Anda di halaman 1dari 44

PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGURUSAN

OBJEKTIF

Mentakrif konsep pengurusan Menerangkan peranan seseorang pengurus Menghuraikan fungsi-funsi pengurusan Membezakan antara pengurusan dengan pentadbiran dan juga antara pengurusan dengan kepimpinan Prisip dan kemahiran asas pengurusan

KANDUNGAN

Definisi dan konsep pengurusan Huraian peranan seseorang pengurus Fungsi-fungsi pengurusan Perbezaan antara pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan Prinsip dan kemahiran asas pengurusan

DEFINISI PENGURUSAN ( 1 )

Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan
( Drucker, 1972 )

DEFINISI PENGURUSAN ( 2 )

Pengurusan adalah berorientasikan kestabilan. Pengurus mengajak individu membuat sesuatu dengan lebih berkesan
( Yuki, 1994 )

PENGURUSAN

Proses melakukan sesuatu aktiviti secara cekap dan berkesan melalui manusia

PENGURUSAN

Melibatkan:

Sekumpulan pengurus dalam sesebuah organisasi Tugas-tugas yang dilakukan oleh pengurus

SIAPAKAH PENGURUS

Seseorang yang menggerakkan matlamat organisasi kepada kejayaan dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad Seseorang yang mempastikan bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahirannya sebagai seorang pemimpin

SIAPAKAH PENGURUS

Seseorang yang melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dan perintah yang telah ditetapkan Seseorang yang mengurus dan membuat dasar

SIAPAKAH PENGURUS

Seseorang yang melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi yang dipimpinnya Seseorang yang merancang kejayaan masa hadapan organisasinya

Merancang & Mentadbir Berkomunikasi KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN OLEH PENGURUS Mengurus kendiri

Kerja berpasukan

Pengetahuan yang global

Tindakan strategik

SUMBER-SUMBER YANG DIURUSKAN OLEH PENGURUS


Peralatan / Mesin ( Machine )

Manusia ( man ) Visi dan Misi Organ isasi Bahan ( material )

Persikataran ( environment )

Kaedah ( method )

PERANAN PENGURUS

Lambang Kuasa Ketua Perhubungan Pemimpin Pusat Saluran Maklumat Penyebaran Maklumat Jurucakap Organisasi

PERANAN PENGURUS

Usahawan Penyelesaian ganguan Pengagihan sumber Perundingan Pakar Teknikal

FUNGSI PENGURUSAN Henri Fayol ( 1916 )

Planning ( Merancang ) Organising ( Mengelola ) Directing ( Mengarah ) Coordinating ( Mengkoordinasi ) Controlling ( Mengawal )

FUNGSI PENGURUSAN Gullick & Urwick ( 1937 )

Planning ( Merancang ) Organising ( Mengelola ) Staffing ( Menggunakan staf ) Directing ( Mengarah ) Coordinating ( Mengkoordinasi ) Reporting ( Melapor ) Budgeting ( Menyedia Belanjawan )

FUNGSI-FUNGSI SEORANG PENGURUS


Merancang ( Planning )

Mengawal ( Controlling )

Mengelola ( Organising )

Memimpin ( Leading )

MERANCANG

Menetapkan matlamat dan objektif organisasi Menentukan bagaimana mencapainya Mengumpul dan menganalisis maklumat Menentukan tugas yang perlu dijalankan bagi mencapai matlamat

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN:


1.

2.

Membuat keputusan berdasarkan strategi yang hendak dilaksanakan bagi mencapai sesuatu objektif Pengagihan sumber ( kepada bahagian-bahagian tertentu dalam organisasi )

PERANCANGAN BERKESAN MELIBATKAN:


3.

4.

Penjadualan bagi memastikan matlamat tercapai Penyediaan sistem kawalan ( agar tindakan pembetulan dapat diambil )

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PERANCANGAN


1.
2.

3.

Memilih matlamat untuk organisasi & sub-unit Membentuk program untuk mencapai matlamat dengan cara yang sistematik Manusia dan masa diutamakan kebolehcapaian & boleh diterima oleh pekerja

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT PERANCANGAN


4.

