Anda di halaman 1dari 12

FAKTA PENTING- Kerajaan Malaysia Dan Sin -Tax (CUKAI HASIL DOSA)

M !a""a# N r ##in $as!a! A%K DPPK G&'en( )*+,

Firman Allah dalm surah Al-Baqarah, ayat 219:

Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: Dermakanlah apa apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat ayat!ya (keterangan keterangan hukum!ya) supaya kamu berfikir . 1. Cukai dosa (Sin Tax adalah s!"!nis #ukai sum$tuary : #ukai khusus

dik!nakan k! atas %aran&an dan $!rkhidmatan s!#ara amnya tidak diin&ini, 2. Contohnya alkohol dan t!m%akau , $!r"udian, dan k!nd!raan yan& m!n&!luarkan %ahan $!n#!mar yan& %!rl!%ihan. '. (!n!rimaan #ukai sum$tuary mun&kin l!%ih %!sar dari$ada #ukai

$!nda$atan atau #ukai "ualan.

A-AK + Akta-akta %!rkaitan arak 1. Arak di k!dai s!r%an!ka di%!narkan ol!h )*+,a .!ra"aan *alaysia (di$im$in ol!h )*+,-/slam - luluskan Akta 0ksais 1912 (Akta 112 % 3u&a (!raturan-(!raturan 0ksais ((!n"ualan 4iqour yan& m!ma%ukkan 1912. 2. 4!s!n arak 4!s!n 0ksais5Bia ()*+,-/slam a % # d
1

yan& di%!narkan ol!h k!ra"aan *alayia

3ualan 6un#it - "ualan saha"a dan tidak di%!narkan minum di $r!mis 6umah A7am .!las / m!n"ual minuman k!ras s!#ara run#it 6umah A7am .!las // tidak t!rmasuk todi. 6umah A7am .!las /// 3ual dan minum di $r!mis saha"a

Tokoh Islam kontemporari, Prof. Dr. Yusof al-Qaradawi misalnya pernah mengeluarkan pandangan ahawa penggunaan kandungan alkohol se anyak !." peratus adalah di enarkan. #lkohol yang dimaksudkan adalah etanol yang mungkin digunakan se agai pelarut atau pem awa kepada ahan seperti perisa atau pewarna makanan. Istilah alkohol yang dimaksudkan di sini ukanlah arak. $erana %ika arak ditam ah, walaupun pada kadar yang sedikit, tidak memenuhi keperluan halal. #lkohol, se&ara umumnya pula meru%uk kepada etanol tulen dan etanol nyahasli pada se arang kepekatan 'proof(. )e&ara kimia, alkohol meru%uk kepada se arang se atian kimia yang mengandungi kumpulan hidroksil '-*+(.

(!m%oron& - "ualan saha"a dan tidak di%!narkan minum di $r!mis.

'. Akta lon&&ar, misalnya8 a .!m!nt!rian (!rda&an&an 9alam +!&!ri, .o$!rasi dan .!$!n&&unaan (.(9+.. , hanya %ol!h am%il tindakan - (!rintah (!rihal 9a&an&an ($!n&&unaan $!r%ahasan :halal: dan $!nandaaan makanan 191;, "u&a di %a7ah Akta <1 turut di&unakan untuk $!n&uatkuasaan status halal. % Akta .astam 1921, S!ksy!n 2(1 m!ntakri=kan in toxi#atin& liquor atau alkohol yan& m!ma%ukkan ialah #!#air yan& m!n&andun&i 2> saha"a al#ohol $ro?!d atau $un alkohol mutlak. # Akta 0ksais 112, i. S!ksy!n 2@(1 sudah m!n!ta$kan s!mua rak yan& disulin& atau yan& dita$ai m!m!rlukan l!s!n. ii. S!ksy!n '2(1 yan& m!nsyaratkan $!n"ualan liquor yan&

m!ma%ukkan "u&a m!m!rlukan l!s!n. iii. +amun S!ksy!n '2(1 (a dan (% $ula m!n&!#ualikan "ualan run#it %ir atau todi dalam %otol atau dalam tin dan ini tidak m!m!rlukan l!s!n. i?. S!ksy!n '2(1 (# $ula m!m%!narkan "ualan run#it liquor yan&

m!ma%ukkan di k!dai-k!dai %!%as duti yan& dil!s!nkan di %a7ah S!ksy!n 2; (d Akta .astam 1921. ?. 9alam S!ksy!n '2 (' $ula m!m%!ri kuasa mutlak k!$ada *!nt!ri (.!7an&an untuk m!m%!narkan s!sia$a saha"a m!n"ual s!#ara run#it a$a-a$a liquor yan& m!ma%ukkan. ?i. S!ksy!n '2(# - s!kiranya "ualan run#it liquor ini tidak m!l!%ihi 21 lit!r - tidak m!m!rlukan l!s!n. ?ii. 3adi kalau undan&-undan& induk dalam Akta 0ksais m!n&atakan

%aha7a %ir %ol!h di"ual. *aka

$ihak (BT tiada kuasa untuk

m!n&!hadkan "ualan %ir itu. /nilah masalah yan& dihada$i ol!h (BT. A. (!r#an&&ahan undan&-undan& syariah-si?il dalam hal arak a S!ksy!n 19(1 dan S!ksy!n 19(2 Akta .!salahan 3!nayah Syariah Bilayah (!rs!kutuan t!lah m!n&atakan %aha7a adalah m!n"adi k!salahan mana-mana oran& /slam kalau dia %uat, dia minum, dia "ual, dia $am!r, dia %!li, dia m!nyim$an s!muanya minuman ma%uk dia salah. % 0nakm!n syariah ini tidak mam$u dilaksanakan a$a%ila Akta 0ksais m!m%!narkan. # .!s %ol!h di#a%ar k! *ahkamah Si?il m!lalui Akta *ahkamah .!hakiman 192A dan s!%a&ainya. d B!!r adalah kat!&ori minuman (yan& "u&a m!ma%ukkan d!n&an

kandun&an alkohol yan& r!ndah - t!ta$i tidak t!rtakluk k!$ada akta-akta tadi. 9ari sudut $!rundan&an yan& ada di +!&ara ini, ia s!tara= #o#a#ola, $!$si, 1-u$ dan lain-lain minuman rin&an dalam tin. ini yan& %anyak diminum dan mudah dida$ati di k!dai 2A "am dan k!dai r!stor!n %ukan /slam. Budak-%udak m!layu /slam yan& kita !mosikan tadi k!%anyakkannya m!lan&&ah yan& "!nis ini. ! 3ika ditan&ka$, didak7a di %a7ah 0n!km!n 3!nayah Syariah %ol!h di%!%askan. UMNO-$N #an ara. /a(ai isi #an . .
1.

Th! Star (/snin 2' *ay 2@11 atas ta"uk: *alaysia di antara 1@ n!&ara s!luruh dunia yan& t!r%anyak $!minum arak, 7alau$un $!nduduk dan k!luasannya %ol!h dikatakan k!#il.

2. .!ra"aan .!dah ((AS s!%!lum ini tidak mam$u m!m%uat $!ru%ahan di 4an&ka7i k!rana Akta 0ksais 112 s!ksy!n '2(1 (# m!m%!ri $!n&!#ualian

k!$ada k!dai run#it %!%as duti yan& dil!s!nkan di%a7ah s!ksy!n 2;(9 Akta .astan 1921. '. )*+, tidak $!rnah m!m%antah iklan arak %!r%ahas /n&&!ris dalam akh%ar %a7ah *CA (Th! Star A. )*+,-/slam tidak $!rnah m!m%antah arak dihidan&kan *AS ;. )#a$an 96 S/T/ *A6/AC *AC*)9 ((AS-.ota 6a"a , di (arlim!n $ada 29 *a# 2@1@ *alaysia m!nduduki tan&&a k!s!$uluh t!r%!sar dalam $!n&am%ilan arak di dunia. 2. Balau $un kita hanya m!m$unyai 22 "uta rakyat t!ta$i k!dudukan kita s!$uluh t!rtin&&i di dunia. 1. 6akyat *alaysia dikatakan m!m%!lan"akan )S9 ;@@ "uta iaitu l!%ih kuran& 6*1.1; %ilion untuk minuman k!ras. <. (!n"ualan %ir %!rk!m%an& di antara ;> hin&&a 1> s!tahun. /a m!l!%ihi kadar $!rtum%uhan $!nduduk $ada kadar 2.A> dan umur $urata k!ta&ihan arak ialah 22 tahun2. 9. S!makin ramai r!ma"a mula m!n&am%il minuman %!ralkohol dan A;> dari %!lia *alaysia di %a7ah umur 1< tahun m!n&am%il alkohol s!#ara r!&ular. 1@. Am!rika - t!rda$at 1@ hin&&a 1; "uta $!na&ih arak dan dari$ada "umlah itu A.; "uta adalah dari$ada kalan&an r!ma"a. 3umlah k!matian yan& dis!%a%kan ol!h arak di Am!rika adalah 1@@,@@@ oran& s!tia$ tahun. 11. +o?!m%!r, 2@@1, s!%uah institut yan& %!rkaitan d!n&an masalah alkohol di Am!rika yan& dik!nali s!%a&ai +ational /nstitut! on Al#ohol A%us! And Al#oholism m!la$orkan, k!rosakan dan k!ru&ian %!r$un#a dari$ada $!n&&unaan alkohol %!r"umlah D1<; %ilion s!tahun. dalam $!sa7at

