Anda di halaman 1dari 22

HBHE2203 KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

65092907 / HBHE2203

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN SEMESTER SEP/ 2013
==================================================================

HBHE2203
KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA
==================================================================

650929075509

/ HBHE 1203

ISI KANDUNGAN
Bil 1 2 3 # " % & Perkara Isi Kandungan Pengenalan Tentang Jerebu Indeks Pencemaran Udara (IPU) Lima Punca Jerebu Data Indeks Pencemaran Udara (IPU) ang Dila!"rkan #aru$#aru Ini Lima %akta #erkaitan Dengan #acaan Data IPU Di Daera& 'uar (()*Jun*(+,)) Lima -adangan 'engatasi 'asala& Jerebu Lima Kesan Jerebu Ter&ada! G"l"ngan Kanak$Kanak. /rang Tua. Per"k"k Dan 'ereka ang 'engalami Pen0akit Se!erti Asma. #r"nkitis. 1adang Paru$Paru. Jantung Serta Ala&an2 Kesim!ulan #ibli"gra3i M ka S ra! 1 2 3 " " $ 10 1#

' $

1% 1&

650929075509

/ HBHE 1203

1(0

Pe)*e)ala) Jerebu adala& 3en"mena atm"s3era 0ang di sebabkan ke4u5udan ban0ak !artikal$

!artikal &alus (sai6 ,+ mikr"n) 0ang tidak b"le& dili&at "le& mata kasar dan teram!ai di udara22 Jerebu meru!akan 6ara&$6ara& kecil 0ang b"le& 4u5ud secara semula5adi atau!un 4u5ud akibat dari!ada kegiatan manusia 0ang tidak bertanggung5a4ab2 'enurut Kamus De4an 7disi Ke em!at 5erebu iala& kabut 0g bercam!ur debu 0ang tera!ung$a!ung di udara se&ingga mengakibatkan !emandangan alam sekitar men5adi kabur dan k"t"r8 ber5erebu di!enu&i (dili!uti) 5erebu2Dari segi de3inisi teknikal. 5erebu (&a6e) di takri3kan sebagai debu. garam atau 6ara& asa! 0ang teram!ai dalam titisan air men0ebabkan keadaan atm"s3era 0ang sama atau 5arak !andangan 0ang !endek2 Jerebu bukanla& suatu 3en"mena baru. teta!i berlaku se!an5ang ta&un mengikut ta&a! keadaan semasa. ian0a men5adi teruk !ada masa tertentu a!abila &abuk terlalu ban0ak berkum!ul di udara dalam keadaan atm"s3era 0ang stabil2 Pencemaran udara di 'ala0sia k&ususn0a 3en"mena 5erebu mutak&ir ini mem!un0ai !ertalian kuat dengan ke&adiran titik !anas 0ang dicera! dari!ada ime5 satelit di Pulau Sumatra. Ind"nesia2 Ka5ian terda&ulu tela& menun5ukkan ke&adiran musim kering 0ang ber!an5angan kesan dari!ada akti9iti !ergerak angin m"nsun barat da0a dan amalam !embakaran terbuka di ka4asan !ertanian 0ang luas di Sumatra men5adi 3akt"r !en0ebab dan !unca 3enemena 5erebu di 'ala0sia2 Analisis data setelit dari!ada N/AA$ ,: (dari!ada JAS) dari bulan A!ril &ingga Jun (+,( menun5ukkan bilangan titik !anas 0ang me4akili ka4asan litu!an &i5au 0ang terbakar di Sumatra Timur ber5umla& lebi& dari!ada (;+ l"kasi2

650929075509

/ HBHE 1203

2(0

I)+ek, Pe)-e.ara) U+ara /IPU0

Rajah 1: IPU( Indeks Pencemaran Udara )

IPU atau nama !enu& Indeks Pencemaran Udara2 IPU digunakan "le& Jabatan Alam Sekitar untuk menentukan kualiti udara disesebua& ka4asan terutaman0a di 'ala0sia2 Dalam ba&asa inggeris IPU turut dikenali sebagai APU 0ang memba4a maksud Air P"llutant Inde<2 IPU adala& satu sistem 0ang dibangunkan untuk memaklumkan ke!ada "rang ramai mengenai ta&a! kualiti udara dan im!akn0a ter&ada! kesi&atan dengan cara 0ang termuda&2 Ia 5uga adala& satu sistem ke!ekatan !encemar 0ang diukur dan ditukarkan ke!ada suatu n"mb"r !ada skala antara + &ingga ;++2 /le& itu. IPU dikateg"rikan ke!ada lima ta&a! iaitu baik, sederhana, tidak sihat, sangat tidak sihat dan berbahaya. %ungsi IPU adala& untuk mengka5i kadar ta&a! !encemaran udara se!erti 5erebu akibat dari!ada !embakaran terbuka dan bebera!a 3akt"r lain2 Se!erti 0ang sedia maklum. kesan 5erebu adala& sangat ba&a0a ke!ada kesi&atan manusia kerana mengandungi kimia dan t"sik akibat dari !embakaran terbuka2 Ta&a! I!u terba&agi ke!ada bebera!a ta&a! se!erti tertera di5adual diba4a&2 IPU !ada ta&a! ,+, ke atas adala& tidak si&at dan b"le& memudaratkan kesi&atan2 :

