Anda di halaman 1dari 7

PERJANJIAN KERJASAMA

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ANTARA KUD BERINGIN MULYA DENGAN PT . NOMOR : ..

Pada hari ini .. Tanggal .. B lan D!"!#$!r Tah n D a Ri$ S!% l h& 'a#i (ang $!r)anda)angan di $a*ah ini : +. Na#a : H. M,-h. .ain ddin Arha%& SH. /a$a)an : K!) a KUD B!ringin M l(a 0S!" ai A')! P!ndirian K,%!ra"i N,#,r : 12345+3.6+4PAD4TAR64III4+777 Tanggal +8 Mar!) +7779 Ala#a) : /l. /,ng'an L,a L!% h T!nggar,ng S!$!rang B!r)inda' n) ' dan a)a" na#a KUD B!ringin M l(a& (ang "!lan: )n(a dala# %!r:an:ian '!r:a"a#a ini di"!$ ) PIHAK PERTAMA. 8. Na#a : /a$a)an : Dir!') r U)a#a PT . 0S!" ai A')! P!ndirian P!r "ahaan N,#,r : .. Tanggal ..9 Ala#a) : .. B!r)inda' n) ' dan a)a" na#a PT ..& (ang "!lan: )n(a dala# %!r:an:ian '!r:a"a#a ini di"!$ ) PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA "!%a'a) #!ngada'an %!r:an:ian '!r:a"a#a "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala#& (ai) %ada ar!al '!r:a IUPHHK<HA KUD B!ringin M l(a& d!ngan '!)!n) an "!$agai $!ri' ) :

Pasal I Ketentuan Umum Dala# %!r:an:ian '!r:a"a#a ini& (ang di#a'" d d!ngan : +. U"aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# adalah "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# "!" ai '!)!n) an %!ra) ran %!r ndang< ndangan (ang $!rla' . 8. Ar!al '!r:a IUPHHK<HA KUD B!ringin M l(a adalah ar!al '!r:a "!" ai S ra) K!% ) "an M!n)!ri K!h )anan dan P!r'!$ nan N,#,r 3=54K%)"<II4+777 Tanggal 1 O'),$!r +777.

Pasal 2 Maksud dan Tu uan +. Ma'" d '!r:a"a#a adalah n) ' #!ning'a)'an '!#a#% an dala# #!la'"ana'an "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# "!" ai '!)!n) an %!ra) ran %!r ndang< ndangan (ang $!rla' agar "a"aran %!#$ang nan '!h )anan 'h " "n(a di $idang "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# da%a) )!r-a%ai. 8. T : an '!r:a"a#a adalah n) ' #!* : d'an "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# (ang di'!l,la "!-ara %r,;!"i,nal $!rda"ar'an a>a" #an;aa)& a>a" '!l!")arian dan a>a" %!r "ahaan.

Pasal ! Landasan dan Ruan" L#n"ku$ +. Landa"an '!r:a"a#a adalah "!# a '!)!n) an %!ra) ran %!r ndang< ndangan (ang $!rla' dala# "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala#. 8. R ang ling' % '!r:a"a#a adalah "!# a '!gia)an "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# di ar!al '!r:a IUPHHK<HA KUD B!ringin M l(a "!" ai '!)!n) an %!ra) ran %!r ndang< ndangan (ang $!rla' .

Pasal % Ke&a #'an dan (ak +. K!*a:i$an Para Piha'


NO. + URAIAN 8 + M!n:a#in '!a#anan '!r:a"a#a a%a$ila ada %!r#a"alahan (ang )i#$ l )!r'ai) d!ngan ;!! #a"(ara'a)4d!"a 8 M!#$a(ar ang i'a)an '!r:a"a#a R%.+.222.222.222&< $!r)aha% : < 52@ "!)!lah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA #!nanda)angani P!r:an:ian K!r:a"a#a < 52@ "!la#$a)<la#$a)n(a Tanggal +5 /an ari 82++ 6 M!ngang" r ang i'a)an '!r:a"a#a $!r)aha% "!$!"ar 85@ = IHMB dan RKUPHHK<HA KE?A/IBAN PIHAK PERTAMA KEDUA 6 = KETERANGAN 5

) Di%!rhi) ng'an dala# %!#$a(aran ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la)

) ) ) S!)!lah #!n!ri#a ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) Bia(a didah l 'an PIHAK KEDUA %!r '!$ ) han& di%!rhi) ng'an dala# %!#$a(aran ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) S!)!lah #!n!ri#a ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

