Anda di halaman 1dari 26

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJU

PE!"E#T$A! DA! %U!"S$ E &S$STE'

1.1

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada !aringan makanan dalam ekosistem. "ebanyakan tenaga yang memasuki !aringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran #ada akhir ta!uk ini, anda akan dapat$

i. %enerangkan definisi dan pengertian ekosistem


ii. %enerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem


#engertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi &nggeris bernama A.G. Tansley pada tahun '()*, +alaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun ',-- an, pernyataan pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan .usia (/dum, '(()). 0eberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut $ (i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan bahan antara

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya. (ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman !enis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (1ephut, '((2). (iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan men!adi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (3oodbury, '(*4 dalam Setiadi, '(,)). (iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (/dum, '(()). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki ka+asan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. (v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (55 6ingkungan 7idup Tahun '((2). 5nsur unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemar+oto, '(,)). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing masing komponen ter!adi

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

hubungan timbal balik. 7ubungan timbal balik ter+u!udkan dalam rantai makanan dan !aring makanan yang pada setiap proses ini ter!adi aliran tenaga dan kitar material. 1.( %)ngsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan bahan. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input input, perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah saha!a. #aling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada !aringan makanan dalam ekosistem . 8aringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Setiap rantai dalam !aringan makanan adalah bermula dari pengeluar, pengguna yang pelbagai dan pengurai . . "ebanyakan tenaga yang memasuki !aringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. %a!oriti nutrien dikitar semula dalam !aringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Air, karbon, nitrogen, fosforus and bahan bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal.

Semak endiri 1 Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem9 Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi9

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

SE!A#A$ *AHA! #UJU A! '. :otgreave, #. and ;orseth, &. (<--<) &ntroductory Ecology. 0lack+ell '. Science. :hapter < Global patterns of biodiversity and productivity$ biomes. <. :oyne, %.S. ('((() Soil %icrobiology$ an e=ploratory approach. 1elmar #ublishers. :hapter 4 The macrofauna ants, earth+orms and other creatures. ). Soil 0iology #rimer >online?. http$@@soils.usda.gov@sAi@concepts@soilBbiology@ :hapter ' The soil food +eb online

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJU
2.1

8ED&S 1AD 6/"AS& E"/S&STE%

Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai !enis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan #erbeCaan ini altitudnya masing masing. merupakan faktor Setiap ekosistem tahap mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeCa bergantung kepada lokasi yang berbeCa. penentu kepada biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menun!ukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi.

2.2

Hasil Pembelajaran #ada akhir ta!uk ini, anda dapat$ '.%enerangkan !enis !enis ekosistem <.%enyatakan dan menerangkan lokasi lokasi ekosistem . ).%enyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem

2.3

Jenis+Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai !enis ekosistem yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau, ekosistem seperti ekosistem sa+ah

akuatik, ekosistem

hutan hu!an tropika, ekosistem

hutan gambut, ekosistem kolam . 2.3.1 Ekosistem Ak)atik

dan agro ekosistem

padi dan ekosistem ladang kelapa sa+it.

Ekosistem Akuatik adalahse!enis ekosistem yang terletak dalam !asad air. "omuniti komuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air ta+ar

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

2.3.2 Ekosistem Air 'asin ,'arinEkosistem marin meliputi hampir 2'E daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir (2E daripada air dunia. Ekosistem ini men!ana )<E dari pengeluaran bersih utama dunia. 7ampir ,*E daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam )* bahagian perseribu (ppt) . 0iasanya saliniti berbeCa antara ekosistem marin.

Terumbu Karang di Pulau Perhentian

Ekosistem %arine boleh dibahagikan kepada beberapa Con iaitu $ i .0ahagian cetek (oceanic) ii. 0ahagian air dalam (#rofundal) iii. 1asar laut (benthic)F iv. "a+asan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. %uara (estuaries) vi. #aya Garam (salt marshes) vii. Terumbu "arang (coral reefs) i=. "a+asan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) .

"elas kelas organisma yang di!umpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang, dinoflagellates, karang, cephalopods, echinoderms, dan !erung. &kan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . %asalah alam sekitar yang

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan, pencemaran air dan pembangunan ka+asan pinggir pantai.

2.3.3 Ekosistem Air Ta.ar


Ekosistem ini meliputi -.,E daripada permukaan bumi dan mengandungi -.--(E dari !umlah air dunia. &anya men!ana hampir )E dari pengeluaran bersih dari air dunia. Ekosistem air ta+ar mengandungi 4'E dari spesis ikan dunia.

