Anda di halaman 1dari 0

IPG KSM

Pembimbing:
Jabatan Teknologi Pendidikan
IPG Kampus Sultan Mizan
PENGAJARAN BERKESAN
Indikator Pengajaran
2
Aktiviti Pembelajaran
4
Konsep dan Definisi
3 1
Elemen Pengajaran
3 3
Aktiviti Pengajaran
6
Penutup
3 7
Aktiviti Pemahaman
3 5
KONSEP GURU
Orang yang mengajar dikenali sebagai guru. Perkataan
guru adalah hasil gabungan dua suku kata iaitu `Gu'
dan `Ru'.
Dalam bahasa jawa, Gu diambil daripada perkataan
gugu bermakna boleh dipercayai manakala Ru diambil
daripada perkataan tiru yang bermaksud boleh
diteladani atau dicontohi. Oleh itu, GURU bermaksud
seorang yang boleh ditiru perkataannya, perbuatannya,
tingkah lakunya, pakaiannya, amalannya dan boleh
dipercayai bermaksud keamanahan yang
dipertanggungjawabkan kepadanya untuk dilakukan
dengan jujur.
Definisi
mengajar sebenarnya bermaksud menyampaikan
ilmu pengetahuan maklumat, memberi galakan,
membimbing, memberi dan meningkatkan kemahiran,
meningkatkan keyakinan, menanam nilai-nilai murni
dan luhur kepada para pelajar yang belum mengetahui.
If they arent learning then you arent Teaching
Ia bukan sekadar menyampaikan maklumat
atau bahan pengajaran dalam sebuah kelas.
lebih mendukacitakan lagi jika proses mengajar
dianggap sekadar menyampai maklumat dan
menghabiskan sukatan pelajaran yang telah
ditetapkan dalam kurikulum.
Prof. Madya Dr. Salihan Siais,Timbalan Pengarah,
Pusat Pengajian Jarak Jauh,
Universiti Putra Malaysia
Definisi
KONSEP MENGAJAR
PENGAJARAN BERKESAN
ialah proses MENGAJAR yang menghasilkan
proses PEMBELAJARAN yang BERKESAN
di kalangan pelajar. Ia dapat mengubah TINGKAH
LAKU, membina dan MENGEMBANGKAN aspek
ROHANI, MINDA serta JASAD pelajar.
Dalam bahasa yang mudah, pelajar BERASA
SERONOK, bertambah MINAT, FAHAM, MENGHAYATI
bahan yang diajar, MENINGKAT KEMAHIRAN dalam
aspek KOGNITIF dan manipulasi mereka serta DAPAT
MELAKUKAN AKTIVITI yang berkaitan dengan proses
pengajaran yang telah dijalani. Selanjutnya, pelajar
LULUS CEMERLANG dalam PEPERIKSAAN yang
dijalani.
Definisi
INDIKATOR P&P BERKESAN
Menurut Brophy (1979), Indikator P & P Berkesan
merujuk kepada:
1. Pengurusan Kelas Secara Cekap
2. Banyak Masa Berinteraksi Dengan Murid
3. Memulakan Pengajaran Secepat Mungkin
4. Memberi Masa Cukup Kepada Murid
INDIKATOR P&P BERKESAN
Menurut Far West Regional Laboratory And Educational
Testing Services, Usa (1995), Indikator P & P Berkesan
merujuk kepada:
1.Pengorganisasian Pengajaran
2.Penggunaan Masa Dalam Kelas
3.Suasana Iklim Dalam Bilik Darjah
4.Amalan Pengurusan Bilik Darjah
5.Tabiat Dan Amalan Pengajaran
6.Penilaian Dan Pemantauan Kemajuan Murid
ELEMEN P&P BERKESAN
