Anda di halaman 1dari 132

ISI KANDUNGAN Bil 1 Nombor Bulat Operasi Asas & Operasi Bergabung Nombor "erpulu#an "e&a#an "eratus "urata

*ang + ( 1) 11 12 1! 1% ,uang 2M -an ,uang !M .sipa-u /e&air Timbangan Berat "an0ang -an Jarak Masa -an *aktu "er1akilan 2ata JA*A"AN 1!% - 1%+

TAJUK

Muka Surat 2-6 - 22 2! $ !% !' -%( ') $ 6! 6% $ 6( )+ - + ++ - (' (6 - 1)' 1)6 - 11( 12) $ 1!!

2 ! % ' 6

13)

NOMBOR BULAT

131 Bil 1 2 ! % ' 6

Menamakan sebarang nombor se#ingga 1 ))) )))

Nilai -alam perkataan 2ua ,atus ribu -ua 4apan pulu# ribu -ua pulu# tu0u# 5nam pulu# satu ribu tu0u# 4ima ratus tiga pulu# enam ribu tiga ratus 2ua ratus empat ribu lima pulu# 4apan pulu# ribu lima ratus Tu0u# ratus -ua ribu enam belas

Nilai -alam angka

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1(3 2) 132

Tiga ratus ribu empat ratus lima 5mpat pulu# tu0u# ribu lapan ratus enam Sembilan belas ribu lapan pulu# sembilan 4apan ratus tiga ribu lima pulu# Tu0u# pulu# lima ribu lima belas 5nam pulu# ribu sembilan 4ima ribu lapan pulu# satu 2ua pulu# lima ribu tiga ratus -ua Tiga ratus -ua ribu lapan ratus tiga 5mpat pulu# ribu -ua ratus 4ima pulu# tiga ribu empat pulu# empat 5nam ratus enam ribu enam ratus tiga Tu0u# ratus ribu -ua Tuliskan -alam perkataan nilai berikut

Bil 1 2 ! % ' 6

Nilai 12 )6! % ))6 ! )(+ ! ()6 1(! )6! )) '%! () 6'2

Nilai -alam perkataan

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1(3 2)

6 '!) 2 )'' 22 ))2 !! !)! %) %)% '' )(( 2)( + 6 1) 6'! )+ 6 11 )11 6 ))2 '! ))) 6 !)

13!

Tentukan nilai terbesar -an nilai terke&il % -igit 6ang bole# -ibentuk -aripa-a nombor $ nombor berikut

Bil 1 2 ! % ' 6

Soalan !7 %7)76 1 7 27 17 ! ) 7 2 7%7 ) ! 717 67 7 )7 ) 7 1 7% ! 7'7 27 ( 2 72 7!7 1

Nilai terbesar

Nilai terke&il

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2) 13% Bil 1

2 767 67 67 27 '7 17 !7 ' 72 ' 7 ! 72 71 7 ) 7 ! 7) 7 1 7) 1 7 2 7 !7 1 72 2 7% 76 7) 7 % ( 7 ( 7 2 7) 7 + !7(7+7)71 1 71 7 17 17 2 ! 7 ! 7%7 %7 ! 6 76 7! 7! 7 % 7 ! 76 7% 76 N6atakan nilai tempat -an nilai -igit bagi nombor 6ang ditebalkan Soalan 2! 56 Nilai tempat Nilai -igit

2 ! % ' 6

!4 ' + 2) )9+ 12( ))+ 2!% + 2 1)9 %'' ! 4)(

+ ( 1) 13' Bil 1 2 ! % ' 6

2 !)8 ! 4'6 2! % + N6atakan nilai tempat -an nilai -igit bagi angka 8%9 Soalan 2! %') %' +( ! %)( ! ))% 2!) 6%! %(+ 12! 2%' )(! Nilai tempat Nilai -igit

136

Bun-arkan 6ang berikut kepa-a pulu# 7 ratus 7 ribu -an pulu# ribu 6ang ter-ekat Soalan 2! %'1 %' !+( "ulu# ratus ,ibu "ulu# ribu

Bil 1 2

! % ' 6

6 %)( ( ))% 2!) 6%! %(+ 12! 2%' )(!

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

2!' (%2 '( % 12 (%' 11 !(' ' %(6 %! + ' (+ 6% 6' 2 % 12! + % 2 6 !11 !%' )+! +! ))! '' '%2

23) 231

OPERASI ASAS Operasi tamba# : Selesaikan -alam bentuk la;im

13

2!%' < 6!

23

6'% < 2!+ =

!3

+ < 2! %'6 =

%3

+ 6'% < 2 2( =

'3

6' < 2! 1+ =

63

1' (6' < 6)2+ =

'6+ < 12 !+6=

+3

612! < (2+2 =

(3

+ 6' < 122%! =

232

Operasi tolak : Selesaikan -alam bentuk la;im

13

2!%' 6!

23

6'% 2!+ =

!3

+2! %'6 =

%3

+ 6'% 2 2( =

'3

6'2! 1+ =

63

1' (6' 6)2+ =

'6+12 !+6=

+3

612! (2+2 =

(3 + 6' 122%! =

23!

Operasi -arab : Selesaikan -alam bentuk la;im> petak 3

13

2!%' ?

23

)'% ? + =

!3

+2!

? 6=

%3

+)'% ? ( =

'3

6' ? 2! =

63

')( ? 6) =

'6+ ? 12 =

+3

612 ? %2 =

(3

1 )' ? 2% =

23%

Operasi ba#agi : Selesaikan -alam bentuk la;im

13

2!%' @

23

6'6 @ + =

!3

+!6 @ 6 =

%3

+ 6'1 @ ( =

'3

6'6 @ 11 =

63

1% @ 21 =

'66% @ !2 =

+3

612) @ 22 =

(3

+ !! @ %1 =

23'

"en6elesaian Masala# : Aspek ba#asa3 S alan Pen!ele"aian

10

13 Bilangan peserta lelaki a-ala# !'6) orang3 Bilangan peserta 1anita a-ala# !+( lebi# -aripa-a bilangan peserta lelaki3 Aitungkan 0umla# peserta 1anita3

23

Kambing : 2(1 ekor 4embu : 12 (+6 ekor

Jumla# ternakan -i la-ang itu iala# !3 SM# 4elaki : 1 6'% "erempuan : 1('!

Jumla# muri- -alam sekola# SMB itu iala# %3 MuriCa#mi ,a;ak Bilangan setem 6ang -i kumpul 2+ % (16

Jumla# setem 6ang -ikumpul ole# mereka ber-ua iala# S alan Pen!ele"aian

11

'3 Jumla# muri- -alam sebua# sekola# iala# 1!') orang3 Bilangan muri- lelaki a-ala# seramai (( orang3 Aitungkan bilangan muri- perempuan -alam sekola# itu3

63 Ja-ual menun0ukkan bilangan #ai1an -alam -ua bua# ;oo3 Doo K4 Melaka Bilangan #ai1an ! '6+ 1 2+

"erbe;aan bilangan -i antara ke-ua--ua #ai1an ternakan itu iala# 3 ,a0a# menun0ukkan bilangan setem A;i

%+ 6

Bilangan setem Mila# a-ala# 2! kurang -aripa-a bilangan setem A;i3 Aitungkan bilangan setem Mila#3 +3 ,a0a# menun0ukkan bilangan guli 2ali -alam sebua# kotak3 1!6' bi0i guli

2ia memberikan seban6ak '' bi0i guli kepa-a Bem3 Berapaka# baki guli 2ali 6ang masi# tinggalE

S alan

Pen!ele"aian

12

(3 Sebua# kotak mengan-ungi !6) bi0i guli ke&il 3 Berapaka# 0umla# guli -alam + kotak 6ang sama itu3

1)3 ,a0a# menun0ukkan bilangan limau -alam sebua# kotak3

6! bi0i limau Aitungkan 0umla# limau -alam 12 kotak 6ang sama itu3 113 ,a0a# menun0ukkan bilangan bi0i -alam sebungkus &oklat3 !6 bi0i &oklat

Aitungkan bilangan bi0i &oklat -alam ( bungkus 6ang sama itu3 123 Sebua# kotak bole# -iisi -engan 2% tin minuman3 Aitungkan bilangan tin minuman -alam 12 kotak 6ang sama itu3

S alan

Pen!ele"aian

13

1!3 Seramai !'2 orang muri- -itempatkan sama ban6ak ke -alam + kelas 3 Aitungkan bilangan muri- -alam setiap kelas3

1%3 11'2 orang peserta -iagi#kan sama ban6ak ke -alam ( bua# kem3 Aitungkan bilangan peserta -alam sebua# kem3

1'3 1%)6% bi0i manggis -imasukkan sama ban6ak ke -alam 2% bua# kotak besar3 Berapaka# bilangan manggis -alam sebua# kotak3

163 ' 6 ekor kambing -iberikan sama ban6ak kepa-a penternak 4ee7 4am7 4ian -an "ian3 Berapa ekor kambing setiap penternak -apat E

!3) !31

OPERASI BERGABUNG Operasi Bergabung <7- :Selesaikan -alam bentuk la;im

14

13

2!%' < 6!