5 M!ngang" r $ia(a IHMB dan RKUPHHK<HA $!r)aha% "!$!"ar 85@ A RKTUPHHK<HA 1 P!#a" 'an dan P!ngg naan P!rala)an 3 Si")!# SilBi' l) r TPTI : a. PAK $. ITSP -. P?H d. P!#an!nan4Pr,d '"i !. P!ra%ihan ;. ITT g. P!ngadaan Bi$i)4P!r"!#aian h. P!nga(aan4R!ha$ili)a"i i. P!#!liharaan Tana#an P!nga(aan4R!ha$ili)a"i :. P!#$!$a"an Taha% I dan II '. P!n:arangan T!ga'an Tinggal Taha% I& II dan III

Mini#al 15@ dari Targ!) RKTUPHHK<HA

+ 7 +2 ++ +8 +6 += +5 +A +1

8 P!nana#an Tanah K,",ng P!nana#an Kanan Kiri /alan P!#an)a an Ria% #!lal i PUP P!#$ a)an KPPN PMDH4C,#d!B4K!l,la S,"ial P!ng!l,laan dan P!#an)a an Ling' ngan "!" ai AMDAL P!nga#anan dan P!rlind ngan H )an P!#!liharaan Ba)a" Ar!al K!r:a P!na)a "ahaan Ha"il H )an4TUK : a. P!#$ a)an LHP<KB $. P!ng!"ahan LHP<KB -. P!#$a(aran DR dan PSDH d. P!n!r$i)an SKSKB !. P!r%an:angan SKSKB ;. M!#a)i'an SKSKB g. P!n!r$i)an FA<KB h. P!r%an:angan FA<KB i. M!#a)i'an FA<KB P!#a"aran4%!n: alan 'a( $ la) P!ra'i)an dan P!nari'an In-!n)iB! M "%i'a M!#$a(ar ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) R%. 822.222.222&<4M6

6 ) ) ) ) ) ) ) )

+3 +7 82 8+

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) S!)!lah l,ading di TPK An)ara M ara S ngai B!la(an S!" ai )!naga '!r:a #a"ing<#a"ing %iha' S!" ai )!naga '!r:a #a"ing<#a"ing %iha' S!)!lah l,ading di TPK An)ara M ara S ngai B!la(an

88 M!#$a(ar ;!! #a"(ara'a)4d!"a 86 M!#$a(ar ;!! #!dia),r R%. 5.222&<4M6 8= PPh Badan 85 PPh P!r,rangan 8A /AMSOSTEK 81 P!#indahan4M )a"i P!rala)an

K!)!rangan : ) D Si#$,l (ang #!n n: ''an %iha' (ang $!r'!*a:i$an.

8. Ha' Para Piha'


NO. + URAIAN 8 + M!n!ri#a ang i'a)an '!r:a"a#a R%.+.222.222.222&< $!r)aha% : < 52@ "!)!lah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA #!nanda)angani P!r:an:ian K!r:a"a#a < 52@ "!la#$a)<la#$a)n(a Tanggal +5 /an ari 82++ 8 M!n!ri#a ang" ran ang i'a)an '!r:a"a#a $!r)aha% "!$!"ar 85@ 6 M!n!ri#a ang" ran $ia(a IHMB dan RKUPHHK<HA $!r)aha% "!$!"ar 85@ = M!n!ri#a %!#$a(aran ha"il %!#a"aran4%!n: alan 'a( $ la) 5 M!n!ri#a ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) R%. 822.222.222&<4M6 HAK PIHAK PERTAMA KEDUA 6 = KETERANGAN 5 Di%!rhi) ng'an dala# %!#$a(aran ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la)

) ) S!)!lah #!#$a(ar ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) S!)!lah #!#$a(ar ;!! ha"il %r,d '"i 'a( $ la) S!)!lah l,ading di TPK An)ara M ara S ngai B!la(an

) ) )

K!)!rangan : ) D Si#$,l (ang #!n n: ''an %iha' (ang $!rha'.

Pasal * Jan"ka +aktu Pe, an #an Ke, asama P!r:an:ian '!r:a"a#a ini $!rla' "!la#a 5 0li#a9 )ah n )!rhi) ng "!:a' di)anda)angani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan a'an di)in:a 4di!Bal a"i "!)ia% + 0"a) 9 )ah n "!'ali.

