Anda di halaman 1dari 5

STRATEGI PENYELESAIAN Perbincangan mengenaifenomena keruntuhan akhlak remaja banyak berkisar i sekitar isu !

elajar remaja" #usteru itu kebanyakan ari!a a strategi !enyelesaian yang inyatakan i sini akan memberi tum!uan ke!a a golongan !elajar remaja" Pertama ialah !en ekatan aka emik" Ini boleh ilakukan engan menambahkan lagi akti$iti%akti$iti berteraskan aka emik an se!ara aka emik se!erti kegiatan ko%kurikulum i sekolah%sekolah" &egitu juga engan cara !erubahan teknik%teknik !engajaran se!erti !enggunaan kom!uter'

$i eo' bantuan alat !an ang engar yang lain an teknik !engajaran luar kelas" Ini se ikit sebanyak a!at mengurangkan beban !embelajaran an tekanan yang iha a!i oleh !ara !elajar i sekolah ()ase' *+,-." Strategi ini boleh menarik minat !elajar remaja untuk menghabiskan lebih banyak masa i sekolah ari!a a i luar sekolah yang ti ak i

memanfaatkan !erkembangan mereka" /e ua ialah mengenai as!ek !erun angan

sekolah" Strategi ini harus iberikan tum!uan kerana ini a!at mengurangkan !englibatan !elajar alam berbagai kegiatan isi!lin atau jenayah i sekolah" 0engan 1uju nya as!ek !erun angan se!erti ini' ia akan a!at menimbulkan rasa takut i kalangan !elajar i sam!ing a!at mengurangkan beban an tanggungja1ab !ihak sekolah an ibu ba!a alam !enga1asan isi!lin" Namun ia !erlu ikaji engan men alam kerana cara ini mungkin melibatkan kos yang tinggi alam menambahkan unit ka1alan tambahan an mungkin a a !enentangan ari!a a ibu ba!a' meman angkan langkah hukuman itu

mungkin terlalu berat an ti ak a il untuk remaja mereka" Sehubungan engan as!ek !erun angan ialah !enguatkuasaan un ang% un ang oleh !olis" Ini bermakna bi ang kuasa !olis boleh sekolah yang i!erluaskan untuk merangkumi kegiatan !ara !elajar i sekolah%

ifikirkan mengha a!i masalah

isi!lin !elajar" #a1atankuasa tin akan

isi!lin !erlu itubuhkan i !eringkat aerah' ka1asan' negeri mahu!un negara agar segala kegiatan !elajar a!at ia1asi i alam an i luar sekolah" Satu lagi langkah !encegahan yang baik ialah khi mat nasihat" /aunseling i sekolah memainkan !eranan !enting alam membantu remaja mengatasi masalah mereka" 0i sam!ing itu

kaunselingjuga boleh ilaksanakan sebagai !enunjuk arah kerjaya yang !atut ituju oleh remaja" Selain itu !ara guru kaunselor i sekolah%sekolah juga boleh menganjurkan 2!eer kaunseling2 i kalangan !elajar%!elajar" Ini a alah jalan yang baik untuk membantu

hubungan yang sihat i kalangan remaja an memu!uk rasa tanggungja1ab i antara satu sama lain" 3enurut kajian se!erti yang icatatkan alam )ohen (*+4-. an Phel!s

(*+45.' remaja lebih mu ah meluahkan masalah mereka i kalangan rakan sebaya engan mereka" 6leh itu !rogram ini bermanfaatjika irancang engan teliti an mengambil mereka yang ber!engalaman an mem!unyai asas%asas kaunseling remaja untuk

menganjurkan an memanta!kan !rogram tersebut" Lanjutan ari itu' golongan remaja !erlu ibantu an iberi !erhatian kerana masa remaja a alah 7aman 2!ergolakan 2 yang amat serius" Pertumbuhan jasmani yang berlaku !a a ketika baligh banyak mem!engaruhiji1a' !erasaan an fikiran !ara remaja ()hais' *+45." Ini menyebabkan mereka mengha a!i banyak masalah untuk menyesuaikan iri engan kea aan yang

berubah an membentuk i entiti iri" &agi strategi umum' satu !en ekatan yang 1ajar ialah melalui ceramah% ceramah si$ik yang boleh ilakukan i !eringkat sekolah"

8alau!un emikian' a a*ah 1ajar jikalau !rogram ceramah si$ik ini melibatkan ibu ba!a" Sebagai contoh' !a a 29ari Ibu &a!a an Guru 2 yang ia akan setia! tahun' ceramah%ceramah boleh memberikan keterangan yangjelas tentang !eranan ibu ba!a alam usaha mengeratkan hubungan kekeluargaan" 0i sam!ing itu !engetahuan agama

harus itekankan i alam ceramah%ceramah ini kerana la7imnya !engetahuan agama akan memberi satu garis!an uan bagi in i$i u untuk bertin ak" 0i sam!ing !engetahuan agama' keterangan mengenai iri an cara%cara bersosialisasi harus isam!aikan !ara remaja an juga ibu%ba!a" Penglibatan ibu ba!a a a*ah !enting su!aya anak' !en i ik an ibu ba!a semua bera a !a a gelombang !ersefahaman yang sama mengeratkan lagi hubungan" Sehubungan an a!at

engan itu' ter a!at banyak surat%surat

!ekeliling yang bertujuan memberi !an uan ke!a a guru besar an !ara guru mengenai !engurusan isi!lin !elajar" Namun' secara umumnya' isi!lin !elajar i sekolah%sekolah i a!ati semakin merosot sejak kebelakangan ini" 3ungkin surat%surat !an uan ini ti ak iberikan !erhatian yang serius" A a !ula guru%guru yang ti ak bekerjasama alam

