Anda di halaman 1dari 3

Terima kasih saudari/saudara Pengacara Majlis.

Yang Berusaha Guru Besar SK Ladang Sapong, Puan Emma smail


Yang Berhorma! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Penolong#penolong Kanan, guru#guru, para i$u $apa, murid#murid ser!a para hadirin sekalian. %ssalamualaikum &arahma!ullahi &a$araka!uh.

Sa'a ama! $ers'ukur ke hadra! %llah S.(.T di mana dengan limpah !au)ik#*'a dapa! ki!a $er!emu dan $ersua muka di Majlis %nugerah +emerlang SK Ladang Sapong ,-./. 0i sini juga sa'a ingin mengucapkan ucapan !erima kasih kerana di$eri peluang un!uk sa'a men'ampaikan sepa!ah dua ka!a dalam majlis ini. Selama! da!ang sa'a ucapkan kepada !e!amu kehorma!, dan i$u $apa ke Majlis %nugerah +emerlang SK Ladang Sapong ,-./. Sekalung !ahniah sa'a ucapkan kepada pihak sekolah 'ang $erja'a mengadakan program ini se$agai sa!u program !ahunan di sekolah ini demi kepen!ingan murid#murid.

Tuan#!uan dan puan#puan 'ang dihorma!i sekalian, Sa'a perca'a sam$u!an 1ari %nugerah pada hari ini adalah selari dengan ma!lama! mem$eri dorongan dan memo!i2asikan para murid agar !erus $erusaha un!uk mencapai kecemerlangan dalam $e$erapa aspek pen!ing seper!i kurikulum, ko#kurikulum dan Sahsiah. 0iharapkan semoga program seumpama ini dapa! $er!erusan pada masa# masa akan da!ang $ukan sahaja un!uk murid 'ang cemerlang !e!api juga 'ang kurang cemerlang dan ada kemajuan. Sa'a juga mengam$il kesempa!an ini un!uk mengucapkan s'a$as dan !ahniah kepada para murid 'ang akan menerima hadiah nan!i a!as pencapaian mereka dan diharapkan

para murid 'ang !idak $erkesempa!an menerima hadiah agar !idak $erpu!us asa dan !erus $erusaha dengan gigih un!uk $erja'a. Tuan#!uan dan puan#puan 'ang dihorma!i sekalian, Sa'a $erharap agar para i$u $apa dapa! mem$eri le$ih !umpuan pada anak#anak dan mem$an!u mereka un!uk mencapai kecemerlangan $ukan sahaja dalam $idang akademik !e!api juga perkem$angan sahsiah mereka. Se$agai i$u $apa, un!uk meliha! anak#anak ki!a $erja'a, ki!a haruslah meman!au disiplin anak#anak ki!a. Ki!a jangan mem$iarkan anak#anak ki!a melanggar disiplin sekolah. Masalah pon!eng sekolah, $ergaduh, !idak mem$a&a $uku, !idak men'iapkan kerja rumah, !idak mempun'ai kelengkapan sekolah dan se$again'a sering $erlaku kepada anak#anak ki!a. 0alam memas!ikan anak#anak ki!a sen!iasa mema!uhi disiplin sekolah, ki!a se$agai i$u $apa haruslah menga&asi !ingkah laku anak#anak dan menegur jika mereka melakukan kesalahan. +on!ohn'a kalau anak !idak pergi sekolah, ki!a harus $er!an'a kenapa !idak pergi sekolah3 La!ihan !am$ahan 'ang di$eri oleh guru#guru se$agai kerja rumah juga harus dipan!au semasa di rumah dan pas!ikan anak#anak ki!a $ua! la!ihan 'ang di$eri dan $an!uan ke&angan K(%PM 'ang diperolehi oleh anak#anak ki!a haruslah ki!a gunakan un!uk mem$eli perala!an sekolah mereka 'ang secukupn'a seper!i kasu! sekolah, $aju sekolah, perala!an menulis dan 'ang lain#lain agar mereka dapa! mengiku!i ak!i2i!i pem$elajaran dengan selesa di sekolah. 4leh i!u, se$agai i$u $apa ki!a perlu sen!iasa meman!au, menasiha!kan dan memas!ikan anak#anak ki!a !idak melanggar disiplin sekolah kerana sa'a perca'a indi2idu 'ang $erdisiplin dalam hidupn'a akan $erja'a. Sa'a juga mengharapkan sokongan !eguh i$u$apa kepada P BG un!uk men'um$ang idea, ke&angan dan !enaga un!uk menja'akan program#program 'ang dirancang oleh sekolah demi kecemerlangan anak#anak ki!a.

Tuan#!uan dan puan#puan sekalian, Se$elum mengundur diri, $agi pihak i$u$apa, sa'a se$agai Y0P P BG ingin mengucapkan ju!aan !erima kasih a!as usaha gigih semua guru#guru 'ang mendidik anak#anak kami !anpa rasa jemu selama ini. Sa'a mengucapkan ri$uan !erima kasih sekali lagi kepada !uan/puan 'ang sudi $ersama#sama pada hari ini. Sa'a men'usun jari memohon maa) sekiran'a !erdapa! salah dan silap dalam !u!ur ka!a sa'a. (a$illahi !au)i5 &alhida'ah %ssalamualaikum &arahma!ullahi &a$araka!uh Sekian, !erima kasih.