Ekosistem Air Tawar

Terdapat ) !enis ekosistem air ta+ar iaituF '. 6entic$ air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. <. 6otic$ air bergerak la!u seperti alur dan sungai. ). Tanah 6embab (3etlands), ka+asan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengiCinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang men!adi sumber makanan kepada ikan anaromous. &kan Anadromous !uga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air, empangan, pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semula!adi yang produktif.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

2.3.3.1 Ekosistem

olam

%erupakan ekosistem air ta+ar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. #emangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Terdapat !uga ular, kumbang air dan kura kura.

Ekosistem Kolam

2.3.3.2 %)ngsi Ekosistem Ak)atik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Sebagai contoh kitar nutrien, air bersih, penampung ban!ir, saliran air ba+ah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan hai+an liar. Ekosistem akuatik !uga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama ka+asan pesisir pantai. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. #encemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien, oksigen terlarut berkurang dan men!adi toksin kepada hidupan . #ertumbuhan populasi manusia yang pesat !uga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.

2.3.( Ekosistem H)tan H)jan Tropika 7utan hu!an tropika meliputi GE daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di ka+asan sekitar garisan tanah pamah seperti "hatulisti+a. 1i %alaysia kebanyakan ka+asan hutan serta menerima lebih daripada <*di 7utan hu!an tropika ini , iklimnya adalah sangat panas,

dimana !ulat suhunya adalah diantara <- <G H :

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

smI hu!an setahun.

"a+asan ini !uga menun!ukkan pan!ang hari yang hampir sama pertumbuhan adalah ka+alan iklim utama di hutan

sepan!ang tahun. ;actor &ni men!adikan ka+asan ini sangat sesuai untuk tumbuh tumbuhan yang pelbagai. ;aktor latitud hu!an tropika.

Hutan Hujan Tropika

2.3./ Ekosistem Pa0a "amb)t 7utan paya gambut adalah ka+asan hutan yang di penuhi dengan air. 7utan ini tumbuh di atas lapisan daun daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuh tumbuhan setebal <- meter. &a adalah ekosistem yang unik dengan ciri ciri terendam air, kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta ka+asan air yang berasid. 7utan gambut adalah !enis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 2*E daripada keseluruhan ka+asan tanah berair di negara ini. 1ianggarkan terdapat seluas '.*4 ribu hektar tanah berair !enis ini masih kekal di %alaysia, di mana 2-E daripadanya terdapat di Sara+ak, kurang daripada <-E di Semenan!ung %alaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.

Ekosistem Paya Gambut

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

2.(

*iodi1ersiti2 0iodiversiti berapa sesuatu biodiversiti

ompleksiti dan

estabilan

adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies, "ompleksiti sesuatu ekosistem ber gantung kepada dengan sebagai

banyak variasi genetik atau bilan gan !enis komuniti yang terdapat di ekosistem . sesuatu ekosistem . "estabilan ekosistem pula dinyatakan

beberapa cara yang berbeCa. Satu cara adalah untuk mendefinisikan ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu.

sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu, lebih cepat

2.(.1 *iodi1ersiti2 ompleksiti dan estabilan Ekosistem H)tan H)jan Tropika 7utan hu!an tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan bio!isim total. 7ai+an hai+an di hutan hu!an tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Satu daripada adaptasi hai+an hai+an di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. 7ai+an hai+an ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. 6antai hutan hu!an tropika yang dipenuhi dengan daun daun mati menyebabkan hai+an hai+an sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas .7ai+an seperti kupu kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. 7ai+an hai+an di ka+asan ini !uga menggunakan +arna +arna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka baha+a mereka sangat beracun. katak beracun Sebagai contoh dari species 1endrobates auratus yang ber+arna putih dan hitam, 1.

leucomelas mempunyai +arna kuning terang dan hitam serta 1. granuliferus yang ber+arna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula ber+arna hi!au. 6ebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. "epelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menun!ukkan kedominan yang !elas di ekosistem ini. Tumbuh tum buhan di ekosistem tropika ini hutan hu!an mempunyai pucuk atau daun muda yang ber+arna merah. Tumbuh

tumbuhan ini !uga sering kelihatan berbunga. Ada hai+an yang hidup di lantai hutan kebanyakan hai+an di hutan hu!an tropika hidup pada tumbuh tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. Serangga adalah antara hai+an yang sangat banyak di ka+asan ini. Anai anai adalah sangat penting sebagai pengurai di ka+asan ini. "erana kompleksiti ekosistem ini ia !uga sangat komplek dan sangat stabil.

