Anda di halaman 1dari 77

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

SUANG
Bolikan Suang RukunNegara FalsafahPendidikanKebangsaan KataPengantar FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS PONJUDUGINUMU TUKADAN GLOSARI BIBLIOGRAFI i ii iii iv 1 8 41 54 57 65 73

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

RUKUNNEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduanyanglebiheratdikalanganseluruhmasyarakatnyamemeliharasatu cara hidup demokratik mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negaraakandapatdinikmatibersamasecaraadildansaksama menjaminsatu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakansainsdanteknologimoden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai citacita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAANKEPADATUHAN KESETIAANKEPADARAJADANNEGARA KELUHURANPERLEMBAGAAN KEDAULATANUNDANGUNDANG KESOPANANDANKESUSILAAN

ii

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untukmewujudkaninsanyangseimbangdanharmonisdarisegiintelek,rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmoniandankemakmurankeluarga,masyarakatdannegara.

iii

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

KATAPENGANTAR
Penulisan Puralan Boros Boros Kadazandusun Id Sikul amat diperlukan dalam era perkembangan pengajaran Bahasa Kadazandusun di sekolah. Sejak mata pelajaran Bahasa Kadazandusun ini diperkenalkan di peringkat sekolah rendah pada tahun 1997 dan peringkat sekolah menengah mulai 2007, kekanganutamaadalahpenetapandanpegangankonseppembentukanbahasa baku Kadazandusun. Justeru, jawatankuasa penulis di bawah kendalian Unit Bahasa Etnik, Bidang Bahasa dan Kesusasteraan, Pusat Perkembangan Kurikulum dan Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah telah merujuk surat perisytiharan penggunaan dialek Bunduliwan sebagai piawaian dalam menghasilkan buku ini. Oleh itu, dengan penerbitan buku ini diharapkanparagurudanmuriddapatmengatasimasalahtersebut. Matlamat kurikulum Bahasa Kadazandusun di sekolah adalah untuk meningkatkan kebolehan berkomunikasi murid serta meneruskan warisan budaya Kadazandusun khususnya di Sabah. Penghasilan buku ini diharapkan dapat memudahkan guru dan murid untuk mencapai objektif tersebut. Sehubungan itu, dengan adanya panduan pembentukan ayat, pemilihan kata, penggunaan tanda baca yang tepat dan aspekaspek bahasa yang lain, maka penggunaannya juga boleh dimanfaatkan merentas maktab dan universiti serta orang perseorangan yang berminat untuk memperbaiki, memperkembangkan danmemperbakukanBahasaKadazandusun. Sayugia diingatkan bahawa buku ini merupakan usaha awal dan yang pertama seumpamainidiMalaysiaamnyadandiSabahkhususnya.Iamerangkumiasas tatabahasaiaitufonologi,morfologi,sintaksis,penjodohbilangandankosakata. Olehitu,usaha mempeloporipenulisanini,diharapkandapat menjana generasi akan datang membuat penambahbaikan supaya ia lebih mantap dan penuh bernilaitambah. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan buku ini. Sumbangan kepakaran, masadantenagapegawaipegawaiKementerianPelajaranMalaysia,pensyarah Universiti Sabah Malaysia, badan bukan kerajaan, Jurulatih Utama Bahasa Kadazandusun,gurugurudansemuapihakyangterlibatamatlahdihargai.

(MAHZANBINBAKARSMPAMP) Pengarah PusatPerkembanganKurikulum KementerianPelajaranMalaysia iv

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

FONOLOGI
1. KopointutunanFonetikOmFonologi 1.1 Fonetik Owonsoi o boros mantad tuni di polombuson do tulun. Fonetik nopo nga ponoriukan kokomoi tuni boros do tulun (Fromkin Rodman1978).Tudunopodoilmufonetikditingamonguyadtuni boros i kiwaa doid boros ngawi id pomogunan (Ladefoged 1975). Koubasanan nopo do soriukon id tuni boros nga karaaralano pongosilanomkoulalahodofizikal. Abaagi o ilmu fonetik diti doid tolu gana: fonetik artikulasi fonetik akustikomfonetikauditori. FonetikArtikulasi Fonetik artikulasi nopo nga ilmu di monoriuk kokomoi poingkuro tuni di polombuson do tulun miampai momoguno kakamot artikulasi. FonetikAkustik Fonetikakustiknopongailmudimonoriukgogordotulinggoumaya tongus di osilon mantad gogor kakamot artikulasi tulun kumaa karangahandimokinongou. FonetikAuditori Fonetik auditori nopo nga ilmu di monoriuk poingkuro kopolombusan do tulinggou id tolingo om pootodon doid tutok do manganpolombuso, dumaditunidikirati. 1.2 Fonologi Fonologinopongaponoriukansistomtuniisoisoboros.Tudunopo dofonologingapapatantukopiagalantunidimiagaltoikofonemik.

2.

SistomIjaanBorosKadazandusun 2.1 PimatoVokalIdBorosKadazandusun Kiwaa apat pimato vokal id Boros Kadazandusun, ii nopo nga a, i, o, u. Sundung po do ingkaa, oguno nogi pimato vokal e montokborosdinoolosmantadborossuai. FonemvokalnopoidBorosKadazandusunngaokitoidsiriba dititumanudponoriukanfonetikartikulasi:

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL JadualKoponontuanVokalBorosKadazandusun gulu sawat i tanga dohuri u

tanga

siriba

Vokalpoinsandad Vokalnoolos

[i] [e]

[a] []

[u] [o] (epepet,etaling)

Suai ko ii, kiwaa apat vokal tanaru (Mora) id Boros Kadazandusun. Poomitanan: aa basaan ii dii oo roo uu buuk

Oulud nogi o pimato vokal id Boros Kadazandusun mantad duotunipimatodimisuai.Okitokopihuyudanvokaldimisuai idjadualdoidsiribaditi. Jadual1 a *oa ua tua' ia siat o *ao uo duo io siou u au mulau ou bolou iu hius i ai walai oi roloi ui tapui

*Au oguno kopihuyudan tuni vokal oa om ao id boros guas Kadazandusun. 2

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

2.2

PimatoKonsonanIdBorosKadazandusun Kiwaa duo nohopod om iso pimato konsonan id Boros Kadazandusun. Hopod om onom nopo nga pimato konsonan poinsandadomlimonopongapimatokonsonandinoolos. Pimatokonsonanpoinsandadnopoditinga: b d g h k l m n p r s t v w y z Pimatokonsonandinoolos: c f j q x

3.

SistomTuni Sistomtuniidkoroitankonsonanbom dnoponga: 3.1. Kiwaa duo koroitan tuni pimato konsonan b i misuai kopolombusan. a. b polombusonmiampaiaupoloputon. Poomitanan : boros,siriba, b polombusonmiampaipoloputon. Poomitanan : liabas, bunga,bamban

b.

3.2.

Ingkaa nogi o pimato konsonan d. Kiwaa duo koroitan tuni pimato dimisuaikopolombusan. a. d polombusonmiampaiaupoloputon. Poomitanan : doho, dila,misudong b. d polombusonmiampaipoloputon. Poomitanan :sondulu,dokutul

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Kopomogunaannopokorotianmontokpimatokonsonanbom dnga: a. Tumanud kinasandado poingkuukuro o kopolombusan boogian artikulasi. b. Montokborosdinoolos:BorosMalayu,BorosInggirisomsuusuai. c. Polombusonobmiampaipoloputontoiaupoloputonidkopitoningan domom b, nom d. d. Autagaldogorisanobomdmulongpotukopitoningomombomn om dmontokborospoimbida. 4. Sigot[] Kopomogunaannopodosigotnga: a. Kopisuayanratidoidisoboros Poomitanan: tudu = tudu = tudu = boli boli = =

Ongoipotudunungaukonomangakan. Outongtomodotontutdotudu. Tudu nopo do bengkel diti nga kaanu daa o mongingiamonginlaabdotoilaan. Bolinopongawogokgontoluhandinoinggolian. Minongoiboli dotusiomgulaitinaku.

b. Kopointarangankokomoitimpu Poomitanan: kouuuli = kaaaakan = koooodop =

KouuulidiLinaditiinu. Kaaaakankuditiinu. Koooodopdiadiku.

c. Oguno nogi o sigot () montok popokitoboros di kiratisoira osugkuan iddohuri. Poomitanan: bai = pua = ia =

pi+bai+an pua+on ia+on

= = =

pibaian puaon iaon

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 5. TuniSongui [ h ] TunisonguinopoidBorosKadazandusunngakolombussoirakopitoning nomg. Katalangan id fonetik nopo nga kolombus soira kopitoning guas dilaomkahad.Kounionnoponga [ h ] Poomitanan: [ h ] 6. HarmoniVokal Harmoni vokal nopo nga tuni vokal id isoiso putul boros di kosuai toi koolonofitursabaparahungdivokalmantadputulborosdisuai. Harmoni vokal nopo id Boros Kadazandusun nga okito maya proses ponugkuan boros guas. Ponugku nopo diti nga id gulu, dohuri, om ansipan. Poomitanan: PosugkuonGulugoN goN goN + + tangkus yamut = = gantangkus gayamut

ngawi,sungu,bawang

PosugkuonDohurion ondos anit + + on on = = andasan oniton

PosugkuonAnsipannoan no no + + yamut rikot + + an an =noyomutan =norikatan

Iinopooonuanposugkuonguluikiwaadoi,o,u idborosngaauikoolon otuniponugku,miagaldo: Poomitanan: ko + ko + ko +

hondom inum ula

= = =

kohondom koinum koula

Iinopoborosguasikiwaadovokal a ngakoolonovokaldiponugku. Poomitanan: ko + noko +

akan labus

= = 5

kaakan nakalabus

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Kapaalanan nopo vokal diti nga mantad id wanan kumaa id gibang doid isoisoboros.Okitoitisoiraonuanponugkuiddohuri. Poomitanan: akid akid + + on o = = okidon okido

Aukoolonovokal o om a sabapatalabandovokal i. Poomitanan: po + no +

boli lingos

+ +

ai an

= =

poboliai nolingasan

7.

Panatakan h, i om u Kiwaa piipiro pimato di tatakon id korotian om ijaan id boros Kadazandusun. Prosespanatakannopodikogompitdiinga: a. Tatakonopimatohsoirasumusuhutdotunivokal o, i om u. Poomitanan: oh = noh = doh = ih =

oo no do i

nuluh suluh lobuh lisih

= = = =

nulu sulu lobu lisi

Sundung potuu do ingkaa, koimbulai kawagu o pimato h soira osugkuandohuri. Poomitanan: nulu +on sulu +on lobu +on lisi +on b.

= = = =

nuluhon suluhon lobuhon lisihon

Tatakonopimatoiom alanannodo y. Nungkiwaaborosdiobontukmiampaimomogunodiftong ai, oi,ui omosugkuaniddohuri an, ontoiko o,tatakonnodiiomalanan doy.