.alaysia arak murah - -! / alkohol. 0eer terkuat di dunia )nake 1enom 23."/ alkohol.

"

12. ). - BBC +!7s %!rtarikh 11 ,&os, 2@@1 m!la$orkan, $!ratus 7anita yan& m!n&am%il alkohol m!l!%ihi kadar yan& diiEinkan m!nin&kat s!%anyak ;@> di dalam masa 1@ tahun. 1'. Am!rika - +ational $rohi%ition o= al#ohol (192@-'' --th! Fno%l! !x$!rim!ntF $ada a7alnya %!r"aya kuran&kan $!n&&unaan, k!mudian naik m!ndadak s!irin& d!n&an "!nayah dan amsalah sosial. Ga&al diharamkan "ika tan$a k!=ahaman'. 1A. Badan .!s!hatan 9unia (BC, $ada tahun 2@11 m!n#atat s!%anyak 2,; "uta $!nduduk dunia m!nin&&al aki%at alkohol dan s!kitar 9 $!rs!n dari k!matian itu t!r"adi $ada oran& muda %!rusia 1;-29 tahun. 1;. 12. *inuman k!ras tidak dimasukkan s!kali dalam Akta 9adah B!r%ahaya s!dan&kan k!sannya k! atas k!hidu$an manusia atau$un rakyat %!&itu m!luas s!kali. %UDI 1. Akta-akta %!rkaitan "udi a Akta (!rtaruhan 19;' (Akta A9; - $!n&a7alan $!r"udian dan rumah "udi t!r%uka. %
&(

Akta B!ttin& And S7!!$tak! 9uti!s A#t 19A< (Akta 2@1 Akta 6umah 3udi T!r%uka 19;' (Akta 2<9 - 4Per%udian adalah permainan yang
erasaskan nasi atau kepandaian dan nasi Per%udian Ter uka6. agi pertaruhan wang atau arang ganti wang dan termasuk se arang permaian di awah ruangan 1 %adual pertama dan kedua #kta 5umah

d !
,

Akta Cukai (!r"udian 1912 ( Akta 2; Akta 4ot!ri 19;2 (Akta 2<< k!a&amaan, $!la"aran. - $!n&a7alan $!r"udian %a&i s!%a%

http788www.&ato.org8pu s8pas8pa-1"3.html

Akta (!rtaruhan (ool 1921 (Akta '<A - $!nu%uhan l!m%a&a %a&i m!n&urus $!rl!s!nan, o$!rasi $!rtaruhan m!sin slot $ool

& h i "

Akta 0ksasis 1912 HAkta 112I, Akta (!rlum%aaan (4!m%a&a Totalisator 1921HAkta A9AI Akta 9uti (!rtaruhan 9an Am%il Ta&an 19A< ($!rtaruhan HAkta 2@1I.

UMNO-$N #an j #i /a(ai isi #en(an . . 1. Sia$a ka7al $!rl!s!nan "udiJ a Akta (!rl!s!nan (!rnia&aan 19A< t!lah $un diisytiharkan s!%a&ai undan&-undan& (!rs!kutuan s!%a&ai m!n&ikut (!rl!m%a&aan (!rs!kutuan. 9i %a7ah ,rdinan t!rs!%ut, .!ra"aan +!&!ri tidak ada kuasa di sisi undan&-undan& untuk m!m%!ri a$a-a$a arahan k!$ada (ihak B!rkuasa (!l!s!nan su$aya tidak m!n&!luarkan 4!s!n (!rnia&aan 3udi. 2. .!ra"aan (akatan 6akyat sukar m!m%!ndun& industri "udi k!rana8 a (!rl!m%a&aan (!rs!kutuan 3A9)A4 .0S0*B/4A+ H(!rkara 1A, 11I

S!narai (!rundan&an "enarai #$"enarai Persekutuan A. )ndan&-undan& dan tata#ara si?il dan "!nayah dan $!ntad%iran k!adilan, t!rmasukK (l Per0ar !an #an l&0eri "enarai ##$"enarai !egeri (= Pelesenan 'an(( n(1 'an(( n( 2ayan( #an 0e"'a0 !i/ ran a2a"3

'. A$a yan& mam$u k!ra"aan (akatan 6akyat lakukanJ a .!ra"aan n!&!ri, hanya ada kuasa hadkan $r!mis "udi m!lalui (ihak B!rkuasa T!m$atan iaitu m!lalui )ndan&-)ndan& .!#il H(!n&&unaan (r!mis-(r!misI. % )ndan&-)ndan& .!#il ini adalah di%uat di %a7ah Akta .!ra"aan T!m$atan 1921, dan ol!h itu ditad%ir ol!h .!ra"aan +!&!ri. # .!ra"aan n!&!ri hanya %ol!h hadkan $r!mis atau t!m$at "udi, %ukannya l!s!n "udi. d 4!s!n "udi hanya dik!luarkan ol!h .!ra"aan (usat, (r!mis l!s!n tidak %!rman=aat di .!lantan.
-. a( +entikan %adikan perlan&ongan %udi se agai ikon negara )epertimana :as 1egas di%adikan ikon perlan&ongan %udi di #merika. .alaysia kini terkenal melalui ;enting +ighland yang men%adi lu uk dosa kepada negara Islam, &ontoh kepada negara *I< lain, sepertimana yang di anggakan oleh pemimpin =.>*. ( ;enting +ighlands 5esort kadang-kadang dikenali se agai :as 1egas .alaysia kerana di sinilah didirikan satu-satunya kasino yang diniagakan se&ara sah di .alaysia.;enting +ighlands 5esort di ina oleh Tan )ri :im ;oh Tong $asino ini dikendali oleh $umpulan ;enting. $awasan per&utian ini %uga terdiri daripada e erapa hotel yang dimilik anak syarikat ;enting, termasuk ;enting +otel, +ighland +otel, 5esorts +otel, Theme Park +otel, #wana ;enting dan ?irst @orld +otel. &( ?irst @orld +otel mempunyai se%umlah 2,119 ilik, men%adikannya hotel ter esar di dunia pada masa kini, mengatasi .;. ;rand :as 1egas, ekas pemegang gelaran hotel ter esar di dunia dengan 2,119 ilik. $emudahan-kemudahan lain dalam kawasan per&utian ini termasuk taman tema, padang golf, pusat eli- elah, simulator ter%un langit, dewan konsert dan anyak lagi. 5. Masih ramai umat islam masuk ke premis judi walaupun ada papantanda judi itu haram bagi orang muslim. a( kesalahan er%udi agi indiAidu Islam pula diperuntukkan dalam #kta8Bnakmen $esalahan Cenayah >egeri->egeri. )e agai &ontoh #kta $esalahan Cenayah )yariah '@ilayah-@ilayah Persekutuan( 1DD3 E#kta ""DF. )eksyen 19 menyatakan, antara lain seperti erikut7 G19. 0er%udi '1( Mana-mana

di %a7ah

k!ra"aan n!&!ri. 9i .!lantan, "udi lan&sun& tiada $r!mis dis!%a%kan itulah

orang yang berjudi, atau didapati berada di rumah judi, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. ( Peruntukan undang-undang yang sedia ada kelihatan tidak mampu menghalang kaum muslim terutama melayu daripada memasuki premis %udi. .asih ada melayu e as masuk ke kedai tikam nom or.

6.

Pengarah syarikat judi masih ada yang beragama Islam. Sedangkan umat islam dilarang masuk ke premis judi dan dihalang berjudi.

