertentangan dengan kaki hada,an ke ,aras 5ahu+ Tangan se5elah lagi di 5a:a ke 5elakang sedikit+ T/lak kaki 5elakang ke atas tanah dan terus melangkah a,a5ila menda,at is9arat >mula?

Organisasi Guru menunjukkan gam5ar 5ersiri teknik larian 9ang 5etul

Alatan/catatan Gam5ar 5esiri

"angkah ' 0& minit3

Ga9a "arian %+ "ari setem,at '+ "ari setem,at diikuti dengan ,e#ut sejauh '( meter &+ "ari lutut tinggi sejauh %( meter dan ,e#ut sejauh '( meter Mulaan .erdiri %+ Memulakan larian

murid di5ahagikan dalam 2 5arisan dan menghada, guru ketua 5erada di hada,an lakukan akti4iti mengikut arahan guru

Ga5ungjalin kemahiran ! ke#ergasan ke,antasan 8kese,aduan ! matematik 0mem5uat anggaran jarak3 -

"angkah & 0& minit3

5a:a murid ke atas 5ala,an tandakan garisan ,ermulaan dan garisan ,enamat dengan skital 5ahagikan murid ke,ada 2 5arisan setia, 5arisan 5erada dalam satu l/r/ng le,askan murid mengikut giliran 5uat ,em5etulan teknik jika ,erlu lari sejauh &( meter

1 skital

Bahagian/ masa "angkah 1 0& minit3

Aktiviti Menamatkan larian -

Butiran Mengajar "ari ,e#ut7 a,a5ila sam,ai digarisan ,enamat7 de,akan tangan dan t/lakkan t/rs/ ke hada,an mata masih memandang ke hada,an kekalkan kelajuan sehinggan ke garisan ,enamat ,erlahankan kelajuan se#ara 5eransur8ansur s/alan : Cu5a 5erlari dengan menegakkan 5adan dan 5erlari dengan men#/nd/ngkan 5adan+ .agaimana kesan dari segi kelajuan@ "ari ,e#ut terus menerus sehingga ke garisan ,enamat sejauh -( meter A,likasikan semua teknik 9ang telah di,elajari dalam langkah % hingga & -

Organisasi Murid 5erada dalam 5arisan .erle,as mengikut giliran Dem/strasi /leh guru atau murid .aiki teknik jika ,erlu

Alatan/catatan

"angkah 1 0& minit3

"ari ,e#ut mulaan 5erdiri sejauh -( meter

Murid 5erada dalam 5arisan .erle,as mengikut giliran Dem/strasi /leh guru atau murid .aiki teknik jika ,erlu <lang akti4iti se5an9ak & kali

KMD ! se5a5 aki5at

Bahagian/ masa Kemuncak 02 minit3

Aktiviti Pertandingan lari ,e#ut sejauh -( meter -

Butiran Mengajar A,likasikan semua teknik kemahiran 9ang telah di,elajari -

Organisasi Murid 5erada dalam 5arisan mengikut kum,ulan masing8 masing Peserta ,ertama dari,ada setia, kum,ulan akan 5ertanding dalam saringan ,ertama .erikan 2 mata ke,ada kum,ulan 9ang ,esertan9a menda,at tem,at ,ertama7 mata tem,at ke dua dan seterusn9a "akukan akti4iti seru,a dengan ,eserta kedua dan seterusn9a jumlahkan mata 9ang dikum,ulkan /leh setia, ,asukan ,asukan 9ang 5erja9a mengum,ulkan mata ter5an9ak dikira se5agai ,emenang -

Alatan/catatan Penera,an nilai kerjasama Penilaian d/main ,sik/m/t/r

Penutup 0- minit3

Akti4iti gerak kendur %+ kaki

'+ ,inggang

5uka kaki8kira sele5ar setengah meter dan tegakkan 5adan 5/ngk/kkan 5adan serendah 9ang mungkin sam5il kedua8dua tangan memegang ,ergelangankaki kira dengan kiraan la,an ulang akti4iti se5an9ak & kali 5erdiri tegak dengan kaki di5uka seluas 5ahu ra,atkan kedua 5elah tangan lurus di atas ke,ala t/lak tangan ke atas setinggi mungkin sam5il 5erdiri di atas hujung kaki kira dengan kiraan )

Duduk 5erselerak di hada,an guru

Bahagian/ masa

Aktiviti &+ tarik naAas -

Butiran Mengajar ulang akti4iti se5an9ak & kali tarik naAas melalui hidung dan tahan selama kira8kira ) saat kemudian hem5us melalui hidung dan mulut ulang akti4iti se5an9ak & kali 0Rujuk lam,iran3

Organisasi

Alatan/catatan

"em5aran kerja Per5in#angan dan rumusan

8 -

Ke,entingan mengha9un tangan lurus di sisi ketika 5erlari - untuk meningkatkan kelajuan 5erlari - untuk menda,atkan larian 9ang lurus - se5agai im5angan untuk mensta5ilkan tu5uh

Guru mengedarkan lem5aran kerja+ Murid menja:a5 Guru mengemukakan s/alan dan murid menja:a5 Guru menunjukkan semula gam5ar 5ersiri teknik larian 9ang 5etul Dem/strasi semula jika ,erlu .eratur dalam ' 5arisan .ergerak 5alik 1 /rang men9im,an alatan

Penilaian d/main k/gnitiA K.KK ! mem5uat analisis ICT ! gam5ar 5ersiri

.ersurai

8 nilai kerjasama

Anda mungkin juga menyukai