Anda di halaman 1dari 23

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN

KEKUATAN (STRENGTH S) S1 - Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2 - Pan t a mempunya banya! bu!u ru"u!an dan lat #an S$ - Guru berpengalaman dan terlat # %p&yen yang !%m ted S' - Guru tela# meng#ad r !ur&u& pendeda#an &ema!an !ur !ulum baru ( Penta!& ran Ker"a Kur&u&) S* - Peruntu!!an !e+angan (P,G) yang men-u!up untu! membel ba#an) S. - Pan t a menyed a!an &%alan-&%alan -%nt%# dar &e!%la# la n S/ - Penggunaan 0,T Guru tela# meng#ad r Kur&u& 1e&tar an"uran 0PG2 ) S3 - A12 banya! d #a& l!an mengguna!an 0,T KE4E2AHAN (5EAKNESS 5) 51 - Peratu& pen-apa an P2R dan SP2 ma& # lema# dar &eg !ual t dan !uant t ) 52 - Guru terl bat dalam pr%gram luar &e!%la# (P(P ter"e"a&)) 5$ - Terdapat pela"ar yang p%nteng &e!%la#6 t da! #ad r !ela& tamba#an dan t da! meny ap!an !er"a ruma#) 5' - Pela"ar t da! membuat ulang!a" dan t da! meny ap!an !er"a ruma#) 5* - T da! beru&a#a untu! men ng!at!an pre&ta& d r ) 5. - Pela"ar &ent a&a perlu d b mb ng6 mala& meny ap!an !er"a ruma# dan lat #an) 5/ - 1a#an ru"u!an d PSS yang ter#ad) 53 Pela"ar yang t nggal d a&rama t da! dapat menga!&e& !epada nternet untu! mela!u!an pembela"aran &e-ara %n-l ne PE4UANG (7PP7RTUN0T0ES 7) 71 - S%!%ngan dar pada P01G) 72 - Hubungan ba ! dengan PP86 9PN ( agen& luar) 7$ - 0nternet muda# d a!&e& !erana &e!%la# menyed a!an &ambungan nternet tanpa +ayar) 7' - Se!%la# terleta! dalam !a+a&an pentadb ran ( Pe"abat 8aera#6 Pe"abat 1el a6 0P86 2a&" d)) 7* - Penyed aan alatan 0,T 4,8 mendapat &%!%ngan pentadb r) AN,A2AN (THREATS T) T1 - 0bu bapa yang !urang meny%!%ng) T2 - Terdapat bu bapa yang !urang member per#at an ter#adap pembela"aran ana!-ana!) T$ - Ada pu&at # buran !a:e & ber dan pu&at perma nan ; de%) T' - Pengaru# peruba#an per&e! taran< budaya yang dra&t !) T' - Per&e! taran luar &e!%la# t da! memberang&ang!an untu! membantu dalam men ng!at!an pre&ta& a!adem ! ana!-ana!) T* - 2enggala!!an pela"ar menga!&e&!an nternet)

ANALISIS PERSEKITARAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN 2014


KEKUATAN (STRENGTH - S) KE4E2AHAN (5EAKNESS - 5)

S1 - Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2 - Pan t a mempunya banya! bu!u ru"u!an dan lat #an S$ - Guru berpengalaman dan terlat # %p&yen yang !%m ted S' - Guru tela# meng#ad r !ur&u& pendeda#an &ema!an !ur !ulum baru ( Penta!& ran Ker"a Kur&u&) S* - Peruntu!!an !e+angan (P,G) yang men-u!up untu! membel ba#an) S. - Pan t a menyed a!an &%alan-&%alan -%nt%# dar &e!%la# la n S/ - Penggunaan 0,T Guru tela# meng#ad r Kur&u& 1e&tar an"uran 0PG2 ) S3 - A12 banya! d #a& l!an mengguna!an 0,T

51 - Peratu& pen-apa an P2R dan SP2 ma& # lema# dar &eg !ual t dan !uant t ) 52 - Guru terl bat dalam pr%gram luar &e!%la# (P(P ter"e"a&)) 5$ - Terdapat pela"ar yang p%nteng &e!%la#6 t da! #ad r !ela& tamba#an dan t da! meny ap!an !er"a ruma#) 5' - Pela"ar t da! membuat ulang!a" dan t da! meny ap!an !er"a ruma#) 5* - T da! beru&a#a untu! men ng!at!an pre&ta& d r ) 5. - Pela"ar &ent a&a perlu d b mb ng6 mala& meny ap!an !er"a ruma# dan lat #an) 5/ - 1a#an ru"u!an d PSS yang ter#ad) 53 Pela"ar yang t nggal d a&rama t da! dapat menga!&e& !epada nternet untu! mela!u!an pembela"aran &e-ara %n-l ne
,A1ARAN < AN,A2AN (THREATS - T)

PE4UANG (7PP7RTUN0T0ES - 7)

71 - S%!%ngan dar pada P01G) 72 - Hubungan ba ! dengan PP86 9PN ( agen& luar) 7$ - 0nternet muda# d a!&e& !erana &e!%la# menyed a!an &ambungan nternet tanpa +ayar) 7' - Se!%la# terleta! dalam !a+a&an pentadb ran ( Pe"abat 8aera#6 Pe"abat 1el a6 0P86 2a&" d)) 7* - Penyed aan alatan 0,T 4,8 mendapat &%!%ngan pentadb r)

T1 - 0bu bapa yang !urang meny%!%ng) T2 - Terdapat bu bapa yang !urang member per#at an ter#adap pembela"aran ana!-ana!) T$ - Ada pu&at # buran !a:e & ber dan pu&at perma nan ; de%) T' - Pengaru# peruba#an per&e! taran< budaya yang dra&t !) T' - Per&e! taran luar &e!%la# t da! memberang&ang!an untu! membantu dalam men ng!at!an pre&ta& a!adem ! ana!-ana!) T* - 2enggala!!an pela"ar menga!&e&!an nternet)

PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIX) PRINSIP PERAKAUNAN


KEKUATAN (S) S1 - Pengetua dan GPK yang berpengalaman S2 - Pan t a mempunya banya! bu!u ru"u!an dan lat #an S$ - Guru berpengalaman dan terlat # %p&yen yang !%m ted S' - Guru tela# meng#ad r !ur&u& pendeda#an &ema!an !ur !ulum baru ( Penta!& ran Ker"a Kur&u&) S* - Peruntu!!an !e+angan (P,G) yang men-u!up untu! membel ba#an) S. - Pan t a menyed a!an &%alan-&%alan -%nt%# dar &e!%la# la n S/ - Penggunaan 0,T Guru tela# meng#ad r Kur&u& 1e&tar an"uran 0PG2 ) S3 - A12 banya! d #a& l!an mengguna!an 0,T KE4E2AHAN 51 - Peratu& pen-apa an P2R dan SP2 ma& # lema# dar &eg !ual t dan !uant t ) 52 - Guru terl bat dalam pr%gram luar &e!%la# (P(P ter"e"a&)) 5$ - Terdapat pela"ar yang p%nteng &e!%la#6 t da! #ad r !ela& tamba#an dan t da! meny ap!an !er"a ruma#) 5' - Pela"ar t da! membuat ulang!a" dan t da! meny ap!an !er"a ruma#) 5* - T da! beru&a#a untu! men ng!at!an pre&ta& d r ) 5. - Pela"ar &ent a&a perlu d b mb ng6 mala& meny ap!an !er"a ruma# dan lat #an) 5/ - 1a#an ru"u!an d PSS yang ter#ad) 53 Pela"ar yang t nggal d a&rama t da! dapat menga!&e& !epada nternet untu! mela!u!an pembela"aran &e-ara %n-l ne 5=7 51=52=5$=5'=5*=5.=5/=53 2engurang!an ma&ala# rela"ar t da! ma# r dengan 0,T)

PE4UANG (7) 71 - S%!%ngan dar pada P01G) 72 - Hubungan ba ! dengan PP86 9PN ( agen& luar) 7$ - 0nternet muda# d a!&e& !erana &e!%la# menyed a!an &ambungan nternet tanpa +ayar) 7' - Se!%la# terleta! dalam !a+a&an pentadb ran ( Pe"abat 8aera#6 Pe"abat 1el a6 0P86 2a&" d)) 7* - Penyed aan alatan 0,T 4,8 mendapat &%!%ngan pentadb r) ,A1ARAN<AN,A2AN (T) T1 - 0bu bapa yang !urang meny%!%ng) T2 - Terdapat bu bapa yang !urang member per#at an ter#adap pembela"aran ana!-ana!) T$ - Ada pu&at # buran !a:e & ber dan pu&at perma nan ; de%) T' - Pengaru# peruba#an per&e! taran< budaya yang dra&t !) T' - Per&e! taran luar &e!%la# t da! memberang&ang!an untu! membantu dalam men ng!at!an pre&ta& a!adem ! ana!-ana!) T* - 2enggala!!an pela"ar menga!&e&!an nternet

S=7 S3=7* 2en ng!at!an mutu P(P dalam !ela& dengan mengguna!an 0,T

S=T 2engata& ma&ala# pela"ar t da! meny ap!an n%ta dan lat #an

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


Isu S !" #$%&' P"(% %" P!%(s%) P#!"&"u("( Kual t !eputu&an peper !&aan SP2 Pr n& p Pera!aunan ma& # !urang memua&!an M" *"+" S !" #$%& 2en ng!at!an Kual t Pr n& p Pera!aunan O,-#& %. 1) 2en ng!at!an pre&ta& pen-apa an Pr n& p Pera!aunan SP2 dar &eg !ual t dan !uant t I(/%&" 0! P!#s "s% Peratu& lulu& Pr n& p Pera!aunan SP2 1>>? GPS menurun Pela"ar yang mendapat A dalam peper !&aan ? lat #an d & ap!an 2014 TO1 1>>? 2012 1>>? 2013 1>>?