- 2 %) =

23

6'% < 2!+ - 6)() =

+ 6'% < 2 2( -

(' ) =

%3

6' < 2! 1+ - 1+ 6'% =

'3 =

'6+ < 12 !+6 -

%')

63

612! < (2+2 - %' + 6 =

!32

Operasi - <

:Selesaikan -alam bentuk la;im

15

13

2!%' 6!

< !+ 6 =

23

6'% 2!+ < ( 6 =

!3 + 6'% 2 2( < 2! ')+ =

%3

6'2! 1+ < % '()=

'3

'6+12 !+6 < 2!% =

63

612!

(2+2 <

+ =

!3!

Operasi < ? : Selesaikan -alam bentuk la;im3

16

13

6' <

!%' ?

23

(+

<

'% ? + =

%3

+%' <

% ? (=

'3

2!%

<

' ? 2! =

<

6+ ? 12 =

+3

6'

<

61 ? %2 =

!3%

Operasi

- ? : Selesaikan -alam bentuk la;im3

17

13

'%))

!%' ?

23

()+1

'% ? + =

%3

+)'% +'% ? ( =

'3

')22

6' ? ! =

'6))

'+ ? 12 =

+3

+ 66

2 ? !2 =

!3'

Operasi <

@ :

Selesaikan -alam bentuk la;im

18

13

6'

<

2!%' @

23

(+

<

6'6 @ + =

!3

(%'

< + 6'1 @ ( =

%3

2!)) <

6'6 @ 11 =

'3

2'%!

< '66% @ !2 =

63

6!

<

612) @ 22 =

!36

Operasi -

@ :Selesaikan -alam bentuk la;im

19

13

12)) 2!%' @

23

1!))

6'6 @ + =

!3

!6)

6' @ ( =

%3

!%11

6'6 @ 11 =

'3

6'!)

'66% @ !2 =

63

%2))

612) @ 22 =

!3

"en6elesaian Masala# Operasi Bergabung : Masala# #arian S alan Pen!ele"aian

20

13 Bilangan peserta lelaki a-ala# !'6) orang3 Bilangan peserta 1anita a-ala# !+( lebi# -aripa-a bilangan peserta lelaki3 Aitungkan 0umla# peserta -alam pertan-ingan itu3

23 Amin a-a !%') keping setem3 Ben pula a-a ') setem kurang -aripa-a bilangan setem Amin3 Aitungkan 0umla# setem mereka ber-ua3

!3 SK M 4elaki : !%' orang "erempuan : !6) orang

Bilangan muri- sekola# SK" a-ala# 2 kali bilangan muri- sekola# SKM 3 Aitungkan 0umla# muri- -alam sekola# SKM3 %3 Cai; membeli ! bungkus &oklat 3 Setiap bungkus a-a +) bi0i &oklat3 2ia memberikan !% bi0i &oklat kepa-a a-ikn6a3 Berapaka# baki &oklat 6ang a-a pa-a Cai;3

S alan

Pen!ele"aian

21

'3 Bilangan muri- lelaki a-ala# seramai (( orang3 Bilangan muri- perempuan -alam sekola# itu a-ala# +) orang kurang -aripa-a bilangan murilelaki3 Aitungkan 0umla# muri- -alam sekola# itu33

63 ,a0a# menun0ukkan bilangan #ai1an -alam sebua# la-ang3 2!% ekor 6!% lemb ekor u kam bing Bilangan kerbau a-ala# +)) ekor kurang -aripa-a 0umla# bilangan lembu -an kambing3 Aitungkan bilangan kerbau3 3 ,a0a# menun0ukkan bilangan setem A;i 1!+ keping setem Bilangan setem Mila# a-ala# 2! kurang -aripa-a bilangan setem A;i3 Aitungkan 0umla# bilangan setem mereka ber-ua33 +3 Ja-ual menun0ukkan bilangan guli 2ali3 11() bi0i guli

2ia memberikan seban6ak 2' bi0i guli kepa-a Bem3 2ia memberi +( bi0i guli kepa-a Dam3 Berapaka# baki guli 2ali 6ang masi# tinggalE %3) %31 NOMBOR PERPULU$AN Aasil ba#agi nombor bulat -engan 1) 7 1)) -an 1)))

22

Bil 1 2 ! % ' 6 + ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+

Soalan

Ja1apan

Bil 1( 2) 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6

Soalan 2 2 2 ! ! ! % % % ' ' ' 6 6 6

Ja1apan

%32

Aasil ba#agi nombor bulat -engan %7'

Bil

Soalan

Ja1apan

23

'

%3! Bil 1

Menukar nombor perpulu#an kepa-a pe&a#an persepulu# Nombor perpulu#an )32 Nombor berpe&a#an

)3%

)36

)3+

'

13%

24

236

23+

%32

!32

1)

!36

%3% Bil 1

Menukar nombor perpulu#an kepa-a pe&a#an perseratus Nombor perpulu#an )3)% Nombor berpe&a#an

)3)'

)312

)31+

'

)32%

25

)3!6

)36+

%3'6

!3%2

1)

!3!6

%3' Bil 1

Menukar nombor perpulu#an kepa-a pe&a#an Nombor perpulu#an )3))% Nombor berpe&a#an

)3))+

)3)12

)3) 2

'

)3)'6

26

23))%

23))+

%3)'2

!3)+%

1)

!3)6%

%36 13

Operasi asas nombor perpulu#an : < 2!3%' < 6!3 = 23 63'% < 2!3+ =

27

63'% < 2 32(

%3

63' < 2! 3

'3

'36+ < 123!+6 =

63

6312! < +32

%3 13

Operasi asas nombor perpulu#an : 2! 63! = 23 6 2!3+ =

28

6' 2132(!

%3

2! 3 !

'3

1' 123!+6 =

63

2! +32(

%3+ 13

Operasi asas nombor perpulu#an : 2!3% 113 ! = 23 63'% 2!3+12 =

29

!63'

2 32(

%3

63' 2! 3 +

'3

2'36+ 223!+6 =

63

16312 +32%'

%3( 13

Operasi asas nombor perpulu#an : ? 2!3%' ? = 23 63'% ? + =

30

13)'% ? (

%3

63')!

'3

'36+ ? 12 =

63

63)2!

? !1

%31) 13

Operasi asas nombor perpulu#an : ? )3%' ? = 23 )3'%6 ? + =

31

)3)'% ? (

%3

)3')!

? 6

'3

)36+ ? 1! =

63

)3)2!

? %1

%311 13

Operasi asas nombor perpulu#an : @ 2!3%+ @ + = 23 )3'6 @ =

32

63'

@ (

%3

63'

'3

'36% @ 12 =

63

63)6' @ !!

%312 13

Operasi asas nombor perpulu#an : @ )3')% @ 6 = 23 )3'6 @ =

33

)3'+' @ (

%3

)3%%

'3

)36 @ 12 =

63

)326% @ !!