?akta daripada uku H.alaysia, Darul $asinoH <etakan Pertama Cun 2!!, oleh Datuk +usam .usa, BI<* $era%aan >egeri $elantan 'sehingga 2!1!( ter itan :a%nah Penerangan P#) Pusat, saham pemimpin melayu islam dalam syarikat %udi adalah 7 Dalam Magnum Corporation Sdn Bhd i. ii. Cohari iii. 0ekas Peguam >egara dan Pengerusi )uhakam, Tan )ri # u Tali *thman. iA. b! i. #nak perempuan Tan )ri # u Tali , >or #nita # u Tali . 0ekas BI<* Pemuda =.>*, Datuk .ohamed #l-#min #l-+a%. 0ekas .enteri Pela%aran dan ekas Pengarah .agnum <orporation )dn 0hd, Tan )ri $hir

Dalam "enting Berhad

0ekas )pekaer Dewan 5akyat, ekas Pengerusi ;enting 0hd serta datuk kepada Datuk )eri >a%i 5aJak dan Datuk )eri +ishammuddin +ussein, Tan )ri >oah *mar.

ii. iii.

Yayasan >oah 'kini diwarisi oleh >a%i dan +ishammuddin( 0ekas $etua Polis >egara, Tun +anif *mar, ekas Tim alan $etua Polis >egara, Tan )ri #min *thman dan ekas Pegawai 0ank, DatoK Paduka >ik +ashim Yusof men%adi Pengarah ;enting 0erhad.

i#.

0ekas $etua )etiausaha $ementerian Dalam >egeri, Tan )ri @an )idek @an # dul 5ahman dan ekas $etua Pengarah Ca atan Perkhidmatan #wam, Tan )ri #lwi Cantan merupakan Pengarah 5esort @orld. &( Dalam Sports $oto

i.

)ports Toto yang diasaskan pada tahun 1D2D dimiliki Tan )ri 1in&ent Tan, kroni Tun Dr .ahathir .ohamad, Pengerusi Perhu ungan =.>* @ilayah Persekutuan $uala :umpur dan )etiausaha $er%a =.>* .alaysia.

ii. iii.

Datuk )eri Tengku #dnan .ansor. Dua orang ekas pegawai kanan polis, Tan )ri Caafar # dul dan .ohamad )alleh ;omu, adalah Pengarah )port Toto.

Datuk #nuar Laini dan Datuk )ulaiman .ohd >oor 'Pengarah 0er%aya :and 0erhad(. %. Sinonim kerajaan &M'( dengan judi )enyataan dangkal pemimpin &M'( terhadap judi

1.

=mno mengingkari fatwa yang dikeluarkan oleh .ufti Pulau Pinang pada tahun 1D"1 iaitu Tuan

+a%i # dullah ?ahim ' Tok @an mantan P. Tun # dullah #hmad 0adawi( ahawa %udi loteri adalah haram. =lamak di dalam =mno mem antah loteri ke a%ikan adalah haram. Pemimpin =mno tidak memperdulikan antahan ulamak dalam =mno, erakhir dengan episod penu uhan P#) pada 2- >oAem er 1D"1. 2. :oteri $e a%ikan .asyarakat yang diwu%udkan semasa pemerintahan Tunku # dul 5ahman

kekal sehingga sekarang walaupun dengan pen%enamaan semula seperti - >om or Bkor, )ports Toto dan se againya. ,. Pada tahun 1DD1, kera%aan .alaysia telah menutup operasi :em aga :oteri. Pen%ualan tiket

:oteri $e a%ikan .asyarakat ':$.( ini se enarnya sudah sekian lama ergerak. $etika itu ramai umat Islam keliru sama ada tiket :oteri $e a%ikan .asyarakat ini ditakrifkan se agai %udi atau tidak kerana ia erla elkan Mke a%ikan untuk masyarakatK. -. #pa ila tamat tempoh operasi :$., tidak pula mem eri kesan positif kepada rakyat.

Pem erhentian :$. tidak egitu anyak hilang hasilnya kerana syarikat %udi lain terus mem ayar &ukai lantaran udaya %udi semakin meningkat. ". $era%aan =.>*-Islam ' ukan D#P( telah menganugerahkan kepada :im ;oh Tong tanah di

;enting +ighland untuk industri %udi yang ter esar di #sia Tenggara. +asil negara se ahagiannya adalah dari hasil %udi.

Is Sin Tax (4 .ai !asil #&sa)

1!