2)2* $ 3>?

2)>> ' 3*?

1)3* * @>?

2) 2enanam n la -n la murn

'

PEMILI4AN STRATEGI ' PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN


Isu S !" #$%&' P"(% %" P!%(s%) P#!"&"u("( 1) Kual t !eputu&an peper !&aan SP2 Pr n& p Pera!aunan ma& # !urang memua&!an Strateg yang d -adang!an 1 2en ng!at!an pre&ta& pen-apa an Pr n& p Pera!aunan dar &eg !ual t dan !uant t Pelan ta!t !al yang d -adang!an 1) Kur&u& 8alaman untu! guru 2) Kela& Tamba#an teran-ang $) 4at # tub teran-ang 2) 2enamba#!an m nat pela"ar mempela"ar Pr n& p Pera!aunan $) 2enanam n la -n la murn ) 1) 1ulan Te!n ! ( B%!a& %nal a) Pertand ngan pr%m%& b) Pertand ngan !u C dan te!a & lang!ata -) Pameran d) Pengu-apan A+am 2empunya &umber !e+angan P,G6 peralatan dan ba#an bag men"aya!an a!t ; t Ke!angan ma&a 1ebanan tuga& pan t a terlalu banya! Hanya pela"ar tertentu mengamb l ba#ag an dalam &et ap pertand ngan 1ar &an pentadb r yang &ent a&a meny%!%ng Aa!ta yang meny%!%ng &trateg n Ketua pan t a yang K%m ted dan guru yang member !er"a&ama &epenu#nya Halangan untu! mela!&ana!an &trateg n Pert nd #an pr%gram Ke!angan ma&a Pela"ar !urang !er"a&ama Pend%r%ng untu! mem l # &trateg 1ar &an pentadb r yang &ent a&a meny%!%ng

KRITERIA PEMILI4AN STRATEGI ' PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN


Kr ter a Pem l #an Ta#ap !e&u!aran pr%&edur !er"a &trateg yang d -adang!an K%mpeten& &ta: yang bertanggung"a+ab Sumber !e+angan dan !%& pemb ayaan terl bat Kemuda#an n:ra&tru!tur dan peralatan Anda an !eupayaan yang mengata& #alangan (r & !%) Anda an #a& l yang d "ang!a!an< mpa!nya untu! men-apa %b"e!t :6 matlamat< &u6 m & dan ; & Re!%d !eber!e&anan pela!&anaan yang lepa& Ke&e&ua an dengan per&e! taran ter! n A!ur < !epatu#an dengan mandat (t da! guna &!ala #anya D<T) 9U24AH (Amb l mar!a# tert ngg tetap me&t a!ur !epada ( ) baru &trateg d p l #) STRATEG0 1 (S!ala 4 !ert (1-*) 2 2 2 2 4 2 2 2 6 57 STRATEG0 2 (S!ala 4 !ert (1-*) 2 2 2 2 5 4 4 2 6 53 STRATEG0 $ (S!ala 4 !ert (1-*) 2 2 2 2 5 5 5 4 6 55 STRATEG0 ' (S!ala 4 !ert (1-*) 4 4 2 2 5 5 5 5 6 50

PELAN TINDAKAN 8 TAKTIKAL Strateg E 2en ng!at!an pre&ta& pen-apa an Pr n& p Pera!aunan dar &eg !ual t dan !uant t
Pr%gram 1) Kela& Tamba#an teran-ang 2) 4at # tub teran-ang Tanggung"a+ab Ketua pan t a Guru pemb mb ng t ng!atan * Ketua pan t a Guru pemb mb ng t ng!atan * Temp%# 2a&a Aebruar 7g%& 7g%& 7!t%ber K%& (R2) R2*> 7utput Pela"ar b a&a dan mengenal bentu!-bentu! &%alan &erta "a+apannya Pela"ar b a&a dan mengenal bentu!-bentu! &%alan &erta "a+apannya 0nd !at%r Pre&ta& ? !ual t pen-apa an men ng!at ? !ual t pen-apa an men ng!at Pelan K%ntegen& 4at # tub

R2$>

Gera! Gempur

PELAN TINDAKAN 8 TAKTIKAL Strateg E 1) 2enamba#!an m nat pela"ar mempela"ar Pr n& p Pera!aunan 2) 2enanam n la -n la murn )
Pr%gram 1) 1ulan Te!n ! ( B%!a& %nal a) Pertand ngan pr%m%& b) Pertand ngan !u C dan te!a & lang!ata -) Pameran d) Pengu-apan A+am Tanggung"a+ab Ketua pan t a Temp%# 2a&a 9un K%& (R2) R21*> 7utput Pela"ar mengamb l ba#ag an dalam pertand ngan 1a!at-ba!at pela"ar dapat d a&a# dan d !etenga#!an N la -n la murn &epert !e"u"uran6 be!er"a&ama dan la n-la n dapat d terap!an 0nd !at%r Pre&ta& ? pen-apa an peper !&aan dalaman men ng!at Pelan K%ntegen& Pr%gram n gabung"al n dalam pr%gram pelbaga pan t a ber!a tan