650929075509

/ HBHE 1203

J la! IPU 1a*i keli.a2li.a !a3a4 i)i a+ala3 ,e4er!i 1erik !5

SKALA IPU +ari 02"0 +ari "12$$ +ari 10021$$ +ari 20022$$ 300 ke a!a, Baik Se+er3a)a

KUALITI UDARA

Ti+ak ,i3a! Sa)*a! !i+ak ,i3a! Ber1a3a6a


Rajah 2: Skala Indeks Pencemaran Udara

Terda!at lima 5enis !encemaran 0ang diukur dalam menentukan IPU iaitu= Karb"n m"n"ksida (-/) Sul3ur di"ksida (S/() Nitrus "ksida (N/() /6"ne (/)) >abuk teram!ai ,+ mikr"n ke ba4a& (P',+)

Setia! !encemar ini mem!un0ai indeksn0a tersendiri 0ang 5uga dikenali sebagai subindeks2 Ke!ekatan kelima$lima !encemar ini diukur secara terus menerus setia! &ari dengan menggunakan alat$alat !en0ukat 0ang sainti3ik dan 5itu Kaeda&$kaeda& 0ang digunakan adala& kaeda& 0ang diiktira3 "le& a&li$a&li sains sedunia2 Alat !en0ukat ini ditem!atkan di dalam stesen$stesen udara 0ang dibina di seluru& negara iaitu seban0ak ;+ stesen2

650929075509

/ HBHE 1203

3(0 3(1

Li.a P )-a Jere1 Di Mala6,ia Pe.1akara) ,e-ara !er1 ka(

%akt"r !ertama 0ang men0umbang ke!ada masala& 5erebu iala& 4e.1akara) 3 !a) ,e-ara 1e,ar21e,ara) sama ada secara semula5adi atau disenga5akan2 Sebenarn0a. keadaan cuaca di ka4asan &utan &u5an tr"!ika memang terlalu !anas se&ingga b"le& men0ebabkan tumbu&$tumbu&an terbakar dengan sendirin0a akibat su&u meningkat 2 >al ini berlaku demikian kerana 3en"mena !emanasan gl"bal 0ang sedang berlaku di muka bumi ini2 /le& itu. !embakaran &utan akan men0ebabkan asa! dan debu serta ba&an 0ang tela& terbakar akan memenu&i isi!adu ka4asan sekitar dan akan merebak ke ka4asan lain lalu memenu&i atm"s3era ka4asan 0ang dilitu!in0a dan berlakula& 5erubu2 Tamba&an !ula. mas0arakat 0ang melakukan 4e.1akara) ,e-ara !er1 ka !a)4a ka7ala) 5uga men0ebabkan keadaan 5erebu men5adi$5adi2 Pembakaran terbuka ini dilakukan "le& !i&ak 0ang ingin meng&a!uskan sesuatu se!erti sam!a& sara!2 Sesetenga& rak0at negara !ula melakukan !embakaran terbuka di belakang ka4asan ruma& mereka sendiri2 'ereka telalu malas untuk memba4a sam!a& sara! mereka ke tem!at !embuangan sam!a& atau !usat !engitaran sam!a& semula2 Jadi. mereka tela& mengambil 5alan muda& dengan membakar sam!a& sara! mereka tan!a kisa& 5ika asa! dari!ada !embakaran terbuka itu 0ang sedikit demi sedikit memba4a ke!ada masala& 5erebu2 Ada !ula sesetenga& !etani 0ang membakar 5erami !adi untuk membersi&kan ka4asan sa4a&n0a sebelum melakukan !enanaman semula2 'ereka tidak sedar ba&a4a asa! dari !embakaran ini tidak akan berada di suatu tem!at sa&a5a teta!i akan ditiu! angin dan meli!uti ka4asan 0ang amat luas2 Nati5a&n0a. !embakaran terbuka ini. mele!askan ba&an cemar ke udara dan men0ebabkan 5erubu2

650929075509

/ HBHE 1203

Gambar1: Pembakaran Terbuka

3(2

Pele4a,a) A,a4 Ke)+eraa)

