PROSES MENGENAL DIRI MENGGUNAKAN TEKNIK PSIKOMETRIK Ujian Minat Kerjaya Jenis ujian : 1.

Vocational Preference Inventory (VPI) 2. Strong-Campbell Interest Inventory (SCII) 3. Sel Dire!te" Sear!# $SDS% 4. Borang inat !ot"#ell- iller (B ! ) $. %&'er Preference !ecor's-Vocational (%P!V) &. In'ent(ri Minat Kerjaya Si"e) $IMKS% 2i"an3 Minat 1. !ealisti( *** +(r,at ja-a.an : /0a1 "an /Ti"a)1 Jenis Pers(naliti Pe)erjaan )'a (ema"iran atleti( * 1. -&r&tera )#am me(ani(al 2. -&r&tera %*api Be(er+a 'gn ob+e(, mesin, .. /perator esin peralatan, t&mb&"an, binatang 4. e(ani( %*terbang Be(er+a 'il&ar bang&nan 'rp' 'i $. e(ani( (ereta 'lm bang&nan 0. -&r&te(ni( ele(troni( 1. )"li ilm& per(eb&nan 2. 3&(ang (ay& S&(a b&at pemer"atian, mempela+ari ses&at&, b&at penyeli'i(an, menganalisis, menilai 4 selesai(n msl" melal&i penyeli'i(an )'a (ema"iran saintifi( 4 matemati( %er+aya bercora( te(ni(al 1. 2. .. 4. $. 0. 1. 2. 8. 19. 11. 1. 2. .. 4. $. 0. 1. 2. 8. 19. 11. 5o(tor Per&batan )"li %a+i C&aca )"li Biologi )"li Botani )"li )gronomi )"li 6i7i( )"li %a+i Bintang )"li %imia )"li %a+i B&mi Penyeli'i( Sains )ntropologis Penyair Pemimpin /r(estra Penyanyi %onsert Pengg&ba" ;ag& Pengarang Pel&(is Per'agangan Pel&(is Potret <arta#an %art&nis Peng"ias !&ma" )r(ite(

I. II. III.

2. Investigatif

I.

II. III.

.. )rtisti(

I. II. III. IV. V.

%ebole"an artisti( 4 inovatif %ebole"an int&isi S&(a be(er+a 'lm sit&asi ti'a( berstr&(t&r * (&rang berstr&(t&r 3i'a( s&(a (er+a yg r&tin * ber&lang-&lang :&na imiginasi 4 (reativiti

2i"an3 Minat 4. Sosial

I.

Jenis Pers(naliti S&(a be(er+a 4 intera(si 'gn man&sia

1. 2.

Pe)erjaan )"li sosiologi :&r&*Penget&a*

uni)asi 'gn org lain atlamat &tama = 4uat )e4aji)an S&(a be(er+a 4 intera(si 'gn man&sia inat . 4.a Realisti) : Pertanian * Per"&tanan * Per("i'matan Perlin'&ngan * Pe(er+aan Ber(ema"iran * %e+&r&teraan b) c) ') e) f) Te.4erita#u5 . III. 4.en3u4ati 6 4uat )e4aji)an p' org lain Ke. S&(a be(er+a 'gn 'ata 4 nombor a"ir 'lm per(eranian. .a Enter.a In'esti3ati : atemati( 4 Sains * %aitan 'gn Per&batan * Per&batan Te.ani. II.en3ara#5 . )'a 2 ba"agian = (B"gn ) 4 B"gn B) B 109 item . 2. )lat &(&ran pe(ali (ebole"percayaan B alp"a Cronbac" tinggi . IV. In'ent(ri Minat Kerjaya Si"e) $IMKS% 1. inat ..en3urus in"i'i"u lain. >nterprising I.en3aru#i5 .e. i(&t ara"an 1. ma"ir 4 bl" g&na(an nombor . %a&nselor %er+aya* %a&nselor Periba'i Pega#ai Per"&b&ngan )#am Pengara" %em Belia Pengara" )gensi %eba+i(an Spe(&lator )(t&aris >(se(&tif Pengi(lanan >(se(&tif Perniagaan Pengara" ? Peng&r&s Syari(at*P&blisiti*@ote l*Ban( Peg&am )"li Politi( -&r&+&al Ins&rans Penyimpan (ira-(ira :&r& Per'agangan )(a&ntan*%erani %e#angan*%erani ban( -&r&treng(as Pa(ai C&(ai /perator %omp&ter Penilai "arta -&r&+&al Ins&rans 1.. 5i bina ole" Si'e( o"' Aoa" (1880) berasas(an 3eori %er+aya @ollan' 4 %am&s Peng(elasan Pe(er+aan 2..a Artisti) : Seni 4 @ib&ran * Pers&ratan 4 Per&n'angan Te. $. 0. 0.e. 2. $..in5 . 2. a(&r.er)e. Conventional I. $. $.a#ir .ulasi (r3 lain atlamat &tama = "a.II.a(&(an ses&at& 'gn terperinci..risin3 : Penta'biran Perniagaan * )nalisis Perniagaan * Dr&s Aiaga Te.en(l(n35 . 2. III. 4. .at untun3 (organisasi 4 e(onomi) . (esa"an yg tinggi &t( S5S 4 B ! .e. 4.. I %S &t( tent&(an minat (er+aya in'ivi'& C a(tiviti pe(er+aan 'lm bi'ang = a) Te.a#iran 3una)an )ata7)ata Ma#ir 4er)(.i. 0.8$ .a S(sial : S&(an * Per("i'matan Persen'irian * Per("i'matan Sosial Te.elati#5 . IV. V. Pan'ai 4 . II.a 8(n'enti(nal : Per(eranian .4an35 . 1.e. III. 1..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful