Anda di halaman 1dari 60

ALDOUS HUXLEY Visszatrs a Szp j vilghoz

(utoljra mdostva: 2003.12.07, 18:58) (forrs: Jefferson le!ander"s s#an$ %l&ders %#&'(& )lvasterem, olvasoterem.u*.+u) (,)-./0( ver1&: 2% 3ord 2000$ 4et5t6us: 7alat&no 8&not96e)

Dee-Sign Kiad, 2000 Fordtotta: Szr-Szab Katalin

Elsz
A szellem a valtlansg ln egv vl!at" A t#m#rsg, leg en brmil en elegns vag eml$ezetes, a dolgo$ termszetnl %ogva so!a nem &'ttat&a rvn re eg bon ol'lt !el zet valamenn i tn t" (l en &elleg) tm$rl r#viden *sa$ $i!ag so$$al s leeg szer)stssel n ilat$oz!at'n$" A $i!ag s s a leeg szer)sts segt!et a megrtsben, de so$szor a rossz megrtsben, mivel esetleg *sa$ a ler#vidt+ tetszet+sen meg%ogalmazott gondolataiba, s nem a le!engerl+ valsgba n er,n$ bete$intst, amel ne$ e gondolato$ mind#ssze tartalmi $ivonatai" -m az let r#vid, in%orm*i .edig temrde$ van, s sen$ine$ sin*s mindenre ide&e" /#bbn ire $n telene$ vag 'n$ a t0lont0l r#vid vag semmil en megvilgts $#z#tt vlasztani" A r#vidts sz,$sges rossz" A t#m#rt+re !r'l a %elel+ssg, !og a legt#bbet !ozza $i abbl, ami br ln egt te$intve !el telen, a semminl mg mindig t#bb" 1eg $ell tan'lnia t#m#rteni anl$,l, !og a tn e$et meg!amistan" 1eg $ell tan'lnia az adott !el zet ln egre #ssz.ontostani, 'g ana$$or nem !ag !at&a %ig elmen $v,l a valsgot nzve $evsb %ontosna$ t)n+ szem.onto$at sem" (l mdon el+%ord'l!at, !og br nem a tel&es igazsgot mond&a el - mi'tn szinte eg etlen %ontos tmt illet+en a tel&es igazsg #sszeeg eztet!etetlen a r#vidsggel -, de a veszl es rszigazsgo$$al ellenttben mgis &elent+sen t#bbet mond" A szabadsg s ellensgeine$ tm&a $imert!etetlen" 1indaz, amit rtam $evs a!!oz, !og tel&es igazsgot szolgltasson, mindazonltal legalbb rintettem a tma szmos vonat$ozst" 2em'tats$or az emltett as.e$t'so$ mindeg i$e valami$.. t0lzottan leeg szer)stett ben omst $elt!et" Az eg mst $#vet+ leeg szer)stse$ mgis ol an #ssz$.et al$otna$, amel - remn em szerint - 'tal az eredeti nag sgra s #sszetettsgre" Az #ssz$.ben nem szere.elne$ - nem mint!a nem lennne$ %ontosa$, de g &obban szolgl&a a *lt, s mert $orbban mr szt e&tettem rl'$ - a szabadsg g.ies s $atonai ellensgei, a vilgon 'ral$od$ alattvali$ %eletti !atalmt mr!etetlen,l megn#vel+ %eg vere$ s %ortl os szer$ezete$, s az eg re rtelmetlenebb s #ng il$osabb !bor0$
-3-

romls'n$at o$oz $#ltsges el+$sz,letei" Az itt $#vet$ez+ %e&ezete$ $#zben nem szabad meg%eled$ezn,n$ a !ttrr+l: az 45-os mag ar %orradalomrl s anna$ vrbe %o&tsrl, a !idrognbombrl, arrl a $iadsrl, amit minden nemzet 6vdelmi6-ne$ tit'll, a %e$ete, a %e!r, barna s srga b+r) eg enr'!s %iatalembere$ vgelt!atatlan !adoszlo.airl, amint engedelmesen masrozna$ a $#z#s sr %el"