Pe)i)*ka!a) 8 .la3 ke)+eraa) di 5alan ra0a 0ang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan 5uga tela& mengakibatkan masala& 5erebu di 'ala0sia2 Kementerian Pengangkutan 'ala0sia ((+,,) men0atakan statistik 0ang dikeluarkan se&ingga (+,,. 5umla& kenderaan 0ang berda3tar di 'ala0sia adala& seban0ak (,.:+,.(?@ bua&2 Kenderaaan 0ang tidak dilengka!i !enguba& !emangkin tela& men0ebabkan ,?2( tan karb"n m"n"ksida dan dua tan s"dium di"ksida dikeluarkan setia! &ari2 Kesesakan lalu lintas men0ebabkan kenderaan tidak bergerak teta!i mengeluarkan asa! !encemar2 Gas$ gas !encemar ini meru!akan ba&an teram!ai 0ang memenu&i udara2 Gas$gas 0ang dibebaskan !ula tidak da!at dibebaskan ke atm"s3era dan sebalikn0a ter!erangka! dalam la!isan bumi2 Ke5adian gas$gas 0ang ter!erangka! ini bagai selimut 0ang menutu!i bumi2 Peningkatan 5umla& kenderaan di 5alan ra0a akan men0ebabkan 5umla& asa! 0ang dikeluarkan dari !ai! ek6"s kenderaan meningkat dan berlegar$legar di atm"s3era dan ter!erangka! di la!isan "6"n serta tidak da!at keluar ke angkasa le!as2 >al ini men0ebabkan udara men5adi tebal dan berlakula& 5erebu di negara kita2

Gambar 2: Pelepasan Asap Kenderaan

650929075509

/ HBHE 1203

3(3

Ke*ia!a) I)+ ,!ri Selain itu. masala& 5erebu 5uga ber!unca dari!ada kegiatan industri 0ang tidak

terka4al2 >al ini berlaku demikian kerana sesebua& negara ban0ak bergantung !ada bidang !erindustrian 0ang mengaut keuntungan 0ang luma0an demi kema5uan negara2 'alangn0a. sika! !engusa&a kilang 0ang baga enau dalam belukar! melepaskan pucuk mas ng"mas ng men0ebabkan asa!$asa! dari 5erub"ng kilang 0ang dile!askan ke udara tela& mencemarkan udara di negara kita22Pengilang tidak sanggu! membelan5akan 4ang 0ang ban0ak untuk menda!atkan alat !ena!isan asa! untuk mena!is asa! 0ang dikeluarkan dari kilang mereka sedangkan asa!$asa! 0ang dikeluarkan ini mengandungi sul3ur di"ksida dan nitr"gen 0ang b"le& mengakibatkan udara men5adi ber5erebu2 Situasi ini bertamba& buruk a!abila ada !i&ak !engusa&a kilang 0ang memasang c"r"ng asa! 0ang terlalu renda& se&ingga men0alurkan asa! beracun ke udara2 Pele!asan asa! kilang 0ang tidak terka4al dan tidak mengikut !r"sedur tertentu akan memburukkan keadaan 5erebu di negara kita lagi2 -"nt"& ka4asan !erindustrian iala& Segunt"r di Sandakan dan Lemba& Klang2 Industri 0ang berasaskan ka0u 5uga mengundang masala& 5erebu2 #a&an$ba&an buangan sisa industri ini se!erti &abuk$&abuk ka0u. kulit$kulit ka0u dan ser!i&an$ser!i&an ka0u biasan0a dilu!uskan secara dibakar2 Pembakaran akan men0ebabkan karb"n m"n"ksida. sul3ur di"ksida. nitr"gen "ksida. &idr"karb"n di sam!ing debu. dan &abuk teram!ai dibebaskan ke udara 0ang kesemuan0a b"le& manamba&burukkan lagi masala& !encemaran udara dan 5erebu2 Selain itu. asa! &asil dari!ada !ertamba&an bilangan kenderaan di 5alan ra0a 5uga men0ebabkan !ertamba&an asa!$asa! di ka4asan sekitarn0a2 Disam!ing itu menurut -&an Ngai Beng ((++() !embangunan !embandaran 0ang !esat di sesuatu ka4asan 5uga meru!akan 3akt"r !en0umbang ke!ada masala& 5erebu dan alam sekitar2

650929075509

/ HBHE 1203

Gambar ( Pelepasan )ahan *emar Indus$r

3(#

Jere1 Re)!a, Se.4a+a) Negara 0ang ber5iran dengan kita. Ind"nesia sering DmengirimE 5erebu rentas

sem!adan &asil dari!ada !embakaran &utan 0ang sering berlaku kerana !i&ak Ind"nesia ingin membina in3rastruktur 0ang ba&aru se!erti bangunan. sek"la&. !ertanian .!erladangan dan lebu& ra0a2Tamba&an !ula !embakaran secara terbuka 5uga dilakukan bagi !embukaan ladang baru atau membersi&kan ka4asan ladang bagi !enanaman baru >al ini mengakibatkan !embakaran &utan secara berleluasa dan tidak terka4al2 A!abila angin bertiu! dari Sumatera ke 'ala0sia. angin tersebut akan memba4a 5erebu bersama$ sama ke negara kita2 Nati5a&n0a. udara kita semakin tecemar sementela&an !ula Indeks Pencemaran Udara di negara kita melebi&i !aras berba&a0a2