5%& '31 So
1 2 ! % ' 6

PE'A$AN Tuliskan 2 pecahan setara bagi pe&a#an-pe&a#an berikut: "e&a#an 2 "e&a#an Setara

34

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1(3 2)

'32 So 1 2 ! % ' 6

"ermu-a#kan pe&a#an berikutF "e&a#an "e&a#an termu-a#

So
1( 2) 21 22 2! 2% 2'

Pecahan

Pecahan termudah

+ (

26 2

35

1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+

2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6

'3! 13

N6atakan pe&a#an ka1asan berlorek -aripa-a seluru# ra0a# 23 !3

36

%3

'3

63

+3

(3

'3% So
1 2

Tukarkan pe&a#an tak 1a0ar berikut kepa-a nombor ber&ampur "e&a#an tak 1a0ar Nombor ber&ampur So
21 22 2! ! 2% % 2' ' 26 6 2

"e&a#an tak 1a0ar

Nombor ber&ampur

37

2+ + 2( ( !) 1) !1 11 !2 12 !! 1! !% 1% !' 1' !6 16 1 1+ 1(3 2) ! !+ !( %)

'3'

Tukarkan nombor ber&ampur berikut 7 kepa-a pe&a#an tak 1a0ar3 Nombor ber&ampu r 1
2 2 ! ! % % ' ' 6 6 + + (

So
1

"e&a#an tak 1a0ar

So
21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2(

Nombor ber&ampur
! % ' 6

"e&a#an tak 1a0ar

+ ( 1 2

38

( 1 1) 2 11 ! 12 % 1! ' 1% 6 1' 16 1 1+ 1(3 2) + ( 1 2 !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %) + ( 1 2 ! % ! % ' 6

'36 Bil 1 2

Aasil tamba# pe&a#an : "en6ebut sama Soalan < < < ! < % < ' < 6 < < + < ( < !) !1 < < 2( < 2 2+ < < 26 < 2' < 2% < Ja1apan Bil 21 22 2! Soalan < < < Ja1apan

1) <

39

11 < 12 < 1! < 1% < 1' < 16 1 1+ 1(3 2) < < < < !6 ! !+ !( %) < < < < < !' < !% < !! < !2 <

'3 Bil 1 2

Aasil tamba# pe&a#an : "en6ebut tak sama Soalan < < < ! < % < ' < 6 < < + < ( < 1) < 11 < 12 !2 < !1 < !) < 2( < 2 2+ < < 26 < 2' < 2% < "en6elesaian Bil 21 22 2! Soalan < < < "en6elesaian

40

< 1! < 1% < 1' < 16 1 1+ 1(3 2) < < < <

!! !% !' !6 ! !+ !( %)

< < < < < < < <

'3+ Aasil tamba# pe&a#an -an nombor be&ampur 6ang pen6ebutn6a sama3 So 1 2 2 < ! 1 < % ! < ' 1 < 6 % < 1 + 1 ( % < 1) ! < 11 2 < 12 ! < 1! 1 < 1% < < Aasil tamba# "e&a#an 1 < 2 <

41

% < 1' ! < 16 1 1+ 1(3 2) '3( Bil 1 2 $ ! $ % $ ' $ 6 $ $ + $ ( $ 1) $ 11 $ 12 $ 1! $ 1% $ 1' $ 16 !6 $ !' $ !% $ !! $ !2 $ !1 $ !) $ 2( $ 2 2+ $ $ 26 $ 2' $ 2% $ 2! $ 2 < 1 < % < ! < Aasil tolak pe&a#an : "en6ebut sama Soalan $ $ Ja1apa n Bil 21 22 Soalan $ $ Ja1apan

42

1 1+ 1(3 2)

$ $ $ $

! !+ !( %)

$ $ $ $

'31) Bil 1 2

Aasil tolak pe&a#an : "en6ebut tak sama Soalan $ $ $ Ja1apa n Bil 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Soalan "en6elesaian

! $ % $ ' $ 6 $ $ + $ ( $ 1) $ 11 $ 12 $ 1! $ 1% $ 1' $ 16 1 $

43

1+ 1(3 2) '311 Bil 1 2

$ $ $

!+ !( %)

$ $ $

Aasil tolak nombor ber&ampur -engan pe&a#an 6ang pen6ebutn6a sama3 Soalan 2 $ % $ ! $ ! % $ % ' $ ' % $ 6 ! $ 2 $ + 1 ( 2 $ $ Ja1apan

1) ! $ 11 % $ 12 ' $ 1! % $ 1% ! $ 1' 2 $ 16 1 1+ 1(3 1 $

% $ ! $

44

2) '312 Bil 1 2

% $ Aasil -arab pe&a#an -engan nombor bulat3 Soalan ? ( ? 12 ? 2) Ja1apan Bil 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %) Soalan ? %' ? 1% ? 1' ? %2 ? %2 ? 2 ? 2+ ? 2+ ? 2% ? 2% ? 2% ? 2% ? !! ? !) ? !2 ? %) ? !2 ? !6 ? !) ? %+ Ja1apan

! ? !) % ? 2+ ' ? 21 6 ? 1+ ? 16 + ? 1+ ( ? 2 1) ? 21 11 ? 2% 12 ? 2% 1! ? 1) 1% ? 1' 1' ? 2) 16 1 1+ 1(3 2) ? !) ? 2 ? 2% ? !'

45

'31!

Aasil -arab pe&a#an -engan nombor bulat G 6ang lebi# besar -aripa-a 1)) H ? %+12 = 23 ? 6%+ = !3 ? %+16 =

13

%3

? !6)) =

'3

? !1%% =

63

? 2!'( =

? %+'1 =

+3

1!%% =

(3

? 1)%) =

'31%

"en6elesaian masala# : pe&a#an -aripa-a G2MH

46

13 -aripa-a !) orang murilelaki memakai &ermin mata3 Berapa orang muri- lelaki 6ang memakai &ermin mata

23 -aripa-a %) orang -alam sebua# kelas a-ala# muri- lelaki3 Berapa orangka# muri- lelaki -alam kelas itu E

!3 -aripa-a %2 bua# kereta iala# kereta kan&il 3 Berapaka# bilangan kereta kan&ilE

%3 -aripa-a !2 orang murimenaiki bas ke sekola# 3 Berapa orang muri- 6ang menaiki bas ke sekola# E

'3 Jumla# muri- 6ang mengambil suatu peperiksaan iala# !2 orang 3 -aripa-an6a gagal 3 Berapaka# bilangan muri6ang gagal E

63 Jumla# kerusi -alam sebua# -e1an iala# %' bua# 3 -aripa-a 0umla# itu kerusi plastik 3 Berapaka# bilangan kerusi plastik E

'31'

"en6elesaian masala# : pe&a#an -aripa-a G!MH

47

13 -aripa-a !) orang murilelaki memakai &ermin mata3 Berapa orang muri- lelaki 6ang ti-ak memakai &ermin mata

23 -aripa-a %) orang -alam sebua# kelas a-ala# murilelaki3 Berapa orangka# muriperempuan -alam kelas itu E

!3 -aripa-a %2 bua# kereta iala# kereta kan&il 3Bakin6a a-ala# kereta .s1ara3 Berapaka# bilangan kereta .s1ara E

%3 -aripa-a !2 orang murimenaiki bas ke sekola# -an bakin6a ber0alan kaki 3 Berapa orang muri- 6ang ber0alan kaki ke sekola#

'3 Jumla# muri- 6ang mengambil suatu peperiksaan iala# !2 orang 3 -aripa-an6a gagal 3 Berapaka# bilangan muri6ang lulus E

63 Jumla# kerusi -alam sebua# -e1an iala# %' bua# 3 -aripa-a 0umla# itu kerusi plastik -an bakin6a kerusi ka6u3 Berapaka# bilangan kerusi ka6u E

63) 631 Bil 1

PERATUS N6atakan peratus bagi pe&a#an 6ang -iberikan G "en6ebut a-a pasangan 1))H Soalan Ja1apan Bil 21 Soalan Ja1apan

48

2 ! % ' 6

22 2! 2% 2' 26 2

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %)

632 Bil 1 2 ! % ' 6

N6atakan peratus bagi pe&a#an 6ang -iberikan "e&a#an -ipermu-a#kan -a#ulu Soalan Ja1apan Bil 21 22 2! 2% 2' 26 Soalan Ja1apan

49

2 + ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2) 63! ra0a# 13 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %) N6atakan peratus bagi ka1asan berlorek -aripa-a seluru# G"en6ebut 27%7'71)H 23 !3

50

%3

'3

63

+3

(3

63% ra0a# 13

N6atakan peratus bagi ka1asan berlorek -aripa-a seluru# G"en6ebut bukan 27%7' atau 1)H 23 !3

51

%3

'3

63

+3

(3

63' Bil 1 2 ! % '

Berapaka# peratus #uruI 8A 9-aripa-a semua #uruI 3 Soalan ,A S A A*AN BUANJ KA*A N A 4AMA Ja1apan

52

ABUN SABU,

+ ( 1) 11 12 1! 1%

S5 J A NJKANJ "AS.,"UT5A TANJUNJ JOA 25SAS545SA 45MBABUNJ MA4AM. S54AMATAA,.JU ,U BA,AT KA.2MAT

636 Bil 1 2 ! % '

Berapaka# peratus angka 8! 9-aripa-a semua angka 3 Soalan ! 1 1 ! % ' 1 ' % (! 1' !' +16 +1 1 Ja1apan

53

1 1 1 1 ' 11%'1

+ ( 1) 11 12 1! 1%

2!11!!!!%% 11211!11%1 11112222!!!!%%% % 2!%1112222!! 111!111!111! 222111111!!! 111222!!!%%%'''