10

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

2.(.2

*iodi1ersiti2

ekompleksian dan

estabilan di Ekosistem H)tan Pa0a

"amb)t "a+asan hutan gambut bukan saha!a satu ekosistem yang unik dan daripada tempat tinggal lebih

kepada banyak spesies endemik ia !uga menyediakan pusat perlindunga n bagi

G- spesies hai+an yang disenaraikan sebagai terancam seperti /rang utan,

#roboscis %onkey, Sumatran .hinoceros, ga!ah asia, harimau , :ivet /tter, StormJs Stork and 3rinkled 7ornbill. 7utan lembab ini !uga berfungsi sebagai bank gen semula !adi tumbuhan. "a+asan ini !uga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Akti1iti 1 '. Senaraikan perbeCaan dan persamaan dengan 7utan #aya Gambut. <. 0anding dan beCakan !enis !enis ekosistem yang terdapat di %alaysia diantara ekosistem 7utan 7u!an Tropika

11

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJU

#E."7&1%ATAD E"/S&STE%

3.1

Sinopsis #erkhidmatan ekosistem adalah proses proses dimana persekitaran menyediakan sumber sumber seperti air bersih, balak, habitat untuk perikanan, pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. #erkhidmatan perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah, air, makanan dan kesihatan kita. 1i antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan,mengitar dan menggerakkan nutrient, menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan bi!i benih.Ekosistem semula !adi , tumbuhan dan hai+an didalamnya menyediakan perkhidmatan perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi +ang ringgit. 3alaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit #erkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. &a boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiC populasi, penggunaan per kapita, dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Selian daripada itu ia !uga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan !angka pendek dengan kese!ahteraan ekosistem !angka pan!ang masyarakat . 0anyak aktiviti manusia yang mengganggu , merosakkan, mengubah setiap hari seperti pengaliran racun perosak, ba!a dan bahan buangan tanah, air dan udara,memperkenalkan spesies bukan asli, hai+an, pencemaran

penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. 3.2 Hasil Pembelajaran #ada akhir ta!uk ini, anda dapat$ ' %enerangkan !enis !enis kitaran biogeokimia . <. %embincangkan perkhidmatan ekosistem.

3.3

itaran *iogeokimia "itaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dim ana unsur unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua dua komponen biotik dan abiotik bumi.

12

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

5nsur unsur ini dikitarkan +alaupun dalam sesetengah kitaran dimana unsur unsur ini dikumpulkan untuk !angka masa yang pan!ang. 3.3.1 ajian es3 itaran air

terdapat tempat

1alam kitaran air atau kitaran hidrologi, pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi, di atas dan diba+ah permukaan tanah. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair, +ap air dan pepe!al di pelbagai tempat dalam kitaran Air bergerak dari satu air ini. 3alaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process proses fiCikal seperti penge+apan, kondensasi, pemendakan, penurasan, pengaliran permukaan. Semasa proses proses ini air melalui fasa fasa berbeCa iaitu cecair, pepe!al dan gas.

Rajah 3. Kitar Air

"itar air ini !uga melibatkan pertukaran tenaga haba, yang menyebabkan suhu berubah. Satu contoh kondensasi menetapkan dimana air semasa proses penge+apan, air menyerap tenaga akan membebaskan kitaran yang tenaga kepersekitaran dan dalam air, dari persekitaran dan menye!ukkan persekitaran. 0ertentangan dengan proses memanaskan persekitarannya. .a!ah ka+asan tadahan ke ka+asan air menerangkan kesignifikan lain, kitar air

kehidupan dan ekosistem di bumi. 1engan perpindahan air dari satu tadahan m enulenkan

13

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

membekalkan tanah dengan air bersih , dan memindahkan

garam mineral ke

bahagian bumi yang lain. Air !uga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba , ia !uga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. "itar air ini ditun!ukan dengan .a!ah ).' ).).< "a!ian "es$ "itar Dutrien "itar nutrien dika!i dalam bentuk nutrien yang spesifik, dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. 1i antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. "edua dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. ).).<.' "itar Ditrogen. "omponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. 1ua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Ditrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam en!in pembakaran internal. Asid nitrik, D/ dan nitrogen dioksida D/< terbentuk dalam keadaan ini. Ditrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hu!an untuk mem bentuk asid nitrik, 7D/). Ditrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Ditrogen diudara telah bertukar men!adi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil bintil di akarnya dan dimana bakteria pengikat nitrogen ini , mengikatkan nitrogen di udara

menukarnya kepada ammonia, D7). Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (Do< ) , kemudian kepada ion nitral lain (D/) ).

