Anda di halaman 1dari 5

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI)

Pengajian Melayu (Major)

(INTERIM KDC)
Nama Kursus Perkaedahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah I (Methodology of Teaching and Learning of Primary School Malay Language I) BMU2103 3(3+0) 45 Bahasa Melayu Tiada Pertama 1. 2. 3. Membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan hasil pembelajaran dalam kurikulum semasa; Mengaplikasikan aktiviti-aktiviti Pengisian Kurikulum dalam kurikulum semasa; Mengaplikasikan Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa pertama dan bahasa kedua; Menghuraikan falsafah, objektif, dan organisasi kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR); dan Membincangkan Sekolah. pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

4.

5.

Sinopsis

Kursus ini memberikan input yang berkaitan dengan Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan juga kurikulum semasa. Kedua-dua aspek ini dapat membantu pelajar untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Selain itu, penekanan tentang aspek penilaian dan pentaksiran diberikan juga. This course focuses on input related to Theory of Language and Language Acquisition Theory and exting curriculum. Both these aspects can help students to enhance teaching and learning in the classroom. In addition, the assessment and evaluation aspect is also given emphasis.

Berkuat kuasa mulai Januari 2012

Bil.

Tajuk

Kandungan

Interaksi Bersemuka (Jam)

Modul (Jam)

Jam

1.

Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa

1.1

Teori Huraian Bahasa Teori Tradisional ( Panini) Teori Struktural (Bloomfield) Teori Transformasi Generatif (Chomsky) Teori Fungsional (Halliday Teori Pemerolehan Bahasa Teori Behavioris (Skinner) Teori Innatis Teori Interaksionalist (Halliday) Teori Konstruktivisme (Vygotsky) Implikasi teori huraian dan teori pemerolehan terhadap amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

1.2

1.3

2.

Prinsip pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua

2.1

Pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama Definisi Konsep Teori Pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran Pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua Definisi Konsep Teori Pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran

12

2.2

Berkuat kuasa mulai Januari 2012

Bil.

Tajuk

Kandungan

Interaksi Bersemuka (Jam)

Modul (Jam)

Jam

3.

Kajian kurikulum semasa

3.1 Bahasa Melayu dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Matlamat Objektif Organisasi Kandungan Kemahiran Bahasa Hasil Pembelajaran Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Struktur Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bertema 3.2 Bahasa Melayu dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tunjang KSSR Matlamat Objektif Fokus Standard Kurikulum Kemahiran Bahasa Aspek Seni Bahasa Aspek Tatabahasa Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 3.3 Bahasa Melayu dalam KBSM dan KSSM

10

15

Berkuat kuasa mulai Januari 2012

Bil.

Tajuk

Kandungan

Interaksi Bersemuka (Jam)

Modul (Jam)

Jam

4.

Penilaian dan pentaksiran

4.1 4.2

Konsep Jenis-jenis Penilaian Sumatif Formatif Ujian Rujukan Norma Ujian Rujukan Kriteria Pembinaan Item Bahasa Objektif Esei Struktur Penilaian Berasaskan Sekolah

4.3

4.4

JUMLAH

27

18

45

Penilaian

Kerja Kursus : 50 % Peperiksaan Akhir : 50 % Abdul Aziz Abd Talib.(2007). Pedagogi bahasa Melayu : Prinsip, kaedah dan teknik. (Edisi 4). Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn. Bhd. Juriah Long, (2010). Kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Zulkifley Hamid. (2004). Penilaian pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Asas

Rujukan Tambahan

Burden, D.M. & Burden, P. R. (2007). Methods for effective teaching: promoting K-12 student understanding. (4th ed). Boston: Pearson. Ellis, R. (1994). The Study of 2nd languague acquisition. Oxford: Oxford University Press. Goh Swee Chiew. (2005). Classroom management: Creating positive learning environments (2nd ed). Singapore: Prentice Hall Kamariah Abu Bakar et.all, (1999). Pengujian dan penilaian dalam

Berkuat kuasa mulai Januari 2012

pengajaran. Universiti Putra Malaysia Serdang. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2003). Sukatan pelajaran KBSR Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2010). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Kurikulum. Noraini Idris dan Shuki Osman. (2009). Pengajaran dan pembelajaran : teori dan praktis. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn Bhd. Schunk, D.H. (2000). Learning Theories: an educational perspective. (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall Wright, D. (2005). Theres no need to Shout!: The primary teachers guide to successful behaviour management. London: Nelson Thornes Ltd.

Berkuat kuasa mulai Januari 2012