Anda di halaman 1dari 10

Latihan Perkataan Hampir Sama Makna Isikan tempat kosong selepas memilih perkataan yang paling sesuai daripada

kurungan : 1. Pak Ali sedang _______________ lalang di belakang rumahnya. (memotong, menebas, menggerudi, menukul) 2. Niat enam lelaki uba merompak sebuah kedai pa!ak dengan________________ dinding premis itu tidak ter apai. (memotong, menebas, menggerudi, menukul) ". Nenek saya suka ____________________ tikar untuk kegunaan di bilik tamu. (menganyam, membuat, mengikat, menyirat) #. Nelayan itu ___________________ !ala untuk menangkap ikan di laut dalam. (menganyam, membuat, mengikat, menyirat) $. %udak yang nakal itu ______________________ burung di dusun Pak &ah. (membuang, melastik, memukul) '. (. Ibu itu _____________ anaknya yang nakal itu. (membuang, melastik, memukul) Pemuda itu biasanya ______________________ bola di padang pada petang hari )abtu. (membuang, menyepak, mere!am) *. +apalterbang itu sukar _________________ kerana tiupan angin kuat. (berlabuh, mendarat, berhenti) ,. Apabila kapal _________________ , kargo akan dikeluarkan dari gudang dan dimuatkan ke dalam kapal menggunakan kren kapal ataupun kren dok. (berlabuh, mendarat, berhenti) 1-. )udah beberapa kali penunggang motosikal nyaris terbabit kemalangan dengan bas yang _________________ di tengah laluan. (berlabuh, mendarat, berhenti) 11. ______________ akera ialah a ara lontaran yang !uga dipertandingkan dalam )ukan .limpik. (/e!am, %uang, &empar)

12. 0angan ______________________ sampah di merata1rata tempat. (membuang, mere!am, melempar, men ampak )

1". Pelatih itu menyatakan undang1undang dan peraturan dalam a ara_________________ lembing. (/e!am, %uang, &empar) 1#. Pen uri itu telah _______________ keluar sampul surat berisi 2ang itu dari keretanya ketika dalam per!alanan pulang. (membuang, mere!am, melempar,men ampak) 1$. %udak itu uba mengait kelapa di atas pokok kelapa yang tinggi _______________ . (melangit, melambung, meninggi, menggunung) 1'. 3arga getah ____________________ semen!ak kekurangan getah di pasaran antarabangsa. (melangit, melambung, meninggi, menggunung) 1(. )elepas ban!ir, sampah di ka2asan itu tinggi _________________. (melangit, melambung, meninggi, menggunung) 1*. %angunan yang ______________ langit itu mempunyai 1-, tingkat. (melangit, melambung, meninggi, menggunung) 1,. ___________________ asap rokok membahayakan kesihatan. (menyedut, menghirup, menghidu, merasa) 2-. Ahmad ________________ surat khabarnya di pit lengannya semasa ber!alan. (memasuk, mengepit, memba a)

0a2apan : 1. menebas 2. 4enggerudi ". 4enganyam #. 4enyirat $. 4elastik '. 4emukul (. 4enyepak *. 4endarat ,. berlabuh

1-. %erhenti 11. &empar 12. 4embuang 1". /e!am 1#. 4en ampak 1$. 4elangit 1'. 4elambung 1(. 4enggunung 1*. 4en akar 1,. 4enghirup 2-. mengepit

+ata %anyak 4akna &atihan 1 Isi tempat kosong dengan kata banyak makna yang sesuai. habis 1. 2. pusat batas le2at !atuh

Penga2as itu men atat nama /osman kerana dia _________________ sampai ke sekolah. +ami menyambut hari ulang tahun +asim yang _________________ pada hari Ahad.

". #.

_______________ tuisyen yang terkenal itu mengan!urkan %engkel +e emerlangan 5!ian Pen apaian )ekolah /endah (5P)/) semalam. )esuatu tindakan yang ingin kita lakukan tidak harus melampaui ________________ .

$. '. (.

0unaidi ber!aga sehingga ________________ malam untuk menyiapkan kertas ker!a itu. )ayuri menonton erita seram itu seorang diri sehingga ________________ . Putik kelapa yang _________________ itu menimpa kepala A6i6ah.

*. ,.

Pak 7ik %udin menggemburkan tanah itu untuk dibuat ________________ bagi pokok1pokok sayurnya. 3otel bertara8 lima bintang itu terletak di ______________ bandar raya +uala &umpur.

1-. +ebanyakan makanan sudah ________________ ketika kami sampai di 2arung 4ak 7ik Aminah.

+ata 3ampir )ama 4akna &atihan 2 Pilih dan isi tempat kosong dengan kata hampir sama makna yang sesuai. 1. 2. ". #. $. '. (. *. ,. 0ulia ____________________ ba2ang besar itu nipis1nipis untuk dimasukkan ke dalam kerabu tauge. ( men en ang, menghiris, memangkas ) %eberapa orang pela!ar lelaki di sekolah itu ditangkap oleh pihak polis kerana terlibat dalam kegiatan __________________ gam. ( menghisap, menghirup, meneguk ) Nenek 9am __________________ tikar mengkuang bagi mengisi masa lapangnya. ( menenun, menyulam, menganyam ) &embu yang ________________ di atas !alan itu boleh menyebabkan kemalangan. ( berkeliaran, berselerakan, berhamburan ) :anita itu __________________ pembantu rumahnya yang pan!ang tangan. ( memburu, menge!ar, mengusir ) )ampah sarap yang __________________ di tepi !alan itu tidak dikutip se!ak seminggu yang lalu. ( berkumpul, berlonggok, berhimpun ) )aya kagum melihat _________________ 9u 4ing se2aktu bermain badminton. ( ketangkasan, ke ergasan, kepantasan ) Adik ___________________ +ad &aporan +ema!uan daripada ibu dan ayah kerana dia gagal dalam u!ian. ( menyimpan, menyorok, melindungi ) ;uru %esar menyampaikan u apan yang ____________________ semasa 3ari )ukan yang diadakan semalam. ( etek, singkat, ringkas )

1-. %erita tentang ke!ayaan misi ke angkasa lepas itu _________________ di seluruh negara. ( heboh, bising, hingar )

Latihan Pemahaman 1 Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Sabtu 12 Mac 2005 7.40 pagi %erhimpun di kantin sekolah. )eramai #- orang ahli unit beruni8orm akan menyertai perkhemahan di 5lu +enas, +uala +angsar. 7ikgu +amal sibuk memberi arahan kepada kami. 8.30 pagi %as bertolak meninggalkan ka2asan sekolah. )epan!ang per!alanan kami menyanyi dengan iringan petikan gitar 7ikgu A6mi. 10.30 pagi )ampai ke tapak perkhemahan. +ami diarahkan mengangkut segala peralatan seperti khemah, peralatan memasak dan bekalan makanan. 11.00 pagi )etiap kumpulan memasang khemah dengan bantuan guru1guru. %eberapa orang murid perempuan dengan bantuan 7ikgu Ng 4ei +2an dan 7ikgu Nona sibuk memasak untuk makan tengah hari. 1.00 petang 4akan tengah hari. :alaupun hanya berlaukkan sardin dan telur goreng, kami makan dengan begitu berselera. )elepas makan kami berehat. 2.00 petang <iba2a meredah hutan. Per!alanan agak sukar. Pega2ai 0abatan 3utan +uala +angsar yang mengetuai kami turut menerangkan tentang beberapa !enis pokok dan kegunaannya. =iba1tiba kami terdengar !eritan. /upa1rupanya beberapa orang budak perempuan terserempak dengan seekor bia2ak bukit. 4.30 petang +embali ke tapak perkhemahan. 7ikgu +amal membenarkan kami mandi di sungai. +ami bersorak kegembiraan. 8.00 malam 4akan malam. )ambil makan, 7ikgu +amal memu!i ker!asama yang kami tun!ukkan

setakat ini. 8.30 malam Persembahan kebudayaan. )etiap kumpulan diminta membuat satu persembahan. ;uru1guru pun tidak kurang hebatnya. 7ikgu Nurul berduet dengan 7ikgu Nona menyampaikan lagu >A i A i %uka Pintu?. 7ikgu A6mi pula menghiburkan kami dengan petikan gitar dan la2ak !enakanya yang men uit hati. had 13 Mac 2005 !.00 pagi )etelah mandi, murid Islam solat subuh dan murid bukan Islam menghadiri kelas Pendidikan 4oral. +emudian setiap kumpulan menyediakan sarapan pagi, iaitu roti dan telur setengah masak. 8.00 pagi Akti@iti men ari harta karun. )etiap kumpulan diberikan sebuah peta. 10.00 pagi 7ikgu +amal mengarahkan setiap kumpulan membuka khemah dan mengemaskan barang1barang kerana bas yang memba2a kami pulang akan sampai sebentar lagi. 11.00 pagi %as mula meninggalkan tapak perkhemahan 5lu +enas yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan kepada kami.

