Anda di halaman 1dari 4

SING PENTING MLAKU BIKERS MALANG COMMUNITY

Jl. Ikan Piranha Atas No. 170 Tunjung Sekar Kec. Lowokwaru. Kota Malang !1"# $%ail& Sing'enting%laku(g%ail.co% )log& Sing'enting%laku.*logs'ot.co% La%an& sing'enting%laku.we*s.co% + ,0-"1. "/0#07 1 001/""0"7100 AD/ART SPM BIKERS MALANG COMMUNITY ANGGARAN DASAR SPM COMMUNITY Pembukaan BAB 1 NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasa 1 1. 2rganisasi ini *erna%a Sing Penting Mlaku 3 )ikers 4o%%unit56 selanjutn5a 7ise*ut se*agai 8SPM 42MM9NIT:;< #. SPM 42MM9NIT: 7i*entuk 7i Tunjungsekar 3 Kota Malang'a7a tanggal 01 Januari #007 7an 7ikukuhkan 7i =unung )ro%o6 'a7a tanggal ## Juli #0076 untuk waktu ti7ak ter*atas. -. SPM 42MM9NIT: *erke7u7ukan 7i Jl. Ikan Piranha Atas No. 170 Tunjung Sekar Malang. BAB ! ASAS DAN TU"UAN Pasa ! Asas O#$an%sas% SPM 42MM9NIT: %e%'un5ai -,tiga. *uah asas6 5aitu & 1. Kekeluargaan dan Persaudaraan< SPM 42MM9NIT: 7i*entuk untuk %enjalin kekeluargaan antara sesa%a anggotan5a 'a7a khususn5a6 7an antar sesa%a 'e%akai ken7araan 'a7a u%u%n5a< #. Tidak berpihak dan bersifat netral< SPM 42MM9NIT: ti7ak %e%'er*olehkan6 *aik 'ara 'engurus %au'un 'ara anggotan5a untuk *er'ihak 7an1atau %eli*atkan 7iri6 *aik secara organisasi %au'un 'erorangan6 terli*at 7i 7ala% suatu 'er%asalahan atau 'ertentangan3 'ertentangan 5ang *ersi>at rasial6 keaga%aan %au'un 'rinsi'iil< -. Kesukarelaan< SPM 42MM9NIT: a7alah se*uah 'erku%'ulan 'engge%ar oto%oti> ro7a 7ua 5ang *ersi>at ter*uka6 in7e'en7en 7an sukarela6 5ang %ana *aik ke'engurusan %au'un keanggotaann5a *ersi>at sukarela 7an *e*as 7ari ke'entingan 'ri*a7i 7an1atau golongan. Pasa & Tu'uan 1. Menghi%'un 7an %engkoor7inir 'ara 'e%ilik6 'e%akai6 'engge%ar6 'e%erhati atau'un 'enik%at Ken7araan ?o7a @ua 7ari *er*agai Aarian6 7ala% suatu wa7ah atau 'erku%'ulan< #. Meningkatkan 7an %enge%*angkan 'engetahuan 7an kreati>itas 'ara anggota %engenai teknik atau'un 'engetahuan u%u% %engenai 7unia oto%oti> khususn5a Ken7araan ?o7a @ua< -. )er*agi in>or%asi 7an 'engetahuan 7ala% %erawat6 %e%o7i>ikasi6 %e%'er*aiki 7an %engen7arai %otor 7ari *er*agai Aarian 5ang a7a. ". Saling %enghor%ati sesa%a anggota SPM 42MM9NIT: 7an %e%*antu a'a*ila a7a anggota 5ang se7ang %engala%i gangguan teknis %au'un non teknis
1