14

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Kitar !itrogen

&on Ditrat ini akan digunakan oleh tumbuhan pertumbuhan. Ditrogen digabungkan dalam !uga seterusnya menghasilkan protein. Amonia

sebagai nutrien atau ba!a untuk banyak asid amino yang akan boleh dihasilkan melalui proses

sintetik yang dinamakan #roses 7aber. Ditrogen dan 7idrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Ammonia boleh digunakan terus sebagai ba!a untuk sektor perladangan. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai ba!a. Tahi hai+an bila dihuraikan dalam tanah !uga membentuk nitrat. 5ntuk melengkapkan kitar nitrogen, bakteria dalam tanah men!alankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. 6ain lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (D</) dikenali sebagai gas keta+a , !uga gas rumah hi!au yang meyumbang kepada pemanasan se!agat.

15

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

3.3.3.2 itar

arbon

"itar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi, kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. "arbon boleh didapati dalam !umlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. 0ila tumbuhan berfotosintesis ,ia menggunakan karbon dioksid daripada udara , dan menggunakannya untuk membina molekul gula, kan!i, protein dan makanan lain. &ni merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. "arbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh hai+an herbivora, hai+an yang memakan tumbuhan. 7erbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina, memperbaiki dan menggandakan bilangan sel selnya. &ni memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada hai+an. "arnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya, menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Apabila akhirnya kedua dua tumbuhan dan hai+an ini mati, dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. 0ahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria, membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida.

16

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

3.3.5 Kitar Fosforus

3.3.4 itar

ali)m

17

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

3.3.5 itar S)lf)r

Senarai #)j)kan
'. :otgreave, #. and ;orseth, &. (<--<) &ntroductory Ecology. 0lack+ell Science. :hapter < Global patterns of biodiversity and productivity$ biomes. <. :oyne, %.S. ('((() Soil %icrobiology$ an e=ploratory approach. 1elmar #ublishers. :hapter 4 The macrofauna ants, earth+orms and other creatures. ). Soil Biology Primer >online?. http$@@soils.usda.gov@sAi@concepts@soilBbiology@ :hapter ' The soil food +eb >online? :hapter < The food +eb and soil health

18

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Amali 1 Ekosistem Tana6 + *iota Tana6 dan Jaringan 'akanan Penda6)l)an Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan, hai+an (biodiversiti) dan faktor faktor abiotik yang beker!a bersama untuk men!ana, menyimpan dan memindahkan tenaga , nutrien dan air. Sebagai contoh, tumbuhan men!ana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam hai+an selepas hai+an memakan tumbuhan tersebut. /rganisma organisma tanah menguraikan tisu tisu tumbuhan dan hai+an dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah.

T)gasan3

'eng)k)r 'akrofa)na

%akrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. %ereka memecahkan bahan organik men!adi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. 3alaupun begitu, bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. "umpul satu sampel tanah diba+ah litupan daun luruh (/ 7oriCon) dan tanah atas (A 7oriCon K tidak melebihi kedalaman )cm) daripada dua lokasi berbeCa. #ilih dari laman, ka+asan tumbuhan asli, aman,di ba+ah spesis pokok yang berbeCa atau ka+asan ka+asan lain. %asukkan sampel sampel ke dalam bag plastik, dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. #ada setiap lokasi, rekodkan !enis tanaman pada lokasi (contoh, hutan, paya, laman dan lain lain) dan ciri ciri dalam !adual di ba+ah, kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. 8ika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh$ p7 kit atau penetrometer), buang ciri tersebut.

19

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

7iri+8iri 9okasi 9okasi 1 8enis tanaman tahap naungan "elembapan@"ekeringan Tanah p7 Tanah "emampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir, liat dll) 8adual '

9okasi 2

"embali ke makmal, campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. %asukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. 0iarkan selama < hari, kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. %asukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas < hari, mengikut prosedur yang sama. 8ika anda tahuisipadu tanah yang dika!i, anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. 8enis !enis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah

1aripada beg beg sampel , periksa sampel tanah dari / 7oriCon dan A 7oriCon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. %asukkan sebarang fauna yang di!umpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. "enalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh$ "umpulan A tiada kaki K cacingF kumpulan 0 , kaki K laba laba, hama dan lain lain). "ira !umlah individu dalam setiap kumpulan. 8ika terlalu banyak, anggarkan !umlah yang sepatutnya.