1. %erapa orangkah yang menyertai perkhemahan ke 5lu +enasA #- orang " # $ #2 orang #$ orang #' orang

2. 4engapakah murid1murid perempuan men!erit apabila terserempak dengan bia2ak bukitA 4ereka berasa takut " # $ %ia2ak bukit se!enis hai2an berbisa 4ereka berasa terke!ut apabila melihat seekor bia2ak yang besar %ia2ak bukit itu men!elirkan lidahnya dan uba mematuk mereka

". Pada pendapat kamu, apakah !a2atan 7ikgu A6mi di sekolahA ;uru Pengakap " # $ ;uru <isiplin ;uru 4u6ik ;uru )ains

#. 4aksud >berduet% dalam petikan di atas ialah bersaingan. " # $ bersendirian. berkumpulan. berpasangan.

$. )iapakah yang mengetuai perkhemahan tersebutA 7ikgu Nona " # 7ikgu A6mi 7ikgu Nurul 7ikgu +amal $

Latihan Pemahaman 2
Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

)udah hampir dua tahun =uk 4at meninggalkan aku. <ia pergi buat selama1 lamanya. :aktu itu aku baru melangkah ke tahap dua sekolah rendah. =uk 4at amat istime2a bagiku. Aku tidak pernah melupakannya. Imbasan peristi2a lalu masih segar dalam ingatanku.

Namanya selalu kusebut apabila kesunyian. Aku terasa seolah1olah =uk 4at berada di sisiku. %egitulah kasih sayang dan rapatnya aku dengan =uk 4at. Aku merenung gambarku bersama1sama =uk 4at. Alangkah man!anya aku memeluk bahu =uk 4at. =uk 4at kelihatan begitu eria dengan senyumannya. 3anya potret inilah yang tinggal untuk mengubat rinduku pada =uk 4at.

)elama ini, pada =uk 4at tempat aku berman!a. =uk 4atlah yang menyara aku. )egala perbelan!aan persekolahanku ditanggungnya. Peristi2a sedih ini berlaku kira1 kira tu!uh tahun yang silam. Ibu berkah2in lain setelah kematian bapa.

Ibu melahirkan +hairul Ni6am. )esungguhnya kehadiran orang baru dalam hidup ibu menyebabkan aku !auh hati. Aku melarikan diri dan meninggalkan ibu. 4u!ur =uk 4at 8aham. %eliau menga!ak aku tinggal bersama1sama dengannya. )elepas itu, ibu ada !uga datang memu!ukku. =etapi =uk 4at berkeras untuk terus men!agaku.

=uk 4at benar1benar menyayangi aku. )etiap hari beliau menghantar dan mengambil aku dari sekolah dengan motosikalnya. )epan!ang ingatanku, tidak pernah =uk 4at melukakan hatiku. %eliau sentiasa bersabar melayan segala kerenahku. :alaupun kadangkala aku ini kepala angin, =uk 4at tidak pernah memarahiku apatah lagi memukulku. )ebaliknya, =uk 4at banyak memberikan nasihat kepadaku. 3ingga kini, kata1kata itu masih segar dalam ingatanku.

+enangan dan kemesraanku bersama =uk 4at amat payah untuk kulupakan. 4emori ini telah sebati dengan !i2aku. =anpa kusedari, air mataku berlinangan di pipi. Aku benar1benar rindu akan kasih sayang =uk 4at. <oaku, semoga =uk 4at damai di alamnya. )emoga Allah men u uri rahmat1Nya atas roh =uk 4at.

'. Apakah hubungan +hairul Ni6am dengan penulisA Adik tiri " # $ Adik angkat Adik kandung Anak saudara 4emeluk bahu =uk 4at dengan man!anya " # $ 4enatap potret kenangan sambil menangis %ersedih dan menangis tidak berhenti1henti 4engingati kebaikan dan pengorbanan =uk 4at

(. Apakah yang dilakukan oleh penulis apabila terkenangkan =uk 4atA

*. Penulis telah men eritakan tentang kehidupannya bersama1sama =uk 4at, berapakah usia penulis sekarangA $ tahun. " # $ ( tahun. 1- tahun. 12 tahun.

,. 4engapakah penulis berasa sedih sehingga mengalirkan air mataA =erkenang akan bapanya yang sudah meninggal dunia " # $ =erkenang akan datuknya yang sudah meninggal dunia 7emburu akan kehadiran +hairul Ni6am dalam keluarganya =idak dapat membon eng motosikal =uk 4at untuk ke sekolah