PELAN OPERASI Nama Pr%"e! E Kela& Tamba#an Teran-ang Ra& %nal E Penamba#an +a!tu bela"ar men ng!at!an pre&ta& pela"ar 7b"e!t : E 2en ng!at!an pen-apa an pela"ar dalam peper !&aan SP2 Tar !# dan temp%# pela!&anaan E Aebruar # ngga 7g%& Kumpulan Sa&aran E Pela"ar T ng!atan * 0bnu Ha t#am
4ANGKAH 1) PR7SES KER9A 2e&yuarat Penguru&anE 1)1 U-apan pengeru& <!etua pan t a 1)2 Tetap tar !# ( tempat 1)$ 1 n-ang !%& 1)' 4ant ! A9K 1)* Ag #an Tuga& 1). Hal-#al la n 2e&yuarat A9KE 2)1 U-apan Pengetua 2)2 U-apan penyelara& 2)$ Per n- an tuga& Surat Pember ta#uan !epada +ar & Pela!&anaan Kela& Tamba#an Pemantauan Ka" an Separu# Penggal 9K Kur !ulum T<9A5A1 GPK TE2P7H 1 #ar STATUS < Senara Sema!

2)

Ketua Pan t a

1 #ar

$) ') *) .)

GPK Semua A9K 9K Kur !ulum

9anuar 2>1' Aebruar 7g%& Aebruar 7g%& 9un 2>1'

PELAN OPERASI Nama Pr%"e! E 4at # Tub Teran-ang Ra& %nal E 4at # tub &%alan-&%alan ta#un lepa& b%le# men ng!at!an pre&ta& pela"ar 7b"e!t : E 2en ng!at!an pen-apa an pela"ar dalam peper !&aan SP2 Tar !# dan temp%# pela!&anaan E September # ngga 7!t%ber Kumpulan Sa&aran E Pela"ar T ng!atan *

4ANGKAH 1)

PR7SES KER9A 2e&yuarat Penguru&anE 1)1 U-apan pengeru& <!etua pan t a 1)2 Tetap tar !# ( tempat 1)$ 1 n-ang !%& 1)' 4ant ! A9K 1)* Ag #an Tuga& 1). Hal-#al la n 2e&yuarat A9KE 2)1 U-apan Pengetua 2)2 U-apan penyelara& 2)$ Per n- an tuga& Pela!&anaan Gera! Gempur Pemantauan Ka" an Separu# Penggal Ka" an A!# r Penggal

T<9A5A1 GPK

TE2P7H 1 #ar

STATUS < Senara Sema!

2)

Ketua Pan t a

1 #ar

$) ') *) .)

Semua A9K 9K Kur !ulum 9K Kur !ulum 9K Kur !ulum

September 7!t%ber September 7!t%ber $> September $1 7!t%ber

FOKUS KECEMERLANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI LIPIS


108ANG TEKN0K 8AN B7KAS07NA4
B%* PERKARA FOKUS STRATEGIK KUMPULAN SASAR

PAN0T0AE PR0NS0P PERAKAUNAN


STRATEGI PERLAKSANAAN PELAKSANA TEMPO4 PERLAKSANAAN PETUNJUK PEN9APAIAN

1)

Pan t a Pr n& p Pera!aunan

Penga"aran dan pembela"aran yang ber!e&an

Pela"ar T ng!atan ' dan *)

1) 2eng#ab &!an Su!atan Pela"aran A+al melalu !aeda#E - !ela& tamba#an bag ta"u!ta"u! pent ng) - 2enyed a!an ma&a untu! pr%gram pemul #an dan lat # tub yang men-u!up dan teran-ang (!l n !)

A#l Pan t a

Ta#un 2>1'-2>1. (9anuar -9un) (9ula -7!t%ber)

Pela"ar dapat men"a+ab &%alan dengan "ayanya) Su!atan dapat d tamat!an a+al) T ng 'E September T ng)*E 9un

1>

B%*

PERKARA

FOKUS STRATEGIK

KUMPULAN SASAR

STRATEGI PERLAKSANAAN

PELAKSANA

TEMPO4 PERLAKSANAAN

PETUNJUK PEN9APAIAN

Panitia Prinsip Perakaunan

Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

Pelajar Tingkatan 4 dan 5.

2. Program Guru Muda. - Pelajar cemerlang bertindak sebagai guru semasa ketiadaan guru dalam kelas. - Penggunaan modul akses kendiri sebagai latihan. 3. Penggunaan !T dalam P"P- #set $ase. 4. Pelbagai rujukan daripada buku teks dan sumber lain.

