Anda di halaman 1dari 6

PERTANDINGAN PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PENGENALAN Pidato merupakan satu cabang seni penyampaian mesej secara lisan yang mengandungi idea, menaakul konsep, menghuraikan dan merumuskannya secara berkesan. Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja dalam bentuk nasihat, peringatan, penegasan, sindiran dan selingan kecindan yang bertujuan untuk mempengaruhi audien. Penyampaian pidato yang juga bergantung kepada kesesuaian nada dan gaya bukannya menggunakan emosi seperti dengan nada suara yang tinggi, menyanyi, dan bersyair. Sentuhan seni pidato adalah unik tidak seperti seni bahas yang bertujuan menegakkan dan mematikan hujah lawan. Justeru, pertandingan pidato ini dijalankan untuk memastikan kemahiran seni ini tidak terus lenyap ditelan zaman. Kematangan pemikiran dan melontarkan idea dapat dicungkil melalui aktiviti berpidato. 2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN 2. 2.2 2.# 2.% 2.& 3.0 !embina keyakinan diri dan mampu berucap di khalayak. !eluaskan pengetahuan am dan isu"isu semasa dalam dan luar negara. !emantapkan kemahiran komunikasi dan $ahasa !elayu standard. !emupuk semangat patriotisme dan jati diri. !enjana daya saing secara positi'.

PESERTA #. Pertandingan ini dibuka kepada murid"murid (ingkatan )nam bawah dan atas, Sekolah $antuan Kerajaan, Sekolah $erasrama Penuh dan Sekolah !enengah *gama +egeri dan Sekolah *gama $antuan Kerajaan . Pertandingan ini dibahagikan kepada dua bahagian seperti berikut, $ahagian * , $ahagian $ , Pidato persediaan awal Pidato secara spontan

#.2

4.0

Perin !"# Per#"n$in "n Pertandingan ini akan dijalankan dalam beberapa peringkat ," 117

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

4.1

Perin !"# D"er"% %. . Semua Pejabat Pendidikan -aerah . mengendalikan pertandingan di peringkat ini. $ahagian diminta mewakili

%. .2 Seorang peserta terbaik hendaklah dipilih daerah.bahagian ke pertandingan di peringkat negeri. 4.2 Perin !"# Ne eri %.2.

Pertandingan di peringkat ini hendaklah dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan +egeri. pertandingan peringkat negeri perlu

%.2.2 Satu jawatankuasa diwujudkan.

%.2.# Seorang peserta terbaik hendaklah dipilih mewakili negeri ke pertandingan peringkat kebangsaan. %.2.% Jawatankuasa pertandingan peringkat negeri hendaklah menetapkan tarikh dan tempat pertandingan dan seterusnya memaklumkannya kepada urus setia di peringkat kebangsaan. 4.3 Perin !"# Ke&"n '""n %.#. Pertandingan di peringkat ini akan dikendalikan oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan.

%.#.2 Seorang peserta dari setiap negeri akan mewakili negeri masing" masing ke pertandingan peringkat kebangsaan. %.#.# Setiap peserta hendaklah diiringi oleh seorang guru pembimbing dan seorang pegawai pengiring. (.0 FORMAT PERTANDINGAN

Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian dan setiap peserta wajib bertanding dalam kedua"dua bahagian tersebut. /iliran peserta setiap bahagian ditentukan mengikut undian. Proses undian ini dijalankan oleh Ketua 0akim di hadapan semua peserta sebelum pertandingan dimulakan. Pengacara majlis dan peserta pidato TIDAK DIBENARKAN memperkenalkan diri ,sekolah dan negeri masing"masing. (.1 B"%" i"n Per#")" Peserta akan menyampaikan pidato masing"masing dengan tajuk yang telah disediakan oleh jawatankuasa pertandingan terlebih dahulu. 117
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

&.2

B"%" i"n Ke$*" Peserta akan dijemput untuk menyampaikan pidato masing"masing secara spontan atas tajuk yang ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan. Peserta dikehendaki memilih tajuk di dalam sampul yang disediakan di meja urus setia. Pertandingan pidato secara spontan ini dijalankan selepas sahaja selesai pertandingan pidato bahagian pertama. Setelah mendapat tajuk, peserta diberi masa satu minit untuk membuat persediaan di meja urus setia tanpa dibantu oleh mana"mana pihak. Kertas catatan dan alat tulis disediakan oleh urus setia. Selepas satu minit masa persediaan, peserta diminta menyampaikan pidato secara spontan

(.3

S+"r"#,'+"r"# Per#"n$in "n &.#. Peserta diberi masa selama LAPAN 1- )ini# 2untuk berpidato $ahagian Pertama, dan LIMA 1( )ini#. untuk berpidato $ahagian Kedua.

&.#.2 3oceng akan dibunyikan sekali, satu minit sebelum tamat dan dua kali setelah tamat bagi setiap bahagian pertandingan. &.#.# Penyampaian pidato selepas loceng penamat dibunyikan bagi setiap bahagian pertandingan tidak akan diberikan markah. &.#.% Peserta pidato spontan tidak dibenarkan membawa alat tulis,kertas catatan, alat komunikasi dan alat elektronik. &.#.& Sebarang kritikan terhadap isu sensiti' yang berkaitan dengan agama, bangsa dan kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang adalah dilarang. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong. &.#.4 Penggunaan bahasa atau tutur kata yang kurang sopan adalah dilarang. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong. &.#.5 Peserta yang membaca nota atau teks, menyentuh isu sensiti', menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat kesimpulan 1semua kesalahan tersebut. mana"mana satu daripadanya2 tidak layak untuk dipilih sebagai pemenang di semua kategori dan peringkat pertandingan. &.#.6 Peserta pidato diwajibkan menggunakan seragam sekolah atau pakaian kebangsaan. &.#.7 Pengerusi majlis berhak menegur peserta yang melanggar mana" mana peraturan di atas. 117
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

(.4

Pe)i/i%"n T"0*! (.4.1 Perin !"# D"er"% $"n Perin !"# Ne eri Jawatankuasa setiap peringkat hendaklah menetapkan tajuk pidato bahagian pertama dan kedua berdasarkan isu"isu semasa yang tersiar dalam media massa . isu patriotik . isu"isu dunia terkini. 8su" isu ini termasuk politik, ekonomi, kebudayaan, jenayah, bencana alam, gempa bumi, pencemaran alam dan sebagainya. (.4.2 Perin !"# Se1"r*% A!%ir $"n Perin !"# A!%ir Ke&"n '""n &.%.2. (ajuk pidato bahagian pertama dan kedua di peringkat ini disediakan oleh jawatankuasa pertandingan peringkat kebangsaan. (ajuk pidato bahagian pertama akan dihantar kepada peserta negeri sebaik sahaja semua keputusan peringkat negeri diterima oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan. (ajuk pidato bahagian kedua di peringkat ini ditentukan secara undian oleh Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan. )nam belas peserta setiap negeri peringkat separuh akhir Kebangsaan di bahagi kepada dua kumpulan. (iga peserta terbaik setiap kumpulan dipilih untuk ke Pertandingan *khir Peringkat Kebangsaan.

&.%.2.2

&.%.2.#

&.%.2.%

(.(

Per"#*r"n Pe)"r!"%"n (.(.1 Pe)&"%" i"n M"r!"% Pi$"#2 B"%" i"n Per#")" (.(.1.1 I$e" 3 I'i 4 (0 )"r!"% . Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan empat idea. isi. 8si.idea hendaklah menunjukkan kematangan dan bernas yang disokong oleh data . bahan yang tepat . logik sebagai peneguh huraiannya. P"n$*"n Pe)"r!"%"n 8dea.isi tepat 9 2 markah 117

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Kematangan idea.isi 9 2 markah 0uraian 9 & markah -ata . contoh 9 2 markah !arkah penuh bagi setiap isi. idea ialah markah 1 m : % ; %% markah < 4 markah takri'an tajuk ; &= markah2. (.(.1.2 B"%"'" 4 20 )"r!"% . Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas, baku 1struktur dan sebutan2, gaya bahasa yang berkesan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. (.(.1.3 Pen+")1"i"n $"n Per'e)&"%"n 4 30 )"r!"% . Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar, kesesuaian nada, meyakinkan, gaya yang menarik dan susunan isi yang tertib. Peserta 5AJIB memberi salam dan kata"kata aluan sebelum memulakan pidato.3ima markah maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu sensiti'. menunjukkan pelakuan . tutur kata yang kurang sopan. (.(.2 Pe)&"%" i"n M"r!"% Pi$"#2 B"%" i"n Ke$*" 4S12n#"n. (.(.2.1 I'i 4 40 )"r!"% . Peserta pidato akan diadili dari segi pengutaraan dua idea . isi. 8dea . isi hendaklah bernas.logik dan dihurai dengan jelas. P"n$*"n Pe)"r!"%"n 8dea . isi 9 & markah 0uraian 9 = markah -ata . contoh 9 % markah !arkah penuh bagi setiap isi. idea ialah 7 markah 1 7m : 2 ; #6 markah < 2 markah takri'an tajuk ; %= markah2. (.(.2.2 B"%"'" 4 30 )"r!"% . Peserta pidato akan diadili dari segi bahasa yang jelas, baku 1struktur dan sebutan2, gaya bahasa yang berkesan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan.

117
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERTANDINGAN PIDATO PRA U SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

(.(.2.3 Pen+")1"i"n $"n Per'e)&"%"n 4 30 )"r!"% . Peserta pidato akan diadili dari segi persembahan yang lancar, kesesuaian nada, meyakinkan, gaya yang menarik dan susunan isi yang tertib. 3ima markah maksimum akan dipotong jika peserta menyentuh isu sensiti'. menunjukkan pelakuan . tutur kata yang kurang sopan. (.6 P"n$*"n Ke1"$" P"ne/ H"!i) &. Peserta pidato setiap bahagian akan diadili dari segi isi . idea, bahasa dan persembahan. Panel hakim tidak boleh terpengaruh dengan reaksi emosi . tepuk sorak penyokong. Panel hakim diingatkan agar tidak memilih peserta pidato yang membaca nota. teks, menyentuh isu sensiti', menggunakan bahasa yang kurang sopan dan tidak sempat membuat kesimpulan 1semua kesalahan tersebut. mana"mana satu daripadanya2 sebagai pemenang di semua kategori dan peringkat pertandingan. Panel hakim perlu membuat keputusan menggunakan SISTEM JURI. Keputusan panel hakim adalah muktamad.

&.2

&.# &.% 6.0

T"ri!% Per#"n$in "n 4. Peringkat -aerah 4.2 Peringkat +egeri 4.# Peringkat Separuh *khir Kebangsaan (empat 4.% Peringkat *khir Kebangsaan (empat , , , , , ,

7.0

J"8"#"n!*"'" Per#"n$in "n Perin !"# Ke&"n '""n Jawatankuasa Pertandingan Peringkat Kebangsaan dipengerusikan oleh Pengarah $ahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran !alaysia. *hli Jawatankuasa terdiri daripada semua Jabatan Pelajaran +egeri.

-.0

AM Se&"r"n 1in$""n "$"/"% #er#"!/*! !e1"$" B"%" i"n K2!*ri!*/*) $"n Ke'eni"n Ke)en#eri"n Pe/"0"r"n M"/"+'i" 117

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA