Anda di halaman 1dari 4

ABBAD BIN BISYIR

SELALU DISERTAI CAHAYA ALLAH

Ketika Mush'ah bin Umeir tiba di Madinah-sebagai utusan dari Rasu u ah sha a ahu a aihi !asa am untuk menga"arkan se uk be uk Agama ke#ada $rang-$rang Anshar %ang te ah bai'at ke#ada &abi dan membimbing mereka me akukan sha at' maka'Abbad bin (is%ir radhia ahu anhu ada ah se$rang budiman %ang te ah dibukakan A ah hatin%a untuk menerima kebaikan) a datang menghadiri ma" is Mush'ab dan mendengarkan da'!ahn%a' ain diu urkan tangann%a mengangkat bai'at meme uk Is am) Dan semen"ak saat itu mu ai ah ia menem#ati kedudukan utama di antara $rang-$ ang Anshar %ang dirid ai $ eh A ah serta mereka rid a ke#ada A ah )))) Kemudian &abi #indah ke Madinah' sete ah ebih du u $rang-$rang Mu'min dari)Eu ekah tiba di sana) Dan mu ai ah ter"adi #e#erangan-#e#erangan da am mem#ertahankan diri dari serangan-serangan ka*ir +urais% dan sekutun%a %ang tak henti-hentin%a memburu &abi dan ummat Is am) Kekuatan #emba!a ,aha%a dan kebaikan bertarung dengan kekuatan ge a# dan ke"ahatan) Dan #ada setia# #e#erangan itu 'Abbad bin (is%ir berada di barisan terde#an' ber"ihad di "a an A ah dengan gagah berani dan mati-matian dengan ,ara %ang amat mengagumkan )))) Dan mungkin #eristi!a %ang kita #a#arkan di ba!ah ini da#at mengungka#kan seke umit dari ke#ah a!anan t$k$h Mu'min ini)))) Rasu u ah sha a ahu a aihi !asa am dan Kaum Mus imin se esai menghada#i #erang D-atur Ri.a'' mereka sam#ai di suatu tem#at dan berma am di sana' Rasu u ah sha a ahu a aihi !asa am /memi ih bebera#a $rang shahabatn%a untuk berka!a se,ara bergi iran) Di antara mereka ter#iiih 'Ammar bin Yasir dan 'Abbad bin (is%ir %ang berada #ada satu ke $m#$k) Karena di ihat $ eh 'Abbad bah!a ka!ann%a 'Ammar sedang e ah' di usu kann%a ah agar 'Ammar tidur ebih du u dan ia akan berka!a ) Dan nanti bi a ia te ah menda#atban istirahat %ang ,uku#' maka gi iran 'Ammar #u a berka!a menggantikann%a) 'Abbad me ihat bah!a ingkungan sehe i ingn%a aman) Maka timbu ah *ikirann%a' kena#a ia tidak mengisi !aktun%a dengan me akukan sha at' hingga #aha a %ang akan di#er$ eh akan "adi ber i#at ))) 0 Demikian ah ia bangkit me akukann%a )))) Tiba-tiba sementara ia berdiri sedang memba,a sebuah surat A -+uran sete ah a 1atihah sebuah anak #anah menan,a# di #angka engann%a) Maka di,abutn%a anak #anah itu dan diteruskann%a sha atn%a))))) Tidak ama antaran%a mendesing #u a anak #anah kedua %ang mengenai angg$ta badann%a) Teta#i ia tak hendak menghentikan sha atn%a han%a di,abutn%a anak #anah itu se#erti %ang #ertama tadi' dan di an"utkann%a ba,aan surat)

