Anda di halaman 1dari 1

Cenderabahasa Bil.

1 JPNPP MODUL 2 KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT


1. Maksud: Kata ganti nama diri yang telah disingkatkan. Contoh: Kata Ganti Diri Pertama kau

2.

Penerangan sal dari!ada kata "engkau#. Digunakan !ada a$al kata yang dira!atkan dengan kata yang menyertainya. sal dari!ada kata "aku#. Digunakan !ada a$al atau akhir kata yang ditulis ra!at. sal dari!ada kata "kamu#. Digunakan !ada akhir kata saha.a. sal dari!ada kata ganti nama diri ketiga 3dia4. Digunakan !ada akhir kata saha.a.

yat Contoh 1. %&urat ini hendaklah kauba'a() !inta *n'ik +a,im. 2. -ukisan yang kaulukis sangat 'antik sekali. 1. Kata Dina( %-agu ini kutu.ukan untuk &hida yang berada di Johor.) 2. % duh( sakitnya kakiku/) kata Dol. 1. +asratmu akan aku tunaikan. 2. % dikmu !andai menyanyi() kata 0uraini ke!ada &ya1i2ah. 1. Kakaknya menuntut di luar negara. 2. &etia! kesalahan akan menerima balasan dari!ada5Nya.

ku

mu

nya

6.

Bentuk kesila!an a. 7idak ditulis ra!at kata ganti nama diri singkatan dengan kata yang menyertainya. SALAH %8arna a!a yang kau minati9) tanya ,im ke!ada &ya1i2. %Ka$an ku ini berasal dari &abah() kata ri1 ke!ada &ayuti. BETUL %8arna a!a yang kauminati9) tanya ,im ke!ada &ya1i2. %Ka$anku ini berasal dari &abah() kata ri1 ke!ada &ayuti.

b. 7idak boleh menggunakan kata singkatan sebagai sub.ek ayat. SALAH BETUL %Mu berdua tidak beker.a hari ini9) tanya *n,ik %Kamu berdua tidak beker.a hari ini9) tanya ,$an. *n,ik ,$an. %Kau belum mandi lagi( Man9) tanya ibu %*ngkau belum mandi lagi( Man9) tanya ibu ke!ada :osman. ke!ada :osman. '. 7idak menggunakan tanda sem!ang dan huru1 besar bagi kata singkatan berkaitan dengan 7uhan. SALAH ;a llah( aku memohon keam!unanmu. 7uhan akan sentiasa mengam!unkan dosa hambanya. BETUL ;a llah( aku memohon keam!unan-Mu. 7uhan akan sentiasa mengam!unkan dosa hamba-Nya.

Anda mungkin juga menyukai