Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM TAKTIKAL MATEMATIK TAHUN 3, 2012

Matapelajaran Tahun/Kela Tar!et Pen"apa#an

:Matematik :3 Mars :80% :A-10 B-8 C-4

Taju$ Matla%at

:Program Taktikal Matematik Tahun 3 :Melahirkan murid yang emerlang !en a!aian matematiknya dalam P"#$ %01%

O&je$t#'

:i& Melahirkan murid yang eka! dalam mata!ela'aran Matematik( ii& Melahirkan murid yang mem!unyai minat dan menghargai ilmu Matematik( iii&Murid da!at menyelesaikan masalah harian yang meli)atkan Matematik(

Ku%pulan (a aran Ke$uatan

:Murid-murid Tahun 3 Mars * %+ orang & :i& Mata!ela'aran Matematik tidak !erlu mengha,al ,akta se)aliknya Mengha,al ,ormula saha'a( ii& Murid mudah ,aham konse! a!a)ila menggunakan )ahan )antu menga'ar( iii&#elalu dia!likasikan dalam kehidu!an harian(

Ma alah

:i& Penguasaan si,ir dikalangan murid masih ditaha! yang rendah( ii& Murid sering melakukan kesalahan yang tidak se!atutnya * uai & iii&"urang keyakinan diri dan e!at !utus asa 'ika tidak da!at menyelesaikan soalan atau latihan yang di)erikan(

(trate!# Pela$ anaan/ )ara %en!ata # :Uta%a 1( - minit si,ir se)elum P.P %( "linik Matematik 3( "emahiran Ber,ikir 4( /atih Tu)i -( "er'a $umah

(*$*n!an 1( #udut Matematik %( - minit 0m)asan ta'uk yang lalu

(a%p#n!an 1( Minggu Matematik %( "ela) #ains dan Matematik 3( Permainan Matematik 4( Bi'ak #i,ir

Pen!e anan 1( 1'ian Bulanan %( P"#$ 1 dan P"#$ %

Pelan +ert#n,a$ AKTI-ITI UTAMA - minit si,ir se)elum P.P "linik Matematik "emahiran Ber,ikir /atih Tu)i "er'a $umah (OKONGAN

: . 2 2 2 2 2 2 2 / 2 2 2 2 2 2 2 M A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 O 2 2 2 2 2 2 2 ( 2 2 2 2 2 2 2 O 2 2 2 2 2 2 2 N 2 2 2 2 2 2 2

#udut matematik di)elakang kelas - minit 0m)asan ta'uk yang lalu (AMPINGAN Minggu Matematik "ela) #ains dan Matematik Permainan Matematik Bi'ak #i,ir PENGE(ANAN 1'ian Bulanan P"#$ 1 dan P"#$ %

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KEPAYANG FAIR PARK, 31400

PROGRAM TAKTIKAL MATEMATIK TAHUN 3 2012

DISEDIAKAN OLEH: RODIYAH BT ISMAIL GURU MATEMATIK TAHUN 3