Kemudian da am ge a# ma am itu musuh memanahn%a a u untuk ketiga ka in%a) 'Abbad menarik anak #anah itu dan mengakhiri ba,aan surat) Sete ah itu ia ruku' dan su"ud )))'sementara tenaganya te ah emah disebabkan sakit dan e ah) La u antara su"ud itu diu urkann%a tangann%a ke#ada ka!an%a %ang sedang tidur di sam#ingn%a dan ditarik-tarikn%a ia sam#ai terbangun) Da am #ada itu ia bangkit dari su"udn%a dan memba,a tas%ahud' a u men%e esaikan sha atn%a) 'Ammar terbangun mendengar suara ka!ann%a %ang tak #utus-#utus menahan sakit/ 23antikan daku menga!a )))' karena aku te ah kena))) 42'Ammar menghambur dari tidurn%a hingga menimbu kan kegaduhan dan takutn%a musuh %ang men%e ina#) Mereka me arikan diri' sedang 'Ammar ber#a ing ke#ada temann%a sera%a katan%a/ 2Subhana ah ))) 4 Kena#a sa%a tidak dibangunkan ketika kamu di#anah %ang #ertama ka i tadi)))'2 U"ar 'Abbad/ 2Ketika daku sha at tadi' aku memba,a bebera#a a%at a -+uran %ang amat mengharukan hatiku' hingga aku tak ingin untuk memutuskann%a ))) 4 Dan demi A ah' aku tidak ah akan men%ia-n%iakan #$s #en"agaan %ang ditugaskan Rasu ke#ada kita men"agan%a' sungguh' aku ebih suka mati dari#ada memutuskan ba,aan a%at-a%at %ang sedang kuba,a itu ))) 42 'Abbad amat ,inta seba i ke#ada A ah' ke#ada Rasu dan ke#ada Agaman%a )))) Ke,intaan itu memenuhi segena# #erasaan dan se uruh kehidu#ann%a) Dan semen"ak &abi sha a ahu a aihi !asa am ber#idat$ dan mengarahkan #embi,araann%a ke#ada Kaum Ansbar' ia termasuk sa ah se$rang di antara mereka) Sabdan%a/ 2Hai g$ $ngan Anshar))) 4 Ka ian ada ah inti' sedang g$ $ngan ain bagai ku it ari4 Maka tak mungkin aku di,ederai $ eh #ihak ka ian ))'4'' Semen"ak itu' %akni semen"ak 'Abbad mendengar u,a#an ini dari Rasu n%a' dari guru dan #embimbingn%a ke#ada A ah' dan ia re a men%erahkan harta benda n%a!a dan hidu#n%a di "aIan A ah dan di 5aIan Rasu -&%a )))' maka kita temui dia di arena #engurbanan dan di medan iaga mun,u sebagai $rang #ertama' seba ikn%a di !aktu #embagian keuntungan dan harta ram#asan' sukar untuk ditemubann%a Di sam#ing itu ia ada ah se$rang ah i ibadah %ang tekun )))' se$rang #ah a!an %ang gigih da am ber"uang )))'se$rang derma!an %ang re a ber.urban )))'dan se$rang mu'min se"ati %ang te ah membaktikan hidu#n%a untuk keimanann%a ini ))) 4 Keutamaann%a ini te ah dikenai uas di antara shahabat-shahabat Rasu ) Dan Ais%ah radhia ahu anha Ummu Mu'minin #ernah mengatakan tentang dirin%a/ Ada tiga $rang Anshar %ang keutamaann%a tak da#at diatasi $ eh se$rang #un juga %aitu/ Sa'ad bin Mu'ad-' Useid bin Hud air dan 'Abbad bin (is%ir))) 42 6rang-$rang Is am angkatan #ertama mengetahui bah!a 'Abbad ada ah se$rang t$k$h %ang ber$ eh karunia beru#a ,aha%a dari A ah )))) 7eng ihatann%a %ang "e as dan ber$ eh #enerangan' da#at mengetahui tem#at-tem#at %ang baik dan