63

"en6elesaian masala# : Berapaka# peratus

G2MH Pen!ele"aian

S alan 13 Berapaka# peratus + orang muri- lelaki -aripa-a seramai %) orang -alam sebua# kelas3

54

23 Berapaka# peratus 12 ekor lembu -aripa-a ') ekor ternakan 6ang -iternak ole# Kannan E

!3 Berapaka# peratus % bi0i manggis -aripa-a 2) bi0i bua#-bua#an -alam sebua# bakul E

%3 Berapaka# peratus 6 bua# buku &erita -aria-a !) bua# buku -alam sebua# rak E

63+

"en6elesaian masala# : "eratus -aripa-a G!MH Pen!ele"aian

S alan 13 Sebua# kelas ter-iri -aripa-a + orang muri- .n-ia7 1' orang muri- /ina -an 1 orang muri- Mela6u3 Berapaka# peratus muri- .n-ia -aripa-a semua muri- -alam kelas itu3

55

23 ,uma# Mata " !2 K %+

Berapaka# peratus mata ,uma# " -aripa-a 0umla# mata ke-ua--ua ruma#

!3 Kan-ang " K Bilangan lembu 2% !6

Berapaka# peratus bilangan lembu -alam kan-ang " berban-ing 0umla# lembu -alam ke-ua--ua kan-ang3 %3 Bil Air 5lektrik Jumla# Ba6aran ,M() ,M12)

Berapaka# peratus ba6aran bil elektrik -aripa-a 0umla# ba6aran ke-ua--ua bil itu E

63( Bil 1 2 !

"eratus -aripa-a suatu nilai G Bilangan siIar melebi#i 2H Soalan !L -aripa-a 6)) %L -aripa-a !))) + L -aripa-a )) Ja1apan

56

% ' 6

(L -aripa-a 2))) 2L -aripa-a !)) L -aripa-a %))) 1)L -aripa-a !)

+ ( 1) 11 12 1! 1%

2)L -aripa-a %) %)L -aripa-a 6) ')L -aripa-a ) 6)L -aripa-a +) )L -aripa-a () +)L -aripa-a 2) ()L -aripa-a 1)

Bil 1' 16 1 1+

Soalan 1)L -aripa-a ,M1)) 2)L -aripa-a ,M2)) %)L -aripa-a ,M!)) ')L -aripa-a ,M%))

Ja1apan

57

1( 2) 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+

6) L -aripa-a ,M'!) )L -aripa-a ,M6') +)L -aripa-a ,M +)) 2'L -aripa-a ,M%)) !'L -aripa-a ,M6))) %'L -aripa-a ,M+)) ''L -aripa-a ,M())) 'L -aripa-a ,M')) +'L -aripa-a ,M6))) ('L -aripa-a ,M+))

631)

"eratus -aripa-a suatu nilai G Bilangan siIar G1H atau tia-a langsungH Soalan !L -aripa-a 6) %L -aripa-a !) + L -aripa-a ) Ja1apan

Bil 1 2 !

58

% ' 6

(L -aripa-a 2) 2L -aripa-a !) L -aripa-a %) 1)L -aripa-a !

+ ( 1) 11 12 1! 1%

2)L -aripa-a % %)L -aripa-a 6 ')L -aripa-a 6)L -aripa-a + )L -aripa-a ( +)L -aripa-a 2 ()L -aripa-a 1

Bil 1' 16 1 1+

Soalan 1)L -aripa-a ,M1 2)L -aripa-a ,M2 %)L -aripa-a ,M! 'L -aripa-a ,M%)

Ja1apan

59

1( 2) 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+

6) L -aripa-a ,M'! )L -aripa-a ,M6' +)L -aripa-a ,M + 2'L -aripa-a ,M% !'L -aripa-a ,M6) %'L -aripa-a ,M+ ''L -aripa-a ,M( 'L -aripa-a ,M' +'L -aripa-a ,M6 ('L -aripa-a ,M+

6311

"en6elesaian masala# : "eratus -aripa-a G2MH "en6elesaian

Soalan 13 !)L -aripa-a 6) orang memakai topi mera# 3 Berapaka# bilangan orang 6ang memakai topi mera#E

60

23 %)L -aripa-a ') orang muri- tela# men-apat A -alam Matematik3 Berapaka# bilangan muri- 6ang men-apat A -alam MatematikE

!3 6'L -aripa-a !)) ekor burung a-ala# burung tiung3 Berapaka# bilangan burung tiungE

%3 +'L -aripa-a 2)) ekor a6am tela# bertelur3 Berapaka# bilangan a6am 6ang tela# bertelurE

6312

"en6elesaian masala# : "eratus -aripa-a G!MH "en6elesaian

Soalan 13 !)L -aripa-a 6) orang memakai topi mera# -an selebi#n6a topi #i0au 3 Berapaka# bilangan orang 6ang memakai topi #i0auE

61

23 %)L -aripa-a ') orang muri- tela# men-apat A -alam Matematik -an bakin6a men-apat B 3 Berapaka# bilangan muri- 6ang men-apat B -alam MatematikE

!3 6'L -aripa-a !)) ekor burung a-ala# burung tiung -an bakin6a burung pipit 3 Berapaka# bilangan burung pipitE

%3 +'L -aripa-a 2)) ekor a6am tela# bertelur3 Berapaka# bilangan a6am 6ang belum bertelurE

3) 31

PURATA Aitungkan purata bagi nombor-nombor berikut

62

13

%' 7 6' -an

23

'7

7 %% -an

!3

6 7 2%! -an

)1

%3

%6' 7

7() 7 2! -an %'

'3

' 7 26' 7 +

-an !

63

6' 7 + 6 7 2)) -an %!

32

Aitungkan purata bagi ukuran $ ukuran berikut berikut

63

13 %) sen 7 ,M136) -an ) sen 23 Aitungkan purata 7-alam g7 13% kg 7 ')) g -an +)) g

!3

6) sen 7 ,M2 7 ,M13 ) -an () sen

%3 Aitungkan purata 7 -alam ml7 66) ml7 1 l 7 !2) ml -an 13! l

'3 ,M%7 ') sen 7 ,M236) 7 +) sen -an ,M123')

63

Aitungkan purata7 -alam m7 %km 723! km 7 !%) m 7 '6) m -an !)) m

3!

Aitungkan purata setiap muri-> ruma# : 2alam bentuk 0a-ual Soalan "en6elesaian

64

13 MuriMarka#

" 66

K '6

, ++

23 MuriMarka#

" 66

K '6

, ++

S !)

!3 MuriMarka#

" 66

K '6

, ++

S !)

T %)

%3 ,uma# Marka#

" 6)6

K ''6

, ++%

3%

Aitungkan purata mata setiap muri->ruma# : Ja-ual

65

13 Muri" K ,

23 Mata '6 !% 66 Muri" K , S Mata '6 !% 66 6)

! Muri" K , S T Mata '6 !% 66 6) %%

%3 ,uma# Kuning Ai0au Mera#

Mata !'6 '%% %'6

'3 ,uma# Kuning Ai0au Mera# Kuning

Mata !'6 '%% %'6 2!6

63 ,uma# Kuning Ai0au Mera# Kuning Ungu

Mata !'6 '%% %'6 2!6 %'+

3' 3'31

2iberi purata : /ari nilai 6ang tertinggal 2iberi purata setiap soalan iala# 1' 3 Aitungkan nilai M 3

66

13

!' 7

7M

23

2) 7 12 7 ! 7 M

!! 7 2) 7 2 7 ' 7 M

%3

%' 7 1) 7 ! 7 16 7 M

'3

2! 7 + 7 1! 7 M

63

2 7 1

7M

3'32

2iberi purata marka# setiap muri- iala# 6' 3 Aitungkan N3

67

13 Muri" K , Mata (6 !% N

2 Muri" K , S 3 Mata (6 !% 66 N

! Muri" K , S T Mata (6 !% 66 6 N

%3 ,uma # Tua# Jebat 4ekir Mata %6 '6 N

'3 ,uma # Tua# Jebat 4ekir Kastur i Mata '6 !% 66 N

63 ,uma # Tua# Jebat 4ekir Kastur i 4ekiu Mata '6 !% 66 %' N

+3) +31

(ANG Operasi bergabung < 7-

68

13 ,M% <

) sen () sen =

23

,M23+) ,M2 < 6) sen =

!3 ,M'36) < '' sen ,M!31' =

%3

,M+ 6' sen < ,M23 ' =

'3

,M < ) sen ,M!3()=

63

,M23+) ,M13 () <

' sen =

+32

Jumla#kan #asil belian -i ba1a#

69

13

23

,M!