Gambar #: Sa$el $ menunjukkan pergerakan asap jerebu $ebal dar % la&ah R au d Suma$era Tengah d ba%a ang n bara$ da&a meren$as Semenanjung dan S ngapura'

650929075509

/ HBHE 1203

3("

Fak!9r Se. la8a+i %akt"r seterusn0a masala& 5erebu ini 5uga ber!unca dari!ada 3akt"r semula5adi

iaitu 3en"mena 7l$Nin"2 Akibat dilanda 7l$Nin". su&u !erairan di Lautan Pasi3ik meningkat secara tinggi berikutan !ergerakan angin timuran 0ang !erla&an di tenga& dan barat !erairan tersebut2 Pada masa 0ang sama. Asia Tenggara akan mengalami musim kemarau 0ang kering memuda&kan kebakaran &utan se!erti 0ang berlaku di Sumatera dan Kalimantan2 Akibatn0a. asa! terle!as ke ruang udara dan ter!erangka! di ruang angkasa se&ingga meng&asilkan keadaan 0ang ber5erebu2

Rajah (: +en,mena -l". n,

Da!a I)+ek, IPU :a)* Dila49rka) Di Daera3 M ar / J939r 0 Pa+a 23(J )(2013

Rajah #: Ipu / 0uar

,+

650929075509

/ HBHE 1203

#erita >arian. A&ad (()2+?2(+,)). mela!"rkan daera& 'uar mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) !aling tinggi di 'ala0sia dengan bacaan IPU A:?2 #acaan ini suda& diangga! sebagai amat kritikal kerana tela& melebi&i ta&a! mera& dan b"le& men0ebabkan !elbagai k"m!likasi kesi&atan ke!ada !enduduk setem!at2 Semasa 5erebu teruk 0ang berlaku !ada ta&un ,@@A. negeri Sara4ak mencatat IPU C++ dan negeri itu diis0ti&arkan darurat 5erebu selama &am!ir seminggu2 Semasa 5erebu !ada ta&un (++; !ula. !engis0ti&arkan darurat 5erebu dibuat di seluru& ka4asan Kuala Selang"r dan Pelabu&an Klang sele!as kedua ka4asan tersebut masing$masing mencatatkan bacaan !ada indeks IPU menceca& se&ingga ;), dan ;(@ iaitu berada !ada ta&a! sangat tidak selamat2 IPU !ada ta&a! antara + dan ;+ adala& baik. seder&ana (;,$,++). tidak si&at (,+,$ (++). sangat tidak si&at ((+,$)++) dan berba&a0a (lebi& )+,)2 Turut termasuk dalam ta&a! berba&a0a !ada bacaan IPU !ada ()2+?2(+,) iala& #andara0a 'elaka dan #ukit 1ambai 0ang masing$masing mencatatkan bacaan );A dan )):2 Sementara itu. keban0akkan ka4asan di Lemba& Klang termasuk -&eras. Petaling Ja0a dan S&a& Alam 0ang sebelum ini mem!un0ai kualiti udara 0ang seder&ana. mencatatkan kualiti udara tidak si&at setakat !ukul A !agi ini2 Se5umla& ?A !eratus dari!ada bandar$bandar di 'ala0sia mencatatkan bacaan IPU 0ang seder&ana manakala () !eratus lagi mencatatkan bacaan IPU 0ang tidak si&at2 >an0a ? !eratus sa&a5a ka4asan 0ang masi& lagi mem!un0ai kualiti udara 0ang baik2 "(0Li.a ;a+a)*a) a!a,i Jer 1 "(1 Pe)* a!k a,aa) )+a)*2 )+a)*( Jabatan Alam Sekitar adala& badan 0ang bertanggung5a4ab ter&ada! isu 5erebu2 mengis0ti&arkan seluru& negeri 0ang mengalami 5erubu sebagai ka4asan larangan !embakaran terbuka2Larangan tersebut berkuat kuasa se&ingga ke satu tarik& 0ang akan diberita&u kelak2 Sebalikn0a larangan tidak termasuk !embakaran ma0at< !embakaran bagi tu5uan keagamaan< gril atau barbeku +a) !embakaran gas muda& terbakar( Pembakaran terbuka b"le& dikenakan denda tidak se&ingga 1';++.+++ atau !en5ara ,,