Pasal Batas Pe, an #an Ke, asama +. P!r:an:ian '!r:a"a#a ini $a)al d!ngan "!ndirin(a a%a$ila : a. T!lah $!ra'hirn(a :ang'a *a') %!r:an:ian '!r:a"a#a. $. PIHAK KEDUA dala# #!la'"ana'an "aha %!#an;aa)an ha"il h )an 'a( %ada h )an ala# )ida' "!" ai '!)!n) an %!ra) ran %!r ndang< ndangan (ang $!rla' *ala % n )!lah di$!ri %!ringa)an "!-ara )!r) li" 6 0)iga9 'ali $!r) r )< ) r ) dala# )!nggang *a') + 0"a) 9 $ lan ,l!h PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA )ida' #!#$!ri'an )angga%an "!r)a di)!ri#a PIHAK PERTAMA.

%a(a %!r$ai'an (ang da%a)

-. PIHAK KEDUA )ida' #a#% #!r!ali"a"i'an %!#an!nan 'a( $ la) "!r!ndah<r!ndahn(a 15@ dari )arg!) RKTUPHHK<HA )an%a #!#$!ri'an ala"an (ang da%a) di)!ri#a PIHAK PERTAMA. 8. A%a$ila %!r:an:ian '!r:a"a#a ini $a)al 'ar!na ala"an<ala"an "!%!r)i )!r"!$ ) %ada Pa"al A A(a) +& #a'a PIHAK KEDUA )ida' $!rha' n) ' #!n n) ) gan)i r gi a%a% n dari PIHAK PERTAMA dan $arang )ida' $!rg!ra' (ang )!lah diada'an4di$ a) ,l!h PIHAK KEDUA $!ralih #!n:adi #ili' PIHAK PERTAMA& "!dang'an $arang $!rg!ra' )!)a% #!n:adi #ili' PIHAK KEDUA dan di$!ri'an '!"!#%a)an n) ' #!ngang' )4#!#indah'an dala# :ang'a *a') %aling la#a 6 0)iga9 $ lan.

Pasal . /0,1e Ma eu,e +. A%a$ila di'!# dian hari )!r:adi hal<hal di l ar '!' a"aan dan '!#a#% an PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 0;,r-! #a:! r!9 "!%!r)i $!n-ana ala# 0- a-a $ r '& $an:ir& '!$a'aran h )an9 dan h r hara& (ang #!nga'i$a)'an )ida' da%a) )!rla'"anan(a i"i %!r:an:ian '!r:a"a#a ini& $ai' "!l r hn(a #a % n "!$agian& #a'a PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA "!%a'a) #!nin:a '!#$ali %!r:an:ian '!r:a"a#a ini. 8. Hal<hal (ang diangga% ;,r-! #a:! r! )!r"!$ ) di a)a"& har " dia: 'an "!-ara )!r) li" ,l!h PIHAK KEDUA '!%ada PIHAK PERTAMA dan $!rla' "ah "!)!lah #!#%!r,l!h %!nga' an dan %!r"!) : an dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Pen3elesa#an Pe,sel#s#4an +. A%a$ila )!r:adi %!r"!li"ihan an)ara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dala# #!la'"ana'an %!r:an:ian '!r:a"a#a ini #a'a a'an di"!l!"ai'an d!ngan :alan # "(a*arah n) ' #!n-a%ai 'a)a # ;a'a). 8. A%a$ila dala# # "(a*arah )ida' )!r-a%ai 'a)a # ;a'a) #a'a PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA "!%a'a) n) ' #!n(!l!"ai'an #!lal i P!ngadilan N!g!ri Sa#arinda.

Pasal 5 La#n6la#n PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA da%a) #!ng " l'an %!r $ahan )!rhada% i"i %!r:an:ian '!r:a"a#a ini $!rda"ar'an '!"!%a'a)an $!r"a#a (ang a'an di) ang'an dala# Add!nd #.

Pasal 78 Penutu$ P!r:an:ian '!r:a"a#a ini di$ a) 8 0d a9 rang'a% di a)a" '!r)a" $!r#a)!rai - ' %& + 0"a) 9 rang'a% n) ' PIHAK PERTAMA dan + 0"a) 9 rang'a% n) ' PIHAK KEDUA9 #a"ing<#a"ing #!#% n(ai '!' a)an h ' # (ang "a#a.

PIHAK KEDUA& PT .

PIHAK PERTAMA& KUD B!ringin M l(a

.. Dir!') r U)a#a

H. M,-h. .ain ddin Arha%& SH. K!) a K,%!ra"i