Anda di halaman 1dari 17

1.

Apakah yang dihasilkan oleh garisan dalam gambar rajah di atas ? A. C. corak bentuk B. D. ton pergerakan


2.

Bersudut tepat 0idak berjisim

Apakah jenis rupa berdasarkan pernyataan di atas ? A. C. Organik ositi! B. D. Geometri "egati!

A
#. %.

$ang manakah rupa organik dalam gambar rajah di atas ? Apakah &arna yang tidak dapat diperolehi daripada campuran &arna'&arna lain ? A. C. (erah *ngu B. D. )ingga +ijau

,.

Antara berikut- yang manakah bentuk konkrit ? . Air ... Origami A. C. .- .. dan ... .- ... dan ./ .. Arca ./ Catan lanskap B. D. .- .. dan ./ ..- ... dan ./

ms 1

1.

Apakah kesan yang dapat dinikmati apabila sesuatu corak berimbangan simetri ? A. C. 2ontra enegasan B. D. +armoni 2epelbagaian

3.

Apakah jenis garisan yang terdapat pada tumbuh'tumbuhan paku pakis ? A B C D berpancar berbulu dan bergerigi beralun berombak

4.

"yatakan jenis jalinan yang terdapat pada kulit buah durian ? A. C. )alinan asli )alinan buatan B. D. )alinan sentuh )alinan tampak

5.

6ukisan manakah menggunakan perspekti! untuk menimbulkan ruang?

ms 2

17..

Berdasarkan gambar rajah di ba&ah- yang manakah menunjukkan susunan corak orgee. A. B.

C.

D.

11..

Apakah jenis bahan yang dihasilkan daripada contengan pensel atau arang ? A. C. Asid lektik 8odium B. D. 2arbon 8oda ash

12.

C D Berdasarkan gambar di atas - mana satukah yang menunjukkan kontra ?.

(s #

1#

Apakah media dan bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan lukisan di atas ? A B C D pastel pen teknikal dan dak&at Cat air dan berus arang

1%

8iapakah yang dikenali sebagai 9Bapa Cat Air Eropah: ? A. C. 6eonardo Da /inci aul <ubens B. D. 8al;ado Dali Albrecht Durer

1,.

Bentuk yang manakah paling sesuai bagi rekaan tetingkap !okus dalam rajah di atas ?

ms %

11.

*ntuk me&ujudkan sebuah catan yang menggambarkan suasana pada &aktu pagijenis &arna apakah yang paling sesuai digunakan ? A. C. 8ejuk dan terang Gelap dan pudar B. D. anas dan sejuk anas dan harmoni

13.

Apakah prinsip rekaan yang menjadi asas bagi rekabentuk stuktur sebuah layang'layang atau &au ? A. B. 2ontra 2esatuan C. D. .mbangan kepelbagaian

14.

Antara berikut objek yang manakah mempunyai garisan grid tidak !ormal ? A. B. )aring .ra kayu C. D. <oda basikal Atap genting

TIPOGRAFII
15. "yatakan jenis muka taip di atas. A. B. 27. 8ans seri! 8eri! =gyptian C. 8eri!

D.0imes "e& <oman

Di antara pernyataan berikut manakah merupakan !ungsi ilustrasi. 1 11 111 1/ A. B. (enggambarkan dekorati! atau unsur hiasan. (emberikan maklumat tentang sesuatu subjek atau objek. (elariskan barangan tersebut. (enyampaikan komentar atau penerangan dengan lebih jelas. .- .. dan ... ..- ... dan ./ C. D. .- .. dan ./ .- ..- ... dan ./

ms , +asil permukaan acuan merupakan imej yang terhasil di permukaan kertas.. (enggunakan kaedah lino-kolaj- sayuran juga potongan kayu. 21. Apakah jenis cetakan berdasarkan pernyataan di atas. ? A B C D Cetakan saring Cetakan timbulan Cetakan benam Cetakan langra! atau litogra!i

111

11

1/

22. yang sesuai digunakan untuk membuat cetakan lino. ?

Berdasarkan gambarajah di atas apakah alatan

ms 1 2#. Apakah tujuan mencampurkan minyak masak ke dalam lilin semasa proses mencanting batik ? A B (engeraskan lilin (encairkan lilin

C D

(enghalang &arna dari merebak (emudahkan aliran lilin semasa mencanting

2%.

Berdasarkan gambar rajah di atas- apakah proses yang dijalankan dalam kra! anyaman ? A B. C. D. (elayur daun mengkuang. (elurut daun mengkuang (enyisip daun mengkuang (embelah daun mengkuanh

2,.

Apakah !ungsi sekam padi dalam proses pembakaran tembikar di atas? A. B. C. D . (enyejukkan tembikar secara beransur'ansur. (engeraskan tembikar. (engelakkan tembikar daripada retak apabila disejukkan. (enghitamkan tembikar ms 3 11

111 11 21. 1/

Bahagian manakah dalam rajah di atas dipangil pengapit kepala kain ? A 1 B 11 C 111 D 1/

23.