Mengutamakan sumber manusia dan jangkamasa di mana objektif pencapaiannya adalah realistik dan jangkamasa adalah berpatutan

AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN ( Perancangan )


Bil.
1.

Fungsi
Merancang

Matlamat
Menentukan aliran tindakan

Aktiviti
Membuat

unjuran Menetapkan objektif Menentukan strategi Membina program Memperuntukan belanjawan Menentukan dan membina prosedur Menggubal dasar

MENGELOLA

Bagaimana mendapatkan kemudahan, staf, sumber bahan dan lain-lain Menentkan rangka kerja yang cekap melalui proses penentuan kerja atau pembahagian tugas Membahagikan kumpulan kerja dalam bentuk, susunan atau struktur organisasi tertentu

MENGELOLA

Menentukan struktur kewibawaan dan mekanisme organisasi Membina dan mendefinisikan kaedah dan prosedur Memilih dan memberitahu staf mengenai sumber yang ada / tersedia atau yang boleh diperolehi

AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN ( pengelolaan )


Bil. 2. Fungsi Mengelola Matlamat
Menyusun

Aktiviti
Menubuhkan

dan mengaitkan tugas ke arah pencapaian objektif Memilih dan menetapkan sumber manusia yang berkelayakan dalam organisasi

struktur

organisasi Menetapkan hubungan Mewujudkan diskripsi tugas penjawatan Menentukan sumber manusia Menjalankan orientasi Menjalankan latihan Membangunkan kerjaya

MEMIMPIN

Mengambil daya usaha dan inisiatif dalam menggerakkan sesuatu Memimpin dan menentukan hala tuju kepada kumpulan Menentukan jangka waktu dan kos Mengeluarkan arahan Memberi panduan, dorongan dan ransangan Memberi bimbingan, latihan, teguran dan tunjuk ajar dalam mencapai sesuatu matlamat

AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN


Bil.
3.

Fungsi
Memimpin

Matlamat
Menghasilkan tindakan yang perlu untuk mencapai objetif yang ditetapkan

Aktiviti
Menangani

perubahan Mengurus konflik Menyelaras kerjakerja atau tugas ( task ) Motivasi Menurunkan kuasa

MENGAWAL

Menyelia proses pelaksanaan Membuat pemerhatian dan pencerapan Membuat penilaian prestasi Membuat laporan mengenai kemajuan Membetulkan kesalahan & penyelewengan Membuat penilaian di peringkat-peringkat peleksanaan perancangan

AKTIVITI DALAM PROSES PENGURUSAN ( Mengawal )


Bil. 4. Fungsi Mengawal Matlamat Menentukan kemajuan ke arah pencapaian objektif sebagaimana yang telah dirancang dan ditentukan Aktiviti
Menyediakan

sistem ganjaran Membuat tindakan pembaikan dan pembetulan Melaksanakan aktiviti pengukuran pencapaian organisasi Menetapkan piawai prestasi Mewujudkan sistem laporan makluim balas

PENTADBIRAN

Pentadbiran adalah satu proses yang memusatkan kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan & penyertaan sumber-sumber berupa tenaga manusia atau bahan dalam satu sistem yang bersepadu dibentuk untuk mencapai objektif yang ditetapkan
( Knezevich, 1975 )

PERBEZAAN
Dimensi
1.

Pentadbiran
Dinyatakan dalam bentuk umum Mengelakkan kesilapan

Pengurusan
Dinyatakan dengan lebih spesifik Mencari kejayaan

Objektif Faktor kejayaan Struktur

2.

3.

Hirarki tinggi Hirarki rendah Pengamanahan ( Pengamanahan delegation ) terbatas maksimum Literasi melalui laporan dan nota Numerasi melalui statistik dan angka

4.

Kemahiran

PERBEZAAN
Dimensi
5.

