Anda di halaman 1dari 2

HADIAH BUAT SAHABAT

Hey Mia apa yang kau menungkan tu? Khusyuk je aku tengok. selo oh Syanamie. Ha?? Hem tak a!a pape la..Aku tengah "iki pasal Spm tahun !epan..#alasku. $ang se#etulnya aku se!ang memiki kan tentang hi!upku. Begitu malang nasi#ku. Aku seakan ti!ak pe %aya !engan apa yang !i#e itahu oleh !okto tempoha i. Saya ha ap %ik Mia !apat mene ima kenyataan ini !engan hati yang tenang.kata !o%to yang meme iksaku. Mengapa !o%to ?Apa keputusan ujian saya?tanyaku agak %emas. Se#ena nya %ik Mia menghi!api penyakit #a ah otak. Ba ah ini telah sampai ke tahap yang k itikal. Kami ti!ak !apat #e #uat apa&apa.kata !o%to itu !engan 'ajah yang simpati. Apa !o%to ? Ba ah otak? Apakah !okto ti!ak #e gu au?#alasku yang ketika itu #agaikan mahu pitam. $a %ik Mia..Saya ti!ak #e gu au..Kami menjangkakan %ik Mia hanya akan !apat #e tahan selama ( #ulan sahaja lagi.#alas !o%to itu. Apa !o%to ? ( #ulan sahaja? Begitu #anyakkah !osaku hingga aku !itimpa !ugaan se#e at ini)te iakku sam#il menangis. Hey te menung lagi)se gah Allyn yang sege a mematikan lamunanku te ha!ap pe isti'a itu. Hehe ingatkan siapa ha asyik te menung sahaja ni.usik *hainu pula. Mana a!a apa&apa..+m jomlah kita pe gi ke kantin lagipun seka ang kan 'aktu ehat pe ut aku pun su!ah #uat konse t..hahaha...#alasku pula #agi menghentikan pe tanyaan me eka. Kini telah , #ulan #e lalu !an hanya tinggal #e#e apa ha i sahaja lagi 'aktu yang tinggal untuk !i iku..Selama itu aku mengha#iskan masa #e sama kelua ga !an akan& akanku..Sehingga ke saat ini tia!a siapa pun yang mengetahui tentang penyakitku te masuklah i#u#apa !an saha#at #aikku..Aku ti!ak mahu me eka isau akan !i iku..Bia lah peme gianku ini menja!i satu kenangan #agi me eka.. -a!a ha i ini. /(.( genaplah umu ku /( tahun !an pa!a ta ikh ini juga genaplah ( #ulan tempoh untukku hi!up yang !ijangkakan oleh !o%to ..Te kejut aku apa#ila aku masuk ke kelas aku melihat akan& akanku menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepa!aku..Aku me asa sungguh gem#i a meskipun aku tahu ha i ini aku akan kehilangan segala&galanya.. Selamat ulang tahun Mia)..Semoga kau sentiasa sihat !an !ipanjangkan umu u%ap saha#at #aikku *hainu .Allyn !an Syanamie se entak..-a!a ketika me eka menye#ut pe kataan panjang umu aku menja!i se#ak ke ana me eka ti!ak tahu u%apan me eka itu ti!ak akan menja!i kenyataan ke ana ha i ini aku akan meninggalkan me eka #uat selama&lamanya..Tetapi aku menahan juga pe asaan itu ke ana aku ti!ak mahu me osakkan majlis yang telah !i#uat khas untukku itu.. Te ima kasih..Aku tak sangka ko ang ingat ha i lahi ku.kataku !alam na!a yang #e #au se!ih !an gem#i a.. Se#elum itu aku a!a sesuatu nak #agi kat ko ang..kataku sam#il mengelua kan tiga #ungkusan ha!iah !a i !alam #eg.. 0ah am#illah..Tapi jangan #uka seka ang tau ko ang #uka kat

umah je ya..pesanku sam#il mem#e ikan #ungkusan ha!iah te se#ut kepa!a *hainu .Allyn !an Syanamie.. Ha!iah apa ni?tanya Allyn. Am#il sahajalah se#agai tan!a pe saha#atan kita #e empat.ja'a#ku.. Baiklah..Te ima kasih Mia..ja'a# me eka se entak.. Sama&sama..#alasku. Seti#a sahaja !i umah. *hainu sege a mem#uka #ungkusan ha!iah te se#ut..Begitu juga !engan Allyn !an Syanamie.Me eka ingin tahu apa se#ena nya isi #ungkusan te se#ut..1upa& upanya !i !alam #ungkusan itu te !apat se#uah kalung #e loketkan hati yang te tulis hu u" M*AS..Di samping loket itu te !apat sepu%uk su at.*hainu mengam#il !an mem#a%a isi kan!ungan su at itu. Qhainur..Sesungguhnya kau, Allyn dan Syanamie adalah sahabat sejatiku.Korang sentiasa berada di sisiku semasa aku sedih mahupun gembira..Aku rasa sungguh gembira kerana berpeluang jadi kawan kau..Qhainur, sebenarnya aku menghidap penyakit kronik..Aku menghidapi penyakit barah otak dan penyakitku sudah sampai ke tahap yang kritikal..Doktor menjangkakan aku hanya dapat bertahan selama 6 bulan sahaja dan hari ini adalah hari terakhirku..Maa kanku kerana merahsiakan perkara ini..Dan aku juga nak minta maa kalau aku ada melakukan sesuatu yang telah menyakiti hatimu..Simpanlah kalung pemberianku itu sebagai tanda persahabatan kita buat selama!lamanya.. Salam Sayang. Mia Selepas ha#is mem#a%a su at itu *hainu menangis te esak&esak.Dia sege a menghu#ungi Allyn !an Syanamie.Te nyata me eka juga mene ima su at yang sama.Me eka lalu #e gegas ke umah Mia tetapi sayangnya me eka telah te lam#at.Mia #a u sahaja menghem#uskan na"asnya yang te akhi #e#e apa jam yang lalu. Kini me eka telah kehilangan seo ang saha#at yang sangat me eka kasihi.. Aku tak sangka pa!a sam#utan ulang tahunnya ta!i a!alah kali te akhi kita !apat #e temu !engannya..kata Allyn #e se ta tangisan. $a aku juga me asa #egitu..Aku me asa sepe ti telah kehilangan sesuatu yang amat #e ha ga..Ma ilah kita #e sama&sama ke pusa a Mia !an mengha!iahkan !oa kepa!anya..Hanya itu sahaja lagi yang !apat kita ha!iahkan kepa!anyauja *hainu !engan 'ajah yang sugul.. Ma ilahkata Allyn !an Syanamie se entak.. Selamat tinggal Mia 2a" ina..Semoga kau #ahagia !i sisi0ya..Kami akan sentiasa me in!uimu saha#atku.#isik *hainu !i !alam hati sam#il #e jalan meninggalkan pusa a Mia..