Anda di halaman 1dari 5

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

IBUBAPA PENJANA PENDIDIKAN ANAK-ANAK (20 NO EMBE! 200" # 0$ %U&'IJJA' ()$0'*

+i,an- Jumaat .an- Di/a0mati Alla0 +123 Saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat serta umat Islam yang dikasihi sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala laranganNya. Mudah-mudahan kita semua beroleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tajuk khutbah yang akan dibi arakan pada hari ini ialah! Ibuba4a Penjana Pen,i,i5an Ana5-Ana5". +i,an- Jumaat .an- Di/a0mati Alla03 Mimbar Jumaat hari ini menarik perhatian para jemaah sekalian bahawa sekolah yang merupakan pusat pendidikan anak-anak telah mula uti persekolahan selama #$ hari% satu tempoh yang agak panjang dan banyak perkara boleh mempengaruhi perilaku anak-anak. Jika anak-anak melalui tempoh tersebut dengan kegiatan berman&aat% seperti memba a% mengulangkaji pelajaran% memperdalamkan ilmu
'

&ardhu ain% mela(imkan diri ke masjid dan surau dan seumpamanya% maka anakanak akan berpotensi menjadi generasi emerlang% sebaliknya jika mereka menghabiskan tempoh masa tersebut dengan akti)iti yang tidak ber&aedah% seperti menonton program hiburan melampau% menyalahgunakan internet% memba a majalah-majalah hiburan dan sebagainya% maka tergugatlah masa depan mereka. *ita perlu ingat% bahawa anak-anak la(imnya bersi&at kurang matang atau pendek akalnya% bila berdepan dengan sesuatu abaran. Tegasnya mereka mudah terpedaya dengan apa juga abaran yang ada dikelilingnya. +leh kerana itu% kita selaku ibubapa bertanggungjawab mempastikan anak-anak sentiasa dibimbing agar berjaya mengelak daripada terpedaya dengan sebarang bentuk anasir buruk yang akan merosakkan masa depan mereka. Ini selaras dengan &irman Allah SWT dalam Surah at-Tahrim ayat ,!

Ma5su,nya6 Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu api neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang keras kasar; tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. +i,an- Jumaat .an- Di/a0mati Alla03 *ita perlu sedar bahawa anak-anak kita sekarang ini berdepan dengan abaran dan pengaruh hiburan yang terlalu banyak. -ukalah saluran T. manapun pasti program hiburan akan tersedia. Sesetengah program hiburan amat diminati oleh anak-anak kita. Ini menyebabkan anak-anak sanggup menghabiskan banyak masa terutama di musim uti persekolahan menonton pelbagai program hiburan di tali)isyen dan internet dengan mengabaikan tugas sebenar mereka sebagai pelajar. Implikasinya anak-anak bukan sahaja lemah pen apaiannya dalam pelajaran% malah anak-anak
/

juga berdepan dengan masalah keruntuhan akhlak yang berpun a daripada pengaruh hiburan yang melampau. Tidak mustahil anak-anak akan terikut-ikut dengan gelagat ikon-ikon T. yang berpakaian menjolok mata serta bergaul bebas lelaki dan wanita tanpa batas. +leh itu% kita bertanggungjawab mempastikan anakanak kita tidak menghabiskan masa uti persekolahan dengan menonton programprogram hiburan begitu. Tugas ini bukan mudah% kerana media berada di manamana% malah tidak ada rumah yang tidak di masuki media. Apa yang perlu kita lakukan ialah memantau serta membimbing se ara serius serta berterusan kepada anak-anak kita agar tidak menghabiskan masa menonton program hiburan sematamata. *ita sebagai ibubapa perlu setiap hari bertanyakan anak-anak apa yang mereka telah buat sepanjang hari. Apakah mereka telah bersolat dan apakah mereka telah mengulangkaji pelajaran0 1engan itu% insya Allah% tugas mereka sebagai pelajar tidak akan dipersiakan. Selain daripada abaran hiburan% anak-anak kita juga terdedah kepada