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Poomitanan: pakai sakai salakoi ongoi tombului tunui

+o +an +o +on +o +an

= = = = = =

pakayo sakayan solokoyo ongoyon tombuluyo tunuyan

c.Tatakonopimatouomalanandoh. Nungkiwaaborosdiowonsoimiampaimomogunodiftongau,ouom iumontokprosesponugkuandohuri,tatakonuomalanannodoh. Poomitanan: panau+on sorou+on kiriu+on

= = =

panahon sorohon kirihon

Poingkuro po nga, kiwaa nogi o boros di au koolon do h soira tatakonpimatoungaaalanandopimatow. Poomitanan: imuhau + sahau +

on on

=imuhawon =sahawon

d.Kalandayandoyom w Aukopitoningoiom y,uom w.Kopitoningnopongaatatakotiso. Poomitanan: Baiyag Siyud Siyop sayid tayid puwa tuwa tuwou

= = = = = = = =

bayag siud siop said taid pua tua tuou

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

MORFOLOGI
Morfologi nopo nga gana ilmu boros i monoriuk do struktur, bontuk om ponompuruan boros. Unit nopo ngawi do unsur boros nga pungaranan do morfem. Morfem nopo nga iso unit boros tokoro i kowonsoi do iso boros di pointantu om kirati sondii. Owonsoi o isoiso boros mantad do iso toi ko lobi o morfem. Poomitanan: Duomorfem monuat(moN+suat) Duoomlobimorfem porotuon(poN+ratu+on) songkopokidukarukan(soN +ko+po+ki+ dukaruk+an) pokilomidingan(poN+ki+lomiding+an)

A.

SOMPURUANBOROS Kiwaaapatboogiandosompuruanboros: 1. 2. 3. 4. BorosNgaran BorosMaan BorosUla BorosToguangon

1.

BorosNgaran Sompuruanborosngarannopongaborosngawidimomungarandotulun, kinoyononomkakamot.Abaagioborosngarandotolukawo: 1.1 BorosNgaranPoimbida Morujuk do ngaran poimbida montok kakamot, tulun ,kinoyonon omkoisaanmiampaiijaanpotimpuunondipimatotagayo.Okitoo pomoogiandoborosngaranpoimbidaidsiribaditi:

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL tulun poomitanan:Ahmad,Antanom Poimpasi tayam poomitanan:Tompok,Putut BorosNgaran Poimbida AuPoimpasi kinoyonon poomitanan:KotaKinabalu, WismaTunFuad Kakamot: Parker,Citizen, ProtonSaga

Koisaan: KDCA

1.2

BorosNgaranKoizaai Morujuk do kakamot toi ahal i umum o ula dau. Abaagi o boros ngarankoizaaidoduokawo: a. BorosNgaranKoizaaiAbstrak Poomitanan: tinipi pitimungan b.

rusod sunduan

BorosNgaranKoizaaiKonkrit Poomitanan: longon bawang

lamin rahat

1.3

BorosPonowoliNgaran Abaagidoduokawo: a. BorosPonowoliNgaranPonuduk Boros ngaran di kifungsi do popotuduk isoiso ahal toi ko kakamotomkinoilihon.

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Poomitanan: Ngaran Ponuduk Ino Fungsi Monudukdokinoilihon kakamot Monudukdokinoilihon kakamot Monudukdokinoilihon kakamot Monudukdokinoilihon kakamot Monudukdokinoilihon kakamot Katarangan Iinopotudukonnga poinsomokdimokinongou. Iinopotudukonngaoigitan dimoboros Iinopotudukonnga poinsodudimoborosom mokinongou. Iinopotudukonnga poinsodudimoborosom mokinongou. Iinopotudukonnga poinsoduomauokitodi moborosngapoinsomokdi mokinongou. Iinopotudukonnga poinsoduomauokitodi moborosommokinongou. Iinopotudukonnga poinsodudimoborosom mokinongou. Iinopotudukonnga poinsomokdimoborosom poinsodudimokinongou.

iti ilo

huudi

hino

hiri

Monudukdokinoilihon kakamot Monudukdokakamot omkinoilihon Monudukdokakamot omkinoilihon

hilo

hiti

b.

BorosPonowoliNgaranSondii Borosnopoditingaabaagidoduosinompuruan. i. Borosponowolingaranponguhot Borosnopoditingamorujukkokomoikakamottoitulun idponguhatan.

10

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Kiwaatoluborosponowolingaranponguhot: onu/nunu poomitanan momorujukdokakamottoiahal :Onumangannu? Nunubinolinu? morujukkumaatulun :Isaingarannu? morujukkakamottoitulun :Nonggotadonnu?

Isai poomitanan nonggo poomitanan

Adadi nogi o boros ponowoli ngaran ponguhot do prosesponginsoupandirumujukkomoyonaupointantu toikohontolonmiagaldo: nunu nonggo isai ii. nuununu nonggononggo isaiisai

Borosponowolingarandotulun Boros nopo diti ngarumujuk kumaa tulun dipointantu tulunkumoiso,kumoduoomkumotolu.

Jadualidsiribanopoditingapapatarangpomogunaandoborosponowoli ngaransondiitumanudkatogori,fungsiomkoulunan.
Katarangan Fungsi Katogori morujuk kumaa dau sondii yoku yato/iyahai Morujuk di boros maan oku kito/yahai/ ikoi tokou ko/ika/ia kou morujuk kumaa di sanganu ku dato/dahai popoimagon do koponongonuan

songulun Tulun Kumoiso duotulun

doho dato/dahai

lobiduo tulun songulun Tulun Kumoduo lobi songulun

yotokou ika/ia ikoyu

tokou nu dikoyu

dotokou dia/dika dikoyu

11

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

kusai Tulun Kumotolu

isio

isio

disido/dau/ dosido/ dau diolo

disido/dau dosido/dau

tondu lobi songulun

isido

isido

yolo

yolo

diolo

2.

BorosMaan Sompuruanborosmaannopongaabaagidoduotinimungan. 2.1 BorosMaanTransitif Borosmaantransitifnopongaborosmaandikiwaaobjek. a. BorosMaanTransitifAktif BorosmaandikiborosposugkuongulumoN Poomitanan: manandang momuhu

monombir momonsoi

ManandangiGodomondobuul. MonombiriBianadogonob. b. BorosMaanTransitifPasif Borosmaandikiborosposugkuonsisipanin Poomitanan: tinandang pinuhu

tinombir winonsoi

TinandangdiGodomonilobuul. TinombirdiBianailogonob.

12

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

2.2

BorosMaanOkonTransitif Borosmaanautransitifnopongaborosmaandiaisoobjek.Kiwaa duokawodoBorosMaanAuTransitif. a.BorosMaanOkonTransitifKipomogonop BorosMaanOkonTransitifKipomogonopnopongaborosmaan di mositi suhutonon do pomogonop montok popokito do komoyondiayat. Poomitanan: KiwaaBuukMoraldiPolina. DumadidomongingiaiSairin. Mioniyoduidkampung. b.BorosMaanOkonTransitifAisoPomogonop Boros maan okon transitif aiso pomogonop nopo nga boros maandikiratisundungdoaisoobjekdioontok. Poomitanan: Mosikdoungosuab. KongingisiMonika. Mamanauisio.

2.3

PanandaFokus Boros maannopodoBorosKadazandusunngapanakatandanogi dofokusomtimpu. a. BorosMaanSabaagiPanandaFokus Kiwaa tolu fokus di pointantu. Ii nopo ngawi nga fokus kumaa di momomonsoi, i noontok om i monorimo. Okito poomitanan boros maan tumanud fokus maya do jadual id siriba: FokusBorosMaan Imomomonsoi mamalapak momoli monombir Inoontok lapakon bolio tombiron 13 Imonorimo lapakan bolian tombiran

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

MamalapakiDoni dolugus. MomoliiJondo sirung.

LapakondiDoniilo lugus. BoliondiJonilo sirung.

LapakandiDonii odudilolugus. BoliandiJonitina daudilosirung.

b.

BorosMaanSabaagiPanandaTimpu Onu nopo minaan di nakatalib nga atandaan do sisipan in om posugkuonsuaitumanudfokus. Onunopoiminaandinopongongaantandaandoposugkuongulu no,nokoomposugkuonpangansipnoantumanudfokus. Okito o poomitanan boros maan sabaagi pananda timpu tumanud fokusmayadojadualidsiriba. BorosMaanMontokMinaandiNakatalib Iminomonsoi Inoontok Linanggaan Pinupuan Binoli Linanggaandahaio natadlamindiLiza. Imonorimo Linanggaan Pinupuan Binolian Linanggaandahaii Lizadonatadlamin.

Minamalangga Minomupu Minomoli Minamalanggayahai donatadlamindi Liza. MinomupuiMarina dobasaandiadi.

PinupuandiMarinao Pinomupuandi basaandiadi. Marinaiadido basaan.

14

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

BorosMaanMontokMinaandiNopongo Iminomonsoi nakatagak nokokotop nokoboli NakatagakiJosipin dobuukdiJusma. Nokokotopikalabau doparaidioKorid. Inoontok natagak nokotop noboli Natagakobuukdi Jusma. Nokotopdikalabauo paraidioKorid. Imonorimo natagakan nakatapan nobolian Natagakandobuuki Jusma. Nakatapandi kalabauoparaidio Korid.

3.

BorosUla Abaagioborosuladosiamtinimungan. 3.1 BorosUlaWoyo Boros ngawi di manahak korotian konsep kouyuuyuo montok papatarangdoborosngaran. Poomitanan: olumis otiil olidas atama 3.2 BorosUlaWarana Borosngawidimanahakkorotiandowaranasabaagikatarangan. Poomitanan: opurak buragang obulou osisiilou 3.3 BorosUlaBontuk Borosngawidimanahakkorotiandobontuk. Poomitanan: obulugu otulid

ogingo orosian

osuau aarau

sokulit obuhog

oitom otomou

osoug orouk

alandui akampis 15

alabi ogontit

okilong opipi

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 3.4 BorosUlaPonuku Borosngawidimanahakkorotiandotukuan. Poomitanan: anaru agayo

oniba osiriba

akawas akapal

okoro onipis

3.5

BorosUlaPancaindara Boros ngawi di manahak korotian do konsep di oroso, okito, orongou,osingudomakama. a. Oroso Poomitanan: aanau opoit oonsom oosin atauk angaro b. Okito Poomitanan: olumis araat oporodot orumpad c. Orongou Poomitanan: obongos otolis oiyang opian d. Wongi/Osingud Poomitanan: olontu outong olonsi awangug e. Akama Poomitanan: olunau aparad asagub oromomol

oporot olunok opodos

opoto ongorou

awantang orouk

olundus burintik

olombou

agangau

oonsod

oongid

alamou olomok

okodou oyopos

16

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 3.6 BorosUlaTimpu Borosngawiimanahakkorotiandokonseptimpu. Poomitanan: alaid oruhai wagu nakalaid suab sominggu 3.7 BorosUlaPoingkuro Boros ngawi di manahak korotian do kowoowoyoon montok papatarangdoborosngaran. Poomitanan: osiau omio oporokis aarau 3.8 BorosUlaTopurimanan Borosngawidimanahakkorotiankonsepditopurimanan. Poomitanan: oupus langadon asasana orohian tigiran oihit 3.9 BorosUlaSinodu Borosngawidimanahakkorotiankonseppialatandoduokakamot toikouyuuyuosabaagipanarangborosngaran. Poomitanan: osomok osodu

totuong guugulu sangadau

suabino konihab minsosodop

osonod atarang

alaid asaru

osikap odomut

ounsikou otogod ointiti

orosian osianan oinggorit

tuuhan tiodop oudipon

oruhai

4.

BorosToguangon Borostoguangonnopongaborosdiaisoratingakiwaatoguangon.Okito o boros ngawi diti id frasa, klausa om ayat miampai toguangon di pointantu id sintaksis sabaagi do popionit, pongudio, ponokodung om suusuaipo.Abaagioborosdititumanudtoguangondipointantu,miagal idsuhutononditi:

17

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 4.1 BorosPopionit Boros popionit nopo nga i gunoon do popionit do duo toi ko lobi boros,frasa om ayat. Gunoonitiidgulu toiko id tangadoisoiso ayat. Poomitanan: mooido nung toiko 4.2 BorosKotigagan Boros kotigog nopo nga boros i gunoon soira kotigog, otogod, otigiran,osuayan,oimayaan,osianantoikoorualan. Poomitanan: Odoi! adii! Adada! Is! Toi! Atukoi! 4.3 BorosPongudio Boros pongudio nopo nga boros i oguno soira mongudio toi ko momonsoiayatpongudioikiwaaoborospongudio. Poomitanan: nunu nonggotiso poingkuro nokuro songkuro isai soira idnonggo 4.4 BorosPonuhuan Boros ponuhuan nopo nga boros i oguno soira monuhu, mokianu toikomogodu. Poomitanan: uhupai kada inum suangno maai kanou akan ngoyo

om miampai tu

18

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 4.5 BorosPonokodung Boros ponokodung nopo nga gunoon do monokodung do boros maan, boros ula, om frasa popiromut ngaran mooi do popokito do pisuayan timpu om topurimanan. Nabaagi do duo bontuk boros ponokodung. a. BorosPonokodungTimpu Boros ponokodung timpu nopo nga popokito pisuayan timpu i nakatalib,baabainoomtimpudumontol. Poomitanan: kaaaanu nokoumbal

aupo kakalpo

NokoumbaliNancymongoihiloidLondon. KakalpodopoinsikuliKamisah. AuponakaakaniMarina. Kaaaanudauilobuuk. b. BorosPonokodungTopurimanan BorosPonokodungTopurimanannopongagunoondopopokito topurimanankokomoidomaan. Poomitanan: mositi,mumang,milo,kaanu Mositilumabuskoudobaino. Milotokoumulidosuab. Mumangdokumalajasondiiilotanakwagu. Kaanuokurumikotdosuab. 4.6 BorosPomogirot Borospomogirotnopongaborosikaanumanahakkapanatalanrati doborosula.Ogunoborospomogirotditiiddohuridoborosula. Poomitanan: kopio AgayokopioilowalaidiAzlin. tomod Oruoltomodkinokotdilokilau.

19

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 4.7 BorosPopoimagon Boros popoimagon nopo nga borosikaanumanahak kapanatalan boogian pointantu id ayat. Ointutunan nogi Boros Popoimagon sabaagipatikol. Poomitanan: toi podii ii nodii 4.8 BorosPongilag Borospongilagnopongaborosiogunosoiradoaumonongkoilo. Poomitanan: au okon 4.9

dii no nogi di

o do

tou

BorosPopiromutNgaran Boros Popiromut Ngaran nopo nga boros i gunoon popiromut do frasangaranmiampaiborosdosuai. Poomitanan: id kumaa

miagaldo

4.10 BorosPopotopot Boros popotopot nopo nga boros i popoimagon katapatan isoiso katarangan. Poomitanan: oo otopot 4.11 BorosPongintaban BorosPongintabannopongaborospapatarangdoginumuiokitoid frasangaran.BorosPongintabannopongaabaagidopiipirokawo tumanudrati. a. PointantuGinumu Poomitanan: iso,duo,tolu b. AuPointantuGinumu Poomitanan: okuri,piipiro,ogumu c. Tinimungan Poomitanan:

baa

kotootolu,koliilimo 20

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

d. Pitongkiadon Poomitanan: e. Kopomoogian

sompoopori,toisoiso,soroisaan

Poomitanan: piduoon,pitoluon,piapaton, sopiduo,pintangaon,piiradon,pilapakon, pipapason,piwinisan,piputulon f. Pongintabangontob Poomitanan:kumoinsan,kumoinduo,kumointolu, 4.12 BorosPonuduk Borosponuduknopongaborosponudukkinoyononiokitoidayat. Poomitanan: Kotonobon, kosilahon, koibutan, kabaatan, sawat, susut, timpak, sakai, dohuri, saralom, soribau, pisuk, sampaping, dumbangan, pialatan,disan,tanga. B. PAMANSAYANBOROS KiwaaapatbontukkapamansayanborosidBorosKadazandusun: 1. 2. 3. 4. 1. Bontukborosmintootoiso. Bontukborosnosugku. Bontukborosmisompuru. Bontukborosmisaup.

BontukBorosMintootoiso Borosmintootoisonopongaborosdiaunosugkuanomaisopongohulitan. Owonsoi o boros mantad iso toi ko lobi putul boros. Owonsoi iso putul boros mantad iso vokal (v), iso vokal om konsonan (k), toi ko iso konsonanomduovokal.KiwaaisokopisuayandoBorosKadazandusun tukiwaatunitanarudovokal ipopogompitdoduovokaldimiagal(vv)id isoputulboros. Poomitanan:oo,daa,dii,buu,laangomsuusuaipo.

21

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL StrukturBorosMintootoiso 1.1. BorosMintootoisoisoputulboros PolapiomungankonsonanvokaldoborosmintootoisoidBoros Kadazandusunnoponga: a. b. c. d. e. f. g. h. i. v vv vk kv kvk kvv kkv kkvk kvvk o,i oo, ii om,id no,di,nu,ku pen,nung daa,toi,dii pra draf laang, baas

*kkvomkkvknopongamontokborosnoolos. 1.2. BorosMintootoisoDuoPutulBoros Wookonnopodopolaborosmintootoisododuoputulborosnga: a. b. c. d. e. f. g. h. h. j. k. l. 1.3. v+kv v+vk v+kvk vk+kvk kv+v kv+vk kv+kv kv+kvk kvk+kv kvk+kvk kv+kvvk kv+kvv oku,onu oug asug onsit,unsub tua,tuo,duo guas,siat,suat ngawi,kada,tana sulap,tukad bangku,modsu lampung,sandad,lampun basaan kiwaa

BorosMintootoisoToluPutulBorosToiKoLobi Polaborosmintootoisomiampaitolutoikolobiputulborosnga: a. b. c. d. e. f. g. v+kv+v kv+kv+v kvk+kv+v kv+kv+kvk kvk+kv+kvk kv+kvk+kv kv+kvk+kvk isai butia bumbua,rumbio tulanut,turiding tompurung,sundatang balanja,kulambu buhangkut,sumandak 22

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Suai ko boros ngawi id sawat, owonsoi nogi boros mintootoiso mantad akronim. Akronim nopo nga boros pinoniba i owonsoi miampai popiamung do putul boros toi ko boros mantad iso rangkaiborosisuatonompolombusonsabaagiisoboros. Poomitanan: bungatadau susuyantoniba

bungadau suniba

2.

BontukBorosNosugku BorosNosugkunopongaborosdiowonsoimantadisoborosguasom osugkuandoborosponugku. Poomitanan: sonong

osonong ongosonong sinonong sumonong suminonong misonong mogisosonong minisonong kosonong nokosonong sonongon sonongo kasanangai kasanangan nasanangan asanangan angasanangan posonongo posonongon

KiwaaapatkawodoborosponugkuinatantuidNuludanPongiaanid BorosKadazandusun: 2.1. PosugkuonGulu Posugkuongulunopongaiposugkuonidguludoborosguas.

23

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 2.1.1 PosugkuonGuludoBorosNgaran Borosngarannopoiowonsoimantadposugkuongulunga: a. doN Papatarangdokoponongonuan dounminamangun(Minamangun) dountulun (tulun) dounpomogunan (pomogunan) ki Monorodoktoisoisodikiwaa. kitanak (tanak) kiwalai (walai) kiparai (parai) kigandas (gandas)

b.

2.1.2 PosugkuonGuludoBorosMaan Borosmaannopoiowonsoimantadposugkuongulunga: a. ko morujukkumaadimaandososongulun koipi (ipi) kaanu (anu) koirak (irak) kaakan (akan)

b.

nokoMorujukdomaandinopongononga potilombusmiampaiautomodon. nokotundok (tundok) nakaakan (akan) nokoopi (opi) nakaansau (ansau) no Morujukdomaandinopongononga kakaldopotilombusonmiampaiautomodon. nobobog (bobog) noomot (omot) naraag (raag) naawi (awi) o Papatarangkouyuuyuodimaan. abasa (basa) osusui (susui) oboli (boli) ogompi (gompi)

c.

d.

24

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 2.1.3 PosugkuonGuludoBorosUla Borosulanopoiowonsoimantadposugkuongulunga: a. doN papatarangdotimpu. doungosuab (osuab) doungotuong (otuong) doungadau (adau) goN papatarangkoulalahotosoosondii. godoot (doot) gayamut (yamut) gorongit (rongit) gontudau (tudau) ko Papatarangkoundolihonisoisokoulalahon. kopurak (purak) kanaru (naru) kolombou (lombou) kanawau (nawau)

b.

c.

d.

noko Papatarangkoundolihonisoisokoulalahon. nokotomou (tomou) nakakawas (kawas) nokolunau (lunau) nakaraat (raat) no Papatarangkoundolihonisoisokoulalahon. noupus (upus) nounsikou (unsikou) nosuau (suau) Papatarangisoisokoulalahon. orubat (rubat) oniba (niba) akawas (kawas) opurak (purak)

e.

f.

Agayatpimatoomantadposugkuondumadipimatoatuiti nopo nga tumanud kooturan do kopogitootonudan vokal. Intanganbolikan(fonologi)montokkopoilaanpoinlobi.

25

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 2.2 PosugkuonDohuri PosugkuonDohurinopongaborosponugkuiposugkuoniddohuri doborosguas. 2.3.1 PosugkuonDohuridoBorosMaan Wokoonnopodoborosowonsoimantadposugkuon dohuridoborosmaannga: a. ai Borosmaanmontokmonuhusoosongulunmiampai momogunoposugkuondohuriai suatai (suat) purutai (purut) wansayai (wonsoi) ansakai (onsok) b. an Borosmaanmontokmonguhupsosongulunmiampai momogunoposugkuondohurian putulan (putul) ulakan (ulok) tanaman (tanom) suangan (suang) c. on Borosmaanmontokisoisoponuhuanmiampai momogunoposugkuondohurion puhuon (puhu) tagadon (tagad) onsokon (onsok) basaon (basa) d. o Borosmaanmontokisoisoponuhuanmiampai momogunoposugkuondohurio inumo imuhawo akano intobo (inum) (imuhau) (akan) (intob)

26

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 2.2.2 PosugkuonDohuridoBorosUla Borosulaiowonsoimantadposugkuondohurinoponga: a. ai Adadidoborosulaoborosmaansoiraosugkuanid dohurimiampaimomogunoai pianai (pian) lagadai (logod) buluguai (bulugu) siahai (siau) b. an Morujukdoponuhuanmontokisoisomaan. garatan (gorot) buluguan (bulugu) sikapan (sikap) gorisan (garis) c. on Morujukdoponuhuanmontokisoisomaan. silohon (silou) langadon (langad) noruon (naru) togodon (togod) d. o Morujukdoponuhuanmontokisoisomaan. itomo (itom) togodo (togod) upuso (upus) lumiso (lumis) 2.2.3 PosugkuonDohuridoBorosNgaran Boros ngaran i owonsoi mantad posugkuon dohuri nopo nga. a. ai Adadidoborosmaanoborosngaransoira posugkuoniddohurimiampaimomogunoai tukadai (tukad) taapai (taap) oligai (olig) rosukai (rasuk) 27

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

b. an Adadidoborosmaanoborosngaransoira posugkuoniddohurimiampaimomogunoan umahan (umau) woigan (waig) telefonan (telefon) kipasan (kipas) c. on Adadidoborosmaanoborosngaransoira posugkuoniddohurimiampaimomogunoon rosukon (rasuk) gonobon (gonob) d. o Adadidoborosmaanoborosngaransoira posugkuoniddohurimiampaimomogunoo gonobo (gonop) kosuto (kasut) 2.3 PosugkuonPangansip Posugkuonpangansipdoborosponugkuipiandadondo poposugkuiddohuriomidguludoborosguas. 2.3.1 PosugkuonPangansipdoBorosmaan Posugkuonpangansipborosmaannoponga: a. koai Papatarangisoisokinaantakandiaupointantuo timpu. koonsitai (onsit) koiduai (idu) kolombusai (lombus) b. koan Papatarangkinaantakanmantadsabapdipointantu. koihadan (ihad) koirakan (irak) c. noan Papatarangisoisokoimaandinopongono. nolihuan (lihu) nosuatan (suat)

28

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL d. oan Morujukisoisokaantakandiabantalanngaaupo pointantudoaantakan. oiduan oupuan (idu) (upu)

e. poai Morujukisoisoponuhuantumanudsabapdipointantu. popihidai (pihid) pogusaai (gusa) f. poan Morujukisoisokoyonontumanudsabapdi pointantu. posowitan (sawit) pawantayan (wantai) potoidan (taid) Morujukisoisokoimaantumanudsabapdipointantu. poruhukan (ruhuk) poinuman (inum) g. poon Morujukisoisoponuhuantumanudsabapdi pointantu. poruluhon (rulu) pokodohon (kodou) h. poo Morujukisoisoponuhuantumanudsabapdi pointantu. polopiko (lapik) potonomo (tanom) 2.3.2 PosugkuonPangansipdoBorosNgaran Posugkuonpangansipborosngarannoponga: a. Koai Morujukkaantakantumanudsabapdipointantu. koliudai (liud) kohompitai (hompit) Ko...an Morujukdokosiwangonom kogumuon.

b.