650929075509

/ HBHE 1203

maksimum lima ta&un atau kedua$duan0a sekali2 K"m!aun maksimum seban0ak 1'(.+++ 5uga b"le& dikenakan atas setia! kesala&an2 Kilang$kilang di4a5ibkan memasang alat !ena!is asa! di ser"mb"ng asa!2 Ser"mb"ng asa! &endakla& ditinggikan )+ meter mele!asi la!isan atm"s3era bumi2Tindakan tegas !erlu diambil ter&ada! s0arikat !erladangan 0ang membakar ladang kela!a sa4it di Sumatera. 1iau atau Sumatera 0ang tela& men0ebabkan ke5adian 5erebu 0ang teruk di rantau ini2 "(2 Melal i Pe)+i+ika)

Pengurusan alam sekitar b"le& 5uga dilakukan melalui !r"gram !endidikan alam sekitar iaitu samada secara 3"rmal atau tidak 3"rmal2 Pr"gram !endidikan ini 5uga b"le& di5alankan "le& JAS dan lain$lain agensi kera5aan serta badan bukan kera5aan ditu5ukan ke!ada setia! !eringkat mas0arakat iaitu !entadbir. "rang ramai dan 5uga kanak$kanak sek"la&2 Akti9iti ini da!at mem!ertingkatkan kesedaran "rang ramai ter&ada! alam sekitar serta tanggung5a4ab bagi mem!erbaiki dan men5agan0a2 Akti9iti ini diangga! !enting kerana ia meru!akan satu strategi !encega&an dan !engurusan alam sekitar (De!artment "3 In9ir"nment. ,@C@)2

Selain itu 5uga melalui !endidikan ini kita da!at mem!erluaskan ta&a! kesedaran "rang ramai kerana !engeta&uan ter&ada! isu alam sekitar dari segi !emuli&araan alam sekitar atau ter&ada! im!likasi s"sial dan ek"n"mi dalam mem!engaru&i ke!utusan mengenai s"al alam sekitar adala& dida!ati kurang ma5u 5ika dibandingkan dengan rak0at di negara lebi& ma5u2 #a&agian Alam Sekitar memainkan !eranann0a sebagai kuasa !erimbangan. antaran0a iala& dengan berusa&a memberi !endidikan 0ang mana b"le& ,(

650929075509

/ HBHE 1203

dilakukan melalui sebaran am se!erti surat k&abar. !enerbitan #a&agian Alam Sekitar. FSekitarG dan !enubu&an Unit 'aklumat dan Pendidikan #a&agian Alam Sekitar. sebaran radi". tele9is0en. kursus dan seminar (S&am Sani. Abdul Samad >adi. ,@@+= :+()2 "(3 Ke.4e) Hi8a Kera5aan dan !ertubu&an alam sekitar se!erti Tabung Alam 'ala0sia(BB% 'ala0sia) H Persatuan Pencinta Alam ('NS) berusa&a memu!uk kesedaran !en5agaan alam melalui !elbagai kem!en2 Kita men0ambut >ari Alam Sekitar Sedunia dan 'inggu Alam Sekitar 'ala0sia setia! ta&un2 /b5ekti3 utama sambutan se!erti ini adala& untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar dikalangan rak0at2 Ini memb"le&kan rak0at melibatkan diri dalam akti9iti men0elamatkan alam sekitar dengan menanam tumbu&$ tumbu&an di sekitar ka4asan ruma&. !e5abat. sek"la&2 P"k"k$!"k"k &i5au da!at men0era! karb"n di"ksida di udara2 Kem!en kesedaran 5uga da!at dilakukan melalui !enerbitan ma5ala& dan risala&2 -"nt"&n0a. 'a5ala& 7ra >i5au diterbitkan "le& Uni9ersiti Putra 'ala0sia untuk Jabatan Alam Sekitar setia! tiga bulan2 'a5ala& ini diedarkan secara !ercuma ke !er!ustakaan sek"la& di seluru& negara2 Di Ge"rget"4n. S0arikat Petr"nas tela& menerbitkan ,; 5ilid ma5ala& alam sekitar berta5uk D /ur B"rldE untuk diedarkan ke semua sek"la& di seluru& negara2 Naib Presiden #a&agian Pendidikan Petr"nas. Datuk Dr 1"sti Saru4"n". berkata ma5ala& ini akan men5adi !emangkin ke!ada sek"la& untuk men5aga alam sekitar2( Sinar >arian (C*A*(+,)) "(# Pe.1e)i3a) A7a) Pembeni&an a4an !erlu dilaksanakan demi men0ekat keadaan 5erebu dari!ada menular2 Akibat dari!ada 3en"mena 7l$Nin". cuaca kering dan kemarau tela& melanda 'ala0sia2 Keadaan ini memburukkan lagi keadaan 5erebu2 Dengan demikian. ker5a !embeni&an a4an ter!aksa dilakukan untuk menda!atkan &u5an2 A!abila cuaca kering. su&u a4an men5adi tinggi. titisan air men5adi ringan. Titisan 0ang sangat ringan ini tidak ,)

