Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

1.0 1.1 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

Mengenal pasti struktur organisasi bengkel.

1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel Berpandukan carta.

TP1 : Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel. TP2: Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel. TP3: Membuat jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel. TP4: Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan bahan. TP5: Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel. TP6: Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel.

1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan Struktur organisasi bengkel.

1-2

1.2

Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel.

1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan carta.

1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

2.0 ASAS TEKNOLOGI

2.1 Memasang dan membuka kit model ber ungsi

2.1.1 Membaca dan memahami manual. 2.1.2 Menyatakan nama dan ungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru !hilip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.

TP1 : Membaca manual kit model ber ungsi. TP2 : Menerangkan nama dan ungsi dua latan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuak kit model.

TP2 : Mengenalpasti nama 2.1.3 Mengenal pasti nama dan ungsi komponen kit model seperti motor, gear, dan ungsi tiga komponen kit model. gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri. 2.1 Memasang dan membuka kit model ber ungsi 2.1." Memasang komponen kit model berpandukan manual. 2.1.# Menguji ke ungsian kit model. TP3 : Memasang komponen kit model berpandukan manual. TP4 : Membuat pengujian ke ungsian kit model. TP5 : Mengenalpasti masalah dan membuat pembaikan kit model. TP6 : Mengesan kit model ber ungsi TP6 : Membuak dan menyusun komponen kit model dengan sistematik.

"

2.1.$ Membuka dan menyimpan komponen kit model. 2

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

3.0 REKA BENTUK

3.1

Mereka bentuk projek eksperimental

3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. 3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.

TP1 : Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi TP2 : Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. TP2 : Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. TP2 : Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah.

3.1.3 Menjana idea kreati dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. 3.1." Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.

3.1

Mereka bentuk projek eksperimental

3.1.# Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental. 3.1.$ Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.

TP3 : Membina projek eksperimental. TP3 : Membina projek eksperimental. TP4 : i% Menguji projek eksperimental. ii% Menambah baik projek eksperimental.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

3.1

Mereka bentuk projek eksperimental

3.1.& Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan. 3.1.' Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

TP5 : Mempersembahkan projek eksperimental secara lisan. TP6 : Mendokumentasikan projek eksperimental.

&

4.0 PENGHASILAN PROJEK

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

".1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.

'

".1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (M()%, plastik dan mounting board. ".1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

TP 1 Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek. TP3 Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen elektrik.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

".1." Menyatakan nama dan ungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku *, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual +manual mitre saw%, apit ,, gerudi mudah alih, gerimit, tukul -arrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar. ".1.# Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

TP 2 Menerangkan ungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk membuat projek.

TP 1 Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk membuat projek.

10
".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

UJIAN PENGESANAN 1 4 ! 6 MAC"

".1.$ Menyediakan alatan dan bahan. ".1.& Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek.

TP 3 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek.

11

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

12

".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. ".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. ".1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

".1.' Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

TP 4 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 2 Menerangkan ungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk membuat projek.

13

".1.. Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.

".1.1/ Menyatakan nama, simbol dan ungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateri dan suis.

14

".1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.

TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.

".1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

".1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada !rojek

TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 5 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. TP 6 a%Mengesahkan projek ber ungsi. b%Mengamalkan akti0iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. TP 6 a%Mengesahkan projek ber ungsi. b%Mengamalkan akti0iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.

".1.1" Menguji ke ungsian projek.

15

".1.1# Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

6.0 SAINS RUMAH TANGGA

$.1. Menghasilkan 1rtikel 2ahitan

$.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. $.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting abrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, dan jarum jahit tangan.

16

TP1 : Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan. TP2 : Menerangkan dua ungsi alatan jahitan

$.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu abrik dan benang.

TP1 : Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk membuat artikel jahitan. TP4 : Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.

$.1. Menghasilkan 1rtikel 2ahitan

1#

$.1." Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,jelujur kasar dan jelujur halus.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

$.1.# Memilih artikel jahitan berpandukan manual $.1.$ Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. $.1.& Menyusun atur pola, menggunting abrik dan memindahkan tanda pola.

1$

TP3 : Menyusun atur pola, menggunting abrik dan memindahkan tanda pola ke abrik.

19 20 21

$.1.' Menghasilkan artikel jahitan dengan jahitan tangan.

TP4 : Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan jahitan jelujur.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19 ! 22 MEI"

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

$.1.. Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang,renda dan riben.

TP5 : Menghias artikel jahitan dengan menggunakan bahan hiasan yang dipilih. TP6 : Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreati . TP6 : Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas dan kreati .

22

$.1.1/ Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.

$.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

10