Anda di halaman 1dari 31

FALKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI / TAHUN 2011

KOD / TAJUK KURSUS


HBML3203 TATABAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

NO MATRIKULASI

: 690824105392002

NO KAD PENGENALAN : 690824105392 NO TELEFON E-MEL : 014-2693079 : ruzie_sktm2@yahoo.com.my

PUSAT PEMBELAJARAN INSTITUT PERGURUAN TEKNIK, CHERAS KUALA LUMPUR

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmatNya, dapat saya menyiapkan tugasan Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu bagi semester kali ini. Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran. Setinggi tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya , Encik Awang bin Ismail atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua yang dapat membalas jasa baik tuan. Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah menyumbang ilmu yang tidak ternilai harganya sepanjang semester ini. Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya di dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya ada hikmah disebaliknya.

2|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Isi Kandungan
Penghargaan 1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 Pengenalan Konsep Pengajaran Tatabahasa 1.2.1 Konsep Pengajaran Tatabahasa Wacana dalam Penulisan Sekolah Menengah

1.3 1.4

Konsep Kemahiran Menulis Pengajaran Tatabahasa dalam Kemahiran Menulis

2.0

KONSEP PENULISAN, PENDAHULUAN, ISI DAN PENUTUP. 2.1 Menulis Pendahuluan. 2.1.1 2.2 Perkara penting dalam pendahuluan

Menulis Bahagian Isi 2.2.1 Menulis perenggan isi.

2.3

Menulis Bahagian Penutup. 2.3.1 Aspek penting dalam penutup 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Aspek penting bahagian penutup karangan jenis fakta Aspek penting bahagian penutup karangan jenis cerita Penutup karangan cerita berdasarkan peribahasa

3|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

3.0

KAEDAH DAN PROSES PENULISAN 3.1 Pendekatan Proses 3.1.1 Proses Penulisan Pendahuluan 3.1.1.1 Contoh Pendahuluan : karangan jenis perbincangan 3.1.1.2 Contoh pendahuluan : karangan jenis pendapat 3.1.2 Proses Penulisan Isi 3.1.2.1 Contoh isi karangan jenis deskriptif 3.1.2.2 Contoh mencari dan mengembangkan isi menggunakan AMBA 3.1.3 Kaedah dan proses menulis bahagian penutup 3.1.3.1 3.1.3.2 3.2 Contoh I perenggan kesimpulan/ penutup Contoh II perenggan kesimpulan/ penutup

Kaedah Peta Minda 3.2.1 Proses dan langkah-langkah kaedah Peta Minda

3.3

Kaedah Model 5W+1H dan Model Wawasan / Teknik Penyoalan 3.3.1 Penulisan Bahagian Penutup

4.0

KESIMPULAN DAN PENUTUP

BIBLIOGRAFI

4|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan

Penulisan ialah satu proses yang melibatkan penyusunan dan pembentangan idea-idea oleh penulis tentang sesuatu isu untuk dipersembahkan kepada pembaca. Setiap idea yang disampaikan itu hendaklah jelas maksudnya iaitu berkemampuan menyalurkan idea kepada pembaca, menerusi penggunaan bahasa yang tepat dan berkeupayaan menggunakan teknik penulisan yang sesuai. Penulisan bermaksud satu proses penghasilan wacana bertulis dengan ketepatan dan formaliti yang berbeza-beza berdasarkan tujuan dan keperluan penulisan.(Smith, 1969) Tujuan penulisan adalah untuk menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang

menggunakan bahasa yang gramatis dan laras yang tepat , serta memperlihatkan pertautan idea dan wacana yang kemas dengan pemikiran yang kritis dan analitis. Pelbagai definisi penulisan telah diutarakan oleh pakar penulisan dan bahasa antaranya melihat penulisan sebagai satu cara melahirkan bahasa manusia melalui simbol-simbol yang dapat dilihat (Barnow 1989). Penulisan memerlukan kemahiran memahami apa dan bagaimana komunikasi berlaku di kalangan ahli masyarakat. Penulis menulis untuk komuniti dengan menggunakan peraturan penulisan khas. Pengajaran dan pembelajaran penulisan di sekolah pula memperlihatkan kecenderungan kebudayaan masyarakat dominan. Di Malaysia, penulisan merupakan satu aspek pengajaran yang diberi penekanan dalam kurikulum sekolah, terutamanya bagi tujuan menduduki peperiksaan umum seperti Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pengajaran penulisan naratif di sekolah bertujuan meningkatkan kemahiran menulis serta mengasuh pelajar tentang amalan kebudayaan, norma serta nilai-nilai yang dihargai dalam budaya dan bahasa. Penulisan juga mengukuhkan kemahiran berfikir pada peringkat yang tinggi seperti menganalisis, mengaplikasi dan menilai maklumat. Ia juga satu kaedah untuk pelajar berkomunikasi, mengorganisasikan fikiran dan maklumat, menyampaikan ide dan perasaan dan memperlihatkan kefahaman tentang sesuatu mata pelajaran.

5|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

1.2

Konsep Pengajaran Tatabahasa

Menurut Abd. Aziz Abd Talib (2000:236) pengajaran tatabahasa membolehkan murid-murid berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik. Pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi ini membantu murid menghasilkan ayat yang gramatis dan berkomunikasi dengan berkesan. Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM 2001, aspek tatabahasa sangat ditekankan dan dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks bagi menghasilkan ketepatan berbahasa. Ini bagi membolehkan murid-murid mengikuti pengajaran tatabahasa secara berkesan dan memudahkan pemahaman mereka. Pengajaran tatabahasa juga hendaklah diajar dengan tidak memisah-misahkan aspek-aspek tatabahasa yang hendak diajar dengan kemahiran bahasa yang lain.

Pengajaran tatabahasa yang terancang juga dapat membantu murid-murid memahami unsurunsur tatabahasa, fungsinya dan makna tatabahasa (Arbak Othman 1985:19). Oleh sebab itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM 2001 mencadangkan bahawa tatabahasa hendaklah digabungjalinkan dengan kemahiran-kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis.Tujuan utama penggabungjalinan ini adalah untuk memastikan pengajaran tatabahasa sahaja. Hal ini kerana, dengan strategi ini, murid akan belajar dan menguasai tatabahasa sambil melakukan aktiviti-aktiviti yang bermakna dalam kemahiran yang ditetapkn (Awang Sariyan, 2004:194).