650929075509

/ HBHE 1203

da!at 5atu& ke bumi sebagai &u5an2 /le& itu. i"din !erak atau!un ais kering akan ditabur untuk menurunkan su&u a4an tersebut2 Ais kristal akan terbentuk dan semakin membesar lalu ditarik "le& gra9iti. air kristal akan 5atu& ke bumi dan bertukar men5adi titisan air a!abila cair akibat dari!ada su&u bumi 0ang !anas2 >u5an b"le& memainkan !eranan !enting a!abila keadaan 5erebu men5adi sangat serius2 >u5an da!at memba4a bersama 5erebu 5atu& ke bumi. 5usteru masala& 5erebu da!at diatasi dengan !embeni&an a4an2 "(" Ke,e4aka!a) ASEAN A!a,i Jer 1 Persidangan Antarabangsa(AS7AN) 'engenai #a&a0a Kebakaran >utan dan Tana& (++( menca!ai kata se!akat mengadakan ker5asama melalui !er5an5ian bagi menangani masala& !embakaran &utan dan tana& 0ang !erna& men0ebabkan 5erebu !aling teruk di rantau Asean2 K"mitmen dari!ada negara angg"ta adala& usa&a !"siti3 ke ara& menangani dan memerangi masala& kebakaran dan 5erebu !ada saat men5elangn0a 3en"mena 7l$Nin" 0ang di5angka melanda antara Julai &ingga /kt"ber di Asia Tenggara2 Negara terbabit iala& 'ala0sia. #runei. Ind"nesia. Singa!ura. T&ailand.La"s. '0anmar. %ili!ina dan Iietnam2 Per5an5ian Jerebu 'erentas Sem!adan Asean (AS7AN Agreement "n Transb"undar0 >a6e P"lluti"n) menteri Alam Sekitar2 itu dica!ai sebulat suara !ada 'es0uarat 'enteri$ berkenaan ditandatangani menteri 0ang Per5an5ian

bertanggung5a4ab mengenai alam sekitar. menggariskan k"mitmen negara angg"ta menangani masala& berkaitan !ada !eringkat kebangsaan dan serantau tan!a mekanisme !enguatkuasaan "le& mana$mana negara ter&ada! rakan lain2 Sebalikn0a. ia antara lain mengke&endaki negara angg"ta beker5asama mencega& 5erebu melalui ka4alan kebakaran. me4u5udkan sistem amaran a4al. bertukar maklumat dan tekn"l"gi serta men0ediakan bantuan bersama22 Per5an5ian itu adala& seba&agian dari!ada Pelan Tindakan Jerebu Serantau 0ang diterima !akai "le& Asean sele!as masala& 5erebu 0ang teruk !ada ,@@A dan ,@@C se&ingga men0ebabkan kerugian ek"n"mi sekitar 1'):2( ,:

650929075509

/ HBHE 1203

bili"n (ASJ@ bili"n) termasuk men5e5askan !engeluaran !ertanian dan sekt"r !erlanc"ngan2 %(0Ke,a) Jer 1 %(1Ke,a) Ter3a+a4 Ke,i3a!a) U. .

Rajah 1 : Pen&ak $ )erka $an 2erebu Kesan langsung 0ang akan dialami a!abila sese"rang terdeda& terdeda& secara berterusan ke!ada 5erebu adala& se!erti 0ang digariskan di ba4a&= %(2 Terasa gatal$gatal di ba&agian ker"ngk"ng dan batuk$batuk2 Terasa sukar untuk berna3as atau sesak na3as2 'ata terasa !edi& dan berair2 >idung berair dan kera! bersin2 Kulit badan terasa gatal$gatal2 Terasa sakit dada2 Ke,a) Jere1 Ter3a+a4 Ka)ak2ka)ak Kanak$kanak 5uga b"le& di!engaru&i "le& 5erebu kerana !aru$!aru mereka masi& dalam !eringkat !erkembangan2 Kanak$kanak mem!un0ai !eluang 0ang tinggi untuk ,;