29

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL kopuruan kobpinayan c. (puru) (tobpinai)

no...an Papatarangkoimaandinopongono. nokogutan (kogut) nosogitan (sogit) o...an Morujuk isoiso kaantakan di abantalan nga au atantudoaantakan. osongkulan (sangkul) otoliban (talib)

d.

e. po...ai Morujukisoisoponuhuantoikokoimaantumanud sabapdipointantu. pokumutai (kumut) posinsingai (sinsing) f. po...an Morujukponuhuantoikokoimaantumanud sabapdipointantu. posumadan (sumad) potindukan (tinduk)

g. po...on Morujukisoisoponuhuantoikokoimaantumanud sabapdipointantu pobuukon (buuk) pogolongon (golong) h. poo Morujuk isoiso ponuhuan toi ko koimaan tumanud sabapdipointantu posuato (suat) poboroso (boros) 2.3.3 PosugkuonPangansipdoBorosUla Posugkuonpangansipdoborosulanoponga: a. Ko...ai Morujuk isoiso pointantu. 30

kouyuuyuo

tumanud

sabap

di

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL kosogitai kolosuai koliudai (sogit) (lasu) (liud)

b. ko...an Morujukisoisokouyuuyuotumanudsabapdi pointantu. karaatan (raat) kolumisan (lumis) c. no...an Morujuk isoiso kaantakan tumanud pointantu. naansaman (onsom) nopoitan (opoit) d. oan Morujuk isoiso kouyuuyuo tumanud pointantu. olumisan (lumis) osogitan (sogit)

sabap

di

sabap

di

e. po...ai Morujuk isoiso ponuhuan toi ko koimaan tumanud sabapdipointantu. posogitai (sogit) posuhutai (suhut) f. po...on Morujuk isoiso ponuhuan toi ko koimaan tumanud dipointantu. pogoyoon (gayo) palaabon (laab)

g. po...o Morujuk isoiso ponuhuan toi ko koimaan tumanud sabapdipointantu. pokilong 2.4. PosugkuonSisipan Posugkuonsisipannopongaposugkuondiposisiponidpialatando borosguastumimpuundokonsonan.

31

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 2.4.1 PosugkuonPangansipdoBorosMaan Wookon nopo do boros i owonsoi mantad posugkuon pangansipdoborosmaannga: a. in Osisipan nopo do posugkuon in o boros maanngaadadidokoimaandinakatalibno. binoli (boli) winonsoi (wonsoi)

b.

um Osisipan nopo do posugkuon um o boros maan nga adadi koimaan di maamaso do maan. tumuhun (tuhun) tumakad (takad)

2.4.2 PosugkuonPangansipdoBorosNgaran Wookon nopo do boros i owonsoi mantad posugkuon pangansipdoborosngarannga: a. in Morujukkoimaandinakatalib. rinasuk (rasuk) kinasut (kasut) Morujukkaantakanimaamasodoantakan. lumiud (liud) rumasam (rasam)

b. um

2.4.3 PosugkuonPangansipdoBorosUla a. in Morujukdotukuan. sinodu (sodu) kinawas (kawas) Morujukkaantakandimaamasodoantakan. lumasu (lasu) sumogit (sogit)

b. um

3.

BontukBorosMisompuru Borosmisompurunopongaprosesipopirangkaidoduoborostoikolobi om bontuk nopo di owonsoi nga kirati pointantu. Kogumuan boros misompuru do boros Kadazandusun aanu mantad borosngawi dinoolos omborosmikagos. 32

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Poomitanan: rajapuun kapaltulud woyoonmontiri

kalataskalaja tolupasagi kitaladtampangil

kampisbarait matobalajalan telefonkandai

Osugkuannopodoborosponugkupangansipoborosmajmukditinga kopioputdiioijaan. Poomitanan: Matobalajalan 4.

ponokomatobalajalan

BontukBorosMisaup Owonsoioborosmisaupmantadpongohulitandoborosguas,putulboros omnogitumanudrantak. 4.1. BorosMisaupPongohulitanBorosGuas Borosmisaupnopoditingamongohulitkawagudokoinsanai Borosguas. Poomitanan: tadau tadautadau gulu gulugulu Boros misaup montok boros di kiwaa posugkuon nopo nga adadi miagalpoomitananditi: somborosboros sumonongsonong santakadtakad mogitabangtabang sontuludtulud santangkustangkus

4.2. BorosMisaupPongohulitanPutulBoros Boros misaup nopo diti nga mongohulit kawagu do putul boros di kumoisodoidborosguasdii. Poomitanan: kopuputul atatarom kouuuli pananakau

osisilou mogiuuhup katatagak pongongomot

33

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 4.3. BorosMisaupKirantak Boros misaup kirantak nopo diti nga otimpuunan do pimato m om suhutonondoborosguas. Poomitanan: molokgolok maamtaam maturatu milongkilong

manaupanau milingsiling makadtakad masabasa

5.

PanandaWacana Wacana nopo nga boros toi ko frasa isoiso ayat om gunoon id gulu do isoisoayat.Ogunoowacanaditimontokmomoruhangompopoinsonong do tonsi tambahan id ayat sumusuhut do guas ayat. Gunoon nogi iti sabaagiponokodungompopotolimbusidiakokomoidotimpuompopisuai doidiaidayat.Ogunowacanaidponuatan.WookondowacanaidBoros Kadazandusun: sundung potuu do ingkaa, suai ko mantad dii, suai koilo,mantadnodilo,poingkuropo,nungingkaaomsuusuaipo. Poomitananayatimomogunopanandawacana: a. Okito tongosulap padtaranan diti id disan talunalun. Suai ko mantad dii, papatarannogiyoloidtomu. b. Kiwaanogikulamloyogon,ganapomoinan,galanggangbadmintonom tenisidkawalayandahai.Sundungpotuudoingkaa,ngaosonongdaa kopiodoauyahainokoundaliuhiti. c. AuyolonokotorisuminangodditulundiGombunan.Poingkuroponga, napatai di gia i Gombunan soira nongoi ipao ontok songulunan isio minongoiporobuat.

6.

PatikolIdBorosKadazandusun Patikol nopo nga tinimungan do boros i au kawaliu, i kiwaa kogunaan id puralan boros, nga aiso kogunaan id leksikal. Gunoon nogi o patikol diti sabaagikapanatalanboogianpointantuidayat.Piipiroopatikoliogunoid BorosKadazandusun: (Itinoponga tumanudponoriukanKLF(KotinananMonoinaBorosKadazandusunSabah),
2001)

34

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 6.1Patikoli Patikolinopongagunoonmontokpopisuaifrasangaranpointantu omidumadidofokuskumaaboroskoimaan. Poomitanan: Binolinopodisiongaisadakaanangandaumangakan. Sada nopo nga au poinfokus, disio nopo nga poinfokus, i minoborosaumoboroskokomoiisokawosada. 6.2 Patikoldi 6.2.1 Patikol di nopo nga gunoon montok mananda do frasa pointantu. Poomitanan: Nansakanokudisiodisadadibinolidaudii. Sada nopo au poinfokus, oku au poinfokus, i mimboros kokomoiisokawodosada. 6.2.2 Patikol di gunoon manangsanganu. nogi montok panakatanda do

Poomitanan: TanakdimamaiJusipilo. Buukdimamaiino. 6.2.3 Somoonu nogi patikol di gunoon do duo frasa ngaran montokmomonsoiisofrasangaranmisomporu. Poomitanan: Iyamaduodiinanolansanonku. NokitokuiJonduodiAnikdikonihab. 6.2.4 Patikol di gunoon montok kopokitanan do misuai timpu nakatalib,bainoomtimpurumikot. Poomitanan: Minongoiikoiintongdowayangdikosodop.(nakatalib) Dibainonogidoruminasamohiti.(baino) Poingkuro no di do baino! (kiwaa kaantakan do timpu rumikot)

35

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

6.3

Patikolo Patikolonopongamanandadoisofrasangaraniaupointantunga adadifokusdihondomon. Poomitanan: Apagonosadadotadaubaino. Sadanopongaokonkoisokawosadadinotindu,iaupointantu.

6.4

Patikoldo Patikol do nopo nga gunoon montok mananda iso frasa i au pointantuomokonkofokusihondomon. Poomitanan: Sundungdoingkaangaminomolinogiisiodosada. Sadanopongapoinfokus,isioaupoinfokus,iminoboroskokomoi isokawosadaikaanangan.

6.5

Patikoliiomdii 6.5.1 Patikoliiomdiinopongagunoonmontokmorujukkumaadi narait no toi ko i noilaan no mantad di minimboros toi ko i pinarangahan. Patikol ii gunoon montok ponowoli boros ngarantoikoborosngarandipoinfokus. Poomitanan: Iinoborosdaudohodii. Iinopogidoauokudiiotumbayaandoborosdau. Ii nopotondudiingaabagos. 6.5.2 Kapanambarasan ii om ii gunoon montok kopokitanan toisoiso i au nakawaliu o koongoiongoyon mantad noilaan laiddipinarangahan. Poomitanan: Aisoikinowolihodikalajadau,iiom iitokitoku. Suaikanuom iiom iii.