,M23+) 6)sen

sebatang () sen

Sebua# ,M!

%3

,M!36)

,M'

+) sen


Sebila# +) sen

sebua# ,M136)

'3

63

'' sen ()sen ,M23+)

,M%


Sebatang 6) sen se#elai ,M132)

+3! Cen-i membeli barangan seperti 6ang -itun0ukkan pa-a 0a-ual3 Aitungkan 0umla# 1ang 6ang -ia perlu ba6ar

70

13 Barang "en "ema-a m

Aarga seunit ,M1! !) sen

Bilanga n -ibeli 2 !

23 Sa6ur Ba6am Kobis

Aarga sekg ,M2 ,M63')

Berat -ibeli % kg 2 kg

! Air " K

Aarga sekotak ,M2 +) sen

Bilanga n -ibeli kotak ' kotak

%3 Air T#e Kopi O

Aarga segelas ,M132) +) sen

Bilangan -iminum + gelas % gelas

'3 Min6ak Masak "etrol Aarga sebotol ,M12 ,M13') Berat -ibeli 2 botol ! botol

63 .kan Kembun g Tongkol Aarga sekg ,M' ,M63') Berat -ibeli 2 kg ! kg

+3%

Men&ari baki apabila membeli barang 3

71

Die a-a ,M1) 3 2ia membeli barang-barang -i ba1a#3 Berapaka# baki 1angn6a 13 23

,M!

,M23+) 6)sen

sebatang () sen

Sebua# ,M!

%3

,M!36)

,M'

+) sen


Sebila# +) sen

sebua# ,M136)

'3 '' sen ()sen ,M23+)

63

,M%


Sebatang 6) sen se#elai ,M132)

+3'

Cen-i a-a ,M!) 3 2ia membeli barangan seperti 6ang -itun0ukkan pa-a 0a-ual3 Aitungkan baki 1ang 6ang Cen-i 6ang masi# tinggal

72

13 Barang "en "ema-a m Aarga seunit ,M1! !) sen Bilanga n -ibeli 2 !

23 Sa6ur Ba6am Kobis Aarga sekg ,M2 ,M63') Berat -ibeli % kg 2 kg

! Air " K

Aarga sekotak ,M2 +) sen

Bilanga n -ibeli kotak ' kotak

%3 Air T#e Kopi O

Aarga segelas ,M132) +) sen

Bilangan -iminum + gelas % gelas

'3 Min6ak Masak "etrol

Aarga sebotol ,M12 ,M13')

Berat -ibeli 2 botol ! botol

63 .kan Kembun g Tongkol

Aarga sekg ,M' ,M63')

Berat -ibeli 2 kg ! kg

+36

"en6elesaian masala# : istila# -an #arian3 S alan Pen!ele"aian

73

13 Cett6 men6impan 1ang !) sen setiap #ari3 Berapaka# 0umla# 1ang 6ang -isimpan -alam masa 12 #ariE

23 *ang seban6ak ,M1 36) -iberikan sama ban6ak kepa-a Ani 7 Ana 7 Ali -an A;i 3 Berapaka# 1ang 6ang A;i -apatE

!3 ,M123') Kek /oklat ,M63)) Kek "isang

A;lan membeli 2 kek &oklat -an ! kek pisang3 Berapaka# 0umla# #arga 6ang perlu -ia ba6arE %3

,M1''3))

,a-i membeli 2 bi0i mainan komputer 3 2ia memba6ar -engan ,M%)) 3Berapaka# baki 1angn6a E

S alan

Pen!ele"aian

74

'3 Bua#- bua#an Manggis Jambu Aarga sekilogram ,M6 ,M'3')

Care- membeli ! kg manggis -an sekg 0ambu3 Berapaka# 0umla# 6ang perlu -ia ba6ar E

63

Sebua# ,M1+3()

Maniam a-a ' keping 1ang ,M' 32ia membeli mainan -i atas3 Berapaka# baki 1angn6a3


Sekeping ,M2 6) sen Aasni

Sebatang ,M! ,M13%) 2ol

"erbe;aan #arga belian barang -i antara Aasni -an 2ol iala# +3 4in-a a-a ,M1)3 2ia membeli sebi0i tembikai itu 6ang beratn6a ' kg 3 Berapaka# baki 1angn6a3 1 Kg ,M13 )

+3

"en6elesaian masala# : uniter -alam 1ang

75

13

23


! bua# ,M%3')


% bua# ,M1)

Berapaka# #arga 2 bua# 6ang sama itu E

Berapaka# #arga ! batang pensil 6ang sama itu E

Sekotak ,M%3+) Berapaka# #arga % bua# -isket 6ang sama itu E

%3 Aarga 2 kotak air lai&i iala# ,M236) 3 Berapaka# #arga kotak air lai&i 6ang sama itu E

'3 Aarga % batang pen 6ang sama iala# ,M(3 Berapaka# #arga ' batang pen 6ang sama itu E

63 Aarga 2) bi0i limau 6ang sama sai; iala# ,M' 3 Berapaka# #arga + bi0i limau 6ang sama itu E

(3) (31

RUANG 4ukiskan bentuk-bentuk berikut:

76

13 Segiempat tepat berukuran ! &m pan0ang -an 2 &m pan0ang

23

Segiempat sama bersisi ! &m

Segitiga sama kaki

%3

Bulatan ber0e0ari 2 &m

'3

Segitiga bersu-ut tegak

63

Segitiga sama sisi "K,

" (32 ,uang : Kema#iran melukis pepe0al

77

13

Kun

23

Kubus

Kuboi-

%3

Silin-er

'3 "irami- tapak segiempat tepat3

63

SIera

(3!

Ber-asarkan &iri-&iri 6ang -iberi namakan pepe0al itu3

78

13 1 bu&u A-a permukaan melengkung A-a 1 sata# berbentuk bulat

23 Tia-a bu&u Semua permukaan melengkung

! + bu&u % sata# berbentuk segiempat tepat 2 sata# berbentuk segiempat sama

%3 Tia-a bu&u A-a permukaan melengkung A-a 2 sata# berbentuk bulat

'3 ' bu&u A-a % sata# &onto# berbentuk segitiga kaki sama A-a 1 sata# berbentuk segiempat sama

63 + bu&u 12 tepi 6 sata# berbentuk segiempat sama

(3% 13

/iri $ &iri pepe0al

79

"epe0al SIera Kun KuboiKubus Silin-er "irami- tapak segiempat sama 23 "epe0al SIera Kun KuboiKubus Silin-er "irami- tapak segiempat sama !3 "epe0al SIera Kun KuboiKubus Silin-er "irami- tapak segiempat sama %3 "epe0al SIera Kun KuboiKubus Silin-er "irami- tapak segiempat sama (3' (3'31 "5,.M5T5, :

Bilangan tepi

Bilangan bu&u

Bilangan permukaan > sata# rata

Bentuk permukaan >sata# rata

Tentukan perimeter7 -alam &m7 seluru# ra0a#

80

13 % &m

23 6 &m

%3

! &m

% &m

'3

63

! &m 6 &m

(3'32

Aitungkan perimeter7 -alam &m7 ka1asan berlorek

81

13 % &m

23 6 &m

!3

%3

! &m

% &m

'3

63

! &m 6 &m

(3'3!

"erimeter : Tentukan perimeter7 -alam &m7 seluru# ra0a#

82

13 K ( &m K a-ala# sebua# segiempat sama3 % &m

23 + &m K ! &m

K a-ala# segiempat sama3

! ! &m ! &m 2 &m % &m ,a0a# ter-iri -aripa-a tiga segiempat tepat 6ang sama besar3

%3 2 &m 6 &m

,a0a# ter-iri -aripa-a tiga segiempat tepat 6ang sama besar3

'3 + &m

! &m

63 % &m ( &m ! &m 1) &m 12 &m

(3'3%

Aitungkan perimeter7 -alam &m7 ka1asan berlorek ( &m )

83
1! &m

! &m 1) &m

13 K ( &m K a-ala# sebua# segiempat sama3 % &m

23

K a-ala# sebua# segiempat sama3

!3 K 12 &m K a-ala# sebua# segi tiga sama sisi3 &m

%3 &m

1) &m

! &m

K a-ala# sebua# segiempat sama3

'3 K " ! &m 6 &m " -an K a-ala# segiempat sama3 ! &m % &m

63 " 12 &m " -an K a-ala# segi tiga sama sisi3 K 6 &m

(36 (3631

LUAS Tentukan luas 7 -alam &mO7 seluru# ra0a#

84

13 K ( &m K a-ala# sebua# segiempat sama3 % &m

23 12 &m 6 &m K 2 &m

K a-ala# sebua# segiempat sama3

&m ! ' &m 2 &m 2 &m + &m 1) &m %3 ' &m 1) &m 2 &m

'3 ! &m 12 &m K a-ala# sebua# segiempat sama K ' &m

63

&m % &m ' &m 2 &m

(3632

Kirakan luas 7 -alam &m O7 ka1asan berlorek3

85

13 K &m K a-ala# sebua# segiempat sama ' &m

23 ' &m K ! &m

K a-ala# sebua# segiempat sama

2 &m !3 ' &m K ! &m %3 ) + &m K a-ala# sebua# segiempat sama3

( &m K a-ala# sebua# segiempat sama

'3 K + &m K a-ala# sebua# segiempat sama bersisi 2 &m3 ' &m

63 K " 6 &m " -an K a-ala# segiempat sama bersisi 2 &m3 ! &m

*&%& 1)31

ISIPADU 'E'AIR "ertukaran unit3

Tukarkan isipa-u -alam unit l kepa-a unit ml -an sebalikn6a

86

Bil 1 2 ! % ' 6

Soalan )3 1 l 131' l 132 l 132' l 13!' l 23%' l )3' l

ml

Bil 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %)

Soalan ') ml +) ml '' ml 6) ml )) ml (6) ml +2) ml 2+) ml !() ml 2)(' ml 1)(' ml %))' ml %)1) ml +)1' ml %)2) ml 6)2' ml %)!) ml 1))%) ml 1')') ml 2) ))) ml

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

23'' l 236 l 23 l !3 ' l )3+ l !3+' l )3 ( l %3(' l '3' l '31 l '31' l 632 l +3)6 l

1)32

Tukarkan unit bergabung G l 7 ml H kepa-a unit ml Bil 1 2 Soalan 1 l 1) ml 1l 1' ml ml

87

! % ' 6

1l 2)ml 1l 2' ml

1l !' ml 2l %) ml 2l %' ml

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

2l ') ml 2l '' ml 2l 6) ml 2l !l ) ml ' ml

!l +) ml !l +' ml %l () ml %l (' ml 'l ' ml 'l 1) ml 'l 1' ml 6l 2) ml

1)3!

Tukarkan pe&a#an liter kepa-a unit ml Bil 1 2 l l Soalan ml

88

! % ' 6

l l l l l

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

l l l l 1l 1l 1l 1l 2l 2l !l !l !l

1)3% 13

Memba&a ukuran isipa-u pa-a bikar7 silin-er bersenggat3 23

'))ml

'))ml

89

%3

'))ml

1 liter

'3

63

1 liter

1 liter

1)3'

Aasil < 7 - 7 ? -an @ -alam ukuran isipa-u &e&air3 N6atakan 0a1apan -alam ml 3 23!% l < +)) ml = 23 %32 l + (') ml =

13

90

+ ' ml < 13' l

%3

13! l

%') ml =

'3

!3+ l '6) ml

63

132' l

!+) ml =

!32 l

+3

)3'% l

? % =

91

(3

131! l ? 12 =

1)3

23% l @ 6 =

113

!326 l @ ' =

123

23++ l @

12 =

1)36 13

"en6elesaian masala# : istila# -an #arian 23 13! 'l K K Min6a k masak !l Min6ak -aripa-a bekas itu -ituang sama ban6ak ke -alam ' bekas3 Berapaka# isipa-u7 -alam ml7 setiap bekas E +') ml "

Jumla# isipa-u 7 -alam ml7 ke-ua--ua bekas itu iala#

92

%3 Air Mang o '2' ml Berapaka# isipa-u 7 -alam l7 kotak minuman 6ang sama seperti -i atas E

Seban6ak ') ml air -iambil -aripa-a bekas K itu3 Berapaka# baki isipa-u 7-alam ml, 6ang masi# tinggal -alam bekas K E

'3 .sipa-u air -alam sebua# bekas iala# 23' l 3 .bu menamba# lagi ) m l supa6a bekas itu penu#3 Berapaka# 0umla# 7 -alam m l 7 bekas itu E

23 l K

63 .sipa-u sebua# bekas iala# 232 l 3 /#in mengeluarkan (() m l air itu3 Berapaka# baki isipa-u 7-alam m l7 air -alam bekas ituE

93

3 Air berisipa-u !32 l -ituang sama ban6ak ke -alam % bua# gelas3 Berapaka# isipa-u 7 -alam m l 7 setiap gelas E

+3 .sipa-u sebotol air mineral iala# 6)) m l 3 Berapaka# isipa-u 7-alam l7 + botol air mineral 6ang sama itu E

(3 -aripa-a 23% l air oren tela# -iminum -an bakin6a -isimpan3 Aitungkan isipa-u7 -alam m l7 air oren 6ang -isimpan3

1)3 N6atakan -alam m l 7 %)L -aripa-a ! l air iala#

113)

TIMBANGAN BERAT

1131 Tukarkan isipa-u -alam unit kg kepa-a unit g -an sebalikn6a

94

Bil 1 2 ! % ' 6

Soalan )3 1 kg 131' kg 132 kg 132' kg 13!' kg 23%' kg )3' kg

Bil 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %)

Soalan ') g +) g '' g 6) g )) g (6) g +2) g 1 2+) g 1 !() g 2 )() g 1 )() g % )+) g % )1) g ' )1) g 6 )2) g )2) g + )!) g 1) )%) g 1' )') g 2) ))) g

kg

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

23'' kg 236 kg 23 kg !3 ' kg )3+ kg !3+' kg )3 ( kg %3(' kg '3' kg '31 kg '31' kg 632 kg +3) kg

1132

Tukarkan unit bergabung G kg 7 g H kepa-a unit g Bil 1 Soalan 1 kg 1) g g

95

2 ! % ' 6

1kg 1' g 1kg 2)g 1 kg 2' g 1kg !' g 2kg %) g 2kg %' g

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

2kg ') g 2kg '' g 2kg 6) g 2kg !kg )g 'g

!kg +) g !kg +' g %kg () g %kg (' g 'kg ' g 'kg 1) g 'kg 1' g 6 kg 2) g

113!

Tukarkan pe&a#an kg kepa-a unit g Bil 1 kg Soalan g

96

2 ! % ' 6

kg kg 2 kg 2 kg 2 kg ! kg

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

! kg ! kg % kg % kg % kg ' kg ' kg ' kg 6 kg 6 kg 6 kg kg kg

113%

Memba&a ukuran berat7-alam kg -an g7 ber-asarkan timbangan berikut

0 4 3 kg 2 1

97

13

23

0 4 3 kg 2 1

%3 K5K " 0 4 3 kg 2 1 0 % ! k+ 2 1

'3 K5K K 0 % ! k+ 2 1

63 K5K , 0 % ! k+ 2 1

113'

Memba&a ukuran berat7 -alam kg -an g 7 ber-asarkan timbangan berikut 0 4 3 kg 2 1

98

13

23

0 4 3 kg 2 1

%3

0 4 3 kg 2 1

% % ! !

0 k+ k+
2 2

1 1

'3 0
% % ! ! k+ k+ 2 2

63 0 k+ k+
! ! 2 2

% %

1 1

1136

Memba&a ukuran berat 7-alam g -an kg 7 ber-asarkan timbangan berikut

99

13
) + ') ')) 2')

23
) + ') ')) 2')

!3
) + ') ')) 2')

%3
) + ') ')) 2')

'3
) + ') ')) 2')

63
) + ') ')) 2')

113

Aasil < 7 - 7 ? -an @ -alam timbangan berat3 N6atakan 0a1apan -alam gram3

100

13

!32 kg <

') g =

23

23)( kg < '6) g =

!') g < 13 6 kg =

%3

!362 kg

)) g =

'3

13+ kg (() g =

63

232% kg + ) g =

101

23!% kg ? 6 =

+3

)3'6 kg

? + =

(3

13)+ kg ? 16 =

1)3

% kg @

+ =

113

!3%2 kg @ ( =

123

23 6 kg @

12 =

102

113+ 13

"en6elesaian masala# : istila# -an #arian 132 kg + )g 23 Berat sebua# kerusi iala# 13% kg3 Berapaka# berat7 -alam g7 6 bua# kerusi 6ang sama itu E

Jumla# berat7 -alam kg7 ke-ua-ua kotak -i atas iala#

! 136 kg ') g

%3 Kek seberat 23% kg7 -ipotong sama berat kepa-a + ba#agian3 Berapaka# berat7 -alam g7 setiap ba#agian E