650929075509

/ HBHE 1203

meng&ida! !en0akit$!en0akit 0ang dikaitkan dengan 5erebu kerana kadar !erna3asan mereka adala& dua kali lebi& tinggi dari kadar !urata !erna3asan manusia de4asa2 Juga. mereka biasan0a berada di ka4asan luar ruma& lebi& lama untuk akti9iti 3i6ikal2 Akti9iti$ akti9iti 3i6ikal 0ang berat se!erti b"la se!ak. b"le& meningkatkan !ermintaan "ksigen badan lalu meningkatkan kadar !erna3asan2 A!abila kadar !erna3asan mereka adala& tinggi. lebi& !artikel$!artikel ultra$&alus akan di&idu dan terkum!ul di dalam !aru$!aru mereka2 Pengum!ulan 5angka masa !an5ang !artikel$!artikel &alus ini di dalam !aru$!aru kanak$kanak tela& terbukti mam!u men0ebabkan !en0akit asma2 Selain dari!ada itu kanak$kanak 0ang terdeda& ke!ada 5erubu la6imn0a akan meng&ada!i dua masala& kesi&atan iaitu !erna3asan dan ala&an kulit memang sukar dielak2 #agi "rang de4asa 0ang mem!un0ai da0a keta&anan badan atau imuniti lebi& tinggi. sistem mekanisme badann0a mungkin b"le& menangkis !en0akit ba4aan 5erebu itu2 Namun tidak bagi kanak$kanak22 Ini kerana kedua$dua masala& tersebut amat sensiti3 dengan !eruba&an kualiti udara !ersekitaran mereka2 %(3 Ke,a) Jer 1 Ter3a+a4 Pe,aki! A,.a< Br9)ki!i,< Ra+a)* Par 2Par < Ja)! )* Ser!a Ala3a)( Keadaan !esakit$!esakit 0ang meng&ada!i !en0akit !aru$!aru. 5antung dan masala& !erna3asan akan men5adi lebi& teruk kerana !artikel$!artikel ini mem!un0ai kecenderungan untuk memburukkan lagi !en0akit !erna3asan2Ini adala& kerana !artikel$ !artikel &alus 0ang di&idu tersebut b"le& dide!"sitkan 5au& ke dalam !aru$!aru di mana ia akan terkum!ul sama ada di !ermukaan atau disera! ke dalam al9e"lar2 Lebi& ban0ak al9e"li 0ang tersumbat dengan !artikel &alus. !en0era!an "ksigen akan semakin berkurangan2 'aka. !eng&antaran "ksigen ke 5antung dan "rgan$"rgan lain akan turut berkurangan2 %(# Ke,a) Jer 1 Ter3a+a4 Per9k9k Per"k"k meru!akan g"l"ngan berisik" lebi& tinggi terkena 5angkitan !elbagai 5enis !en0akit sekiran0a terdeda& dalam keadaan 5erebu 0ang semakin buruk2 Timbalan Pengara& Ka4alan Pen0akit. Dr2 Kainal Ari33in /mar (Utusan 'ala0sia (;*?*(+,)) ,?

650929075509

/ HBHE 1203

men0atakan g"l"ngan tersebut berisik" meng&ada!i 5angkitan di ba&agian !aru$!aru akibat asa! r"k"k dan 5erebu2 Kedua$dua ba&an cemar tersebut akan men0erang ruang !aling kecil di saluran !aru$!aru &ingga b"le& merebak dan memberi kesan 0ang serius2 G"l"ngan ini berisik" men0edut asa! r"k"k bersama !artikel 5erebu dan kedua$ dua 5enis asa! itu akan terus masuk ke dalam saluran al9e"li dan terus memberi 5angkitan se!erti sesak na3as. kerengsaan dan alergi 1isik" 5angkitan tersebut bukan sa&a5a men0erang !er"k"k tegar mala& turut memberi kesan ke!ada !er"k"k !asi32 %(" Ke,a) Jer 1 Ter3a+a4 =ar*a T a Barga tua meru5uk ke!ada 4arga emas 0ang berumur ?+ ta&un ke atas2 G"l"ngan ini !ada dasarn0a meru!akan g"l"ngan 0ang !aling berisik" mengalami !elbagai k"m!ilasi ter&ada! kesi&atan mereka a!abila terdeda& secara langsung dalam situasi 5erubu 0ang melanda negara kita2 Sebagaimana kita maklum 4arga emas sememangn0a mem!un0ai da0a ta&an !en0akit 0ang berkurangan akibat 3akt"r usia berbanding g"l"ngan lain2 Antara kesan 0ang ketara iala& sesak na3as kerana "ksigen 0ang tidak mencuku!i tamba&an !ula bercam!ur dengan !artikel$!artikel 5erubu memasuki sistem !erna3asan mereka2 akni mereka sukar berna3as dengan selesa dalam situasi 0ang ber5erebu2 Kesan lain iala& batuk dan !en0akit ke!ada saluran !erna3asan2 /le& itu 4arga emas adala& dinasi&atkan su!a0a diberi !er&atian "le& keluarga mereka agar tidak terdeda& secara langsung ke!ada 5erebu bagi meng&indarkan !en0akit berkaitan 5erebu2

Ke,i.4 la) Secara kesim!ulann0a. 5erebu meru!akan 3en"mena alam 0ang memberi kesan 0ang buruk ke!ada manusia2 %en"mena 5erebu 0ang disebabkan "le& !r"ses semula5adi tidakla& men0ebabkan 5erebu 0ang buruk berbanding 5erebu 0ang disebabkan "le& akti9iti manusia2 Akti9iti manusia se!erti !embakaran manusia. !ele!asan asa! dari kenderaan dan !ele!asan asa! dari kilang$kilang !erindustrian men0ebabkan 3en"mena ,A