#hli Panitia

%epanjang tahun &umpulan Guru Muda

11

PROGRAM PENGAJARAN TERAN9ANG PENINGKATAN PRESTASI PRINSIP PERAKAUNAN 2014 SMK SERI LIPIS

1: L" "! B#*"&"($ 1)1 Pr%gram n mel bat!an pela"ar-pela"ar yang mengamb l mata pela"aran Pr n& p Pera!aunan &ebaga mata pela"aran ele!t :) 1)2 Seb langan be&ar pela"ar n terd r dar pada ana!-ana! petan 6 dan buru# yang tara: &%& %e!%n%m adala# renda# dan &eder#ana) 1)$ Pada umumnya pela"ar-pela"ar n !urang mendapat m%t ;a& untu! mendapat!an !e-emerlangan dalam b dang a!adem !) 1)' Pen-apa an pela"ar SP2 bag mata pela"aran n !urang memua&!an) 2: O,-#& %. 2)1 7b"e!t : Umum 2)1)1 Untu! men ng!at!an pre&ta& pen-apa an pela"ar dalam SP2 2)1)2 Untu! menar ! m nat pela"ar !epada mata pela"aran Pr n& p Pera!aunan dan menyedar!an pela"ar tentang !epent ngan mata pela"aran n ) 2)2 7b"e!t : K#a& 2)2)1 Untu! men ng!at!an peratu& -al%n yang lulu& -emerlang (A=6 A6 A-) dalam mata pela"aran Pr n& p Pera!aunan &ebanya! 3>?) 2)2)2 Peratu& !elulu&an mata pela"aran Pr n& p Pera!aunan 1>>?

12

5: R"s%0("* Pr%gram n perlu &upaya $)1 Pr%&e& pembela"aran dan penga"aran dapat d buat pemantauan) $)2 Pengun"uran yang d buat dapat d "ad !an &ebaga &enara &ema! untu! memuda#!an guru menguba#&ua penga"aran dan pembela"aran) $)$ Pr%&e& penga"aran dan pembela"aran dapat d "ad !an &e-ara & &temat !) $)' Pela"ar dapat d buat pemantauan &e-ara nd ; du) $)* 8apat menge&an !elema#an pela"ar dengan -epat) 4: S"s"!"( ')1 Pela"ar yang mengamb l mata pela"aran Pr n& p Pera!aunan &erama * %rang (T ng!atan *) 2: P#(;" ""( M"s"*"< *)1 PE4A9AR *)1)1 S !ap negat : pela"ar ter#adap mata pela"aran Pr n& p Pera!aunan) *)1)2 Kurang membuat ulang!a" d ruma# *)1)$ 2en ru<t da! membuat !er"a ruma# *)1)' Ke!urangan ba#an ba-aan dan ru"u!an *)1)* Pera&aan ta!ut6 renda# d r 6 dan malu *)2 GURU *)2)1 Kurang per&ed aan *)2)2 2enganggap &emua pela"ar adala# &ama dan &e-ara t da! lang&ung mengaba !an pela"ar lema#<na!al) *)2)$ Strateg penga"aran dan pembela"aran t da! d &u&un dengan teratur) *)2)' 1ergantung !epada bu!u te!&) *)2)* 2engaba !an !e#enda! &u!atan pela"aran) *)2). Kurangnya - r -- r &ebaga agen peruba#an 3: S !" #$% P#*"&s"(""(

1$

Terdapat ' per ng!at &trateg pela!&anaan) PERINGKAT 1 = JANUARI 4INGGA MA9 1) Penga"aran dan pembela"aran adala# &epert b a&a) 2) 2engenalpa&t pela"ar yang -emerlang6 &eder#ana dan lema# $) 2engada!an u" an pada m nggu a!# r bulan 2a-) PERINGKAT 2 = APRIL 4INGGA JUN 1) Pela"ar d pe-a#!an !epada t ga !umpulan (-emerlang6 &eder#ana dan lema#) -ber nama &et ap !umpulan -" !a !umpulan d ber nama A616, ela!!an !umpulan lema# d ber nama !umpulan ,) -lat #an<a!t ; t yang d ber !epada &et ap !umpulan berda&ar!an !epada pen-apa an<tara: pela"ar) -pemantauan yang leb # !epada !umpulan lema#) -ela!!an member te!anan dan perbanya!!an member pert%l%ngan) -&ent a&a ngat ba#a+a &et ap pela"ar adala# berbeCa) 2) Penga"aran a&a& #enda!la# d ber !epada &emua pela"ar) $) 2engada!an U" an pada a!# r bulan 9un) PERINGKAT 5 = JUN 4INGGA OGOS 1) Pela"ar d pe-a#!an !epada t ga !umpulan (-emerlang6 &eder#ana dan lema#) -!umpulan d r%mba! &emula meng !ut !eputu&an u" an<peper !&aan) -lat #an<a!t ; t meng !ut !emampuan pela"ar<!umpulan) 2) Pada bulan 9ula 6 !umpulan -emerlang men"ad :a& l tat%r !epada a#l !umpulan &eder#ana dan lema#) -&et ap !umpulan terd r dar pada &e%rang a#l -emerlang6 dua pela"ar &eder#ana dan &e%rang atau dua pela"ar lema#) -a#l yang -emerlang #enda!la# d ber pendeda#an terleb # da#ulu mengena lat #an<&%alan<a!t ; t yang #enda! d "alan!an) $) Guru bert nda! &ebaga Ketua Aa& l tat%r ') Guru membuat rumu&an<pengu!u#an pada a!# r &et ap lat #an<&%alan<a!t ; t

1'

*) Peper !&aan Per-ubaan) PERINGKAT 4 = SEPTEMBER 4INGGA OKTOBER 1) Pela"ar d pe-a#!an !epada t ga !umpulan (-emerlang6 &eder#ana dan lema#) -!umpulan d r%mba! &emula meng !ut !eputu&an peper !&aan per-ubaan -lat #an<&%alan<a!t ; t adala# &ama bag &emua !umpulan -!uant t &%alan meng !ut !eupayaan nd ; du 2) Kumpulan -emerlang -tempat dudu! &e-ara nd ; du -t da! ada lag perb n-angan !e-ual dengan guru -!umpulan n b a&anya t da! ma#u d ganggu -lat #an<&%alan d &ele&a !an &e-ara nd ; du -lat #an<&%alan peng!ayaan !e ara# men-apa !eputu&an A $) Kumpulan &eder#ana -tempat dudu! &e-ara nd ; du -perb n-angan antara a#l d benar!an tetap #enda!la# d #ad!an) -lat #an<&%alan d &ele&a !an &e-ara nd ; du) -lat #an<&%alan !eara# men-apa !epu" an

') Kumpulan lema# -b a&anya a#l !umpulan t da! rama -ma& # lag berada dalam !umpulan -guru member tumpuan !epada &et ap a#l !umpulan -guru men%l%ng menyele&a !an ma&ala# bag &et ap &%alan<lat #an yang berma&ala#) -lat #an<&%alan #anyala# &e!adar membantu pela"ar untu! lulu& &a#a"a) *) Guru b%le# membuat ramalan tentang !eputu&an dalam SP2

1*

>:PERSEDIAAN /)1 GURU a) 1%rang Pemantauan -tentu!an mar!a# untu! lulu&6 !epu" an dan -emerlang b)Sed a!an &%alan<lat #an<a!t ; t meng !ut !umpulan<!eb%le#an<tara: pela"ar -n%ta r ng!a& -&%alan a&a& -ara& !e&u!aran d tamba# &atu per&atu -!er"a ruma# dapat d !urang!an atau t ada -) Kurang!an n%ta yang pan"ang) -n%ta #enda!la# r ng!a& -n%ta untu! pela"ar bu!an untu! pemantauan d) Penggunaan & &tem :a l adala# d gala!!an e) Penggunaan bu!u te!& dapat d !urang!an :) Pela"ar memer !&a !erta& "a+apan &end r /)2 PE4A9AR a) P%nteng &e!%la# d !urang!an<& :ar b) 1%rang mar!a#<pen la an nd ; du

80SE80AKAN 74EH TAUA0K 10N DUS7A S2K SER0 40P0S 2/2>> KUA4A 40P0S PAHANG DARUL MAKMUR

1.

STRATEG0 PEN0NGKATAN PRESTAS0 SP2 2ATA PE4A9ARAN PR0NS0P PERAKAUNAN (2>1' 2>1.) S2K SER0 40P0S6 KUA4A 40P0S6 PAHANG 1) 2ESDUARAT PAN0T0A 2e&yurat n adala# untu! guru-guru berb n-ang dan mengemu!a!an -adangan bag men ng!at!an pre&ta& penga"aran dan pembela"aran) 0a "uga terma&u! untu! men ng!at!an pre&ta& para pela"ar) 2) 2ENGHA10SKAN SUKATAN PE4A9ARAN) Guru-guru d m nta untu! meng#ab &!an &u!atan pela"aran leb # a+al a tu &ebelum bulan 7g%&) $) N7TA Para pela"ar d m nta untu! membuat n%ta &end r dengan d b mb ng %le# guru mata pela"aran ) Pemer !&aan n%ta pela"ar d buat meng !ut bab &epert dalam ran-angan penga"aran ta#unan) ') 4AT0HAN Guru-guru d m nta member lat #an dan &eteru&nya mendeda#!an dengan &%alan ber!a tan peper !&aan SP2 yang &ebenar terutama &%alan dar pada Kerta& 2) *) U90AN 1U4ANAN 8AN PEPER0KSAAN Guru-guru perlu mengada!an U" an bulanan dan peper !&aan penggal pertama terma&u! peper !&aan ber&ama SP2 Per ng!at Neger Pa#ang) 0n adala# untu! memb a&a!an d r mere!a !epada -%ra! peper !&aan &ebenar) U" an dan peper !&aan a!an d ada!an &e!urang-!urangnya $ !al meng !ut peran-angan yang d buat p #a! &e!%la#)