1.2.1

Konsep Pengajaran Tatabahasa Wacana dalam Penulisan Sekolah Menengah

Konsep pengajaran bagi pelajar sekolah menengah (Kamarudin Hj. Husin, 2002: 280281) mempunyai beberapa tujuan iaitu: i. Membolehkan pelajar Bercerita; dan Berhujah atau bersyarah tentang sesuatu kejadian, cerita atau tajuk bagi perbincangan.

6|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

ii.

Membolehkan pelajar menulis Pengalaman sendiri; Cerita; Penerangan atau laporan dan hal-hal persekitaran sendiri; Pengalaman, pendapat, fikiran dan hujah-hujah tentang beberapa perkarayang sesuai; dan Surat kiriman formal dan tidak formal.

1.3 Konsep Kemahiran Menulis Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang penting dan perlu dikuasai oleh pelajar. Kepentingan menguasai kemahiran ini telah pun dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001). Melalui aktiviti menulis,pelajar akan dapat merakam atau menghasilkan bahan yang berbentuk idea, pengalaman, perasaan, dan maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung dengan orang lain atau diri sendiri (Kamarudin Hj.Husin dan Siti Hajar Hj.Abd.Aziz, 1997). Penekanan terhadap aspek kemahiran penulisan seperti yang diterap dalam KBSM bermula pada tahun 1988 bagaimanapun tidak menjamin pelajar benar-benar menguasai aspek penulisan bahasa Melayu. Penguasaan penulisan sebenarnya juga dipengaruhi oleh cara mereka berfikir (Mohd.Nashuha Jamidin, 1995). Oleh yang demikian , penguasaan penulisan yang kurang memuaskan dalam kalangan pelajar perlu ditangani segera demi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan warganegara yang berkualiti demi memenuhi aspirasi negara menjelang tahun 2020 Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan hurufhuruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap.Hal ini meliputi beberapa aspek, iaitu; i. ii. iii. iv. menggunakan pelbagai jenis ayat mencatat dan menyusun maklumat menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton dan dibaca.

7|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan

murid menulis perkataan dan ayat, dan

mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan, pemerengganan dan menulis kesimpulan. Penulisan karangan peringkat sekolah menengah iaitu berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), merupakan kerja dan proses yang melibatkan aktiviti berikut : i. ii. iii. iv. v. Perancangan menulis karangan Pemilihan tajuk Penulisan draf (rangka) Penentuan panjang karangan dan kedalaman idea yang dihujahkan Pernyataan maklumat dan idea dalam urutan logic atau pemujukan, menggunakan beberapa perenggan yang sesuai. vi. Penggunaan kompenen format dan kompenen bahasa yang sesuai dengan tujuan dan khalayak. vii. Penggunaan pelbagai gaya penulisan bagi tujuan yang beerlainan, misalnya teknik pemujukan, hujahan sokongan, kosa kata teknik/saaaaintifik viii. Penyemakan (penyuntingan/pembacaan pruf) karangan bagi ketepatan makna dan aspek kebahasaan. .

8|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

1.4

Pengajaran Tatabahasa dalam Kemahiran Menulis

Aspek pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di bilik darjah perlu mendapat perhatian yang sewajarnya oleh para pendidik dan ahli bahasa. Pengajaran karangan sepatutnya dipelbagaikan dan tidak hanya menggunakan kaedah biasa, iaitu guru memberikan soalan, diikuti oleh perbincangan isi penting dan murid dikehendaki menulis karangan. Pengajaran tatabahasa ayat berdasarkan Teori Transformasi Generatif yang menekankan penggunaan rumus tatabahasa yang betul pula didapati menjadi agenda utama oleh para guru Bahasa Melayu. Guru sering menekankan aspek betul atau salah sesuatu penggunaan kata, frasa, atau ayat dalam karangan dan jarang sekali menekankan aspek wacana dalam pengajaran mereka. Walaupun terdapat saranan daripada beberapa pengkaji terdahulu seperti Khathijah Abdul Hamid (2001), Wong Khek Seng (1993) dan Sanat Md. Nasir (2002) agar tautan diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah, namun sehingga kini, isi kandungan tatabahasa dalam sukatan pelajaran sedia ada hanya menyentuh aspek morfologi (kata) dan sintaksis (ayat) sahaja, sedangkan matlamat pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk menyediakan murid bagi menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi yang memerlukan pengetahuan tentang wacana. Menurut Khathijah Abdul Hamid (2001) dan Azhar M. Simin (1988), pengajaran tatabahasa ayat sekadar mengajar murid tentang imbuhan (morfologi) dan sintaksis yang terbatas kepada satu ayat sahaja secara gabung jalinan atau secara konteks seperti tatabahasa yang diajarkan secara bergabung dengan kemahiran membaca, iaitu dalam bacaan dan pemahaman, ataupun dengan pengajaran tatabahasa tersendiri tentang rumus tatabahasa dalam sesuatu ayat. Pengajaran seperti ini terbatas kepada satu ayat tanpa melihat perkaitan dan kesepaduan dari segi kebahasaan dalam teks karangan, pelbagai bentuk retorik yang memungkinkan penggunaan pelbagai sarana kohesi dan koheren. Menurut Beaugrande dan Dressler (1994), dari segi kemahiran menulis, tatabahasa ayat hanya menekankan setakat permukaan seperti tanda bacaan, subject-verb agreement, dan susunan ayat.

9|Sem.Januari 2011/IPT

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

2.0

KONSEP PENULISAN, PENDAHULUAN, ISI DAN PENUTUP. 2.1 Menulis Pendahuluan.