650929075509

/ HBHE 1203

5erebu ini bertamba& buruk2 Ini tela& memberi kesan bukan sa&a5a ke!ada manusia mala& semua &idu!an 0ang berada di muka bumi ini2/le& itu. akti9iti &arusla& dikurangkan demi mengurangkan masala& 5erebu2 Sebagai manusia kita se&arusn0a bi5ak menguruskan alam sekitar dengan bi5ak demi man3aat semua &idu!an di muka bumi ini2 Peranan negara AS7AN 5uga amatla& d!erlukan dalam menangani masala& 5erebu rentas sem!adan 0ang tela& member kesan 0ang buruk ter&ada! negara 'ala0sia 2

BIBLI>GRAFI Ab2 Lati3 Ibra&im (,@@()2 Pembangunan dan Kesann&a Terhadap Alam Sek $ar d 0ala&s a: Sa$u Pendeka$an Ge,gra3 . #a&agian Ge"gra3i Pusat Penga5ian Ilmu Kemanusiaan. Pulau Pinang= Uni9ersiti Sains 'ala0sia2 #erita >arian.Jun (?.(+,) -&an Ngai Beng ((++()2 Pembangunan! Pembandaran dan Pen ngka$an )aha&a dan )encana d 0ala&s a. Pulau Pinang= Uni9ersiti Sains 'ala0sia2 De!artment "3 7n9ir"nmental (,@C@)2 -n4 r,nmen$al 5ual $& Rep,r$ 16772 Kuala Lum!ur= 'inistr0 "3 Sciences. Tec&n"l"g0 and t&e 7n9ir"nment2 Jabatan Alam Sekitar. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 'ala0sia Jabatan Alam Sekitar negeri Perak Darul 1id6uan '"&madisa >as&im dan '"&amad Su&ail0 -&e Nga& ((++;)2 Pembangunan dan Alam Sek $ar / 0ala&s a. Perak= Uni9ersiti Pendidikan Sultan Idris2 S&am Sani. Abdul Samad >adi (,@@+)2 Pembangunan dan Alam Sek $ar d 0ala&s a Isu dan Pengurusann&a. Kuala Lum!ur= De4an #a&asa dan Pustaka2 Sinar >arian. Julai (C.(+,)2 Tuan Pa& 1"kia& S0ed >ussain ((++)). 0asalah Pembangunan Indus$r d 0ala&s a. Selang"r= Utusan 'ela0u ('ala0sia) #er&ad2

,C

650929075509

/ HBHE 1203

U! ,a) Mala6,ia<J ) 2%< 2013 .e% S$ra $s T mes. (;*@*,@@A. :*C*,@@A H (*@*,@@A &tt!=**members2tri!"d2c"m*lttan* &tt!=**ms24iki!edia2"rg*4iki*Jerebu = &tt!=**4442astr"a4ani2c"m*ne4s*s&"4*5erebu$di$muar$ca!ai$ta&a!$kritikal$dengan$i!u$ A:?$,?@;+Lc! &tt!=**4442met2g"92m0*inde<2!&!L "!ti"n=c"mMc"ntentHtask=9ie4Hid=A+HItemid=,?+Hlimit=,Hlimitstart=,(Jabatan 'ateri"l"g 'ala0sia)2

Per"k"k#erisik"&tt!=**4442utusan2c"m2m0*utusan*DalamMNegeri*(+,)+?(;*dnM):*Jere bu$Per"k"k$berisik"$tinggi$di5angkiti$!en0akitNi<66(&Cse%B(& &tt!=**4442smartbees2c"m2m0*learning*mela0u*Ta&un:*UnitA*Pela5aran(*:bA!(2s43 #71ITA >A1IAN ,C$Jun$(++( S7LASA,A Asean se!akat atasi 5erebu Stastistik Pengangkutan 'ala0sia. (+,,.Kementerian Pengangkutan 'ala0sia2

,@

650929075509

/ HBHE 1203

La.4ira) 1( Ga.1ar Berkai!a) P )-a Jer 1

Gambar 1: T $ k panas / Suma$ra

Gambar 2: Kebakaran 8u$an

Gambar (: Pembukaan Ka%asan Per$an an

(+

650929075509

/ HBHE 1203

2( ;ara Li)+ )*i

Gambar#: Pemaka an T,peng 0uka

Gambar1: Pemben han A%an

(,

650929075509

/ HBHE 1203

3( Pe)6aki! Berkai!a) Jer 1

Gambar 9: Pen&ak $ )erka $an Paru"Paru

Gambar :: )a$uk /an 0asalah Perna3asan

Gambar 7: T ndakan Semasa 2erebu

((