1/

.) KE4AS TA21AHAN Kela& tamba#an d ada!an &e!urang-!urangnya &e!al &em nggu &ebela# petang #ar per&e!%la#an dan pen"adualannya bergantung !epada p #a! &e!%la#) Kela& n bertu"uan untu! men ng!at!an pre&ta& pela"ar dan pendeda#an bentu! &%alan SP2 yang &ebenar) /) 2ESDUARAT PAN0T0A PR0NS0P PERAKAUNAN PER0NGKAT 8AERAH 40P0S Pan t a yang menga"ar mata pela"aran n a!an ber&ama-&ama dengan pan t a &e!%la# la n dalam membuat !eputu&an ber&ama dalam men ng!at!an pre&ta& pela"ar) 2e&yuarat Pan t a Pr n& p Pera!aunan d ran-ang d ada!an 1 !al &eta#un) 3) KE4AS AN9A4 Kela& an"al a!an d ada!an &elepa& bera!# rnya peper !&aan ber&ama per ng!at Neger Pa#ang) Perb n-angan &%alan Kerta& 1 dan Kerta& 2 a!an d ada!an &e-ara ber&elang-&el meng !ut "adual yang tela# d tetap!an %le# p #a! pentadb ran) @) 4AT0H TU10 2EN9A5A1 S7A4AN-S7A4AN 4AT0HAN S%alan-&%alan lat #an terma&u! &%alan-&%alan per-ubaan dar negar -neger luar Pa#ang dan &%alan-&%alan SP2 &ebenar bag ta#un-ta#un lepa& d ber !epada pela"ar untu! d "a+ab bag memb a&a!an d r mere!a dengan :%rmat &%alan SP2) S%alan-&%alan dar Se!%la# 1era&rama Penu# dan 2RS2 a!an turut d b n-ang!an)

13

1>) ,ERA2AH TEKN0K 2EN9A5A1 S7A4AN) 2endeda#!an pela"ar !epada -ara men"a+ab &%alan dengan betul dar pada guru-guru yang ma# r dan mema&t !an pela"ar membuat per&ed aan &ebelum mendudu! peper !&aan) 1 a&anya pr%gram n d buat pada bulan September &elama 2 "am)

8 &ed a!an %le#6 FFFFFFFFF) (TAUA0K 10N DUS7A) Ketua Pan t a Pr n& p Pera!aunan S2K Ser 4 p &

1@

SMK SERI LIPIS


Tajuk Program/ Sasaran CELIK KONSEP Kelompok Cemerlang

Kelemahan 1. Pelajar lemah menguasai dan memahami konsep sebenar perakauan. Contoh perakaunan asas tunai dan asas akruan. 1. Pelajar lemah !engingati1 membanding dan men)enaraikan butiran. Contoh bab men)enaraikan butiran )ang men)ebabkan perbe2aan di 3uku &unai dan pen)ata bank. 1. Pelajar sukar !engingati *ormat Contoh *ormat akaun pengasingan untung rugi bentuk & dan pen)ata1 *ormat akaun ka"alan.

Strategi 1. !enghabiskan silibus lebih a"al #bulan september$ %. !angadakan latih tubi soalan &opikal. '. Pendedahan kepada (ara menja"ab soalan menggunakan teknik )ang betul mengikut skima pemarkahan. 1. !enghabiskan sukatan sele"at4 le"atn)a bulan Ogos. %. !engadakan latih tubi soalan &opikal #'5 soalan objekti* 6 15 soalan struktur bagi setiap topik$ '. !embuat nota ringkas untuk membe2akan butiran )ang terdapat di pen)ata bank dan buku tunai

Rasional 1. !emberi peluang kepada pelajar membuat ulangkaji sendiri. %. !emberi pendedahan )ang lebih terhadap soalan subjekti*. '. !enarik minat pelajar terhadap mata pelajaran prinsip perakaunan.

J/masa

Penilaian 1. -jian #!a(. /pr.+ulai$

+anuari , Oktober

%. Peperiksaan #Pertengahan. /khir &ahun$

&/+/! !IN0/ Kelompok Sederhana

1. !emberi peluang kepada pelajar !embuat ulangkaji sendiri. %. !emberi pendedahan )ang lebih kerap terhadap soalan berbentuk objekti* dan struktur. '. !enarik minat pelajar terhadap !ata pelajaran prinsip perakaunan.