Perenggan pendahuluan memperkenalkan tajuk karangan kepada pembaca. Maknanya, dalam perenggan ini belum terdapat sebarang isi, tetapi menyatakan hal yang berkait rapat dengannya. Pendahuluan boleh dibina dengan tiga hingga lima ayat. Karangan bermula dengan ayat pengenalan. Satu ayat pengenalan dikira sudah memadai. Ayat ini akan membawa pembaca untuk memahami tajuk dan isi secara umum. Ini diikuti oleh dua atau tiga ayat huraian, yang merupakan ayat yang menyokong atau menghuraikan kenyataan dalam ayat pengenalan. Perenggan ini diakhiri oleh satu ayat fokus, yang membawa pembaca secara tegas kepada tujuan atau arah karangan, iaitu persoalan yang hendak dibincangkan dalam bahagian isi nanti. Pendahuluan merupakan keterangan ringkas tentang perkara yang akan diketengahkan dalam karangan. Pendahuluan yang baik, lancar dan berkesan akan memberikan gambaran isi karangan yang mantap dan menarik. Pendahuluan yang baik dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perbincangan dalam bahagian isi. Teliti perkara-perkara berikut yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan. 2.1.1 Perkara penting dalam pendahuluan

Ringkasnya perenggan pendahuluan mengandungi ayat-ayat yang disusun seperti berikut : Kehendak soalan yang dikemukakan. Isu atau perkara yang berkaitan dengan soalan Keterangan isu atau perkara yang berkaitan dengan kehendak soalan Hala tuju soalan (sebab / langkah / kesan)

10 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Terdapat beberapa jenis pendahuluan yang biasanya digunakan dalam penulisan karangan, antaranya: (i) pendahuluan jenis definisi (ii) pendahuluan jenis pendapat (iii) pendahuluan jenis suasana

(iv) pendahuluan jenis persoalan (v) pendahuluan jenis peribahasa

PENDAHULUAN JENIS DEFINISI memberikan takrif makna definisi Contoh : Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Jenayah bukan sahaja membabitkan orang dewasa malahan golongan remaja juga. Menurut kajian polis, jumlah kes jenayah telah bertambah daripada 40 021 kes pada tahun 1997 kepada 43 210 kes pada tahun 1998 Di samping itu, kesalahan yang dilakukan juga semakin serius dari semasa ke semasa.

PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT menyatakan pendapat seseorang tokoh Contoh : Menurut Mantan Perdana Menteri, Y.A.Bhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad, pencemaran alam sekitar berpunca daripada kegiatan pembangunan. Walau bagaimanapun pembangunan tidak boleh dihentikan sama sekali. Apa yang perlu adalah dengan mengurangkan pencemaran tetapi pada masa yang sama meneruskan pembangunan.

PENDAHULUAN JENIS SUASANA menggambarkan sesuatu melalui suasana yang sesuai. Contoh : Bas yang berhawa dingin terus berlalu menyusur jalan yang bengkang-bengkok dengan perlahan sekali. Rasa mual dan mengantuk hilang apabila kami dihiburkan oleh abang-abang yang
11 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

memandu kami . sepanjang perjalanan ke puncak Bukit Fraser , sepasang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang akan kami lalui nanti.

PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN mengemukakan beberapa ayat tanya yang berkaitan dengan tajuk Contoh: Setiap orang memerlukan kecemerlangan untuk menjamin kejayaan bagi diri mereka. Apakah yang dikatakan kecemerlangan ? Apakah dengan kecemerlangan boleh membuatkan seseorang itu berjaya ? Apakah dengan berdiam diri sahaja tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh mencapai kecemerlangan ? Soalnya , apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan ?

PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA memasukkan satu atau lebih peribahasa Melayu yang sesuai. Contoh: Peribahasa Melayu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dan seperti aur dengan tebing amat sesuai ke arah mewujudkan masyarakat penyayang yang anggota-anggotanya mengamalkan sifat-sifat yang mengambarkan wujudnya hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti.

2.2

Menulis Bahagian Isi

Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perengganperenggan. Isi yang utama didahulukan. Sebaik-baiknya satu isi, satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semestinya sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk.
12 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak, kita hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalahmakalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, mendengar sesuatu, menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis. 2.2.1 Menulis perenggan isi.

Perenggan isi terdiri daripada : A1: Isi utama A2: Huraian tentang isi utama A3: Huraian tentang isi utama A4: Bukti/contoh/ data/ statistik A5: Rumusan/ pendapat/ cadangan.

Contoh isi karangan Tajuk: Isu Buruh Asing Skop : kebaikan dan keburukan Isi : Kebaikan- dapat menampung kekurangan tenaga kerja. (A1) Pekerja-pekerja asing di negara ini dapat menampung kekurangan tenaga kerja

yang diperlukan, terutamanya dalam sektor pembinaan, perladangan, dan pembuatan. (A2) Sekiranya kita menyekat kehadiran tenaga kerja asing maka pertumbuhan

ekonomi negara ini akan terbantut, (A3) Hal ini demikian kerana keadaan pembangunan di negara kita yang pesat dan

menggalakkan menyebabkan banyak tenaga asing diperlukan sebagai operator pengeluaran, penoreh getah, pemungut kelapa sawit, pemetik daun teh, buruh binaan, jurujual, dan sebagainya.

13 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

(A4)

Menurut Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat, sektor pembinaan memerlukan

800,000 pekerja baru dan sektor pembuatan memerlukan 250,000 pekerja tambahan. (A5) Oleh itu, keperluan guna tenaga tersebut sudah tentu tidak dapat ditampung oleh

rakyat tempatan, dan dengan itu tenaga kerja asing perlu diambil agar pembangunan negara dapat berjalan lancar. 2.3 Menulis Bahagian Penutup

Sesetengah pelajar mengabaikan komponen penutup dalam sesebuah karangan kerana andaian bahawa bahagian ini kurang penting. Tanpa penutup sesebuah karangan akan dianggap tergantung. Penutup merupakan penegasan kepada isi yang telah dihuraikan dalam bahagian pengembangan isi. Sama ada sesebuah karangan itu merupakan jenis fakta ataupun jenis cerita seharusnya disudahi dengan penutup yang tepat dan jelas dengan huraian yang ditulis sebelum itu. . 2.3.1 Aspek penting dalam penutup

1. Pelajar perlu mengemukakan rumusan pendapat, pandangan ataupun saranan tentang keseluruhan isi karangan yang telah dibincangkan. Teliti perkara-perkara yang perlu ada dalam perenggan penutup seperti di bawah.

2. Mulakan ayat dalam bahagian kesimpulan dengan menggunakan frasa seperti berikut :

Ayat / Frasa memulakan penutup. Kesimpulannya Sebagai kesimpulan, dapatlah dikatakan bahawa . Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, jelaslah bahawa .. Ringkasnya, jelaslah bahawa . Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahawa. Natijahnya, jelaslah bahawa

14 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

3. Penutup dalam penulisan karangan yang berformat perlu disudahi dengan penutup mengikut format yang telah ditentukan dalam karangan berkenaan. Ayat / Frasa memulakan penutup berformat Sekian, terima kasih. Saya sudahi syarahan saya dengan serangkap pantun, Kalau ada sumur diladang, Boleh saya menumpang mandi, Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita berjumpa lagi.