me%akinkan tan#a men,arin%a dengan susah-#a%ah) (ahkan ke#er,a%aan shahabatshahabatn%a mengenai ,aha%a ini sam#ai ke suatu tingkat %ang ebih tinggi' bah!a ia meru#akan benda %ang da#at ter ihat) Mereka sama sekata bah!a bi a 'Abbad ber"a an di !aktu ma am' terbit ah dari#adan%a berkas-berkas ,aha%a dan sinar %ang menerangi bagin%a "a an %ang akan ditem#uh )))) Da am #e#erangan menghada#i $rang-$rang murtad se#eningga Rasu u ah sha a ahu a aihi !asa am maka 'Abbad memiku tanggung "a!ab dengan keberanian %ang tak ada taran%a ))) i A#a agi da am #ertem#uran Yamamah di mana Kaum Mus imin menghada#i ba atentara %ang #a ing ke"am dan #a ing ber#enga aman diba!ah #im#inan Musai amatu Kadd-ab' 'Abbad melihat baha%a besar %ang mengan,am Is am) Maka "i!a #engurbanan dan teras ke#ah a!anann%a mengambi bentuk sesuai dengan tugas %ang dibebankan $ eh keimanann%a' dan meningkat ke tara* %ang se"a"ar dengan kesadarann%a akan baha%a tersebut' hingga men"adikann%a sebagai #ra"urit %ang berani mati' %ang tak menginginkan ke,ua i mati s%ahid di "a an I ahi )))) Sehari sebe um #erang Yamamah itu dimu ai''Abbad menga ami suatu mim#i %ang tak ama antaran%a diketahui Ta'birn%a se,ara gamb ang dan ter"adi di arena #ertem#uran sengit %ang diter"uni $ eh Kaum Mus imin) Dan mari ah kita #anggi se$rang shahabat mu ia Abu Sa'id a -Khudri radhia ahu anhu untuk men,eritakan mim#i %ang di ihat $ eh 'Abbad tersebut begitu #un Ta'birn%a' serta #eranann%a %ang mengagumkan da am #ertem#uran %ang berakhir dengan s%ahidn%a)))) Demikian ,erita Abu Sa'id/ 2 'Abbad bin (is%ir mengatakan ke#adaku/ -- 2Hai Abu Sa'id4 Sa%a bermim#i sema am me ihat angit terbuka untukku' kemudian tertutu# lagi ))) 4 Sa%a %akin bah!a ta'birn%a ins%a A ah sa%a akan menemui s%ahidn%a ))) 42 2Demi A ah42 u"arku' 2itu ada ah mim#i %ang baik ))) 42 2Dan di !aktu #erang Yamamah itu sa%a ihat ia berseru ke#ada $rang-$rang Anshar/ 27e,ahkan sarung-sarung #edangmu dan tun"ukkan ke ebihan ka ian )) 42 Maka segera ah men%erbu mengiringkann%a se"um ah em#at ratus $rang dari g$ $ngan Anshar hingga sam#ai ah mereka ke #intu gerbang taman bunga' a u bertem#ur dengan gagah berani) Ketika itu 'Abbad -- sem$ga A ah memberin%a rahmat menemui s%ahidn%a) 8a"ahn%a sa%a ihat #enuh dengan bekas sambaran #edang' dan sa%a mengena n%a han%a ah dengan me ihat tanda %ang terda#at #ada tubuhn%a ))) 42 Demikian ah 'Abbad meningkat naik ke tara* %ang sesuai untuk memenuhi ke!a"ibann%a sebagaise$rang Mu'min dari g$ $ngan Anshar' %ang te ah mengangkat bai'at ke#ada Rasu untuk membaktikan hidu#n%a bagi A ah dan menemui s%ahid di "a an-&%a ))) Dan tatka a #ada #ermu aann%a di ihatn%a nera,a #ertem#uran sengit itu ebih berat untuk kemenangan musuh' teringat ah $ ehn%a u,a#an Rasu u ah terhada# Kaumn%a g$ $ngan Anshar/

-- 2Ka ian ada ah inti ))) 4 Maka tak mungkin sa%a di,ederai $ eh #ihak ka ian42 U,a#an itu memenuhi r$ngga dada dan hatin%a' hingga se$ ah-$ ah sekarang ini Rasu u ah masih berdiri' mengu ang-u ang kata-katan%a itu ))) 'Abbad merasa bah!a se uruh tanggung "a!ab #e#erangan itu ter#iku han%a di atas bahu g$ $ngan Anshar semata )))atau di atas bahu mereka sebe um g$ $ngan ainn%a ))) 4 Maka ketika itu naik ah ia ke atas sebuah bukit a u berseru/ -- 2Hai g$ $ngan Anshar ))) 4 7e,ahkan sarung-sarung #edangmu' dan tun"ukkan keistime!aanmu dari g$ $ngan ain))) 42 Dan ketika seruann%a di#enuhi $ eh em#at ratus $rang #e"uang' 'Abbad bersama Abu Da"anah dan (arra' bin Ma ik mengerahkan rnereka ke taman maut' suatu taman %ang digunakan $ eh Musai amah sebagai benteng #ertahanan9))dan #ah a!an besar itu #un ber"uang ah sebagai a%akn%a se$rang aki- aki' sebagai se$rang Mu'min )))' dan sebagai se$rang !arga anshar )))) Dan #ada hari %ang mu ia itu' #ergi ah 'Abbad menemui s%ahidn%a )') 4 Tidak sa ah mim#i %ang di ihat da am tidurn%a sema am '') 0 (ukankah ia me ihat angit terbuka' kemudian sete ah ia masuk ke ,e ahn%a %ang terbuka itu' tiba-tiba angit bertaut dan tertutu# kemba i))) 4 Dan mim#i itu dita'!i kann%a bahwa #ada #ertem#uran %ang akan ter"adi ruhn%a akan naik ke haribaan Tuhan dan #en,i#tan%a Sungguh' benar ah mim#i itu dan benar ah #u a ta'birn%a ))) 4 7intu-#intu angit te ah terbuka untuk men%ambut ruh 'Abbad bin (is%ir dengan gembira' %akni searang t$k$h %ang $ eh A ah diberi ,aha%a))))