!. Ikut serta 7ala% %enci'takan ikli% 7isi'lin 7an terti* *erlalulintas6 serta %engka%'an5ekan sa>et5 7riAing6 7engan 7e%ikian kerugian 7an kecelakaan antara 'e%akai jalan 7an lingkungan 7a'at 7ihin7ari sejauh %ungkin< . Menjalin hu*ungan *aik 7engan seluruh agen tunggal 'e%egang %erk ,ATPM. 7i In7onesia serta 7engan jaringan 7ealer37ealern5a6 Ikatan Motor In7onesia ,IMI.6 organisasi3 organisasi 7an1atau6 'erku%'ulan3'erku%'ulan oto%oti> lainn5a6 serta *engkel3*engkel 5ang *era7a 7i 7ala% negeri. BAB III (ISI DAN MISI Pasa ) (ISI 1. SPM 42MM9NIT: %eru'akan organisasi 5ang *ersi>at in7e'en7en 7an %an7iri 5ang *er>ungsi se*agai wa7ah ko%unikasi6 koor7inasi 7an konsultasi *agi 'ara anggotan5a untuk %eningkatkan ke%a%'uan 7an saling 'engertian 7i antara sesa%a anggotan5a< #. Menja7i Ko%unitas Pencinta1Mania 2to%oti> ?o7a 7ua 'ilihan %as5arakat 5ang *er'eran se*agai 'ilar 'enting *agi 'ertu%*uhan 7an 'erke%*angan 7unia oto%oti> 7i In7onesia -. Menjalin kerjasa%a 7engan 'ihak lain 5ang terkait 7ala% in7ustri oto%oti>6 ter%asuk agen tunggal 'e%egang %erk ,ATPM.. Pasa * MISI 1. Misi SPM 42MM9NIT: a7alah %engu'a5akan 'eningkatan a'resiasi 7an ke%a%'uan 'ara anggota 7ala% %engha7a'i ke%ajuan teknologi oto%oti> serta karakteristik %otor. #. Me%*erikan su%*angan 'ikiran6 tenaga 7an waktu6 *aik untuk kegiatan oto%oti>6 kegiatan sosial %au'un kegiatan 5ang lainn5a sela%a 7i*utuhkan. 9ntuk %enghantarkan *angsa I n7onesia %enja7i %as5rakat oto%oti> 5ang *er'erilaku oto%oti> 5ang 'ositi>6 *aik 7an *enar sesuai 7engan etika 7an nor%a 5ang *erlaku. -. Perte%uan rutin *ulanan 7ia7akan untuk %enu%*uhkan 7an %e%*ina %inat 7ala% *i7ang oto%oti> serta %e%*ina ko%unikasi 7i antara 'ara 'engurus 7an anggota SPM 42MM9NIT:. BAB I( KEANGGOTAAN Pasa + An$$,-a B%asa 1. Anggota *iasa ter7iri 7ari Anggota Perorangan6 5aitu in7iAi7ual Kar5awan 5ang *era7a 7i*awah naungan B?@3SPM 5ang su7ah %en7a>tar 7an %e%enuhi s5arat3s5arat 7an tata cara keanggotaan. #. S5arat3s5arat 7an tata cara %enja7i Anggota )iasa serta hak 7an kewaji*ann5a 7iatur 7ala% Anggaran ?u%ah Tangga SPM 42MM9NIT:. BAB ( ORGANISASI Pasa . 2rganisasi SPM 42MM9NIT: ter7iri 7ari & 1. Steering 4o%%itee 5ang %eru'akan 'erangkat organisasi tertinggi SPM 42MM9NIT: untuk %eneta'kan ke*ijaksanaan 7an 'en5elenggaraan SPM 42MM9NIT: #. Steering 4o%%itee *erwenang untuk &
2