4. Penutup dalam karangan jenis cerita ialah kesudahan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bahagian isi cerita. Pastikan penutup dalam karangan jenis cerita sejajar dengan kehendak soalan. Umpamanya, jika soalan berkehendakkan menceritakan cara memulihkan rakan yang pengsan , pastikan pada penghujung cerita rakan yang dipulihkan itu sedar daripada pengsan. Jangan biarkan penghujung cerita tergantung. 5. Pastikan perenggan penutup ditulis dalam satu perenggan sahaja.

2.3.2

Aspek penting bahagian penutup karangan jenis fakta

Penutup dalam karangan jenis fakta merupakan rumusan menyeluruh yang dapat disimpulkan dalam satu perenggan ringkas, tepat dan padat. Ringkasnya perenggan penutup karangan jenis cerita biasanya mengandungi perkara-perkara berikut : Nombor ayat Ayat 1 Kandungan ayat Rumusan ataupun kesimpulan menyeluruh tentang

perbincangan isi. Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Menyatakan cadangan atau saranan yang sesuai Menyatakan harapan tentang isu yang dibincangkan Menyatakan pendirian tentang pokok persoalan yang dikemukakan

15 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Contoh-contoh penutup karangan jenis fakta Soalan : Gejala lepak dalam kalangan remaja berpunca daripada kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Berikan pendapat anda.

(A1) Ringkasnya kekurangan pengawasan dan sikap tidak prihatin ibu bapa terhadap aktiviti dan perlakuan anak-anak mereka menjadi penyebab gejala ini kian merebak.

(A2) Dengan demikian, ibu bapa perlu sentiasa mengambil berat dan mengawasi setiap pergerakan anak-anak mereka yang mencurigakan.

(A3) Sekiranya semua ibu bapa mengambil pendekatan sedemikian, gejala ini akan dapat diatasi dengan mudah.

(A4) Jelaslah, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam menangani kegiatan tidak berfaedah anak-anak dan tidak boleh hanya mengharapkan pihak lain sahaja.

2.3.3

Aspek penting bahagian penutup karangan jenis cerita

Perenggan penutup dalam karangan jenis cerita merupakan peleraian kepada cerita yang disampaikan. Bahagian penutup tidak mengandungi isi, sebaliknya merupakan kesudahan cerita. Jangan meleret kepada perkara-perkara lain yang dapat menjejaskan kesudahan cerita. Jangan timbulkan unsur suspens: Ingat! Anda bukan menulis skrip drama atau filem yang kadang kala mengandungi unsur suspens dalam peleraian cerita dengan harapan penonton berfikir sendiri. Terus sahaja kepada kesudahan cerita.

Ringkasnya perenggan penutup karangan jenis cerita biasanya mengandungi perkara-perkara berikut :
Nombor ayat Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Kandungan ayat Peleraian cerita ataupun kesudahan cerita Pengajaran daripada cerita ataupun pengalaman yang dilalui Huraian ringkas pengalaman yang diperoleh Harapan daripada cerita yang ditulis

16 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Perkara dalam penutup yang dicadangkan di atas tidak semestinya disusun mengikut urutan, boleh juga didahulukan mana-mana perkara yang difikirkan sesuai.

Contoh-contoh penutup karangan jenis cerita Soalan : Anda dan keluarga anda telah terlibat dalam pemindahan mangsa banjir dalam kejadian banjir besar yang melanda kampung anda. Ceritakan pengalaman anda semasa berada di pusat pemindahan banjir selama beberaqpa hari.

Perenggan lengkap : Setelah berada di pusat pemindahan banjir itu selama beberapa hari, akhirnya hujan pun teduh dan banjir pun mula surut Kami pulang ke rumah masing-masing dan berdepan dengan kerja-kerja membersihkan segala kekotoran yang ditinggalkan akibat banjir. Selama berada di pusat pemindahan banjir itu, kami beroleh pengalaman yang amat berharga. Kami berharap agar kami tidak akan terlibat lagi dalam kejadian seumpama ini pada masa depan.

2.3.4

Penutup karangan cerita berdasarkan peribahasa

Penutup dalam karangan cerita berdasarkan peribahasa agak berbeza dengan karangan jenis cerita berdasarkan pengalaman ataupun gambaran peristiwa. Penutup dalam karangan bentuk ini memerlukan pelajar membuat peleraian cerita dan menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita yang disampaikan. Hal ini demikian kerana karangan cerita berdasarkan peribahasa merupakan karangan yang dapat memberikan pengajaran kepada pembaca.

Nombor ayat Kandungan ayat Ayat 1 Ayat 2 Peleraian cerita Ulasan peleraian / kesudahan cerita Ayat 3 Pengajaran yang diperoleh daripada kisah yang berlaku Ayat 4 Penegasan dan kaitan cerita

17 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

dengan peribahasa

Perkara dalam penutup yang dicadangkan di atas tidak semestinya disusun mengikut urutan, boleh juga didahulukan mana-mana perkara yang difikirkan sesuai.

Contoh-contoh penutup karangan jenis cerita peribahasa Soalan : Salah satu peribahasa Melayu yang selalu disebut ialah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa tersebut.

Perenggan lengkap : Semenjak hari itu, Razak tidak berani lagi melawan cakap ibunya. Dia berasa begitu insaf dengan peristiwa yang berlaku kepada rakannya yang mati lemas di lombong lama itu akibat tidak mendengar nasihat ibunya. Razak amat menyesal kerana tidak mendengar nasihat ibunya yang menegahnya daripada menghampiri lombong lama itu. Namun segala-galanya telah berlaku, tragedi yang berlaku kepada rakannya itu bertepatan dengan peribahasa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

Terdapat pelbagai jenis perenggan penutup fakta, anataranya adalah penutup kesimpulan isi, cadangan dan harapan.Perenggan penutup jenis kesimpulan isi juga dikenali sebagai perenggan penutup rumusan. Perenggan penutup jenis ini menunjukkan pelajar membuat suatu kesimpulan atau rumusan berhubung dengan fakta atau pandangan yang telah dibincangkan. Perenggan penutup jenis kesimpulan ini ditandai dengan ayat-ayat yang menunjukkan suatu kesimpulan atau rumusan.