20

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

a. 'akrofa)na Terbesar &rder ata) )mp)lan 'akrofa)na *ilangan : lokasi 1 isipad) tana6 ; <<<< *ilangan : lokasi 2 isipad) tana6 ; <<<<

8adual < "osongkan kandungan dalam !ar pengumpul ke dalam piring petri, dan kenal pasti dalam kumpulan. "ira !umlah individu dari setiap kumpulan. b. 'akrofa)na terke8il &rder ata) )mp)lan 'akrofa)na *ilangan : lokasi 1 isipad) tana6 ; <<<< *ilangan : lokasi 2 isipad) tana6 ; <<<<

8adual ) Guna keputusan dari 8adual < dan ) dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun, dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. 'akrofa)na bilangan &rder ata) k)mp)lan seliter tanah@litupan lokasi 1 lokasi 2

contoh$ bil individu kum. 0 seliter tanah@litupan bil. individu seliter tanah@litupan

'*

21

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

bil. individu seliter tanah@litupan

9aporan Anda = 'enerangkan peranan biota tana6 6aporan anda mestilah mengandungi ta!uk, pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut, dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang G-- patah perkataan) berdasarkan soalan soalan berikut. Anda !uga mesti memasukkan satu !adual ringkasan bagi menun!ukkan keputusan anda. 6aporan ini ditulis secara soalan dan !a+apan tetapi ru!ukannya hendaklah tepat dan betul. '. 0agaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeCa9 0olehkah anda cadangkan kenapa ter!adinya perbeCaan antara mereka. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbeCaan perbeCaan tersebut9 <. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. ). #ada ra!ah !aringan makanan yang disediakan, labelkan !enis !enis biota (contohnya,fungi, nematod dan lain lain), apa yang mereka lakukan (pemangsa, pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga berlaku. :ontoh, dimanakah bermulanya pembentukan tanaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Apakah akan ter!adi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati9 Sertakan ra!ah ini dengan laporan anda.

22

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

$9'U PEDA"&"$

A!DU!"A! ,P7

-1

Peng)mp)lan Data Ekosistem Tana6 Arahan$ '. 1alam kumpulan 4 orang , pilih dua lokasi di ka+asan institut anda untuk membuat ka!ian lapangan ekosistem tanah.

23

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

<. 0uat pemerhatian terhadap beberapa ciri ciri yang terdapat di lokasi lokasi tersebut. ). 6engkapkan !adual !adual berikut$

7iri+8iri 9okasi 8enis tanaman tahap naungan "elembapan@"ekeringan Tanah p7 Tanah "emampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir, liat dll)

9okasi 1

9okasi 2

8adual '

a. 'akrofa)na Terbesar &rder ata) )mp)lan 'akrofa)na *ilangan : lokasi 1 isipad) tana6 ; <<<< *ilangan : lokasi 2 isipad) tana6 ; <<<<

8adual < b. 'akrofa)na terke8il &rder ata) )mp)lan 'akrofa)na *ilangan : lokasi 1 isipad) tana6 ; <<<< *ilangan : lokasi 2 isipad) tana6 ; <<<<

24

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

8adual ) Guna keputusan dari 8adual < dan ) dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun, dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. 'akrofa)na bilangan &rder ata) k)mp)lan seliter tanah@litupan lokasi 1 lokasi 2

contoh$ bil individu kum. 0 seliter tanah@litupan bil. individu seliter tanah@litupan bil. individu seliter tanah@litupan

'*

4. 0incangkan dan hantarkan laporan ka!ian kepada pensyarah anda untuk di beri markah.

TA"S&.AD$ ). %enilai pelaporan.

.585"ADF '. http$@@soils.usda.gov@sAy@concepts@soilBbiology@:reate soil food +eb <. :oyne %.S. '(((. Soil %icrobiology. 1elmar #ublishers. :h. 4 The macrofauna. 3. Soil Biology Primer >online?. http$@@soils.usda.gov@sAi@concepts@soilBbiology@ :hapter ' The soil food +eb (8aringan makanan Tanah) :hapter < The food +eb and soil health ( aringan makanan dan Kesihatan Tanah!

25

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

26