Anda di halaman 1dari 4

TEKS PENGACARA MAJLIS MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2007 TIME/CUE General announcemen Tuan-tuan dan puan-puan,

Mohon perhatian Bagi memastikan majlis berjalan dengan lan ar, hadirin diingatkan agar mematikan tele!on bimbit atau mengubah kepada mode sen"ap semasa berada di dalam de#an$ %pabila diumumkan ketibaan Yan! "er#a$a!%a Pro&e'or Ma()a Da o* Pa(u+a Dr, Ro'l% #%n Mo$(, Salu((%nKe ua Ja#a an "a$a'a (an Ke'u'a' eraan Mela)u.a+ul % "a$a'a (an Komun%+a'%- UPSI hadirin diminta berdiri$ &erjasama tuan-tuan dan puan-puan amat dihargai$ Ke %#aan /IP Mengumumkan ketibaan Yan! "er#a$a!%a Pro&e'or Ma()a Da o* Pa(u+a Dr, Ro'l% #%n Mo$(, Salu((%nKe ua Ja#a an "a$a'a (an Ke'u'a' eraan Mela)u.a+ul % "a$a'a (an Komun%+a'%- UPSI diiringi di!-di! kehormat masuk ke de#an$ TEXT MISC

'adirin dipersila duduk$ "acaan (oa Sebelum memulakan majlis, marilah kita sama-sama mengaminkan )ipersilakan$ (selepas bacaan %min "a *abbal alamin$ Terima kasih diu apkan kepada doa "ang akan diba akan oleh (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

doa) 0elcom%n! A((re''

(((((((((((((((( atas ba aan doa tadi %ssalamualaikum #arah matullahi #abarakatuh, dan salam sejahtera$ +ang Berbahagia ,ro!esor Mad"a )ato- ,aduka )r$ *osli bin Mohd$ Saluddin, &etua .abatan Bahasa dan &esusasteraan Mela"u, /akulti Bahasa dan &omunikasi, U,SI +ang Berbahagia ,ro!$ )r %#ang Sari"an, ,ro!$ %djung di U,SI ,ens"arah kanan, pens"arah-pens"arah, Barisan Urusetia, ,elajar-pelajar Ija0ah Tinggi U,SI$ )an seterusn"a hadirin sekalian,

%lhamdulillah,

marilah kita bersama-sama memanjatkan

kes"ukuran ke hadrat Iillahi kerana dengan limpah kurnia dan ina"ah-1"a, nikmat kesenangan dan kesempatan "ang dikurniakan, menja"akan maka kita dapat memeriahkan Ilmu )an! dan a+an Pro!ram 0acana

(%'am1a%+an ole$ Y! "$!, Pro& Dr, A2an! Sar%)an anjuran .abatan Bahasa dan &esusasteraan Mela"u, /akulti Bahasa dan &omunikasi, U,SI$ )i kesempatan ini, pihak majlis merakamkan sekalung penghargaan buat tetamu "ang hadir kerana sudi meluangkan masa demi merealisasikan dan menja"akan program kita pada hari ini$

Untuk meneruskan majlis, dengan segala hormatn"a mempersilakan Yan! "er#a$a!%a Pro&e'or Ma()a Da o*

Pa(u+a Dr, Ro'l% #%n Mo$(, Salu((%n- Ke ua Ja#a an Uca1an Y! ,"$! Pro&, Ma()a Da o* Pa(u+a "a$a'a (an Ke'u'a' eraan Mela)u- .a+ul % "a$a'a (an Komun%+a'%- UPSI untuk men"ampaikan u apan, )ipersilakan$

Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yan! "er#a$a!%a Pro&e'or Ma()a Da o* Pa(u+a Dr, (selepas ucapan) Ro'l% #%n Mo$(, Salu((%n atas u apan "ang telah disampaikan tadi$

Sem%nar Pencerama$

ole$ 'adirin sekalian, &ini tibalah masa "ang dinanti-nantikan$ Majlis diteruskan lagi dengan sesi seminar "ang akan disampaikan oleh +g Bhg$ ,ro!$ )r$ %#ang Sari"an$ 1amun, sebelum melangkah lebih jauh, eloklah kiran"a sa"a memba akan serba sedikit latar belakang pen"ampai seminar pada hari ini$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( -baca biodata penyampai seminar secara ringkas((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh tak0imn"a mempersilakan +g Bhg$ ,ro!$ )r$ %#ang Sari"an untuk

men"ampaikan

seminar

beliau

"ang

bertajuk

3Per+em#an!an Pen)el%(%+an en an! "a$a'a Mela)u (% Mala)'%a 4Im#a'an (an Ga!a'an,3 (selepas seminar) Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada +g Bhg$ ,ro!$ )r$ %#ang Sari"an atas seminar "ang telah disampaikan sebentar tadi$ Semoga segala "ang disampaikan oleh beliau dapat memberi input berguna untuk dijadikan panduan dalam melengkapkan diri kita sebagai kakitangan "ang emerlang hari ini, esok masa hadapan$ Ins"a-%llah$

Penu u1

A+ar +ela(% mel%l% 'ela'%$Sela'%$ um#u$ (% $u5un! aman6 Kalun!an #u(% 5un5un!an +a'%$Me'ra +enan!an 'e1an5an! 7aman, )engan berakhirn"a seminar daripada +g Bhg ,ro! )r$ %#ang Sari"an itu tadi, maka berakhirlah majlis pada hari ini$ Sebelum melabuhkan tirai majlis, sa"a memohon sepanjang

kemaa!an sekiran"a terdapat kekhila!an

menga arakan majlis$ +ang baik itu datangn"a dari %llah S$2$T dan "ang buruk itu adalah kelemahan diri sa"a$ Sekian, terima kasih$ Sa"a akhiri majlis ini dengan kalimah su i, #abilahil tau!ik #alhida"ah, #abarakatuh$ assalamualaikum #arahmatullahi