Perenggan penutup jenis cadangan memerlukan pelajar mengemukakan cadangan-cadangan berhubung dengan topik perbincangan karangan. Oleh itu, perenggan penutup jenis cadangan akan ditandai dengan pelbagai cadangan daripada pelajar. Jumlah cadangan yang boleh diberikan oleh pelajar tidaklah terhad kepada satu atau dua cadangan. Sebaliknya, pelajar boleh memberikan beberapa cadangan tetapi jumlah cadangan yang diberikan perlu sesuai dan tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak.

18 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Malah cadangan yang diberikan itu juga mesti ditautkan antara satu sama lain agar cadangan yang dikemukakan dalam perenggan penutup itu kelihatan sebagai suatu cadangan yang komprehensif. Cadangan yang diberikan dalam perenggan penutup juga tidak bertindih-tindih dengan idea atau isi sebagaimana yang telah dibincangkan dalam perenggan idea atau isi.Perenggan penutup jenis harapan membolehkan pelajar mengemukakan harapan masingmasing berhubung dengan topik perbincangan karangan. Jumlah harapan yang hendak dikemukaka dalam perenggan penutup jenis ini hendaklah tidak terlalu sedikit.

3.0

KAEDAH DAN PROSES PENULISAN 3.1 Pendekatan Proses

Pendekatan proses merupakan proses dalam penghasilan sesebuah karangan, bukan kepada hasil penulisan tersebut. Dalam pendekatan ini penulisan akan dimulai dengan proses menulis draf, menyemak dan membincangkannya. Dalam pendekatan ini juga, penulisan akan dilihat dari aspek format yang betul, struktur penulisan yang sesuai, dan penggunaan tatabahasa yang tepat, sebagai suatu penulisan yang baik. Sehubungan dengan itu, pendekatan ini memerlukan penulis yang menguasai kemahiran bahasa yang baik, di samping mempunyai pengetahuan tentang format atau model penulisan yang baik. Berasaskan andaian bahawa sesuatu penulisan yang baik bermula daripada proses bagaimana ia dihasilkan. Menekankan ketepatan bahasa dan format tulisan dengan menulis draf terlebih dahulu. Draf akan disemak, dikritik dan ditulis semula. Semakan adalah secara berterusan sekiranya masih ada kesilapan dalam penulisan. Memakan masa yang panjang untuk menyiapkan penulisan. Member peluang kepada pelajar mempelajari setiapaspek penulisan. Prinsip-prinsip penulisan :

i.

Penulisan ialah proses pemikiran terpilih yang membolehkan penulis mengolah dan menyusun idea.

19 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

ii. iii.

Proses penulisan disusun secara hierarki, bermula dengan penulisan semula. Penulisan ialah proses yang berpandukan sesuatu matlamat.

3.1.1 Proses Penulisan Pendahuluan Pendahuluan boleh dibina dengan tiga hingga lima ayat. Sebaik-baiknya mengandungi empat hingga tujuh ayat, dan satu ayat tidak lebih 15 perkataan. Panjang perenggan berpatutan. Karangan bermula dengan ayat pengenalan memadai dengan menulis dalam satu perenggan.

Ayat ini akan membawa pembaca untuk memahami tajuk dan isi secara umum. Ini diikuti oleh dua atau tiga ayat huraian yang merupakan ayat yang menyokong atau menghuraikan kenyataan dalam ayat pengenalan. Perenggan ini diakhiri oleh satu ayat fokus yang membawa pembaca untuk mengetahui tujuan atau persoalan yang hendak dibincangkan dalam bahagian isi nanti. Terdapat 10 jenis pendahuluan karangan. Antara yang biasa digunakan; berbentuk takrif, gambaran, latar belakang, sejarah fakta, dan persoalan. Untuk memastikan kehendak pertama dipenuhi, pelajar mesti mentakrif soalan dengan tepat dengan menggunakan strategi tertentu. Strategi dicadangkan ialah T, K, F, iaitu Tema (T), Kata Kunci Soalan (K), dan Format (F). 3.1.1.1 Contoh Pendahuluan : karangan jenis perbincangan Bermula dengan takrifan tajuk yang dipilih. Pendahuluan ini sesuai untuk karangan jenis huraian atau perbahasan. Tajuk : Berjimat Cermat Skop : Langkah untuk menggalakkan masyarakat berjimat cermat. Berjimat cermat merupakan amalan membelanjakan wang secara berhemah atau manggunakan wang, makanan atau keperluan lain dengan secara tidak membazir

3.1.1.2

Contoh pendahuluan : karangan jenis pendapat

20 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Sektor pelancongan di negara kita mampu untuk meningkatkan kemajuan negara.

Pada

pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan sektor pelancongan di negara kita. Kehendak Soalan T K F Sektor pelancongan Langkah-langkah Pendapat- umum

Contoh Pengenalan Sektor pelancongan merupakan salah satu sector yang banyak menyumbang kepada kemajuan Negara kita. Melalui sektor ini, kerajaan telah memperoleh pendapatan yang tinggi. Selain itu, industry perhotelan yang berkembang maju telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Sektor ini juga telah menjadi salah satu sektor yang penting selain sektor

perindustrian dan sektor pertanian. Oleh sebab sektor ini memberikan sumbangan yang besar kepada rakyat dan negara, semua pihak mestilah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memajukan sektor ini, iaitu dengan berusaha sedaya upaya untuk menarik kahadiran pelancong ke negara kita dengan lebih banyak lagi.

3.1.2

Proses Penulisan Isi

Isi karangan perlu cukup. Di peringkat PMR dan SPM jumlah minimum tiga isi, manakala di peringkat STPM jumlah minimum lima isi. Dalam setiap perenggan , satu isi sahaja perlu ditulis dan dihuraikan. Perenggan isi mestilah mempunyai ayat judul (AJ) atau ayat topic (AT). AT perlu dihuraikan supaya isi tersebut dapat difahami dengan jelas oleh pembaca atau pemeriksa. Ayat ini dikenali sebagai Ayat huraian (AH). Ayat huraian dapat dibantu dengan kehadiran

21 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

ayat contoh (AC) iaitu ayat yang memperkukuh isi dan huraian yang dikemukakan. Ayat ini dikenali ayat bukti (AB). Selepas itu perenggan isi hendaklah ditutup dengan kemas melalui ayat penegas (AP). AP ialah ayat kesimpulan kecil dalam setiap perenggan isi. Berdasarkan huraian tentang perenggan isi, didapati isi karangan hendaklah menepati kehendak soalan (tajuk). Biasanya dua perkara dinyatakan dalam pernyataan tajuk dan skop. 3.1.2.1 Contoh isi karangan jenis deskriptif Pencapaian atlet Negara pada peringkat antarabangsa masih belum memuaskan walaupun biaya yang besar diperuntukkan dalam bidang sukan. Bincangkan beberapa langkah yang patut dilakukan untuk meningkatkan mutu sukan di negara ini? Tajuk : Mutu sukan di negara ini Skop : Beberapa langkah untuk meningkatkan mutu sukan di negara ini Isi karangan dapat dibuat dalam bentuk catatan atau peta konsep. Contoh rangka karangan berbentuk catatan : 1. Memberi ganjaran yang tinggi kepada atlet. 2. Memberi pendedahan latihan di luar Negara. 3. Menggunakan kepakaran jurulatih asing. 4. Mengembangkan sukan di peringkat sekolah.

3.1.2.2 Contoh mencari dan mengembangkan isi menggunakan AMBA Gejala samseng dalam kalangan pelajar sekolah kini menjadi perbualan hangat pelbagai pihak dan membimbangkan ibu bapa serta masyarakat Tajuk : Gejala samseng dalam kalangan pelajar. Skop : Punca gejala itu berlaku dan cara mengatasinya
22 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Anda boleh memberi dua punca dan dua langkah, atau memberi tiga punca dan dua langkah. Walau bagaimanapun , pelajar digalakkan mengemukakan jumlah isi yang seimbang bagi punca dan langkah. Isi karangan perlu dikembangkan. Setiap perenggan isi perlu mempunyai : i. ii. iii. Isi yang diikuti huraian tentang isi itu. Bukti atau contoh untuk mengukuhkan huraian Rumusan

Untuk mengembangkan isi anda boleh menggunakan kriteria AMBA: iaitu apa,mengapa bagaimana Skop : Punca berlaku gejala samseng dalam kalangan pelajar sekolah.

Isi (soalan) : Apakah punca pelajar sekolah menjadi samseng? Rangka karangan : Isi yang dicatatkan: 1. Pengaruh rakan sebaya 2. Kurang pengawasan ibu bapa 3. Pengaruh media massa 4. Desakan hidup kerana keluarga miskin Huraian empat isi di atas dengan menjawab soalan mengapa(why) dan bagaimana (how) Contoh huraian: Salah satu punca berlakunya budaya samseng dalam kalangan pelajar sekolah kerana pengaruh rakan sebaya. (mengapa?). Gejala ini dikatakan berpunca daripada pengaruh rakan sebaya kerana pada zaman ini remaja lebih mengutamakan rakan sebaya dalam kehidupan mereka. Malah, ibu bapa dan guru tidak menjadi model atau idola dalam kehidupan remaja ini. (bagaimana) rakan sebaya boleh menyebabkan budaya samseng? 3.1.3 Kaedah dan proses menulis bahagian penutup

Perenggan penutup perlu ada dalam setiap penulisan kerana ia penting, sebagai rumusan keseluruhan perbincangan. Ia berperanan untuk memberitahu pembaca, karangan tiba di

23 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

penghujung dan pendirian penulis berkaitan isu dibincangkan. Pelajar perlu menggabungkan semua isi/ idea itu ke dalam satu perenggan yang menggambarkan pendirian sendiri. Kemudian, nyatakan harapan anda, dan penegasan anda terhadap isi/tajukyang diperkatakan. Teknik menulis Kesimpulan i. ii. iii. Perenggan kesimpulan / rumusan Pandangan akhir penulis dan ada kaitan dengan isi terdahulu Ditandai dengan penanda wacana, bahawa perbincangan karangan sudah tamat. Contoh : iv. dalam Oleh itu Kesimpulannya Rumusannya ialah Daripada perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan Dengan lima isi yang dibincangkan tadi, saya merumuskan bahawa perenggan kesimpulan, cadangan, empat harapan, unsur perlu dimasukkan, iaitu :

rumusan/kesimpulan, dibincangkaN. 3.1.3.1

pendirian

tentang

persoalan

yang

Contoh I perenggan kesimpulan/ penutup

Tajuk: Kemalangan Di Jalan Raya Kesimpulannya, kemalangan di jalan raya berpunca daripada sikap pengguna jalan raya seperti cuai semasa di jalan, memandu kenderaan dalam keadaan mabuk, tidak mematuhi undangundang jalan raya, dan memandu kenderaan terlalu laju, selain masalah teknikal yang sukar dijangka. Oleh itu, saya mencadangkan supaya setiap pengguna jalan raya berhati-hati, Saya berharap

bertimbang rasa dan mematuhi undang-undang semasa di jalan raya.

penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan supaya denda dan hukuman yang berat dikenakan terhadap pesalah. Akhirnya, saya ingin menegaskan bahawa kemalangan jalanraya dapat

dikurangkan sekiranya semua pihak berusaha supaya tidak terlibat dalam kemalangan. 3.1.3.2 Contoh II perenggan kesimpulan/ penutup

24 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Tajuk : Kebanyakan masalah disiplin yang berlaku di sekolah berpunca daripada muridmurid yang tidak mendapat kasih sayang daripada keluarga. Berikan komen anda tentang hal ini Tuntasnya, jelaslah bahawa masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan murid di sekolah disebabkan oleh kurangnya kasih sayang daripada keluarga. Oleh itu ibu bapa haruslah

mengawasi dan mencurahkan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak seperti menatang minyak yang penuh supaya tiada lagi masalah disiplin berlaku di sekolah. Disiplin yang merosot akan menyebabkan pencapaian murid-murid merosot. Oleh sebab murid-murid merupakan pewaris dan bakal pemimpin masa depan, maka ibu bapa haruslah mengambil inisiatif dan mengawasi anak-anak mereka supaya masalah disiplin di sekolah tidak lagi timbul 3.2 Kaedah Peta Minda

Peta Minda ialah teknik yang boleh digunakan untuk mempertingkat kemahiran menulis. Teknik ini boleh dipasangkan dengan pendekatan proses ; iaitu suatu pendekatan yang berasaskan proses penulisan itu sendiri. Teknik Peta Minda digunakan untuk memandu pelajar kearah penghasilan isi yang bernas dan tersusun dalam penulisan. Dalam teknik ini, guru akan menyenaraikan isi-isi serta huraian yang dihasilkan melaluiperbincangan dengan pelajar, dalam bentuk Peta Minda di papan tulis. Penggunaan Peta Minda ini akan memudahkan pelajar melihat kesinambungan isiisi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu tajuk.