1. Cukai sin-tax dimasukkan dalam Akaun 9isatukan- antaranya %ayar &a"i $!n"a7at a7am. 2. Sum%!r $!nda$atan n!&ara hasil dari arak, "udi, $!la#uran %!rl!s!n, ri%a:, ram$asan hak $!trol!um, $!nindasan t!rhada$ rakyat m!ru$akan satu $!nda$atan yan& tidak %!rkat dan n!&ara akan t!rus dihim$it d!n&an hutan& yan& s!makin lama s!makin %!rtim%un& tan$a "alan $!ny!l!saian. '. *!nurut )s Laharudin A%d 6ahmanA a S!la&i mana m!r!ka m!lakukan k!r"a-k!r"a dan tu&asan yan& halal. B!%an dosa dari tu&asan haram tadi $ula akan ditan&&un& ol!h s!tia$ oran& atasan yan& m!m%uat k!$utusan. % 9ari sudut $!r#ukaian $ula, adalah 9/B0+A6.A+ atau harus $ihak k!ra"aan /slam tadi m!n!rima #ukai hasil $!rnia&aan arak tadi m!mandan&kan ia dikuti$ m!nurut $!runtukan hukum /slam yan& sohih. Carta t!rs!%ut %ol!h di&unakan untuk maslahat a7am t!rmasuk m!m%ayar &a"i kakitan&an a7am tan$a s!%aran& masalah. Ara.-Hasil 'en#a'a0an ne(ara 1. 9uti 0ksais arak dik!#ualikan k!$ada Syarikat Air Asia M Sdn Bhd m!lalui (!rintah 9uti 0ksais ((!n&!#ualian ((indaan +o 2 (2@@< yan& di7artakan $ada 1 3un 2@@<. % #i-Hasil 'en#a'a0an ne(ara 1. 3a7a$an *!nt!ri .!7an&an dalam $!rtanyaan lisan dari$ada Ahli (arlim!n (adan& T!ra$ +asir Lakaria. a s!%anyak 1<1< l!s!n $!r"udian t!lah dik!luarkan ol!h k!ra"aan k!$ada s!m%ilan syarikat t!rmasuklah, G!ntin& *alaysia B!rhad, S$ort Toto Sdn Bhd, *a&num Cor$oration Sdn Bhd, Sara7ak Tur= and 0qu!strian Clu% dan (an *alaysian (ools Sdn Bhd.
-

http788Jaharuddin.net8soal-%awa -a-isu-pilihan83"2-ga%i-kakitangan-a-pendapatan-&ukai-haram-kera%aan.html

11

2. 2@1A- t!rda$at tam%ahan s!%anyak 22 kali #a%utan nom%or !kor untuk di$!r"udikan di S!m!nan"un& *alaysia '. 2@1A-"umlah hari $!r"udian #a%utan nom%or !kor 11< hari. A. 3a7a$an *!nt!ri .!7an&an $ada sidan& (arlim!n S!$t!m%!r 2@1', k!ra"aan *alaysia t!lah m!n&uti$ 6*1@.< "uta untuk #ukai #a%utan khas %a&i t!m$oh 3anuari hin&&a 3un 2@1'. ;. 3a7a$an (arlim!n $ada '1 ,kto%!r 2@1' "u&a m!n"!laskan "umlah #ukai $!rtaruhan dari$ada !nam syarikat o$!rator nom%or ramalan %a&i tahun 2@@< hin&&a 2@12 adalah 6*2.' %ilion. (urata k!ra"aan m!n&uti$ 6*1.22 %ilion s!tia$ tahun dari$ada $!r"udian nom%or ramalan tidak t!rmasuk dari$ada .asino G!ntin& Ci&hlands dan m!sin slot di k!la% $!rsatuan atau $!rs!ndirian. 2. *!sin slot, #ukai yan& dikuti$ k!ra"aan 6*1'.2 "uta, $ada tahun 2@1@, 6*11.' "uta (2@11 dan 6*<2.A "uta (2@12 .

1.

*utakhir hasil kuti$an "udi 8 i. ii. Tahun 2@@< s!%anyak 6*2,2@2,@;A,;91.21, 2@@9 (6*2,292,<92,129.; ,

iii. 2@1@ (6*2,'';,12@,1<A.21 i?. 2@11 (6*2,A<2,91;,;A'.29 .


A.

3umlah N 5.D,,13,!29,!"-.3-

B!rtam 12.21 malam 2@ 3an 2@1A

12