Anda di halaman 1dari 7

NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 % & ' $

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Ir. 7. 0 ma/i 0lie6 .4 1$%5!'15 1$''!3 2 !!% 2ekretari (aera, Pemkab 1angko

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2iti 5anuar i,6 27 2 NIP 1$&!1125 2!!%!4 2 !!% 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina6 I</a 4 Jabatan Ke#ala Kantor Per#u takaan +an Kear i#an 5 Unit Kerja Pemerinta, Kabu#aten 1angko TARGET AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! WAKTU 3 1 12 3 1 2 1 1 1 1 1 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan BIAYA 25.000.000 25.000.000 35.000.000 35.000.000 2 Ranc. Jukni 24 "a#. Pembinaan 4!!! urat $ berka 1 "a#oran Pelak 1 "a#oran Pelak 1 "a#oran Pelak 1 "a#oran 12 "a#oran 1 "a#oran 2 (okumen

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN .en-ia#kan Rancangan #e+oman +an #etunjuk tekni +i bi+ang kear i#an +an #er#u takaan: .elak anakan #embinaan bi+ang kear i#an +an #er#u takaan: .elak anakan #en-elenggaraan ketatau a,aan Kantor ; urat/men-urat* )* .enan+atangani uru an ke#ega/aian +i lingkungan Kantor Per#u takaan +an Kera i#an .elak anakan bimbingan tekni kear i#an .elak anakan bimbingan tekni tatakelola #er#u takaan +e a6 .elak anakan bimbingan tekni #en-elenggaraan kear i#an .en-elanggarakan /ork ,o# 0r i# 2tati .elak anakan #enatau a,aan keuanagan

1! .en-u un "0KIP ta,un 2!13 11 .eneta#kan Rencana Kerja +an 0nggaran 4a,un 2!15 )* target ber+a arkan tren+/+ata atau catatan 2 ta,un ebelumn-a Pejabat Penilai6 Ir. 7. 0 ma/i 0lie6 .4 1$%5!'15 1$''!3 2 !!%

1angko6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai 2iti 5anuar i,6 27 1$&!1125 2!!%!4 2 !!%

NIP

NIP

8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 % & ' $

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 2iti 5anuar i,6 27 1 Nama N=<I4020RI6 2> 1$&!1125 2!!%!4 2 !!% 2 NIP 1$&51125 2!!%!4 2 !!% Pembina6 I</a 3 Pangkat/Gol.Ruang PeN040 .u+a 4k.I6 III/b Ke#ala Kantor Per#u takaan +an Kear i#an 4 Jabatan Ka ubbag 4ata U a,a Pemkab 1angko 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an TARGET AK KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU 1!! 1!! 1!! WAKTU 3 1 1 bulan bulan bulan BIAYA 4!!! 24 2 urat kon e# buku

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN .emerik a urat ma uk/ urat keluar .en-ia#kan Kon e# 2urat Ke#utu an Ke#ala Kantor .engelola tata u a,a #er uratan .en-ia#kan u ulan kenaikan #angkat #ega/ai Kantor Per#u takaan +an Kear i#an .emerik a 2P. Gaji6 2PP Uang Per e+iaan6 2PP 4U/GU -ang +iajukan ben+a,ara/an .en-u un 2PJ #elak anaan anggaran Kantor .en-ia#kan kon e# ak,ir 8atatan ata "a#oran Keuangan ;80"K* .en-ia#kan la#oran 3i ik/reali a i keuangan .en-ia#kan 2K 4im Pen-u un "0KIP

12 12 1 12 1 1 1 1 2

(okumen "a#oran "a#oran "a#oran kon e# rancangan kon e# kon e# (okumen

1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!!

1 2 1 12 1 2 1 1 1

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1! .en-ia#kan +ra3t ak,ir "0KIP 11 .en-ia#kan k 4im Pen-u un RK4 4, 2!15 12 .en-ia#kan +ra3t ak,ir RK4 4, 2!15 13 .em3inali a i +ra3t (P0/RK0 4, 2!15

warna merah target / output didasarkan kepada trend/catatan 2 tahun sebelumnya Pejabat Penilai6 2iti 5anuar i,6 27 1$&!1125 2!!%!4 2 !!%

1angko6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai N=<I4020RI6 2> 1$&51125 2!!%!4 2 !!%