-2-

I !l"p#s#$s
3783-ben, a Szp j vilg rsa$or biztosra vettem, !og mg rr,n$" A t#$letesen megszervezett trsadalom, a t'domn os $asztrendszer, a mdszeres nevelssel $iirtott szabad a$arat, a $miai 0ton $ivltott boldogsgadago$$al elvisel!et+v tett szolgasg, az &sza$ai alvatantssal beln$ s'l $olt !it!)sg eg szer ma&d el$#vet$ezne$, de nem az n, s mg *sa$ nem is az 'no$im ide&ben" A Szp j vilg-ban emltett id+.ontra mr nem eml$szem, de !ozzvet+leg a F"'" 9Ford 'tni: !atodi$-!etedi$ szzadra tettem" 1i, a$i$ a Kr"'" !'szadi$ szzad msodi$ neg edben lt,n$, minden $tsget $izran eg rmiszt+ vilgeg etembe .ott ant'n$, de a gazdasgi vlsggal ter!es ve$ rmlma g #$eresen $,l#nb#z#tt a Szp j vilg-ban lert &#v+ lidr*n omstl" 1i a minimlis rend g #trelmt+l szenvedt,n$, mg +$ a F"'" !etedi$ szzad t0lzott rend&t+l" ;g i$ vglett+l a msi$ig !ossz0 id+ne$ $ell ma&d eltelnie, gondoltam, s ezalatt az emberi %a& szeren*ssebbi$ !armada mind$t vilgbl a leg&obbat !asznost!at&a: a liberalizm's rendszertelensgt a Sz. 0& vilg %eg elmezettsgvel #tv#z!eti, a!ol a t#$letes !at$on sg mellett nem marad !el e a szabadsgna$ vag az eg ni $ezdemn ezsne$" <'szon!t vvel $s+bb, a Kr"'" !'szadi$ szzad mostani !armadi$ neg edben, &val a F"'" els+ szzad vge el+tt, so$$al $evesebb o.timizm's lngol bennem, mint a Szp j vilg rsa$or" Az 3783-ben &#vend#lte$ vra$ozsomnl &val el+bb vlna$ valra" A t0l $evs rend s a t0l nag rend lidr*n omsa $#z#tti ldott sz,net nem $ezd+d#tt meg, s semmi nem m'tat arra, !og il esmi $sz,lne" (gaz, = 'gaton az eg n mg ma is viszon lag nag szabadsgban l, de ez a szabadsg, s+t anna$ vg a is, mg a demo$rati$'s $ormn zs !ag omn val rendel$ez+ orszgo$ban is g #ng,lni ltszi$" A vilg t#bbi rszn mr elt)nt, vag &elenleg is n omon $#vet!et+ az eg ni szabadsg elt,nsne$ %ol amata" A Ford 'tni !etedi$ szzadra &solt tel&es szervezettsg %elb'$$ant a biztos s tvoli &#v+b+l, s most $arn 0&tsn ira vag 'n$ t+le" >eorge ?r@ell 1984-e eg sztlinizm'ssal ter!es &elen s a n*izm's tombolst megrt m0lt &#v+be t#rtnt elnag olt $ivettse volt" A Sz. 0& vilg mg <itler nmetorszgi !atalomra &'tsa el+tt rdott, s miel+tt az orosz zsarno$ el$ezdte volna mszrlst" 3783ben a mdszeres eln oms mg nem volt &elen, de 37AB-ra mr igen, s $.zeletbeli vilgom &#vend+ di$tat0r&a &val $evsb volt br'tlis, mint ?r@ell zsenilisan brzolt .aran*s'ralma" 37AB viszon ai $#z#tt az 1984 rmt+en megg +z+ne$ t)nt" A zsarno$o$ azonban !alanda$, s a $#r,lmn e$ is vltozna$" A leg%rissebb orosz %e&lemn e$, a t'domn s m)sza$i !alads 0& vvmn ai ?r@ell regn t bizon os %o$ig meg%osztott$ n omaszt valszn)sgt+l" Az atom!bor0 termszetesen badarsgg red'$l&a br$i &#vend#lst" De !a abbl a %eltevsb+l ind'l'n$ $i, !og a nag !atalma$ elte$intene$ az emberisg $iirtstl, a$$or elmond!at&'$, !og az 1984-ben lerta$$al szemben &elenleg t#bb lenne az esl eg Sz. 0& vilgra" 1indanna$ %n ben, amit az 'tbbi id+ben ltalnossgban az llato$ visel$edsr+l, nevezetesen .edig az embere$ visel$edsr+l megt'dt'n$, vilgoss tette, !og !ossz0 tvon az 'ralom g a$orlsa a nem$vnatos visel$eds b,ntetsvel $evesebb eredmn t !oz, mint a $vnt visel$eds &'talma$$al t#rtn+ meger+stsvel" A meg%lemltsen ala.'l $ormn zs egszben vve so$$al $evsb vli$ be, mint az a $ormn zs, amel a $#rn ezet, valamint az eg ne$ gondolataina$ s rzseine$ er+sza$mentes mani.'l*i&n ala.'l" 2,ntetssel *sa$ ideiglenesen t#r!et&,$ le a nem$vnatos visel$edst, de tartsan nem