Pentadbiran
Pasif Kurang

Pengurusan
Aktif Sensitif

Sikap

sesitif terhadap masa Cuba mengelakkan risiko Penekanan pada prosedur Bertindak seragam

terhadap

masa Ambil risiko seminima mungkin Penekanan pada keputusan Bertindak dengan bebas

PENTADBIRAN Objektif yang umum mengelak kesilapan Hirarki tinggi dan pengamanahan yang terbatas Berpandukan laporan dan notanota
Bersikap

pasif; kurang sensitif terhadap masa, mengelak risiko; penekanan terhadap prodsedur Tindakan seragam

PENGURUSAN Objektif spesifik mencari kejayaan Hirarki rendah dan pengamanahan yang maksimum Berpandukan statistik dan angka Aktif Sensitif terhadap masa Meminimumkan risiko Menekankan hasil Tindakan bebas

KEPIMPINAN

Suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat organisasi

PERBEZAAN ANTARA PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN


Bil. Pengurusan Kepimpinan

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengurus mentadbir
Pengurus seorang yang suka tiru orang lain Pengurus mengekalkan keadaan yang sedia ada Pengurus memberi perhatian pada sistem dan struktur Pengurus bergantung kepada kawalan Pengurus mempunyai pandangan jangka pendek Pengurus bertanya: Bagaimana dan Bila? Pengurus membuat sesuatu dengan betul

Pemimpin buat motivasi


Pemimpin suka keaslian Pemimpin membaiki / membangun / mengembang Pemimpin memberi perhatian pada orang lain Pemimpin menggalak kepercayaan Pemimpin mempunyai pandangan jangka panjang Pemimpin bertanya: Apa dan Kenapa? Pemimpin membuat sesuatu yang betul

PERBEZAAN ANTARA PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN


Pengurusan Kepimpinan Membuat arahan dan Membuat perubahan dan konsisten pergerakan Merancang / membuat Membina visi / mencari belanjawan strategi Mengelola / menyediakan Menjajar ( aligning ) staf manusia / berkomunikasi Mengawal / Memberi motivasi / menyelesaikan masalah galakan

PRINSIP-PRINSIP ASAS

Pembahagian kerja Autoriti & tanggungjawab Displin Keseragaman arahan Kesepaduan halatuju Mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan individu

PRINSIP-PRINSIP ASAS

Imbuhan Pemusatan Rantaian autoriti ( Line of Authority ) Tertib ( order ) Kesamarataan Kestabilan masa berjawatan Inisiatif Semangat kekitaan

KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN

KEMAHIRAN AM Kemahiran konsepsual Kemahiran perhubungan manusia Kemahiran teknikal Kemahiran politikal

KEMAHIRAN ASAS PENGURUSAN


KEMAHIRAN SPESIFIK Kawalan organisasi dan sumber Penyelarasan organisasi Pengendalian maklumat Pertumbuhan / perkembangan organisasi Motivasi pekerja / pengurusan konflik Penyelesaian masalah

RUMUSAN
PENGURUS: Menggerakkan kejayaan pencapaian matlamat organisasi dengan menggunakan manusia, wang dan sumber yang terhad Mempastikan bakat, kebolehan, kemampuan dan kemahirannya sebagai seorang pemimpin Melaksanakan tugas berdasarkan prinsip, perintah yang telah ditetapkan

Melaksanakan dasar dan membuat dasar Melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi yang dippimpinnya Merancang kejayaan masa hadapan organisasi

RUJUKAN

Bennis, W.G. ( 1989 ). On becoming a leader. AddisonWesley. Reading Mass. Fayol, H.( 1949 ). General and Industrial Administration. Pitman. New York. Kotter, J.P. ( 1990 ). A force for change; How leadership differs from management. Free Press. New York. Mintzberg, H.( 1979 ). The nature of managerial work. NJ. Prentice Hall. Rees, D.W. (1990 ). The skills of management. 2nd. Ed. Routledge. New York. Robbins, S.P. ( 1996 ). Managing today. NJ. Prentice Hall. Yuki, G. ( 1995 ). Leadership in Organization. Englewood Cliff. NJ. Prentice Hall.