36

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

6.5.3 Patikol dii gunoon nung au iti kaanu manantu toi ko kapanatalandikomoyon Poomitanan: Kadadikoyulihuaiiborosdaudii. Poingionnodiiisioidlamindii. 6.5.4 Somoonu gunoon nogi o dii miampai boros pongudio montokmokitolinahasdikomoyon. Poomitanan: Isaigiangarannudii? Ingkurodii? Itinodii? 6.6 Patikoli 6.6.1 Patikol i asaru gunoon montok pananda panatalan di binoros. Poomitanan: Nakawaliukanuomiiomiii. IJaimekanuomiGoloiii. 6.6.2 Patikol i gunoon miampai kotob boros i kopokito do boros domogolim(aiso,okon,au). Poomitanan: Aisoinaanudau. Okonikoingkaaborosdisio. Auokuinokoolosdokakamotdau. 6.6.3 Gunoon nogi o patikol diti montok papalambayad ponuhuan. Poomitanan: Rulananipopowaliudinopinggan. Inutonimomonsoidinokalajadino. 6.6.4 Idborosmaanokonkoponuhu,pomogunaanimanahakdo kapanatalandogaabdimoborosimaankopiodautuhuko. Poomitanan: Maankuiwaguwonsoyonungorumbakno. Alananikopiodaunungatagakno. 37

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 6.6.5 Soira nopo do gunoon patikol diti miampai boros isoo, kopiomungandiloadadikomoyondomiagal. Poomitanan: Isoikalajadahai. 6.7 Patikolnoomnodii 6.7.1 Patikol no manahak do tanda kootuson kinaantakan id isoisoayattoikosusuyan. Poomitanan: Korikot nopo i tambang doid iso lokos, tiduku no isio om inum no. Koingkoyod nopo yolo, lombus no wagu doid pamanahon diolo. 6.7.2 Patikol nodii nopo nga manahak do tanda koimaan di sumusuhutommorujukdokinantaakandipogului. Poomitanan: OunsikounodiioginawodiRintingantunakasawangnodii dokampungtagayo. KabayarainopodiEnoiibuukdibinolidau,onuonodiidau iiompamanauno. Ongoinodiiakan,tunokosodianotaakanon.

6.8

Patikolpoompodii 6.8.1 Patikol po mananda do koimaan di nadadi no, pogulu do koimaan sumusuhut nga rumujuk kokomoi kinaantakan di nokopogulu. Poomitanan: KaawipodiAwotitakanoomlihungainodisioipiringdau. 6.8.2 Id pibarasan toomod, patikol po manahak do kapanatalan kokomoidibinoros. Poomitanan: Ongoipoakan. Auokuponakaakan Nakapanaunongawingaisiopo.

38

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 6.8.3 Podiinopongamanandadokoimaaninopongonopogulu. Poomitanan: KotindalpodiidiMaikolibangkalaomonuonodauirokot.

7.

TandaBasa Kiwaa piipiro tanda basa i gunoon id Boros Kadazandusun miagal id siriba:

7.1. PimatoTagayo Gunoon o pimato tagayo montok monuat tinimungan boros ngaran poimbidatulun,kinoyonon,tayamomkoisaantoikotinanan.Suaiko ii,gunoonnogimontokpimatoidguluisoisoayat. Poomitanan: PekanNabalu,Helda,KoisaanKoonduan. IiHeldanopongaponorikohonKoisaanKoonduanidPekanNabalu. 7.2. Titik(.) Gunoonid kolimpupuson isoiso ayatom pananda katarangan tadau wulan. 7.3. Koma(,) Gunoonmontok: a. Popitongkiaddotoluunsurtoikolobiidisoayat. b. Popiisodopiipiroayatdumadiisoayat. c. Popitongkiaddofrasamantadayat. d. Sumusuhutdoboroskotigogidayatikiwaaboroskotigog. e. Ahataspanandawacana. 7.4. TandaPongudio(?) Gunoonidkolimpupusondoayatotandapongudio. 7.5. TandaPongukabanBorosomPonutubanBoros() Gunoonidistilailmiahtoikoborosikiwaaratipoimbida.Ogunonogi tandaditiidborosajukompotikaninaanumantadbahanbasaon.

39

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

7.6. KomaTitikMisahau() Gunoon sabaagi popitongkiad do duo toi ko piipiro klausa, popitongkiaddopiipirokataranganmisuusuhut. 7.7. TitikMisahau(:) Gunoonsabaagi: a. Popointutunsanaraibutiran. b. Popointutunayatpopointalang. c. Popokitodopisuayan. 7.8. Sangkang() Gunoonsabaagi: a. Ponowolibingkurung. b. Panandapongoruhangdoidia. c. Panandaborosmisaup. 7.9. Bingkurung() Gunoonsabaagipopiagalratiborosidayat. 7.10. Tandapiagalan(=) MiagalokomoyonomgunoonidayatMatematik. 7.11. TandaToiko(/) Gunoon montok popokito kopiagalan komoyon do boros toi ko ayat. 7.12. TandaIlonopogi(.'.) Tandailonopogigunoonsoiramonginibadoayatontokmomonsoi nuut. 7.13. TandaKotigagan(!) Gunoon soira monuat boros kotigagan toi ayat kotigagan montok popolombus topurimanan miagal do orosian, kotigog, otogod, osuayan,ponigiran,orualanomsuusuaipo.

40

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

SINTAKSIS
Sintaksis nopo ngaiso pongilaan kokomoi do pamansayan frasa om ayat. Ayat nopo nga unit pibarasan di takawas kopio doidnuludan puralanboros om kirati diipoinggonop.Owonsoioayatmantadisoborostoikonuludanpiipiroborosii poborosonmiampailoyukdipointunud. 1. AYAT Ayat nopo kisuang do unsur klausa. Klausa nopo nga nowonsoi mantad piipiro frasa. Frasa nopo nga nowonsoi mantad piipiro boros. Nuludan nopodosintaksisditingamiagaldipinokitananidJadual1. Jadual1 Ayat oolongtomodilotanak.

Klausa oolongtomodilotanak Frasa Boros oolongtomod oolong tomod ilo ilotanak tanak

2.

FRASA Frasanopongaunitinouludmantadduoborostoikoisoborosdikiwaa potensi do kowonsoi duo toi ko lobi boros. Pisuayan nopo do frasa om klausa,ngaaisosubjekompredikatidfrasa.Idnuludandopuralanboros, frasanopongamilodumadikonstituondoklausatoikofrasadiisondii.

3.

KLAUSA Klausa nopo nga iso unit piipiro boros i kiwaa subjek om predikat di dumadidokonstituondoayat.Nabaagidoduokapamansayanoklausa:

41

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 3.1 KlausaObibas Klausa obibas nopo nga soira polombuson miampai kolooloyuko di kosudongomkaanumingkakatsondii.Roitannogioklausaobibasdo klausatohontol. Poomitanan: i. abagoskotomod ii. korikotoku 3.2 KlausaAuObibas Klausaauobibasnopongaklausadiaumilomingkakatsondii,toiko aisorati.Klausaditioporlumomogunoklausasuai. Poomitanan: i. Abagoskotomod mogihumkousinan

klausaobibas

klausaauobibas

ii. Korikotoku

suabnungaurumasam

klausaobibas

klausaauobibas

4.

KapamansayanAyat 4.1 GuasAyat Guas ayat nopo nga impohon do kapamansayan ayat do isoiso boros. Oinsanan ayat i mogisuusuai kapamansayan om nuludan, aanumonoriukmayadopolaguasayat. Mantad pola diti, owonsoi ayat suai miagal do ayat mintootoiso, ayatmisompuru,ayataktif,toikoayatpasifomsuusuaipo.

42

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL PolaGuasAyat Pola Pola1 Pola2 Pola3 Subjek FrasaNgaran(FN) Mongingia FrasaMaan(FM) Masomorobuat FrasaUla(FU) Olombon FrasaPopiromutNgaran (FSN) HiloidTuaran Predikat FrasaNgaran(FN) iGundohingMatius. FrasaNgaran(FN) tamadiolo. FrasaNgaran(FN) tanakditi. FrasaNgaran(FN) oupisku.

Pola4

Kiwaaapatpoladoguasayat: Pola1 :FrasaNgaran+FrasaNgaran (FN+FN) Pola2 :FrasaMaan+FrasaNgaran (FM+FN) Pola3 :FrasaUla+FrasaNgaran (FU+FN) Pola4 :FrasaPopiromutNgaran+FrasaNgaran(FPN+FN) Sundungpodonowonsoipolaguasayatmantadduotoikolobi boros,ngakonstituonnopongamilonogidoowonsoimantadiso boros. Poomitanan: Mambasaaku. 4.2. BontukAyat Nabaagidoduotinimunganobontukayat: a.ayatmintootoiso b.ayatmisompuru 4.2.1 AyatMintootoiso Ayat mintootoiso nopo nga kiwaa iso klausa, i kikonstituon doisosubjekomisopredikat.

43

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Poomitanan: Predikat 1.Momimisala 2.Mambasa 3.Nohuyankopio 4.Minongoi Subjek iGundohingIndiu isio ilomananangkus yolohiloidSarawak

4.2.2 AyatMisompuru Ayat misompuru nopo nga tinimungan do duo ayat toi ko lobiayatmintootoiso.Owonsoioayatditimantadduotoiko lobi subjek om predikat. Adadi do ayat misompuru o ayat mintootoiso miampai kopomogunaan do boros popionit toi koaisoborospopionit. Nabaagidotoluoayatmisompuru: ayat misompuru misoungko ayat misompuru pancangan ayatmisompurupiomungan. a. AyatmisompuruMisoungko Ayat nopo diti nga mantad duo toi ko lobi ayat ii momogunoborospopionitnga,omomsuusuaipo. Poomitanan: i. Mambasa do buuk i Haji Alim om mongintob i Yusri. MambasadobuukiHajiAlim. MongintobiYusri. ii. OlomboniSairinngaagahuitadidau. OlomboniSairin. Agahuitadidau. Milo nogi do pioniton o ayatngawi dilo miampai aiso borospopionit.Polombusonoayatditimiampailoyuk dikosudong.

44

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Poomitanan: Angalampas tomod o laang diolo, tumakad dilo nuluhon. Angalampastomodolaangdiolo. Tumakadyolodilonuluhon. b. AyatMisompuruPancangan Ayat nopo diti nga kiwaa iso ayat tohontol om iso toi kolobiayattokorodosuai.Ayattokorodii,pinasalag idayattohontolomadadisoboogiandoayattohontol. Abaagidotolukawooayatmisompurupancangan. i. ii. iii. Ayatpoinsisip Ayatpomogonop Ayatkatarangan

AyatPoinsisip Momogunooayatditidoborospopionitdi i. Minomoliisiodobuukdiakapal. Minomoliisiodobuuk. Buukakapal. Minintongyolodowayangdikoirakan. Minintongyolodowayang. Wayangkoirakan.

ii.

Ayat tokoro nopo nga ayat di koimbulai id dohuri doborospopionit. AyatPomogonop Ayat nopo diti nga dumadi pomogonop do iso ayat tohontolimomogunoborospopionitdo Poomitanan: i. Otongkuyaanokukopiodokalantoiisio. Otongkuyaanokukopio. Kalantoiisio.