-8-

%o&t!at&'$ el az eg n erre irn 'l !a&lamt" 1i t#bb, a b,ntets .szi*!o%izi$ai $sr+&elensgei 'g anol an nem$vnatosa$ le!etne$, mint maga a nem$vnatos visel$eds" A .szi*!oter.ia &rszt .. a m0ltbeli b,ntetse$ leg #ngt+ vag trsadalomellenes $#vet$ezmn eit ig e$szi$ $i$,sz#b#lni" Az 1984-ben brzolt trsadalmat $izrlag b,ntetssel s a b,ntetst+l val %lelemmel $ormn ozz$" Sa&t mesm el$.zelt vilgban rit$n al$almazna$ megtorlst, anna$ is *sa$ en !e %orm&t" A $ormn zat *sa$nem t#$letes 'ralma a $vnt visel$eds mdszeres meger+stsn, $,l#n%le, ma&dnem er+sza$mentes %izi$ai s .szi*!olgiai mani.'l*i s geneti$ai ti.izls rvn vals'l meg" A lombi$bbi s a $#z.onti sza.orodsirn ts taln nem tel&esen $izrt, de $tsgtelen, !og mg !ossz0 ideig elevensz,l+, vletlenszer)en sza.orod %a& marad'n$" > a$orlati o$o$bl $izr!at&'$ a geneti$ai ti.izlst" A trsadalma$at tovbbra is a sz,letst $#vet+en b,ntetssel irn t&$ ma&d, 0g , a!og a m0ltban is, de eg re nag obb mrt$ben tmasz$odna$ a &'talmazs s t'domn os mani.'l*i !at$on abb mdszereire" ?roszorszgban a rgimdi, 37BA-stl's0 sztlinista di$tat0ra, eg modernebb zsarno$sgna$ ad&a t a !el t" A !ierar*!i$'s szov&et trsadalom %els+ rtegeiben a $vnt visel$eds meger+stst eg re in$bb a nem$vnatos visel$eds b,ntetsn $ereszt,l g a$orolt rgebbi 'ralmi mdszere$ vlt&$ %el" C m'n$&'$rt dere$asan meg%izeti$ a mrn#$#$et s t'dso$at, tanro$at s adminisztrtoro$at, s g mrs$elten adzna$, !og llandan &obb tel&estmn re #szt#n#zz$ +$et, s ezltal magasabb &'talomban rszes,l&ene$" 2izon os ter,lete$en szabadon gondol$od!atna$ s *sele$ed!etne$" A$$or b,nteti$ *sa$ meg +$et, !a szigor0an megszabott $orltai$at tl.ve az ideolgia s .oliti$a ter,letre tvedne$" Az orosz tanro$, t'dso$ s m)sza$i sza$embere$ $iemel$ed+ si$erei$et anna$ $#sz#n!et+en rt$ el, !og bizon os mrt$) !ivatsbeli szabadsgot biztostotta$ ne$i$" A szov&et .iramis al&n lv+$ nem lvezi$ a szeren*ss vag $imagasl te!etsg) $evese$ne$ &r $ivltsgo$at" Fizets,$ ala*son , s magas ra$ %orm&ban az ad$ arn talan'l nag !n adt %izetteti$ meg vel,$" Dgletesen $orltozott az a ter,let, a!ol $edv,$ szerint *sele$ed!etne$, s vezet+i$ in$bb b,ntetssel s a b,ntetssel val %en egetssel, mint er+sza$mentes mani.'l*ival vag a $vnatos visel$eds &'talom 0t&n val meger+stsvel tart&$ +$et 'ralm'$ alatt" A szov&et rendszer az 1984 bizon os elemeit a Szp j vilg magasabb $aszt&ai $#rben meg&#vend#lt eleme$$el #tv#zi" Az 'tbbi id+ben 0g t)ni$, !og bizon os meg%og!atatlan er+$, amel e$ %elett szinte semmi !atalm'n$ sin*s, a Sz. 0& vilgbeli rmlom %el tasztana$ mindann i'n$at, s ezt a %ol amatot a gazdasgi s .oliti$ai szervezete$ mg t'datosan %el is g orst&$: eg bizon os $isebbsg rde$ben a t#mege$ gondol$odsna$ s rzseine$ mani.'llsra al$almas, 0& el&rso$at %e&lesztette$ $i" A mani.'l*is el&rso$rl a tovbbi %e&ezete$ben lesz sz" 1ost #ssz.ontosts'n$ in$bb azo$ra a szeml telen er+$re, amel e$ e .illanatban a demo$r*ia szmra ol veszl es, a szabadsg szmra ol al$almatlan !ell teszi$ a vilgot" 1i$ eze$ az er+$E 1irt $#zeledi$ %eln$ ol sebesen az a rmlom, amel ne$ el&#vetelt *sa$ a F"'" !etedi$ szzadra tettemE A $rdse$re adott vlasz ott g #$erezi$, a!ol mg a leg*ivilizltabb trsadalom letne$ is a $ezdete van: a biolgia szint&n" A legels+ $ar*son $or bol gn$ n.essge $tszz#tven milli $#r,l volt, ami Kna mostani n.essgne$ $evesebb, mint a %ele" /izen!at vszzaddal $s+bb, ami$or a Farndo$ At $ a Gl mo't!-szi$lnl .artot rte$, az emberisg szma valamivel t#bbre, mint #tszz millira g ara.odott" A F,ggetlensgi = ilat$ozat alrsa ide&n a vilg n.essge tl.te a !tszz millis !atrt" 3783-ben, ami$or a Szp j vilg-ot rtam, nem so$