menguruskan soal%soal yang berkaitan engan isi!lin' kurang rasa tanggungja1ab an hanya mem!unyai tangga!an baha1a !elajar a alah !unca utama masalah 3ungkin sika! guru yang negatifjuga mem!engaruhi sika! terha a! konse! an !elaksanaan isi!lin"

an tangga!an !elajar

isi!lin" #usteru itu' !enta biran sekolah harus

memastikan baha1a sekolah menyalurkan maklumat itu ke!a a guru%guru menerusi sesi% sesi !erbincangan' bengkel an seum!amanya bagi memastikan mereka faham mengenai hak%hak an tanggungja1ab mengambil tin akan isi!lin yang betul" A akala sistem !en i ikan negara ija ikan sasaran utama kerana ia meru!akan 1a ah yang !aling baik untuk meneta!kan nilai%nilai akhlak an moral yang baik" Pen i ikan moral memberi !engaruh sangat besar alam mencorak sika! an akhlak seseorang an seterusnya akan mem!engaruhi nilai%nilai sosialnya" 6leh kerana !en i ikan moral isam!aikan ke!a a seseorang itu sejak ia kecil%kecil lagi akan se ikit sebanyak a!at me1uju kan sika! an nilai yang !ositif !a a iri in i$i u berkenaan" 6leh itu !ara !elajar !erlu iberi

!enerangan yang jelas mengenai alam remaja' masalah an kesulitan yang mereka ha a!i sebelum menca!ai ke e1asaan" Ini boleh ilakukan melalui ceramah an majlis

!enerangan mengenai masalah kehi u!an remaja serta kem!en memu!uk kese aran si$ik" 3asalah jenayah !elajar bukanlah masalah !elajar' ibu ba!a an guru teta!i

meru!akan masalah masyarakat" 0engan itu !emim!in%!emim!in tem!atan se!erti !engga1a' !enghulu' !emim!in !olitik' !emim!in belia an orang%orang yang

ber!engaruh !erlu ihubungi untuk membantu an bekerjasama bagi menyelesaikan kes% kes isi!lin" Penglibatan semua !ihak ari!a a anggota masyarakat umum ke!a a ketua masyarakat amatlah !erlu kerana masalah akhlak remaja atau !elajar meru!akan masalah masyarakat" /a1alan sosial!erlu i1uju kan i kalangan !en u uk an sika! 2ti ak a!a atau ti ak ambil tahu 2 !erlu iubah emi ke!entingan masyarakat" Satu lagi as!ek !encegahan yang harus iberikan !erhatian ialah !englibatan remaja alam !usat

kegiatan belia i mana semua akti$iti telah irancang engan teliti an teratur" 0engan itu !rogram atau akti$iti yang ia akan i !usat%!usat latihan belia remaja akan a!at menggunakan

membekalkan kemahiran%kemahiran tertentu agar !ara remaja

kemahiran emi ke!entingan iri mereka" 0i sam!ing kemahiran' !usat% !usat ini juga boleh memberikan ceramah%ceramah' kelas%kelas bimbingan agama serta rekreasi% rekreasi sukan yang i!erlukan untuk !erkembangan sahsiah remaja" Seterusnya

!ertukaran belia antara negeri an juga antara negara yang ia akan a!at menambahkan !engetahuan an !engalaman !ara remaja" Ter a!at ,5 #a1atankuasa /ebajikan #u$ana i seluruh negara engan keahlian *'::+ orang" 3elalui ja1atankuasa%ja1atankuasa ini semua kegiatan untuk membantu remaja itingkatkan a!at irancang engan sem!urna an satu

ari semasa ke semasa" &uat masa kini juga' su ah !un 1uju

ja1atankuasa yang ibentuk antara Polis 0i Raja 3alaysia engan#abatan Pen i ikan Negeri untuk memerhatikan !erkembangan akti$iti%akti$iti !elajar ari masa ke semasa an mengambil langkah%langkah yang !atut sebelum !elajar%!elajar erjehak alam a!a% a!a akti$iti yang menyalahi un ang%un ang" Namun keherkesanan jentera ini holeh i!ertingkatkan lagi engan memhuat kajian ari masa ke sama tentang akti$iti' !rogram' serta !elaksanaannya !rogram !emulihan alam menangani masalah keruntuhan akhlak remaja" #uga' alam komuniti ikaji an !emulihan i institusi i ha1ah#ahatan an

/ehajikan 3asyarakat harus

ari semasa ke semasa agar !erancangan

!rogram%!rogramnya a alah selaras engan kehen ak an !ersekitaran remaja" Peranan me ia juga harus iherikan !erhatian yang serius alam usaha memhen ung gejala yang ti ak sihat ini" 3e ia cetak an elektronik lehih mu ah menganjurkan !rogram yang herkaitan engan !ersonaliti remaja yang herjaya" Remaja yang herjaya alam satu%satu la!angan holeh memberi contoh yang !ositif ke!a a remaja secara keseluruhannya" Gambar%gambar remaja yang berjaya i sam!ing a!at menja i aya !enarik ke!a a !ara !embaca juga boleh merangsang !embaca remaja agar turut herjaya alam kegiatan yang mereka sen iri ceburi" 6leh itu' !ihak !enerbit' terutama sekali yang mem!unyai sasaran !embaca remaja hen aklah lebih se ar an !eka akan tanggungja1ab sosial untuk

menerbitkan lebih banyak bahan bacaan yang bercorak !engetahuan untuk melahirkan golongan remaja yang bertanggungja1ab an mem!unyai sifat%sifat yang baik"