45

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL AyatKatarangan Ayat nopo diti nga dumadi katarangan id predikat i momogunoborospopionittu,nung,gisom Poomitanan: i. Asaru do royohon i James tu abagos kumalaja. AsarudoroyohoniJames. AbagoskumalajaiJames. ii.TumanudiNancynungkasaganotamadau. TumanudiNancy. Kasaganotamadau. iii.MinggiakiPolinagisomnolihatan. MinggiakiPolina. NolihataniPolina. c. AyatMisompuruPiomungon Ayatnopoditingakiwaapiipirokawoayat.Ayatnopo dii nga ayat mintootoiso om ayat misompuru toi ko mogikaakawo ayat misompuru. Koubasanan do anaruoayatditi. Poomitanan: i. Agahui om alawoi o kandawai nga osiau do manangkusomtumundok. Agahuiomalawoiokandawai. Osiaudomanangkusomtumundokokandawai. ii. MambasaiAhmaddobuukngaalaidnokoodopi tambalutdautunohuyankopio. MambasaiAhmaddobuuk. Alaidnokoodopitambalutdau. Nohuyankopiotambalutdau. 4.3 KawoAyat Nabaagi do apat kawo ayat id Boros Kadazandusun tumanud kolooloyukoomtuduanpointantu: Ayattoomodayatpongudioayatponuhuanayatkotigagan. 46

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

4.3.1 AyatToomod Ayattoomodnopongaayatipoborosonmiampaikitontokon montok manahak katarangan. Kitudu o ayat toomod do popolombus toi ko manahak kointalangan kokomoi isoiso ahal. Poomitanan: NokoodopiPhilip. MinomoliiNoradobasaanidkadai. 4.3.2 AyatPongudio Gunoon o ayat pongudio montok mongudio isoiso ahal. Ontokpoposuatayatpongudiaan,onuandotandapongudio (?), tumanud kolooloyuko om pomogunaan piipiro boros pointantu.Nabaagidoduokawoayatpongudio. a. AyatPongudiomiampaiborospongudio Ayatpongudioditimomogunoborosmiagaldo nunu,isai,piro,ingkuroomsuusuaipo. Poomitanan: Isaingarannu? Nunuino? Nonggongoyonnu? Pirokoumogiobpinai? Soirakomuli? Nokurotumihadko? Ingkurokonodobaino? b. AyatPongudiodoaisoborospongudio Aisoborospongudiooayatditingapoborosonmiampai minsawat o loyuk id dohuri do ayat. Id ponuatan onuan dotandapongudio(?)idkolimpupusondoayat. Poomitanan: Nokopodsukono? Nakalantoikonangku? Osusaopanaasandii?

47

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 4.3.3 AyatPonuhuan Ayat ponuhuan nopo nga ayat popointalang toi ko popoimbulai di isoiso koimaan. Ayat ponuhuan nopo nga poboroson kumaa tulun koduo. Kiwaa tolu kawo do ayat ponuhuan. a. Ayatmonuhu Ayat monuhu nopo nga poboroson miampai tudu manahakisoponuhuantoikokopoingatan. Poomitanan: Soliwanmantadhiti! Pogidumantadhiti! Akanonpoitidogulu. Bobogoilotulanut. b. AyatPogoduhan Ayat diti momoguno boros pogodu miagal kada om au tagal, i posuaton pogulu do boros maan. Kitudu o ayat pogoduan do monuhu sosongulun do momonsoi isoiso ahal. Poomitanan: Kadapanakau. Autagaldorumikot. Kadakagangau. Kadapomodula. c. AyatPokionuon Ayatditiogunosoiramonuhutokoutoikomokianu. Poomitanan: RumikotnodohitiontoktadauTiwangkio. Ongoinoakan,oiJulie. Kadaponigup. Ayat pokionuon adadi do ayat pogoduhan miampai momogunoborosalansan Poomitanan: Alansanyahaidoaukoumonigup. Alansanyahaidoaukoumomiromos. 48

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL 4.3.4 AyatKotigagan Gunoon o ayat kotigagan montok popolombus topurimanan miagal do orosian, kotigog, otogod, osuayan, ponigiran, orualan om suusuai po. Posuaton o tanda kotigog (!) id kolimpupuson do isoiso ayat kotigagan. Boros kotigagan i asarugunoonmiagaldoodoi,tuukoi,adadaomsuusuaipo. Poomitanan: Odoi,oroulotianku! Atuukoi,olumisnorasukdilo! Adada,osodunopinanaunu,oiaman!

5.

NULUDANAYAT IdBorosKadazandusun,ouludoayatmantadpiipirokawo.Koubasanan nopo nga oulud o ayat maya do MSO. Misuai o kouludan ayat id pibarasanomponuatan. PanandakawoayatidBorosKadazandusun S = Subjek M = BorosMaan O = Objek(Ok=Objekkimbiran,Oo=Objekoontok) A = Adverb(Ak=kinoyonon,Ar=rati,At=timpu) P = Pomogonop Adj = Adjektif Subjek Subjeknopongakonstituonidayat,owonsoimantadfrasangaran omponokouhudipatarangondoayat. Poomitanan: Oburoltanakditi. Predikat Predikatnopongakonstituonidayatipapatarangdosubjek. Poomitanan: OlombontanakdiGasan. Objek Objek nopo nga bontuk boros ngaran toi ko tinimungan boros ngarandiadadiponorimo(oontok)doborosmaantransitif. Poomitanan: ManandangiJulaindobuul. 49

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

ObjekTontokon Objek tontokon nopo nga bontuk boros ngaran toi ko tinimungan boros ngaran i adadi ponorimo di tontokon do boros maan om koimbulaialapasdimomomonsoi(pelaku). Poomitanan: OnuandiAwotiNancydobuuk. ObjekOkimbiran Objekokimbirannopongabontukborosngarantoikotinimungan boros ngaran di adadi ponorimo di okimbiran do boros maan om koimbulaialapasdoobjektontokon. Poomitanan: OnuandiAwotiNancydobuuk. Adverb Adverbnopongaborosipapatarangdoborosmaan. Poomitanan: OsiaumanangkusiBayagung Komplimon/Pomogonop Pomogonopnopongaunsurdiadadidopomogonopidisoisoayat. Poomitanan: IJennynoponganoos.

5.1.

NuludanAyatidPibarasan Kiwaahopodom tolukawoayatidpibarasan. a. NuludanMSO Poomitanan: Pinupuankuibasaan. Pataamonkuilotimuhau. Kogompiokuimadilotasu.

50

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL b. NuludanMS Poomitanan: Nokoirakitanak. Balajalyolo. ManangkusiKutou. NuludanMSAp Poomitanan: Minongoiokuidsikul. d. NuludanMSMO Poomitanan: Nolihuankuminigitibuuk. Mongoikitointongdowayang. e. NuludanMSOO Poomitanan: BoliankudobuukiNancy. f. NuludanMSOM Poomitanan: Sinuhudahaiisiominogidu. g. NuludanAkSAk Poomitanan: HiloiNoraidwalai. h. NuludanASM Poomitanan: Sopiporiporiyolominamanau. i. NuludanAdj.S Poomitanan: Ataromnoilodangol. Burongusonkopioilotulun.

c.

51

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL j. NuludanAdj.SMO Poomitanan: Nakatamaokuimongoiintutundisio.

k.

NuludanMSApO Poomitanan: Hinilokuidmijaipiring.

l.

NuludanSP Poomitanan: IMainaonoos. IDianaotagahui.

m. NuludanPS Poomitanan: LuyaliMunih. 5.2. NuludanAyatidPonuatan Kiwaaturukawodoayatidponuatan. a. NuludanSMO Poomitanan: Kiginumudoonomtulunluguanplatuntinimungan RELAnonuandouniform. b. NuludanSP Poomitanan: Tinimungannopoditoguangankopiongaikomulakanngawidi aisopokalaja. PinotimpuunnopodopitimbungakandilongaiLuguan MontiridoThailand. c. NuludanSM

Poomitanan: Toinsananpurumolohingondoalapon. Songulun tanak di kiumul do duo toun nopujulan kiniopon. *NuludanSMadadidoayatlumpatiuidBorosKadazandusun. 52

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

d.

NuludanMS Poomitanan: Gisom baino diti, kakal po do maan taandako o karamayandilo.

e.

NuludanMSM Poomitanan: Minamagakomilopulisdiminanakau.

f.

NuludanMSAP Poomitanan: Nimaan owito o rata PongusapanUniversiti.

dau

kuminaa

hilo

Lamin

g.

NuludanMSOP Poomitanan: NunsuboPartiRakyatMalaysia(PRM) okopomorintaandomonoriukditotondos.

53

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

PONJUDUGINUMU
Ponjudu ginumu nopo nga boros iI piumbangon do boros ngaran koizaai i popokitodoginumu. PonjuduGinumu ansip,balaan baanan babo babu babut bandu barait basung bontuk boriung dangau galas gantang garansang golung guas guyud hatadan kagos kakanan kakib kaping karam kinis kodut korob kukurungan kuntum langod lapak ligok likou Pomitanan sangansip suduon, sambalaan suduon sambaanansapi/karabau sambabokinotuan sambabutakano sambabuttakano sambanduparai sambaraitsangop sambasunglangsat sobontuksinsing somboriunganpiasau sandangausungu sanggalaswaig sagantang wagas (hopod om apatpuut) sanggaransangankubis sogolungdawai,apatgolungtuai songuasmangga songguyudanporing sanhatadansuduon sangkagostinggurpiasau sangkakanan bosou sada /nonsom sangkakibruti sangkapinggata sangkarampuntiguri songkinis kain, piipiro kinis kalatas songkoduttusi songkorobparai songkukurunganmanuk songkuntum bunga sanlangodporing/tobu sanlapakporing/piasau sonligokwaig sonlikoutuai,filem,lukug

54

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

linayun

lingkong lingkum linsou lopot lumping nalai onggom paganakan panon papa papas patod pias pigis pingal piring posukan pudun purok puru purut puun puut rawo ridis ropo rulang rulou rulud saan sangkap sarapung sibor sini sinsib sisid songgol sopo sorondong

sonlinayunwaig(poyananwaig mantadporing)anaruko sasangit) sonlingkongtuai songlingkumgalam sonlinsounangko sonlopottinapung sonlumpingsigup sanalayanpotiukan songonggomwagas sampaganakantulun,manuk sampanongodingan sampapapiasau,lugus sampapaskalabau,tapayas sampatodkayu sompiastotok sompigistonsisapi sompingalwatu sompiringtakano somposukansusumangod sompudunbanang sompuroktonsimanuk sompurulansat sompuruttusi sompuunmangga sompuutsusu sanrawoparai sonridistapayas sonropotali sorulangmanggis sonruloutonsipulutan songruludayat sansaankayu/poring sansangkaprounrumbio sansarapungsogumau sonsiborbuaton sonsinisigup sonsinsibbambangan sonsisidnipon sonsonggolparai sonsopopunti sorondongsopuk

55

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

sorut suki sulap sulapid sulu sumpalon suun tagung tangga tangkob tapin tata timbouk tinan tinimungan tinsod tiri tobubut tukil tulai tumpuk urod walad walai watang watu wila wongkos woyut

sonsorutanrounrumbio sonsukitinumon sonsulapparai sonsulapidtogiwis sonsulusada sonsumpalonwaig sonsuunankantalan songkoogungantagung santanggawaig santangkobparai santapintotok(sowongkostotok) santatasiliu,sansag sontimboukwaig songinankalabau sontinimungantangaanaksikul sontinsodwogok sontiriromou,dakwat sontobubutsimen sontukilbahar sontulaipunti sontumpukmangga songurodsasad sanwaladgalam,kolobon sangkawalayanwalai sawatangkayu,kumpar sanwatuparai,tusi,wagas soila lugus (oguno montok lugus dinoridis) sowongkosrapaon sonwoyutsakot

56

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

TUKADAN
Gin. Tukadan
1. 2.

Rati Guntalou

PoomitananAyat

agayotopos

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Aukawasatumanud mirulunnungagayotopos. aisotompodu Guntalou,oikuman Otingayamanisiodo rumubadotuluntuaiso tompodudisio. akatoltunturu Ogorotdomangasou Aukawasatangaanaksikul diakatoltunturusumuang idlinimputkomputo. aukodulado Aisotoilalaan Nungaukoduladotohun tohun kadanoumbalumbaldo tumanudmagasu. boloukalat Aumonolimoddo Nungboloukalatko,ilo mogihum nopolohodobundungaau nuokitosundungpotuudo pointalang. borosnopoom Orongitkobooboroso Auokuotumbayaandiado tandus,orikot ngaaukatamasoira dumadipulistuborosnu nogiom orikotikomoyon nopoomtandus,orikotnogi barambang ombarambang. gayokabang Ogorotmimboros KadapoilooiMulianditi Aukoilopopoopi abaltuagayokabang boros disido. gotukdo Gobulanomau Tangaanaknopodogotuk rungka ogorotdo dorungkaommungkangdo mungkangdo momodoropi gopudngakosinduoldo gopud ginawomolohing. gulisiku Opulionkawagui Woyonopodogulisikunga nakatahak auosonongdoomitanan. kaatapdo rombutaap Tunimiodu,sinding, tihadtoikonunu nopoiadalaan kopuhod Oindamaanoginumu Soiranopodopounirodiui Nandungakaatapdo rombutaap. Nokurotumogihumkodo kalajahiloidpogundosuai okontoikoogumuo pakalajaandohitiom kakayonosoirbauom kaahonosaralom?