pengaruh watak indi)idu atau kumpulan yang tidak berakhlak dalam masyarakat seperti pergaulan bebas% perlumbaan haram% melepak% merokok% berpoya-poya dan sebagainya. Adalah menjadi kewajipan kita mengawal ketat anak-anak kita daripada mendekati dan bergaul dengan watak-watak dan kumpulan-kumpulan remaja yang rosak akhlak dan jelas membelakangkan petunjuk Allah SWT. Sebagai ibubapa% kita perlu setiap hari bertanyakan anak-anak kita ke mana mereka pergi% untuk apa mereka ke sana% dengan siapa mereka pergi% jam berapa mereka pulang dan sebagainya. 1engan demikian% mudah-mudahan kita dapat mengawal anak-anak kita daripada terjerumus kelembah kehan uran. 2ayatilah pesanan Nabi SAW agar kawan anak-anak kita hendaklah dipilih dari kalangan mereka yang berakhlak dan mempunyai jatidiri.

Ma70umnya6 esungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat adalah seperti saudagar minyak !angi dan tukang besi. Peniaga minyak !angi akan memer"ikkan minyak !anginya atau dapat membeli daripadanya atau men"ium bau !anginya. #anakala tukang besi pula mungkin akan membakar bajumu atau engkau men"ium bau busuk daripadanya. 45iwayat -ukhari 6 Muslim7 +i,an- Jumaat .an- Di/a0mati Alla03 Mimbar ini merasa bimbang dengan peningkatan kadar jenayah dikalangan remaja saban tahun. Mengikut laporan 8olis 1iraja Malaysia pada tahun /99$ sejumlah 3%##, kes jenayah uri dan pe ah rumah telah dilakukan oleh golongan remaja. :aporan ini belum dikira lagi jenayah-jenayah lain seperti per(inaan% bla k metal% bohsia% pergaduhan% minum arak dan sebagainya. Mimbar ini per aya antara pun a jenayah dikalangan remaja adalah disebabkan lemahnya pendidikan agama kepada anak-anak di peringkat institusi keluarga. Justeru itu% mimbar ini menyeru ibubapa agar% marilah kita melipat gandakan usaha mendidik anak-anak dengan lebih berkesan. Marilah kita men ontohi pendidikan :u;manul 2akim seorang bapa yang Allah SWT iktira& kejayaannya mendidik anak-anak% sepertimana &irman Allah dalam Surah :u;man ayat '3!

Ma5su,nya6 $an tatkala %u&man berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya' Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu ke(aliman yang besar. Ayat tersebut menjelaskan bahawa tanggungjawab utama ibubapa ialah mempastikan anak-anak dididik dengan asas-asas a;idah. 1engan mengenal Allah%dan lima rukun iman yang lain% insya Allah anak-anak bakal menjadi insan
#

yang mempunyai jati diri% berakhlak% tekun beribadah% berketerampilan% berpandangan jauh% berilmu dan mampu menghadapi semua abaran hidup. Namun% perlu di&ahami bahawa kekuatan iman anak-anak tidak akan di apai dengan mudah tanpa berbuat apa-apa. *emantapan a;idah perlu di usaha dan diperjuangkan. Inilah sebenarnya perjuangan dan pengorbanan dakwah para Nabi dan 5asul disepanjang (aman. +leh itu% sempena uti persekolahan ini% mimbar ini men adangkan ibubapa agar marilah kita perjuangkan kemantapan a;idah anakanak dengan menghantar anak-anak mengikuti kursus% kelas pengajian% seminar% bengkel% khemah ibadah dan sebagainya yang dianjurkan oleh Jabatan Agama% masjid% surau% pertubuhan dakwah dan sebagainya yang terdapat dikawasan tempat tinggal kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan anak-anak yang mempunyai jatidiri mukmin% berwawasan dan berketerampilan yang sekaligus dapat menghadapi pelbagai abaran yang mengelilingi mereka.

Ma5su,nya6 Wahai anakku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala yang menimpamu. esungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki melakukannya. 4Surah :u;man! '$7

<