+anuari 4 Oktober

1. -jian #!a(. /pr.+ulai$ %. Peperiksaan #Pertengahan. /khir &ahun$

&/7/N 8O9!/& Kelompok 3erpotensi

1. !engabiskan silibus a"al September %. !engadakan latih tubi soalan topikal #15 soalan objekti* 6 : soalan struktur bagi setiap topik$ '. !embuat nota ringkas dalam bentuk peta minda.

1. !emberi peluang kepada pelajar !embuat ulangkaji sendiri. %. !emberi pendedahan istilah dan *akta4*akta kh )ang penting. '. !eningkatkan kemahiran mengingat Konsep dan *ormat prinsip perakaunan

+anuari 4 Oktober

1. -jian #!a(. /pr.+ulai$ %. Peperiksaan #Pertengahan. /khir &ahun$

2>

SMK SERI LIPIS PEPERIKSAAN MENENGAH ATAS

1.!/&/PEL/+/9/N %.&IN;K/&/N '.N/!/ ;-9-

P9INSIP PE9/K/-N/N : EN &/-8IK 3I <-SO8

=.9-+-K/N PEPE9IKS//N /K>I9 &/>-N %51'

&OPIK.S-3&OPIK </N; !EN+/0I 8/K&O9 PEN;;/;/L 4 PEN</&/ KE7/N;/N 4 PE9S/!//N PE9/K/-N/N 4 PEL-P-S/N /SE&

&OPIK .S-3&OPIK </N; !EN+/0I PEN;>/L/N; KECE!E9L/N;/N 4 KONSEP 0/N P9INSIP PE9/K/-N/N 4 LE+/9 4 3-K- &-N/I 9-NCI&

S&9/&E;I KELO!POK CE!E9L/N; SE0E9>/N/ PO&ENSI 9-+-K/N 8OLIO 3 ?CELIK KONSEP ?&/+/! !IN0/ ?&/7/N 8O9!/&

21

FOLIO B PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN 2013 S-3+EK P9O;9/! PRINSIP PERAKA NAN TAMA &IN;K/&/N N/!/ ;-9EMPAT EN. &/-8IK 3IN <-SO8

!/&L/!/& MEN!APAI KEL L SAN "##$ %ALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKA NAN # @5 A PEL/+/9 CE!E9L/N; 0/N =5A PEL/+/9 SE0E9>/N/$

SMK SERI LIPIS

22

Tajuk Program/ Sasaran PIN&/9 KONSEP Kelompok Cemerlang

Kelemahan 1. Pelajar lemah menghubungkait konsep4konsep perakaunan dengan soalan.

Strategi 1. !enghabiskan silibus lebih a"al #bulan september$ %. !engadakan latih tubi soalan topikal # Soalan subjekti* dan objekti* bagi setiap topik$ '. Penggunaan 33! )ang 3erkesan. 1. !enghabiskan sukatan sele"at4 le"atn)a bulan Ogos. %. !engadakan latih tubi soalan &opikal #'5 soalan objekti* 6 15 soalan struktur bagi setiap topik$ '. Latihan menulis *ormat lembaran imbangan dalam bentuk & dan pen)ata =. Penggunaan 33! )ang berkesan dalam P6P. 1. !engabiskan silibus a"al September %. !engadakan latih tubi soalan topikal '. !embuat nota ringkas dalam bentuk peta minda untuk penerangan proses lebih jelas.

Rasional 1. !emberi peluang kepada pelajar membuat ulangkaji sendiri. %. !emberi pendedahan )ang lebih terhadap soalan subjekti*. '. !enarik minat pelajar terhadap mata Pelajaran prinsip perakaunan.

J/masa

Penilaian 1. -jian #!a(. /pr.+ulai$

+anuari , Oktober

%. Peperiksaan #Pertengahan. /khir &ahun$

&/+/! !IN0/ Kelompok Sederhana

1. Pelajar lemah mengingati *akta dan maksud prinsip (atatan bergu

1. !emberi peluang kepada pelajar !embuat ulangkaji sendiri. %. !emberi pendedahan )ang lebih kerap terhadap soalan berbentuk objekti*.dan struktur. '. !enarik minat pelajar terhadap !ata pelajaran prinsip perakaunan.

+anuari 4 Oktober

1. -jian #!a(. /pr.+ulai$ %. Peperiksaan #Pertengahan. /khir &ahun$

+/N/ IN;/&/N Kelompok 3erpotensi

1. Pelajar sukar memahami dan mengingati *ormat. Contoh 8ormat akaun perdagangan 3entuk & dan Pen)ata.

1. !emberi peluang kepada pelajar !embuat ulangkaji sendiri. %. !emberi pendedahan mengenai sesuatu kitaran )ang berlaku di dalam perakaunan. '. !eningkatkan kemahiran mengingat *ormat berkaitan akaun tersebut.

+anuari 4 Oktober

1. -jian #!a(. /pr.+ulai$ %. Peperiksaan #Pertengahan. /khir &ahun$

2$