a. Menilai6 %eneri%a atau %enolak kinerja Pengurus Barian 1 2rganiCing 4o%%itee SPM )IK$? sela%a %asa ke'engurusann5a< *. Meneta'kan garis *esar 'rogra% kerja SPM 42MM9NIT: untuk %asa #,7ua. tahun 5ang akan 7atang6 untuk ke%u7ian 7ija*arkan 7ala% ?a'at Kerja< c. Mengu*ah 7an %eneta'kan Anggaran @asar 7an Anggaran ?u%ah Tangga SPM 42MM9NIT:. Me%ilih 7an %eneta'kan 'engurus SPM 42MM9NIT:. Meneta'kan hal3hal lain 5ang 7i'an7ang 'erlu oleh Steering 4o%%itee-. Ke'utusan Steering co%%ittee SPM 42MM9NIT: *ersi>at %engikat 7an waji* 7i'atuhi oleh segena' Pengurus 1 2rganiCing co%%ittee 7an Anggota SPM 42MM9NIT:. Pasa / 1. Pa7a awal 'e%*entukan SPM 42MM9NIT:6 'ara Pengurus a7alah 'en7iri SPM 42MM9NIT: 5ang *erse7ia 7i'ilih. 9ntuk selanjutn5a6 2rganiCing co%%ittee SPM 42MM9NIT: ter7iri 7ari anggota SPM 42MM9NIT: 5ang 7i'ilih %elalui %ekanis%e tata terti* 5ang 7isetujui oleh Steering 4o%%itee. #. Mengenai susunan 7an wewenang 2rganiCing 4o%%itee SPM 42MM9NIT: 7ija*arkan le*ih lanjut 7i 7ala% Anggaran ?u%ah Tangga SPM 42MM9NIT:. BAB (I KEUANGAN Pasa 0 Sumbe# Keuan$an Su%*er3su%*er keuangan SPM 42MM9NIT: 7i'eroleh 7ari & 1. Iuran Daji* E Sukarela Anggota SPM 42MM9NIT: 5ang 7ia7akan tia' *ulan< #. Su%*angan3su%*angan 7ari 'ihak ketiga 5ang *ersi>at ti7ak %engikat6 ter%asuk s'onsorshi' 7an kerjasa%a ke%itraan< -. Pen7a'atan3'en7a'atan lain 5ang sah secara huku% negara ?e'u*lik In7onesia6 ter%asuk 'enggalangan 7ana. Pasa 11 An$$a#an Keuan$an Anggaran Keuangan SPM 42MM9NIT: 7irencanakan 7an 7i'erhitungkan setia' tahun6 se7angkan 'engaturann5a 7iteta'kan 7ala% Anggaran ?u%ah Tangga SPM 42MM9NIT:. Pasa 11 La2,#an Keuan$an 1. Tahun )uku La'oran Keuangan SPM 42MM9NIT: 7i%ulai 7ari 1 Maret setia' tahunn5a sa%'ai 7engan -1 Maret tahun *erikutn5a 7an 'e%*ukuann5a 7i*uat setia' *ulan. #. La'oran Keuangan SPM 42MM9NIT: 7a'at 7iau7it setia' tahun oleh akuntan 'u*lik *ila 7iangga' 'erlu oleh Steering 4o%%itee. -. La'oran Keuangan SPM 42MM9NIT: *ersi>at ter*uka untuk 7iketahui oleh anggota. BAB (II PEMBUBARAN Pasa 1! Pembuba#an 1. Pe%*u*aran SPM 42MM9NIT: 7a'at 7ilakukan %elalui Steering 4o%%itee 5ang khusus 7ia7akan untuk itu 7an 7iusulkan serta 7iha7iri sekurang3kurangn5a -1" ,tiga 'er e%'at. 7ari ju%lah anggota. #. Bal3hal lain 5ang %en5angkut aki*at 7ari 'e%*u*aran SPM 42MM9NIT: 7iatur 7ala% Anggaran ?u%ah Tangga.
3

BAB (III PENUTUP Pasa 1& 1. Ketentuan 'elaksanan 7an hal3hal 5ang *elu% 7iatur 7ala% Anggran @asar SPM 42MM9NIT: ini akan 7iatur 7ala% Angaran ?u%ah Tangga SPM 42MM9NIT:. #. Peru*ahan Anggaran @asar SPM 42MM9NIT: 7a'at 7ilakukan %elalui Steering 4o%%itee 5ang khusus 7ia7akan untuk itu 7an 7iusulkan serta 7iha7iri sekurang3kurangn5a -1" ,tiga 'er e%'at. 7ari ju%lah anggota. D%-e-a2kan 3% 4 Ma an$ 5 "a6a T%mu# Pa3a 4 !! "u % !11.