11.

kakayono soribau kaahono saralom

57

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

12.

kalabatu

Gayonakan

13. 14. 15.

kasalado kabang kasandangdo langou kitalad tampangil kiungasu

Taakanondiau naakantunorubat Noindamaando noudipon Gansau.

Ogumupootaakanonnga aukabagalmontokdi kalabatu. Poopiokamailotindalamtu kasalamotidokabang. Nakasandangokulangou suminaandilotorigi. Nungkitaladnopo tampangilnungaauko kawasamitamongdokadai. Ontoknopodopongundian ngaogumutulundo kiungasu. OtogodiDuanistu noindamaanitanakdaudo okodoutulu. NoowianiRonadotikanas tunokotohuriisidodo nokorikotmiagaldi komoyondokolipasnogi lansatomtalibo mangkawot. Soiranopodomoborosi LuguanMontiringakolopu tuntumonggis. Kadakoupiongoitukoriou podukaruk.

16.

Wowonsoyondiau sinoroukopogulu Aumokinongou boros

17.

kodoutulu

18.

kolipasnogi Korikatandiau lansatomtalib miontoktimpu omangkawot nabatos

19.

koloputuntu monggis koruyoudo dukaruk kosiopdo langau kosunggudo tawan kutungasu

20. 21.

Kobooborosodi noindamaankoulud omolinuud. Pisasawaandi osomokpiobpinayan

22.

23.

Noindamaankogumu Ogumutomodtoongoyondi kalaja tinakumiagalpokosiopdo langau. Noindamaankasawat KinawasnopodoNulu Kinabalungakosunggudo tawan. i.Tulundomiginawo i.Ogumukutungasuhiloid di sikulku. omulokpokopio ii.MiagalkutungasuiLoidi ii.Osiau domanangkus.

58

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

24.

lamoulinsou

i. Aisopurintoddo tumongkiad. Tumilombus mamanausoira opupusano abaabayan.

i. Soiranopodo kotindapoukoid karamayanngatonudon nokoubasanan tosonongkadadolamou linsou. ii. Aukosunsudokoritaku soiranakawayado lamoulinsou.

25.

ii.Ralandiaumilo wayaantu noindamaan kalamou. mamabowalai Gobulanom monoriirimomodop

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Aisoaanuaanunusumikul nungmamabokonopodo walai. mamagandang Oindamaando MinangakaniDoniomi dotian ayahan Gulitdolohobundugisom mamagandangtian. miagaldokara Rabasdi Tanaknopokakadi pinagung noindamaankoita Sangkalakingamiagaldo karapinagung. miagaldo Tangkusdo Tumangkusnopokakai kodumaat noindamaankokodsir Rokianngamiagalpodo kodumaat. miagaltingau Miodunoposoira MiagaIdotingauomtasui omtasu kopiruba RinaomiDonitusoira kopirubaommiodunopo. miagaldo Osiaumiampai Miagalpodosisilongi sisilong tangkusmogihum Godomondoginusa ralantoikopogiduon moningot. miagalkukus Kouyuuyuondotulun Miagalpoisiokukusdo doburut diioikuman burutsoiradonakasadu hiloidtomu. miagalmada Pogolimtoiko Miagalpodomadatobokon tobokon pagagadado IFennysoiranuhotnung nokoindama asagaisidohabayan. miagaltiasan Kouyuuyuomogidu Miagalyahaitiniasanwaig waigtalasu soirakiwaakorosian talasusoiranokorubatulun domulau.

59

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

34.

minsorilido tolitang

35.

36.

Pibarasan, pitimbungakandi piguliguliidisoiso pitimbungakan miampaiaiso kootuson. mipunsobidau Pisasawaandi misulakngoyondo kusaiisotondu, ngoyonkawagudo tadidiikusaio longuondisio mitodokhulu Aukopiunung

Pogibaabarasannopoid pitimbungakandiinga minsorilitomoddotolitang.

Ogumuotulundo tuminindapouidkaramayan pisasawaandiitu piniangayannopodiolonga mipunsobidau. Auaanukootusonidiso pitimbungakannungkiwaa duoluguandomitodok hulu. Pioduhannopodiolonga aisokootusontumiakan bosiyolo. Kokiikitanannopodilonga miuluompais. Intangintangansoira papanaudokoritamiagal komoyonmodusodu tapanau,momoksomok pamalabangan. Mintangkusnopoidtalun alunngamiagalmogihum kabangdorogon. Kowowoyoonopo momiwogumatanga koikumikum. Soiranopodonakaanudo kaharaharaaniMarinanga mumbaldiiiJovinado momolintagu.

37.

miakanbosi

Miagalrinongit

38.

miuluompais

Kopisudongdo miontoktinan

39.

modusodu Modusodutorikot panahon, ngamumugumu momoksomok koligaganan pamalabangan mogihum kabangdo rogon momiwogu mata Tumomodmogihum dokoligaganan

40.

41.

42.

momolintagu

Momiwogusoira kiwaakusaimongoi ambalutisotondudi kouhanguhangan Tayaando kinoingkokotondo wokonngaau minggisom

60

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

43.

momoruluk busuldo manuk momuraha mato

Sumuabdo mamanau

44.

Tayaanauogina

Momorulukbusuldomanuk imongungusapmongoido kokosuptusaktawadakdo mungkalad. Pinggisomnodobalajal mongoidoaumomuraha matomontong koingkokotondotulunsuai montoktimpudumontol. Iodunopongaoubas monggomninipotidbuaton.

45. 46.

monggomdo ninipot

Asadapandomuli

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

mongoi Sumonsogpopotopot Noilaankudonakasalanga pokirompingas dinakasala mongoikasari pokirompingas. mongulidondu Kusaidimuliidwalai MinomoliiGinsandokorita songuluntondudi mangandisiodoponguli kouhangandau dondu. monsomo Auotumbayaan Monsomoginawokudoi ginawo Bulogominaganudo dangolku. muliid Tondudikatamamuli Koikumikumnungmuliko susupuan idwalaisongulun idwalaisonguluntanak kusaidikouhangan wagumiagalmuliid susupuan. mulikampis Pogindahutoiko, Minonongoidaayahai barait panaudiaisonaanu pongintorusngaminuli anuomaunakalantoi kampisbarait. naahawando Pokolihudoonui Audiyakinokotilombuso gontui poboroson booborosondautu naahawanisiodogontui. nayasano Monigowodo Miagalpodonayasano botungbotung otongkiadan botungbotungo nopurimananditinaku soiraginumulingawii tobpinaikudominongoi sikulomminongoikalaja. nokosokotdo Alaiddopoinliwi Soiranoposuminakiti galam gamadotoruol/ Rompitukgisomdo sumakit nokosokotdogalam,au isidopinusoudiitangaanak dau.

61

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

54.

noposiano momut

Minonigowo notingkoddomihad

Miagalponoposiano momutiadisoiranokokito diamaminuliminogowit koritakontrolkambawa. Okitonoponulokondosuab ommamanautokouno. Auokuorohianmagalap tulundoonibaginawo. Kadakamapinggasaaiilo tulundoonibapuobuk.

55.

okitonulokon

56.

onibaginawo/ onibapuobuk

Kouyuuyuon minsusuabdiaupo anawau Obintogod,au kotorondokototogod.

57.

oogoto tonggom oonsokdo anggaman

Tulundiabagosdo morobuatomokikit. Umuldiomulok

Oogotnopootonggomdo idpaganakankungaiyapa. Masonopodonokopiongoi yahaidikoruhangkunga oonsokpoisidodo anggaman. Kouyuuyuonopodi Sambaguldomingkakat sumiliuluguanngaosonsog pokomanasawo. Soiranopodomanapapdo paladotongotulunnga oubugangakdiiWinsosdo tumangkus. Minggisomtokounotu oyoposyoposnopobulud ngaoyoposnoosinapa. Aananganokudo papasakagdiJamesditi tonomonkutuosogit tonggom. NabantugiNoratukilosod opalad. Oyoposyopospootulokdi manukminongoipingkakai ditotokku.

58.

59.

osonsogpo ko manansawo oubugangak

Noindamaan kosonsog

60.

Ounsubdorarayou

61.

62.

oyoposyopos Kobogosonoponga nopobulud mogowitdoasil ngaoyoposno osinapa osogit Obinsuniotonomon tonggom/ kiwonod tonggom kilosodpalad Kolingosdo mangama Wagupokopogidu

63.

64.

oyoposyopos pootulok

62

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL


65.

paatoddo pigis payakahang

Mongoisaapdii poimahakagaras Osinggawaginawo

66. 67. 68.

Minongoipaatoddopigisilo susumangodidkinoyonon doponokisaapdiolo. Payakahangtokourumamit dokorikatandiimomuhaboi. Pinuhoborokotpoiyodudo minanaanditisuduon. Kadatokoukogorotdo mongirittusomonudo poingkibittokouokaraom poinsuuntokouogobuk. ILintagunopongaaiso tambaluttukaratiangan. Otogodiadidotandasan minamabakdogalastu sangalsinukuisido. AuiYongkorkorohiando tambalutdautusimbul nabaluisiosoiramikorumo. Aisokinotutukondokaraja diGaramantusinding Nabalupompoddohoruisio dokumaraja. KosimbuldotabpaiiSaikil gumusadokorita.

pinuhoborokot Noindamaan kohuyan poingkibito karaom poinsuuno gobuk karatiangan Mongiritdokaraaton dowokonngaau opurimanano karaatondausondii Tulundiau monokiambalutdo wokon sangalsinuku Sumonsogdo popotopotmulongdo koilonakasala. simbulnabalu Pibarasantoiko borosdiminsuai komoyon. sindingnabalu Kalajadiaukaampai pompoddo donunui horu poingangkabid ginawo kosimbuldo Kowowoyoodo tabpai soosongulundi aarauaraudo momogusanunui korohian. sonong Sonongsoira tinimbabaon sumuaungaaraat raat booborosonidtolikud tinolikudon sumaralomdo Oindamaan palampag kolombou ponginiba tanawauom ponginiba totuong popurakan mato Booboroson

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Mumbanganbanganno soiratumoguangdilotulun tusonongtinimbabaonraat tinolikudonisido. Sumaralomdopalampago podsisindingdilomagauk. Piginawaannopodii KinomulokomiYanakanak ngaponginibatanawauom ponginibatotuong. Popurakokunopomato soiratulunsuainakalantoi idpiboiandii.

76.

77.

Noimaniman

63

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

78.

puhawang tamus/osisiit rikotonngapui

79.

80. 81.

takalakal galanuk tudukmato

Oindamaan momuhawanggisom dooowian. Tondudiauogumu oilaanngakogoosdo manahakkouhupan tagayoidlamin. Takalmontok kogunaansondii.

Nungpuhawangtamusko nopongaasagapkodo monginsada. Sundungpotuudoau olundusikoruhangkunga adadikasaridorikoton ngapui. Nokoumoligdiyakiotakal akalgalanukdisio.