3.2.1 Proses dan langkah-langkah kaedah Peta Minda Langkah-langkah p&p yang boleh digunakan adalah seperti berikut: Set induksi: Bersoal jawab tentang tajuk. Langkah 1: Langkah 2: Perbincangan tentang peta minda untuk menjana dan mencatat isi-isi penting. Perbincangan tentang struktur karangan berbentuk naratif (Binaan plot) dan

perenggan pendahuluan.

25 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Langkah 3:

Mencatat isi-isi penting mengikut plot kronologis dengan menggunakan peta

minda yang dicadangkan Langkah 4: Perbincangan tentang perenggan penutup. Langkah 5: Penutup : Latihan mengarang Rumusan tentang tajuk

Saya memulakan langkah p&p dengan menyoal murid-murid tentang perkara yang berkaitan dengan tajuk karangan untuk menarik minat dan perhatian mereka. Sebagai langkah pertama, saya menerangkan kepada murid-murid tentang apa itu karangan naratif. Selepas itu, saya menerangkan tentang penggunaan peta minda (untuk p&p pertama kali menggunakan kaedah ini) seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.

CARTA TULANG IKAN


.

RAJAH : 1 Saya menjelaskan kepada murid-murid bahawa secara fizikalnya peta minda ini berbentuk seperti tulang ikan tajuk. Untuk langkah kedua, saya memulakan perbincangan dengan membincangkan perenggan pendahuluan. Saya menjelaskan kepada murid-murid bahawa dalam perenggan pendahuluan, murid-murid boleh menggunakan perkataan sendiri untuk menerangkan tentang tajuk atau
26 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

yang digunakan untuk mencatat isi-isi penting yang berkaitan dengan

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

mengemukakan isi semasa yang berkaitan dengan tajuk. Sebagai contoh dalam karangan yang bertajuk Ali budak malang. Seterusnya, saya telah membincangkan tentang struktur karangan naratif. Struktur karangan naratif( Binaan plot): Binaat plot dalam sesebuah cerita mempunyai struktur umum yang dapat dibahagikan kepada 3 peringkat seperti berikut.

(a) Eksprosisi/Permulaan - Digunakan untuk memperkenalkan watak -Memperkenalkan watak utama dan perwatakannya - Gambaran/suasana latar tempat dan masyarakat (b) Perkembangan - watak utama dan watak-watak yang lain saling berhubungan dan mewujudkan cerita yang semakin berkembang. - Pesoalan-persoalan turut dimuatkan oleh pengarang. (c) Peleraian - Watak utama berjaya mengatasi atau menyelesaikan konflik yang memuncak dalam dirinya. - Cerita akan berakhir. Langkah ketiga ialah mencari isi-isi penting mengikut plot kronologis dengan menggunakan peta minda seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. Plot kronologis (Konvensional) - Plot dibina menurut urutan masa iaitu yang dahulu didahulukan dan kemudian dikemudiankan. - Sebuah plot konvensional mempunyai 3 tahap yang utama iatu:
27 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Permulaan

Sehari sebelum memulakan pengajaran, murid diberitahu tentang jenis karangan dan tajuk yang akan diajar supaya mereka membuat rujukan tentang format dan tajuk tersebut. Dengan ini, murid-murid sudah terdapat gambaran tentang apa yang akan dibincangkan nanti. 3.3 Kaedah Model 5W+1H dan Model Wawasan / Teknik Penyoalan

Model 5W+1H merangkumi Who (Siapa), Where (Di mana), When (Bila), What (Apa), Why (Kenapa) dan How (Bagaimana). Setiap pelajar perlulah mengolah atau mengembangkan ideaidea yang telah dijana berdasarkan skop perbincangan itu dalam satu ayat topik berserta dengan ayat-ayat huraian. Huraian idea atau isi hendaklah berdasarkan apa, mengapa, di mana, bila, siapa dan bagaimana. Ayat-ayat huraian yang dibina hendaklah ditautkan secara kemas dan betul dengan menggunakan penanda wacana, frasa atau kata sendi. Frasa tautan berperanan menautkan topik, idea, subjek atau ayat yang awal dengan ayat yang baharu. Dengan ini, kepaduan makna untuk perenggan idea atau isi tersebut lebih padu dan mantap.malah perenggan idea atau isi tersebut bukan terdiri daripada deretan ayat yang hanya betul struktur binaan ayat dan ejaan sahaja. Kaedah 5W+1H ini memerlukan pelajar magnesia kemahiran menulis karangan yang mantap. Pelajar mesti mahir dan magnesia aspek wacana dan struktur binaan ayat. Jika tidak, pelajar akan lebih mudah melakukan kesalahan dalam aspek struktur binaan ayat dan dapat mengakibatkan wacana perenggan atau karangan kabur. Berdasarkan Rangka Komunikasi Perenggan Idea/Isi dalam Model Wawasan, idea atau isi yang telah dijana akan diolah atau dikembangkan sehingga menjadi sebuah perenggan yang koheren dan kohesif. Beberapa prinsip perlu diikuti untuk menggunakan kaedah ini, antaranya adalah pelajar dikehendaki bersoal jawab tentang topik perbincangan karangan berdasarkan unsur-unsur dalam lajur formula. Selain itu, pelajar hendaklah bermula dengan lajur formula, diikuti dengan lajur idea atau isi dan lajur binaan ayat, iaitu pada baris pertama. Kemudian, berpindah pula pada baris kedua dengan bermula padal ajur formula dan diikuti lajur idea atau isi serta lajur binaan ayat. Demikianlah yang perlu dilakukan untuk seterusnya, iaitu baris demi baris dan bukannya lajur demi lajur. Akhir sekali, setelah semua proses tersebut dilaksanakan, barulah lajur alat tautan dilengkapkan.