"erbe;aan berat7 -alam g7 -i antara ke-ua--ua kek -i atas iala#

'3 13! kg A-ik tela# mengambil '') g -aripa-a kek itu3 Berapaka# baki berat 7 -alam g7 kek itu E

63 2eli tela# membeli 13% kg u-ang -an Cara# tela# membeli +) g u-ang 3 Berapaka# 0umla# berat7 -alam g7 u-ang 6ang -ibeli ole# mereka ber-uaE

103

+3 0 k+ k+
! ! 2 2

0 4 3 kg 2 1

% %

1 1

Sebi0i limau -ikeluarkan -aripa-a penimbang itu -an -i-apati berat penimbang men0a-i +))g3 Berapaka# berat -alam g7 sebi0i limau ituE

Ka6u pa-a penimbang -ipotong sama berat kepa-a % ba#agian3 Berapaka# berat7 -alam g7 setiap ba#agianE

(3
) + ') ')) 2')

1)3 K5K K 0 % ! k+ 2 1

Berat kotak iala 1 ) g3 Aitungkan berat 7 -alam kg7 bola itu3

Apabila -iletakkan sebi0i biskut -i atas kek itu berat men0a-i 21)) g3 Berapaka# berat7 -alam g7 biskut itu E

123) 1231

PAN,ANG DAN ,ARAK Tukarkan 0arak -alam unit km kepa-a unit m -an sebalikn6a

104

Bil 1 2 ! % ' 6

Soalan )3 1 km 131' km 132 km 132' km 13!' km 23%' km )3' km

Bil 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %)

Soalan ') m +) m '' m 6) m )) m (6) m 1 +2) m 1 )+) m 1 !() m 2) )m ! +() m % )1) m % +)) m ' )1) m 6 !2) m 6 2') m '!) m 1) )%) m 1' )') m 1+ 6)) m

km

+ ( 1) 1) 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

23'' km 236 km 23 km !3 ' km )3+ km !3+' km )3 ( km %3(' km '3' km '31 km '31' km 632 km 1)3% km

1232

Tukarkan pan0ang berikut -alam unit m kepa-a unit &m -an sebalikn6a Bil 1 Soalan )3 1 m &m Bil 21 Soalan ') &m m

105

2 ! % ' 6

131' m 132 m 132' m 13!' m 23%' m )3' m

22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %)

+) &m '' &m 6) &m )) &m (6) &m +2) &m 2+) &m !() &m 2 )(' &m 1 )(' &m % ))' &m % )1) &m + )1' &m % )2) &m 6 )2' &m % )!) &m 1) )%) &m 1' )') &m 2) ))) &m

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

23'' m 236 m 23 m !3 ' m )3+ m !3+' m )3 ( m %3(' m '3' m '31 m '31' m 632 m 1)3 m

123!

Tukarkan unit bergabung G km 7 m H kepa-a unit m Bil 1 2 ! Soalan 1km 1) m 1km 1' m 1km 2)m m

106

% ' 6

1km 2' m 1km !' m 2km %) m 2km %' m

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

2km ') m 2km '' m 2km 6) m 2km !km )m 'm

!km +) m !km +' m %km () m %km (' m 'km ' m 'km 1) m 'km 1' m 6km 2) m

123%

Tukarkan unit bergabung G m 7 &m H kepa-a unit &m Bil 1 2 ! % Soalan 1m ' &m 1m + &m 1m (&m 1m % &m &m

107

' 6

1m 2&m 2m % &m 2m ' &m

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

2m 6 &m 2m &m

2m + &m 2m ( &m !m 2 &m !m + &m !m ' &m %m ( &m %m &m

'm ' &m 'm + &m 'm ( &m 6m &m

123'

Tukarkan pe&a#an 0arak G kmH kepa-a unit m Bil 1 2 ! % km km km km Soalan m

108

' 6

km km km

+ ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

km km km km %km 'km ' km 'km 6km 6 km 6km km km

1236

Tukarkan pe&a#an pan0ang G mH kepa-a unit &m Bil 1 2 ! % ' 6 m m m 2m 2m 2m !m + ( !m !m Soalan &m

109

1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2)

%m %m %m 'm 'm 'm 6m 6m 6m m m

123 13
&m

Memba&a ukuran -engan pembaris : N6atakan 0a1apan -alam &m -an mm 3

'

1)

23
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

!3
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

110

%3
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

'3
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

123+ 13
&m

"en6elesaian masala# : Ukuran -aripa-a pembaris

'

1)

Ka6u pa-a ra0a# -i atas -ipotong sama pan0angkepa-a ! ba#agian3 Berapaka# pan0ang7-alam mm7 setiap ba#agianE

23
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

Tali pa-a ra0a# -ipotong kepa-a -ua ba#agian3 Ba#agian pertama pan0angn6a '36 &m3 Aitungkan pan0ang 7 -alam mm 7ba#agian ke-ua3

111

!3
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

Berapaka# pan0ang7 -alam mm7 6 benang 6ang sama seperti -i atasE

%3
&m 1 2 ! % ' 6 + ( 1)

An-i menamba# lagi !36 &m pan0ang pa-a ukuran garis itu3 Berapaka# 0umla# pan0ang 7 -alam mm 7 garis itu E

123( 13

Aasil < 7 - 7 ? -an @ -alam ukuran pan0ang 3N6atakan 0a1apan -alam &m 3 13 m < !' &m = 23 !36 m < ' &m =

112

+) &m < 1 m =

%3

!32 m %' &m =

'3

6') &m !3+ m =

63

! m 1(' &m =

!3% m ? ! =

+3

13)' m ?

+ =

113

(3

)3+ m ? 12 =

1)3

!3% m @ ' =

113

1'36 m @ 6 =

123

!3( m @ 1! =

1231) Aasil < 7 - 7 ? -an @ -alam ukuran 0arak 3N6atakan 0a1apan -alam m 3 13 13 km < +!) m = 23 !36 km < ') m =

114

+ ) m < 1 km =

%3

!32' km

%' m =

'3

6')) m !3+ km =

63

! km 1(') m =

!3)% km ? ! =

+3

13)' km ?

115

(3

)3+ km ? 1' =

1)3

3)% km @ ' =

113

'3% km @ 6 =

123

!36' km @ 1! =

12311 "en6elesaian masala# 0arak : istila# -an #arian 13 Mas0i 13%km Sekol a# +))m 23 A m6 Mi n Sekola# +) m

13% km

,a0a# menun0ukkan 0arak seara# -ari simpang 3Berapaka# 0arak7 -alam m7 -ari sekola# ke mas0i-3

Berapaka# 0umla# 0arak7 -alam m7 -ari ruma# Am6 ke ruma# Min melalui sekola# E

116

! " 3% km

1) km K ,

%3 Ali berlari memba1a baton se0au# 132km -an /#in men6ambung larian itu se0au# +%) m lagi3 Berapaka# 0umla# 0arak7 -alam m7 larian itu E

Berapaka# 0arak7 -alam m7 -ari K ke , E

'3 A;li berlari satu pusingan trek se0au# %)) m3 Berapaka# 0au# 7 -alam km7 A;li berlari 12 pusingan E

63 Jarak -ari " ke K iala# %32 km3 A;#ar meman-u kereta -ari " -an ber#enti +)) m sebelum K 3 Berapaka# 0arak 7 -alam m7 A;#ar meman-u kereta itu E

12312 "en6elesaian masala# pan0ang : istila# -an #arian

117

13 13 m ' &m "erbe;aan pan0ang7 -alam &m7 -i antara ke-ua--ua tali itu iala#

23

13' m
,u-6

' &m

kotak

Berapaka# 0umla# tinggi 7 -alam &m 7 apabila ,u-6 ber-iri -i atas kotak itu E

!3 1236 m Berapaka# pan0ang7 -alam &m7 ! gulung geta# 6ang sama itu E

%3 Sebua# ka6u 6ang pan0angn6a +3!% m -ipotong sama pan0ang kepa-a 6 ba#agian3 Berapaka# pan0ang 7 -alam &m7 setiap ba#agian E

'3 Segulung tali pan0angn6a +m 3 Am6 tela# mengambil !36m -aripa-an6a3 Berapaka# baki pan0ang7 -alam &m 7 tali itu E

63 Sebatang tebu pan0angn6a !3' m 3 .bu memotong tebu itu kepa-a -ua ba#agian3 Ba#agian pertama pan0angn6a +)&m3 Berapaka# pan0ang 7 -alam &m7 ba#agian ke-uaE

