Anda di halaman 1dari 21

MODEL KAJIAN TINDAKAN STEPHEN KEMMIS

DISEDIAKAN OLEH : HANI HALIM SYAZANA SAMSURI TENGKU NURA ADILA TENGKU AZMI

Kajian tindakan KAJIAN merupakan satu bentuk inkuiri DEFINISI TINDAKAN refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta lain yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakat dan pendidikan mereka sendiri, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi dimana amalan itu dilakukan. (Stephen Kemmis dan McTaggart, 1988)

MODEL LINGKARAN KEMMIS DAN MCTAGGART (1998)


Proses kajian tindakan Kemmis : 1. Guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. 2. Guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. 3. Guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru harus memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.

TAHAP-TAHAP DALAM MODEL STEPHEN KEMMIS DAN MCTAGGART


PLANNING (RANCANGAN) ACTION (TINDAKAN)

OBSERVATION (PEMERHATIAN)
REFLECTION (REFLEKSI)

PLANNING (RANCANGAN)
Merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan sesuatu. Rencana harus berpandangan kedepan serta fleksibel.

ACTION (TINDAKAN)
Penerapan dari perencanaan yang telah dibuat, berupa penerapan model pembelajaran tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang dijalankan.

OBSERVATION (PEMERHATIAN)
Berfungsi melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar melakukan refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan sebenar.

REFLECTION (REFLEKSI)
Refleksi meliputi kegiatan : Analisis,sintesis,pentafsiran,menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi merupakan revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerja guru pada pertemuan selanjutnya.

Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) Jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru boleh memulakan proses semula ke Gelungan kedua (Cycle 2) Pada Gelungan Kedua, guru mesti mereflek dan membuat adapasi terhadap pelan tindakan beliau.

GEGELUNG 1
PLANNING (RANCANGAN) Apakah anda hendak buat? Adakah ia merupakan sesuatu masalah yang berkaitan dengan pengajaran anda? Adakah anda ingin membuat sesuatu yang membawa manfaat kepada anda dan murid? Bolehkan anda nyatakan masalah dalam format soalan? Adakah masalah yang ingin dijaki kecil dan mudah diuruskan oleh anda seorang?

ACTION (TINDAKAN) Adakah anda bercadang memperkenalkan kaedah, strategi atau teknik mengajar baru? Adakah anda bercadang mengubaksuai kaedah, strategi atau teknik mengajar yang anda sedang gunakan? Jika Ya, tentukan manakah anda akan ubahsuai? Berapa lama anda bercadang menjalankan kaedah, strategi atau teknik berkenaan dalam bilik darjah? ( Tempoh masa ditentukan oleh anda: iaitu berapa lama anda agak perubahan dijangka berlaku

OBSERVATION (PEMERHATIAN) Temu duga murid Pemerhatian dengan menggunakan semak senarai (check list) - Memerhati apa yang berlaku di kalangan murid. Hasil kerja murid seperti lembaran kerja, latihan, karangan , lukisan , tulisan dan lainlain.

Jurnal- merekod pendalat, perasaan dan pandangan guru. Buku nota mencatat apa yang diperhatikan berlaku dalam bilik darjah. Mengambil gambar tentang apa yang berlaku dalam kelas. Pita rakaman audio perbualan murid dengan guru lain.

REFLEKSI Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan terdiri daripada apa yang sahaja yang diperkatakan, atau ayat yang ditutur atau pernyataan daripada pelajar. Ini berlainan dengan data kuantitatif yang merupakan nombor dan angka yang ditukarkan menjadi peratus, kekerapan, min, sisihan piawai dan sebagainya.

Baca semua data kualitatif yang anda telah kumpulkan walaupun ia bercanggah dengan apa yang anda telah rancangkan. Baca semua data beberapa kali supaya anda tidak terlepas pandang dan mungkin idea-idea baru akan muncul. Kongsi data yang anda telah memperolehi dengan guru-guru lain untuk mendapatkan pandangan mereka.

GEGELUNG 2
REVISED PLAN (PERANCANGAN SEMULA) Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dibuat terhadap data berkenaan, anda mungkin menyusun semula peyampaian kaedah mengajar. Contoh: -Masa yang diperuntukkan murid untuk membuat latihan dipendekkan atau dipanjangkan. -Guru mempertingkatkan alat bantuan mengajar digunakan. -Guru menyusun semula bilangan murid dalam sesuatu kumpulan kecil

ACTION (TINDAKAN) Sama seperti langkah 2


OBSERVATION (PEMERHATIAN) Sama seperti langkah 3 REFLECTION ( REFLEKSI) Sama seperti langkah 4

TUJUAN MODEL INI DIPERKENALKAN


Meningkatkan kualiti proses pembelajaran di sekolah Meningkatkan hasil mutu pendidikan Meningkatkan relevan pendidikan

Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan

PRINSIP MODEL STEPHEN KEMMIS


Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran dikelasnya.
Tidak boleh mengganggu tugas utama sebagai pendidik

Tidak boleh mengambil masa yang terlalu lama

Metadologi yang digunakan seharusnya tepat

PROSEDUR DALAM MODEL STEPHEN KEMMIS


Penetapan fokus masalah penelitian
Perancangan tindakan penambahbaikan Pelaksanaan tindakan penambahbaik kan, pemerhatian dan interpretasi

Perancangan tindakan lanjut

Analisis dan refleksi

SEKIAN TERIMA KASIH


1/20/2014 21