NIP9

NIP

8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 1$&51125 2!!%!4 2 !!% 1 Nama K0(>K 80N(R0 2U20N4I 2 NIP PeN040 .u+a 4k.I6 III/b 2 NIP 1$&$1125 2!!%!4 2 !!% 3 Pangkat/Gol.Ruang Ka ubbag 4ata U a,a 3 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur .u+a 4k I6 II/b 4 Jabatan 4 Kantor Per#u takaan +an Kear i#an Jabatan Penga+mini tra i Umum 5 Unit Kerja Pemkab 1angka 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an TARGET NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT WAKTU KUAL/MUTU BIAYA 1 2 3 4 5 % & .engelola agen+a urat?men-urat ber+a arkan kla i3ika i6 i3at +an urgen ita n-a .engetik kon e#?kon e# 2urat Ke#utu an Ke#ala Kantor .embubu,kan lembar +i #o i i untuk +itin+aklanjuti Ke#ala Kantor .engetik kon e# na ka, "0KIP .engetik kon e# 8atatan 0k,ir "a#oran Keuangan .en-ia#kan +a3tar ,a+ir #ega/ai etia# ,ari kerja .ereka#itula i tingkat ke,a+iran #ega/ai 1 24 4!!! 1 1 235 52 2 buku kon e# urat na ka, na ka, "a#oran "a#oran 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 3 1 1 1 2 12 12 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan -

warna merah target / output didasarkan kepada trend/catatan 2 tahun sebelumnya Pejabat Penilai6 1angko6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai

1$&51125 2!!%!4 2 !!% NIP9 PeN040 .u+a 4k.I6 III/b 8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

K0(>K 80N(R0 2U20N4I NIP 1$&$1125 2!!%!4 2 !!%

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2iti 5anuar i,6 27 1 Nama (e@a 2oulmate Rangga 2 NIP 1$&!1125 2!!%!4 2 !!% 2 NIP 1$&'1125 2!!%!4 2 !!% 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina6 I</a 3 Pangkat/Gol.Ruang PeN040 .u+a 4k.I6 III/b 4 Jabatan Ke#ala Kantor Per#u takaan +an Kear i#an 4 Jabatan Ka i 2(. 0r i# +an Per#u takaan 5 Unit Kerja Pemkab 1angko 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an TARGET NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT WAKTU KUAL/MUTU BIAYA 1 2 3 4 5 % & ' $ .en-ia#kan Ja+/al Kunjungan Pembinaan 2(. Per#u takaan/Kear i#an .en-ia#kan 2K 4im Pembinaan 2(. Per#u takaan/Kear i#an .en-ia#kan (ra3t rancangan jukni #engelolaan #er#u takaan/kear i#an bimbingan tekni Pengeloaan .en-ia#kan #elak anaan Kear i#an/Per#u takaan .engum#ulkan +an .en-ia#kan ba,an #elak anaan 1imbingan tekni Pengelolaan Kear i#an/Per#u takaan .engon e# urat .en-ia#kan la#oran #elak anaan 1imbingan tekni Pengelolaan Kear i#an/Per#u takaan .enganali i ba,an/+ata 2umber (a-a Kear i#an/Per#u takaan +alam rangka #en-u unan "0KIP .en-u un / menganali i +ata 2(. Kear i#an / Per#u takaan untuk ba,an #en-u unan RK4 4, 2!15 1 24 2 12 12 1 12 1 1 ja+/al kon e# buku (okumen "a#oran "a#oran "a#oran kon e# rancangan 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1 1 1 1 2 1 12 1 1 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan -

Pejabat Penilai6

1angka6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai

NIP9

2iti 5anuar i,6 27 1$&!1125 2!!%!4 2 !!%

(e@a 2oulmate Rangga NIP 1$&'1125 2!!%!4 2 !!%

8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama (e@a 2oulmate Rangga 1 Nama 7akim 2ub,an 2 NIP 1$&'1125 2!!%!4 2 !!% 2 NIP 1$'%1125 2!1!!4 1 !!% 3 Pangkat/Gol.Ruang PeN040 .u+a 4k.I6 III/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur6 II/c 4 Jabatan Ka i 2(. 0r i# +an Per#u takaan 4 Jabatan JAU =#erator Kom#uter 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an TARGET NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT WAKTU KUAL/MUTU BIAYA 1 2 3 4 5 % & ' $ 1! 11 .engetik +an mencetak Ja+/al Kunjungan Pembinaan 2(. Per#u takaan/Kear .engetik kon e# 2K i#an 4im Pembinaan 2(. Per#u takaan/Kear i#an .enngetik na ka, (ra3t rancangan jukni #engelolaan #er#u takaan/kear i#an .en-ia#kan blangko?blangko a+mini tra i #elak anaan bimbingan tekni Pengeloaan Kear i#an/Per#u takaan .en-ia#kan +a3tar ,a+ir #e erta 1intek .en-ia#kan un+angan #emanggilan #e erta .engum#ulkan +an .en-ia#kan ba,an #elak anaan 1imbingan tekni Pengelolaan Kear i#an/Per#u takaan .engon e# urat .en-ia#kan la#oran #elak anaan 1imbingan tekni Pengelolaan Kear i#an/Per#u takaan 2umber (a-a Kear i#an/Per#u takaan .enganali i ba,an/+ata +alam #en-u unan "0KIP .en-urangka un / menganali i +ata 2(. Kear i#an / Per#u takaan untuk ba,an #en-u unan RK4 4, 2!15 Pejabat Penilai6 1 24 2 12 1 1 12 1 12 1 1 ja+/al kon e# buku (okumen "a#oran na ka, urat "a#oran "a#oran "a#oran kon e# rancangan 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1 1 1 1 1 1 2 1 12 1 1 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan -

1angka6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai

NIP9

(e@a 2oulmate Rangga 1$&'1125 2!!%!4 2 !!%

NIP

7akim 2ub,an 1$'%1125 2!1!!4 1 !!%

8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2iti 5anuar i,6 27 1 Nama 7arjuna Bi/a,a 2 NIP 1$&!1125 2!!%!4 2 !!% 2 NIP 1$&'11!1 2!!5!3 1 !!% 3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina6 I</a 3 Pangkat/Gol.Ruang PeN040 .u+a 4k.I6 III/b Ke#ala Kantor Per#u takaan +an Kear i#an Jabatan Ka i Per#u takaan 4 Jabatan 4 5 Unit Kerja Pemkab 1angko 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an TARGET NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT WAKTU KUAL/MUTU BIAYA 1 2 3 4 5 % & .en-ia#kan Ja+/al Pela-anan Per#u takaan bagi ma -arakat .en-ia#kan kebijakan tekni #ela-anan re3eren i +an ke#u takaan .en-ia#kan (ra3t rancangan jukni #engelolaan #er#u takaan kala +aera, .en-ia#kan #elak anaan bimbingan tekni Pengeloaan Per#u takaan .engum#ulkan +an .en-ia#kan ba,an #elak anaan 1imbingan tekni Pengelolaan Per#u takaan .enganali i ba,an/+ata 8a#aian "a-anan Ke#u takaan +alam rangka #en-u unan "0KIP .en-u un / menganali i +ata 2(. Kear i#an / Per#u takaan untuk ba,an #en-u unan RK4 4, 2!15 Pejabat Penilai6 1 24 2 12 12 1 1 ja+/al kon e# buku (okumen "a#oran kon e# kon e# 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1 1 1 1 2 1 1 bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

1angka6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai

NIP9

2iti 5anuar i,6 27 1$&!1125 2!!%!4 2 !!%

NIP

7arjuna Bi/a,a 1$&'11!1 2!!5!3 1 !!%

8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 7arjuna Bi/a,a 1 Nama (e/i 0rimbi 1$&'11!1 2!!5!3 1 !!% NIP 1$'&11!1 2!1!!3 2 !!% 2 NIP 2 3 Pangkat/Gol.Ruang PeN040 .u+a 4k.I6 III/b 3 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur6 II/c Ka i Per#u takaan Jabatan JAU Pe"a-anan Pu taka 4 Jabatan 4 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an 5 Unit Kerja Kantor Per#u takaan +an Kear i#an TARGET NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK KUANT/OUTPUT WAKTU KUAL/MUTU BIAYA 1 2 3 4 5 .engetik +an mema ang/memajang Ja+/al Pela-anan Per#u takaan ma -arakat .engetik kon bagi e# rancangan Peraturan Pengelolaan Per#u takaan .engetik (ra3t rancangan jukni #engelolaan #er#u takaan kala +aera, .enngetik ja+/al #elak anaan bimbingan tekni Pengeloaan Per#u takaan .egetik +an menggan+akan 3ormat?3ormat blangko a+mini tra i ba,an #elak anaan 1imbingan tekni Pengelolaan Per#u takaan .eng,im#un +ata6 re3eren i6 2(. Kear i#an / Per#u takaan untuk ba,an #en-u unan RK4 4, 2!15 .enganali i ba,an/+ata 8a#aian "a-anan Ke#u takaan +alam rangka #en-u unan "0KIP .en-u un / menganali i +ata 2(. Kear i#an / Per#u takaan untuk ba,an #en-u unan RK4 4, 2!15 1 24 2 12 12 ja+/al kon e# buku (okumen "a#oran 1!! 1!! 1!! 1!! 1!! 1 1 1 1 2 bulan bulan bulan bulan bulan

% & '

1 1 1

rancangan kon e# kon e#

1!! 1!! 1!!

1 1 1

bulan bulan bulan

Pejabat Penilai6

1angka6 2 Januari 2!14 Pega/ai Negeri 2i#il 5ang (inilai

NIP9

7arjuna Bi/a,a 1$&'11!1 2!!5!3 1 !!%

NIP

(e/i 0rimbi 1$'&11!1 2!1!!3 2 !!%

8atatan 9 ) 0K 1agi PN2 -ang memangku jabatan 3ung ional tertentu

Anda mungkin juga menyukai