Apakah jenis arca di atas? A. B. C. D. 0imbulan 2inatik Assemblaj (obail ms 4 A B

24

(anakah alat yang digunakan untuk membuat silat- mengikis dan melicinkan corak dalam ukiran kayu dalam rajah di ata ? Antara bentuk silat berikut- yang manakah paing mudah dan paling cepat untuk disiapkan dalam ukiran kayu tradisional .? A. B. C. D. 8ilat belah rotan 8ilat leper 8ilat (inangkabau 8ilat dada tuma

25.

#7.

(anakah antara berikut bukan teknik membuat tembikar? A. B. C. D. utaran 6ingkaran 0empelan kepingan

ms 5

#1 .

Apakah nama alatan yang digunakan dalam proses menyediakan daun di dalam gambar rajah di atas .? A. B. C. D. enyisip )angka elurut isau ukir

#2.. atas dalam masyarakat tempatan ? A. B. C. D. ## (enyucuk sanggul (engupas kelapa (engacip pinang (emotong sayur

Apakah kegunaan alatan di

Antara berikut- yang manakah menjelaskan tentang arca? A. B. C. D. <ekaan tiga dimensi yang memberi sesuatu ta!siran. <eka bentuk yang mementingkan nilai +asil seni yang boleh dilihat dari satu sudut. +asil karya yang boleh di!ahami

ms 17

#%.

Apakah nama alat tenunan dalam rajah di atas ? A B C D <ahak 2ek pua 2ek atau loom 2ayu penggulung

#,

Antara berikut- yang manakah menjelaskan tentang arca? A. B. C. D. <ekaan tiga dimensi yang memberi sesuatu ta!siran. <eka bentuk yang mementingkan nilai +asil seni yang boleh dilihat dari satu sudut. +asil karya yang boleh di!ahami

#1

Apakah kegunaan soda ash dalam pembuatan batik canting.? A B C D Bahan pencuci kain (enghalang &arna dari merebak. (engeraskan lilin masa mencanting (enanggalkan lilin semasa merebus kain.

#3. Apakah arca ukiran di atas? A. >auna B. >lora C. 2osmos D. 2aligra!i ms 11

moti! yang digunakan dalam

#4..

Apakah !ungsi alat tiupan yang terdapat dalam gambar rajah di atas? A. B. C. D. Dimainkan semasa upacara perkah&inan. (engiringi keberangkatan raja'raja. Ditiup untuk memanggil dan memberitahu Dimainkan dalam upacara pencak silat

#5

Apakah !ungsi alat dalam rajah di atas? A. B. C. D. (emotong dan membentuk lengkungan pada ukiran kayu. (elurus- merata dan melicinkan permukaan kayu. (embentuk kayu secara kasar untuk mendapatkan permukaan yang baik (erata dan melicinkan corak pada ukiran kayu

(s 12

? %7. Apakah nama benang yang bertanda ? dalam proses tenunan ? A B C D Benang pakan Benang loseng Benang emas Benng bulu

%1

2ain manakah yang sesuai dipadankan dengsn baju kebaya pendek di atas ? A B C D 8arung ombak mengalun 8arung lipatan kipas 8arung batik lepas sarung pelikat

%2.

(s 1# Antara berikut - manakah yang merupakan cetakan benaman ? 1 11 111 @/ 0urisan skrin !oto grisan asid Akuatin dan mesotin

A B C D

1 - 11 dan 111 1 - 11 dan 1/ 1 - 111 dan @/ 11 - 111 dan 1/

%#

Apakah !ungsi alatan di atas dalam proses membuat tembikar? A. (emotong kepingan tanah liat. B. (enguli tanah liat. C. (engemas bahagian permukaan tembikar. D. (engukur garis pusat tembikar. Alat berikut yang manakah digunakan untuk membelah daun mengkuang menjadi )alur' jalur mengkuang?

%%

C D (s 1%

%,.

Apakah nama alat muAik tradisional di atas? A. B. C. D. 2ompang Gedombak <ebana Gendang

%1

Apakah teknik dan bentuk arca di atas ? A. Asemblaj B. 6uakan C. Acuan D. Dinding

(s 1,

%3

Apakah !ungsi alatan di atas dalam proses membuat tembikar?

A. B. C. D.

(emotong kepingan tanah liat. (enguli tanah liat. (engemas bahagian permukaan tembikar. (engukur garis pusat tembikar

%4

Gambar rajah di atas merupakan sejenis kolek. "amakan kolek tersebut. A. B. C. D. 2olek kuel 2olek ciau 2olek lincang 2olek selat

(s 11

%5

Apakah nama bahagian yang bertanda ? yang terdapat pada bahagian utama sebuah perahu? A. B. C. D. 2epala bangau .bu bangau Adik bangau (uka bangau

,7.

Di (alaysia- suku kaum manakah yang banyak menghasilkan arca ukiran kayu? . .. ... ./ A. B. C. D. )ah +ut (ahmeri enan 0oraja . - .. dan ... . - .. dan ./ .- ... dan ./ ..- ... dan ./

SOALAN TAMAT

(8 13