28 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

Setelah pelajar melengkapkan lajur binaan ayat, pelajar hendaklah menautkan ayat-ayat tersebut sama ada dengan penanda wacana, kata hubung,kata sendi atau frasa. Setelah siap semua lajur,pelajar akan dapat satu perenggan idea/ atau si yang koheren dan kohesif. Perenggan yang sudah diolah atau dikembangkan hendaklah dimasukkan dalam struktur binaan karangan. Walau bagaimanapun, perenggan ini masih boleh diluaskan denngan menambahkan frasa-frasa yang sesuai. Proses memperluas perenggan ini tidak akan mengganggu struktur binaan ayat. Proses pengolahan idea atau isi berdasarkan Rangka Komunikasi Perenggan dalam Model Wawasan ini mampu membina kemahiran secara sistematik. Setelah semua unsur dalam lajurlajur dan proses mengolah idea atau isi dapat diikuti dalam minda, proses mengarang boleh dilakukan secara bebas dengan menerapkan gaya penulisan masing-masing. Kesimpulannya, mengarang bukanlah suatu proses yang hanya berdasarkan jumlah idea atau isi, ejaan, tanda baca dan struktur binaan ayat semata-mata. Sebaliknya, proses mengarang memerlukan kemampuan membina perenggan idea atau isi yang mantap pengolahannya dan mempunyai wacana yang berkesan. Untuk memudahkan pelajar-pelajar menulis perenggan isi, maka dicadangkan supaya perenggan tersebut ditulis dengan menggunakan tiga ayat sahaja, iaitu: A1 A2 A3 = = = Isi utama: menjawab soalan apa? (ialah / adalah / merupakan) Huraian tentang isi utama: menjawab soalan mengapa? (kerana / sebab) Huraian tentang isi utama: menjawab soalan bagaimana? (dengan itu / dengan cara)

Contoh: (A1) Salah satu punca kemalangan jalan raya berlaku di negara ini ialah sikap pengguna jalan raya yang memandu kenderaan atau menunggang motosikal melebihi had laju yang ditetapkan. (A2) Biasanya, mereka berbuat demikian kerana hendak mengejar masa dan mahu tiba ke destinasi mereka dalam masa yang singkat dan mereka menganggap Masa Itu Emas. (A3) Dengan itu, mereka memecut sesuka hati dan memotong kenderaan lain walaupun di tempat yang tidak selamat sehingga menyebabkan kemalangan berlaku. 3.3.1 Penulisan Bahagian Penutup

Perenggan penutup dalam penulisan karangan terbahagi kepada dua jenis, iaitu penutup bagi semua fakta yang dikemukakan dalam karangan dan penutup bagi wacana komunikasi. Dalam
29 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

karangan jenis perbincangan, rencana, komen, ulasan, perbahasan tajuk dan lain-lain yang sepertinya, penutup bagi semua fakta juga dapat menjadi penutup karangan. Sebaliknya, dalam karangan berformat seperti karangan surat kiriman, perbahasan pertandingan, wawancara dan lain-lain yang sepertinya akan terdapat penutup untuk semua fakta yang dikemukakan dalam karangan dan penutup bagi wacana komunikasi.Penutup bagi semua fakta karangan adalah untuk membuat suatu rumusan, cadangan atau pernyataan harapan terhadap topik perbincangan. Hal ini berasaskan semua fakta yang dikemukakan dalam karangan.

4.0

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Karangan yang baik mestilah dapat dikembangkan ideanya dengan sempurna. Ibarat seseorang yang memohon pekerjaan, penampilannya sewaktu temu duga dapat menggambarkan personaliti dan sikapnya jika penampilanya baik, maka baiklah tafsiran penemu duga. Begitu juga halnya dengan karangan. Baik pada bahagian pendahuluan, maka baiklah tafsiran pemeriksa terhadap huraian isi karangan berkenaan. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Penulisan baik dan berkesan ialah Clear writing is clear thinking (penulisan baik merupakan pemikiran yang jelas) kata Paul Fisher, ssouri, Amerika Syarikat (1981) Dalam pembelajaran selok-belok penulisan pemberitaan dan penyuntingan, lalu peganganpenulisan baik dan berkesan lahir daripada fikiran yang tenang,. Penulisan baik mempunyai ciri -ciri bahasa yang jelas, padat, dan menarik. Penulisan yang baik memerlukan pemikiran waras, tenang, jelas dan kritis. Ertinya, anda perlu berfikir sebelum menulis, samalah juga dengan anda perlu berfikir sebelum berkata. Kesimpulannya, mengarang bukanlah suatu proses yang hanya berdasarkan jumlah idea atau isi, ejaan, tanda baca dan struktur binaan ayat semata-mata. Sebaliknya, proses mengarang memerlukan kemampuan membina perenggan idea atau isi yang mantap pengolahannya dan mempunyai wacana yang berkesan. ( 5694 patah perkataan )

30 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

HBML3203 Tatabahasa dalam Pengajaran Bahasa Melayu

RUZINA BINTI AMRUN 690824105392

BIBLIOGRAFI Juriah Long, Raminah Hj. Sabran & Sofiah Hamid. (1990). Pendekatan mengajar bahasa Malaysia.Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Zainol Ismail. (2003). Fokus Unggul/ UPSR Penulisan. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd Atas talian :
http://psasir.upm.edu.my/3169/1/Pengajaran_Kemahiran_Menulis_Karangan_Bahasa_Melayu_di_Seko lah.pdf (tarikh muat turun : 12 FEB 2011 ) http://abihulwa.blogspot.com/2009/03/ciri-ciri-penulisan-berkesan.html ( tarikh muat turun : 14 FEB 2011) http://gurubm.blogspot.com/2010/05/pengajaran-tatabahasa.html (tarikh muat turun : 17 FEB 2011) http://syalieyza.blogspot.com/2009/10/pengajaran-tatabahasa-bahasa-melayu.html ( tarikh muat turun : 2 FEB 2011 ) http://www.scribd.com/doc/50083013/penulisan-tatabahasa (tarikh muat turun : 2 MAC 2011) http://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/10/kemahiran-menulis.html (tarikh muat turun : 3 MAC 2011 ) http://gcbm29td.blogspot.com/2009/03/pendahuluan-karangan.html (tarikh muat turun : 4 MAC 2011) http://www.scribd.com/doc/31516795/Panduan-Menulis-Isi-Karangan-Pendapat (tarikh muat turun : 12 MAC 2011 ) http://gcbm29td.blogspot.com/2009/03/penutup-karangan.html (tarikh muat turun : 12 MAC 2011)

31 | S e m . J a n u a r i 2 0 1 1 / I P T

Anda mungkin juga menyukai