1!3) 1!31

MASA DAN (AKTU Tukarkan 1aktu -i ba1a# kepa-a sistem 1aktu 2% 0am -an sebalikn6a3 Bil Soalan Sistem Bil Soalan a3m3

118

2% 0am 1 2 ! % ' 6 13!) pagi 23!) pagi %3%' petang !3'' petang 631) petang 3%) malam +31' malam + ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2) (32' malam 1)3!6 malam 113'( malam 23%' a3m3 %3!( a3m3 '3!) a3m3 63!% a3m3 312 a3m3 231' p3m3 !32) p3m3 %31' p3m3 (3') p3m3 1)326 p3m3 21 22 2! 2% 2' 26 2 2+ 2( !) !1 !2 !! !% !' !6 ! !+ !( %) Jam )) 2' Jam )1 '' 0am )2 2) Jam )! 1) Jam )% 2' Jam )' %' 0am )6 !' Jam ) 1' Jam )+ 2) Jam )( !) Jam 1) 2' Jam 11 '' 0am 12 2) Jam 1! 1) Jam 1% )( Jam 1' %) Jam 16 1) Jam 1 !' Jam 1+ %) Jam 1( %)

p3m3

1!32

Tukarkan 1aktu -i ba1a# kepa-a sistem 1aktu 2% 0am3

119

13

23

12 9 6
"etang

12 3 9 6
malam

%3

12 9 6
"etang

12 3 9 6
malam

'3

63

12 9 6
"etang

12 3 9 6 3

malam

1!3!

Tukarkan 1aktu -i ba1a# kepa-a sistem 1aktu 2% 0am3

120

13

23

12 9 6
a3m3

12 3 9 6
p3m3

%3

12 9 6
a3m3

12 3 9 6
p3m3

'3

63

12 9 6
a3m3

12 3 9 6 3

p3m3

1!3% 4ukiskan pa-a 0arum 0am -an 0arum minit untuk 1aktu berikut3

121

13

23

12 9 6 3 9

12 3 6

Jam )' !' ! %3

Jam 1! 2'

12 9 6
Jam 16 %)

12 3 9 6
Jam 2) 1'

'3

63

12 9 6 3 9

12 3 6

Jam 21 )'

Jam 2! ''

1!3' Bil

"enukaran unit tempo# masa3 Soalan Ja1apan

122

1 2 ! % ' 6

1 0am 2) minit kepa-a minit 2 0am 1' minit kepa-a minit %0am ') minit kepa-a minit 2 ta#un ! bulan kep-a bulan % ta#un 1 bulan kepa-a bulan ' ta#un 1) bulan kepa-a bulan ! minggu % #ari kepa-a #ari

+ ( 1) 11 12 1! 1%

+ minggu 1 #ari kepa-a #ari 2 minggu 6 #ari kepa-a #ari 1 #ari 1) 0am kepa-a 0am % #ari 1' 0am kepa-a 0am ! #ari 2) 0am kepa-a 0am + #ari +0am kepa-a 0am 1) #ari 2 0am kepa-a 0am

1!36 Bil

"enukaran unit tempo# masa3 Soalan Ja1apan

123

1!) minit kepa-a 0am -an minit

21' minit kepa-a 0am -an minit

%' #ari kepa-a minggu -an #ari

!% #ari kepa-a minggu -an #ari

'

'1 #ari kepa-a minggu -an #ari

') bulan kepa-a ta#un -an bulan

2+ bulan kepa-a ta#un -an bulan

1!3 "enukaran unit tempo# masa G melibatkan pe&a#an unit masaH Bil Soalan Ja1apan

124

1 2 ! % ' 6

0am 0am 0am 0am 1 0am 2 0am 2 0am ta#un ta#un ta#un ta#un % ta#un ' ta#un ' ta#un

+ ( 1) 11 12 1! 1%

1!3+

Memba&a maklumat -aripa-a kalen-er

125

13
A S 6 + ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2) 13 N6atakan #ari bagi 21 22 2! 2% 2' 26 1+3+32))% 2 . 1 S OJOS 2))% , K J ! % '

23
A S . JANUA,. 2))' S , K J

% ' 6 + ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( #ari 2) bagi 21 22 13 N6atakan 13132))' 21 22 2! 2% 2' 26 2

23 N6atakan #ari terak#ir bagi bulan itu3 23 N6atakan #ari terak#ir bagi bulan itu E !3 N6atakan #ari pertama bulan berikutn6aE !3 N6atakan bilangan #ari -ari '3132))' #ingga 2)3132))'3

!
A . S S JU4A. 2))' , K J

%3
A . S ' 1) 1' 2) 26 2 NOP5MB5, 2))' S , K J

1 2 ! % ' 6 + ( 1) 11 12 1! 1% 1' 16 1 1+ 1( 2) 21 22 2! 2% 2' 26 2

1 2 ! % 6 + ( 11 12 1! 1% 16 1 1+ 1( 21 22 2! 2% 2' 2+ 2(

13 N6atakan #ari bagi !)3632))'

13 N6atakan bilangan #ari -ari (31132))' #ingga 2!31132))'3

23 N6atakan #ari terak#ir -alam itu E

23 N6atakan #ari pertama bulan berikutn6a 3

1!3(

Operasi <7- 7? -an @ 6ang melibatkan unit tempo# masa3

126

13 < 1 0am !) minit ! 0am %) minit

23 < 2 0am %) minit ! 0am '' minit

! < ( 0am 2) minit ! 0am ') minit

%3 ! 0am !) minit 1 0am %) minit

'3 + 0am 1) minit 2 0am '' minit

63 ( 0am )' minit ! 0am 2) minit

127

3 2 ? 0am %) minit !

+3 ! ? 0am ') minit %

(3 % ? 0am !' minit '

1)3 11 0am %) minit @ % =

113 1) 0am !6 minit @ ! =

123 2) 0am !) minit @ 6 =

1!31) Operasi <7- 7? -an @ 6ang melibatkan unit tempo# masa3

128

13 < 1 ta#un + bulan ! ta#un 11 bulan

23 < 12 ta#un % bulan 1! ta#un ( bulan

! < ( ta#un bulan ! ta#un + bulan

%3 ! ta#un ! bulan 1 ta#un % bulan

'3 + ta#un + bulan 2 ta#un 11 bulan

63 ( ta#un ' bulan ! ta#un + bulan

129

3 ' ? ta#un ' bulan !

+3 6 ? ta#un % bulan %

(3 ta#un ' bulan '

1)3 11 ta#un % bulan @ % = ?

113 1) ta#un ! bulan @ ! =

123 1+ ta#un + bulan @ + =

1!311 "en6elesaian masala# :

130

13
12 ( 6 !

pagi ,i;a ke sekola# pa-a 0am -i atas3 2ia sampai !) minit kemu-ian3 "ukul berapa ,i;a sampai -i sekola# E

23 Ma0i- ke ke-ai pa-a pukul !3!' petang -an sampai 0am kemu-ian3 4ukiskan 0arum 0am -an 0arum minit pa-a 0am -i ba1a# untuk menun0ukkan 1aktu Ma0i- sampai -i ke-ai3

12 ( 6 !

! Sebi0i kek tela# masak pa-a pukul 1)3!' pagi3 Kek itu -imasak selama 0am sebelumn6a3 4ukiskan 0arum 0am -an 0arum minit pa-a 0am -i ba1a# untuk menun0ukkan 1aktu .bu mula memasak kek itu E
12 ( 6 !

%3
12 ( 6 !

petang Jam -i atas menun0ukkan 1aktu balik 7 2ian -ari kelas tamba#an3 Kelasn6a ber0alan selama 1 0am %) minit3 "ukul berapaka# 2ian bertolak -ari ruma#n6aE

131

'3
12 ( 6 !

63 Kat#6 meman-u kereta ke Ban-ar pa-a pukul '3%) petang -an tiba pa-a pukul 632) petang3 Berapaka# lama Kat#6 meman-u kereta3

pagi Jam -i atas menun0ukkan 1aktu sampai sebua# bas -isebua# stesen3 "er0alanan bas itu mengambil masa ') minit3 "a-a pukul berapaka# bas itu bertolak E

3
12 ( 6 ! ( 6 12 !

+3 Cen-i mula membasu# kereta pa-a 0am 1)31' pagi 3 2ia membasu# kereta itu selama 1 0am ') minit3 "a-a pukul berapaka# Cen-i siap membasu# kereta itu E

*aktu mula

*aktu sampai

Jam menun0ukkan 1aktu mula -an 1aktu sampai Dain ber0alan ke sekola#3 Berapa lama Dain ber0alan kaki E

132

Anda mungkin juga menyukai