a. MENGANALISIS keperluan pelajar,
b. MENENTUKAN OBJEKTIF pengajaran
c. Menentukan MEDIA, METHOD pengajaran
d. Memastikan PENGGUNAAN MEDIA sepenuhnya
e. MENGAKTIFKAN Pelajar melalui AKTIVITI
f . MENGUJI DAN MENILAI Hasil pembelajaran
Kepakaran Guru :
PENGAJARAN:SATU KONTINUM
ANALISIS
KEFAHAMAN
TENTUKAN
OBJEKTIF
TENTUKAN
MEDIA
AKTIFKAN
MURID
UJI &
NILAI
AKTIVITI PEMBELAJARAN
SENSORY
MEMORY
(PSA)
WORKING
MEMORY
(Aktiviti)
LONG-TERM
MEMORY
(Kefahaman)
METACOGNITION
REHEARSAL
ENCODING
RETRIVAL
REHEARSAL
DECAY
(LOST)
FORGOTTEN
(LOST)
FORGOTTEN
(PERHAPS RECOVERABLE)
A
T
T
E
N
T
I
O
N
P
E
R
C
E
P
T
I
O
N
R
A
N
G
S
A
N
G
A
N
RESPONSE
AKTIVITI PEMAHAMAN
J ENIS
INGATAN
INPUT KEUPAYAAN
J ANGKA
MASA
KANDUNGAN CAPAIAN
INGATAN
KERJ A
AMAT
CEPAT
TERHAD 5-20 SAAT
PERKATAAN,
GAMBAR, IDE,
AYAT
SERTA
MERTA
INGATAN
J ANGKA
MASA
PANJ ANG
LAMBAT
TIDAK
TERHAD
TIDAK
TERHAD
SKIMA,
RANGKAIAN
KENYATAAN,
IMEJ
BERGAN
TUNG
KPD.
PERSEM
BAHAN &
ORGANIS
ASI
Method
Media
Analisis
Tentukan Objektif
Guna
Aktiviti
AKTIVITI PENGAJARAN
CARA MAKLUMAT DIPERSEMBAHKAN DAN CARA
ANDA PROSES MAKLUMAT DLM. INGATAN KERJ A
MEMPENGARUHI CAPAIAN KEMBALI/INGAT KEMBALI
MAKLUMAT DLM. IJ P
MAKLUMAT BARU DIINTEGRASIKAN DENGAN
MAKLUMAT DLM. INGATAN J ANGKA PANJ ANG
SEMASA CUBA MEMAHAMI MAKLUMAT BARU
Murid perlu
digerakkan
Melalui Aktiviti
Pembelajaran
Yang Aktif.
Murid perlu
Menggunakan
Media.
Guru perlu
Menggunakan
Method yang
sesuai.
Murid perlu
Mencapai
HP Yang
Dirancang.
Guru perlu
Menganalisis
Keperluan
Murid.
BAGAIMANA MENGAJAR?
Pelajar perlu bersedia
Untuk menggunakan
Kemahiran Belajar
Sepenuhnya Untuk
membuka peluang
Belajar dengan
berkesan
Fungsian Guru
Fungsian Murid
Titik Pertemuan
Kecemerlangan
Hubungkan maklumat baru dengan yang sediada
Elak maklumat yang tidak teratur dan tak jelas
Maklumat mesti disampaikan dengan betul.
Sediakan had masa yang paling sesuai
Elak kecuaian semasa membimbing
Melaksanakan P&P dengan tujuan
J angan mengajar terlalu pantas.
Sediakan objektif Pengajaran
Gunakan media sepenuhnya
Sediakan peralatan Media
Pengurusan bilik darjah
Kenalpasti idea pokok
Dorong Pelajar
Resos Guru
Uji Pelajar
Rumus
1. Kemahiran set induksi.
2. Kemahiran variasi rangsangan.
3. Kemahiran penggunaan Media
4. Kemahiran penyampaian
5. Kemahiran penyoalan.
6. Kemahiran menerang.
7. Kemahiran peneguhan.
8. Kemahiran penutup.
Keperluan Kemahiran
PERLU SKIL BELAJAR
1. Kemahiran Belajar
2. Kemahiran Berfikir
Pelajar perlu kepada kemahiran;
PENUTUP
Untuk melaksanakansatu sesi pengajaran
yang berkesan memerlukan kesungguhan,
kreativiti, kritis dan sifat tawaduk
SELAMAT BELAJ AR
DAN BERUSAHA MENCAPAI
KECEMERLANGAN