Ponipongmiampaido Katudukmato,miagalno tokito sinodudilobawangomiti walaiokinoyonondiisulap tagayoomiitontolob. i.Mumbanganokumulong dokikohoroonokumiagal dokondiuditumulud miampailinungungdo musagusa. ii.Miagalmanudtanud linungungdokondiu topurimandiinasoira kosoroupioduhandiolodi somboldau. Sopikobongungnopoyolo soirakopirubamiagaldo tuodtumalib,tuodnogi toliban.

82.

tumuludnopo i.Musagusa kondiunga korutumon manudtanud mulongdoid linungung nombonopo. ii.Kiwaakasari korualanidsuang pilumaagan.

83.

tuodotumalib, Aukopisuautu tuodnogio sopikobongung toliban

64

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

GLOSARI

Boros abagos adjektif adverb aladui ayatlumpatiu

Rati aparu borosula

Malayu rajin katasifat adverb(kata penerangan) bujur ayatsongsang

baanan babut bandu

uladotontolu ulaayatdii posomputulmantad ulaayatkoubasanan tinimungandosapi toikokarabau ginumuaanu miampailimotunturu kakamotgunoon monukudotonomon kawosakot badaso bontukboros mintootoisonoponga borosdiau nosugkuanomaiso pongohulitan. Owonsoioboros mantadisotoiko lobiputulboros bontukboros nosugkunoponga borosinowonsoi mantadisoboros guasomosugkuan doborosponugku boroskotigagan nopongaborosi gunoonsoirakotigog, otogod borosmaandiaiso objek borosmaandikiwaa objek 65

kawanan segenggam Unityangdigunakan untukmengukurberas ataubenih sejenisrumput pukul bentukkatatunggal

bidau bobogo bontukboros mintootoiso

bontukboros nosugku

bentukkataimbuhan

boroskotigagan

kataseru

borosmaanokon transitif borosmaantransitif

katakerjataktransitif katakerjatransitif

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Boros borospomogirot

Rati borospomogirot nopongaboros kaanumanahak kapanatalanratido borosula borospongilagnopo ngaborosdioguno soiradoau monongkoilo borospongintaban nopongaboros papatarangdo ginumuiokitoid frasangaran borospongudionopo ngaborosioguno soiramongudiotoi komomonsoiayat pongudioikiwaa ayatpongudio borosponokodung nopongagunoondo monokodungboros maan,borosula,om frasapopiromut ngaranmooido popokitodopisuayan timpuom topurimanan borosponuduknopo ngaborosponuduk kinoyononiokitoid ayat borosponuhuan nopongaborosi ogunasoirado monuhu,mokianutoi komogodu borospopionitnopo ngaigunoon popionitdotoiko lobiboros,frasaom ayat 66

Malayu katapenguat

borospongilag

katanafi

borospongintaban

katapembilang

borospongudio

katatanya

borosponokodung

katabantu

borosponuduk

katapenunjuk

borosponuhuan

kataperintah

borospopionit

katapenghubung

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Boros borospopiromut ngaran

Rati borospopiromut ngarannoponga borosigunoon popiromutfrasa ngaranmiampai borossuai borospopoimagon nopongaboros kaanumanahak kapanatalanboogian pointantuidayat borospopotopot nopongaborosi popoimagon katapatanisoiso katarangan borosdipatambaon idguluomiddohuri montokborosguas borostoguangon nopongaborosaiso ratingakiwaa toguangon.Okito borosngawiditiid frasa,klausaom ayatmiampai toguangondi pointantuidsintaksis sabaagidopopionit, pongudio, ponokodungom suusuaipo borosdipapatarang dokoulaalaho borosngawidi manahakkorotiando kowoowoyoon montokpatarangdo borosngaran

Malayu katasendinama

borospopoimagon

katapenegas

borospopotopot

katapembenar

borosposugkuon

imbuhan

borostoguangon

katatugas

borosula borosulapoingkuro

kataadjektif kataadjektifbagaimana

67

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Boros buragang diftong

Rati aragangdolaang tunikolombus mantadkalandayan dodilaidisoiso wokolkumaawokol suai.poomitanan:ai =pakai,oi=ongoi,ui =tunui tunidoborosikiwaa popisuayanrati tikam poyanandokubis tapi padsakayan gagayatondo kalabauoguno mangakatdoporing putul ponudukarah poingwanansoira tumimbabatokoudo kosilahon kohioon kawodoluping kolinuudantuniwokol kakamot ponginsasamod tangaanak popoundaliumiampai momogunokakamot tanaru gonit katanud ponudukarah pononggibangsoira tumimbabatokoudo kosilahon

Malayu merahjambu diftong

fonem

galam garansang gonob guyud

bunyibahasayang mempunyaifitur perbezaanmakna tikar sejenisraga kainsarung tandu

hatadan kabaatan

potong selatan

kagangahan kakanan kalandayan kambawa

kebisingan tajau harmonivokal mainan

kiriu

kuis

kodumaat kogompit koibutan

kilat,halilintar terlibat utara

68

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Boros kopihuyudan kopitoningan

Rati kopitonudan kopiindarasan

Malayu keselarasan sebabuntuk berhampiran/ kehampiran berturutan

kopogitootonudan kosilahon kotindapou kotonobon

kopogisuusuhutan ponudukarahid koulayondotadau kaampayat ponudukarahdi miumbangando koulayaontadau

hadir utara

koulaalaho kouyuuyuo laminpongusapan langod ligok linayun

kowoowoyoon koongoongoyo walaipongusapan putuldoporingtoiko kayu sontolonwaig poyananwaig mantadporing momuruantoiko lalansanonidiso koisaan,kotinanan toikoupisan. lopidosigup mamaramai kabagalwonsoyon tulukakamot

ciriciri keadaan/situasi hospital sepenggal setegukair bekasairdaripada batangbambulebih darisaturuas ketua/pemimpin

luguan

lumping manaandak miulu

momolintagu momorujuk

sebukutembakau merayakan ukuranmaterialyang sesuaiuntukdiukir menjadihulusebarang peralatan momitidkaraaralano menirudengancara pasansala dantujuannegatif momorujukkumaa merujuk sosongulun

69

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Boros monigowo nakalantoi nalai ninipot nokolunau nokoumolig nopujulankiniopon Rati minonigog nokolimbou rumundopotiukan songongidikibabang soiratotuong nakalana nokointirung napatainakaalun doidkinoiyonon koligaganan obutit oopi ogihilan tunitosiriba uladotusin oroso,ananam agaanginawo waranadomonggis noonsok ponjuduginumusapi toikokalabau winis piombolutan binadasmomogunoi boogiandangoldiau atarom masotoikoiyonondi tumimungngawi tulundo mogibooboros montokmaganu kootusondoisoiso ahalmomodimpotdo tududinatantu poimpuun Malayu dengantibatiba berjaya sarang kelipkelip,kunang kunang keadaanyangbersih telahmenjadipelindung matiditempatkejadian

ogontit okikit okimbiran olombou opipi opoto osinggawa osoug panon pias pilumaagan pinagung

buncit jimat disentuh parau(bass) leper sedap sikapterbuka ungu kawanan ceraian beramahmesra dipukulmenggunakan belakangparang mesyuarat

pitimbungakan

poinsandad

semulajadi

70

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL Boros posugkuonguludo borosngaran Rati borosngarannopoi owonsoimantad posugkuongulunga don,ki borosmaannopoi owonsoimantad posugkuongulunga konoko,no mokiikumdoid pisaapan Malayu imbuhanawalankata nama

posugkuonguludo borosmaan

imbuhanawalankata kerja

pokirompingas

posugkuon pangansip puobuk

purintod

rasuk rata rogon rulang

rungka sangal sibor somboroyungan sopikobongung

sorondong

borosposugkuonid guluomiddohuri isoisoboros talidopoporoliutapui idmorilangdo karansapung pasonid kopitongkiadan (pasonkotohuri) sia,garung, bangkad,basaan tinantulundo napatai/akatolidkulit sunduantaraat, moinat pongintabantonsi nangko,pulutan, timadang,kamansi otiil tial,toron winatang,badas, timbun sontulai miagaldo sopikadada, sopikodoit ponjuduginumu montokrapo(sopuk, babadil,bakakuk, rantaka

bertindakmenentang dalampertarungan yangmenjanjikan kekalahansendiri Apitan

sumbu

pesananterakhir, wasiat baju mayat/penyakitkulit iblis pangsa

pengacau cekal permatang setandan salingmendiamkandiri

sepucukuntuk senapang

71

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

Boros susupuan

Rati pamansayan kakamotmantad bosi,luyang,gundol omsuusuaipo poyanandoparai koulahodiokitodoid pomurasan poguungando wogok toligapatmisukat

Malayu bengkelkimpalan

tangkob tinimbabaan tinsod tolitang

kepuk sifatyangbolehdilihat padaairmuka kandangkhinzir strukturempatsegi yangdibinauntuk menghalangbenda yangdisimpanagar tidakbertabur genggam anaksemaianpadi ukur gema dasarwakid cairantumbuhan (biasanyamerujuk kepadanilaiperubatan tradisional)

tonggom totok tuku tulinggou tuou wonod

sagkom taborditonomonid lagob tipong ginulidotuni tapod waig/tinurumantad wakautoiko suumusuni (koubasandoosiliu tusap)

72

PURALAN BOROS BOROS KADAZANDUSUN ID SIKUL

BIBLIOGRAFI
AbdullahHassan.(1993).BahasaMelayuSTPM.KualaLumpur:FajarBakti. AsmahHj.Omar.(1993).KaedahPengajaranBahasa.KualaLumpur:DBP. CheIbrahimHj.Salleh.(2000).ModulTatabahasaMelayuUPM.Serdang:UPM. FaridM.Onn.(1980).AspectsOfMalayPhonologyandMorfology:AGenerative Approach.Bangi:UKM. FrancesStanisAngap.(1992).StrukturAyatDalamMisaMelayuTesisSarjanaMuda. UM. Hymann,L.M.(1975).Phonology:TheoryandAnalysis.NewYork:Holt,Rinehartand Winston. KadazandusunMalayEnglishDictionary.(1995).Penampang:KDCA. KoleksiKosaKataBahasaKadazandusunHasilPerbincanganJurulatihUtamaBahasa Kadazandusun.KudatGolfandMarinaResortpada25hingga30Mei2003. KomoiborosDusunKadazan.(1994).MBDK:PercetakanCS. NikSafiahKarim,FaridM.Osman,HashimHj.Musa,AbdulHamidMahmood.(2002). TatabahasaDewanEdisiBaharu.KualaLumpur:DBP. NikSafiahKarim.(1988). LinguistikTransformasiGeneratif:SuatuPenerapanPada BahasaMelayu.KualaLumpur:DBP. ______________(1987).TatabahasaDewanJilid1:Ayat.KualaLumpur.DBP. RaminahHj.SabrandanRahimSyam.(1987).KajianBahasa.KualaLumpur:Fajar Bakti RitaLasimbang.Fonetik,FonologidanMorfologidisampaikansemasakursus pemantapanTatabahasadiBerjayaPalaceHotel,KotaKinabalupada 1hingga3Oktober2001. RosyTalin.(1990).PertuturanRungus:SatuBahasaYangTersendiriatauDialek kepadaBahasaKadazandusun?UKM. Schane,S.A.(1992).FonologiGeneratif.KualaLumpur:DBP. VeronicaPetrusAtin.(1996).PerspectivesOnSameBasicSentenceStructureOfKD (CentralDusun)ThesisDegree.UKM. KoleksiTukadanKadazandusunhasiltemuramahdenganOduKombionBangkut, Kg.PurakOgis,KotaBelud.

73