-A-

!in zott a $t millird!oz" 1a, !'szon!t vvel $s+bb $tezer n ol*szz millian vag 'n$" Hs !olna.E 1i lesz !olna.E A .eni*illin, DD/ s tiszta vz ol*s r'*i$$e$, amel e$ne$ $#zegszsg,g i &elent+sge mr!etetlen,l meg!alad&a el+lltsi $#ltsg,$et" 1g a legszegn ebb $ormn is van ann ira gazdag, !og llam.olgrait ala.vet+ !allozsszabl ozsban rszestse" A sz,letsszabl ozs mr ms tmt rint" A !allozsszabl ozst a &a$arat0 $ormn zat szolglatban ll n!n sza$rt+ is elvgez!eti az egsz n.essg szmra" A sz,letsszabl ozs!oz eg egsz n. eg ,ttm)$#dse sz,$sges" Szmtalan eg n g a$orlatv $ell, !og vl&on, a$i$t+l mindez t#bb intelligen*it s a$arater+t $#vetel, mint amenn ivel a vilgban n ,zsg+ rst'datlano$ t#bbsge rendel$ezi$, s - minden,tt, a!ol $miai vag me*!ani$'s %ogamzsgtlst al$almazna$ - t#bb .nzt, mint amenn it e milli$ t0ln om t#bbsge r t'dna sznni" 1i t#bb, se!ol sin*s ol an vallsi !ag omn , amel a $orltlan !allozst .rt%ogoln, mg szles $#rben elter&edte$ a $orltlan sza.orodst tmogat trsadalmi s vallsi !ag omn o$" A %elsorolt o$o$ miatt igen $#nn ) megvalstani a !allozsszabl ozst, a sz,letsszabl ozst viszont annl ne!ezebb" Az elm0lt ve$ben i&eszt+ mrt$ben *s#$$ent a !allozs arn szma, a sz,letsi arn szm ezzel szemben vag a rgi szinten maradt, vag !a *s#$$ent is, a *s#$$ens elen sz+en $i*si s lass0 ,tem) volt" Az emberisg szma $#vet$ezs$..en most so$$al g orsabban n#ve$szi$, mint %a&'n$ t#rtnetben brmi$or" ;!!ez !ozz&r'l mg az is, !og az ves g ara.ods #nmagban vve is n#ve$szi$, mg.edig a $amatos $amat szabl ai szerint szabl szer)en s szabl talan'l is, vala!n szor eg te*!ni$ailag elmaradott trsadalom a $#zegszsg,g elveit al$almazza" Celen .illanatban a vilg n.essge vente neg ven!rom millival n#ve$szi$" ;z ann it tesz, !og az emberisg ng ven$nt az ;g es,lt -llamo$ &elenlegi n.essgne$ meg%elel+ lle$szmmal, n ol* s %l ven$nt (ndia mostani n.essgne$ meg%elel+ lle$szmmal g ara.szi$" Kriszt's sz,letse s (" ;rzsbet $irl n+ !alla $#z#tt eltelt id+ben a sz,letsi arn szm ol an volt, !og tizen!at szzadna$ $ellett eltelnie, amg az emberisg lle$szma meg$tszerez+d#tt" A &elenlegi arn szm mellett mg eg %lvszzad sem $ell !ozz" Az emberisg szmna$ !i!etetlen,l g ors meg$tszerez+dse eg ol an bol gn $#vet$ezi$ be, a!ol a leg$ellemesebb s legterm$en ebb ter,lete$ mris s)r)n la$otta$, a!ol a !ozz nem rt+ %#ldm)vese$ne$ az lelmiszertermels n#velsre tett $tsgbeesett er+%esztsei $#vet$eztben le.'szt'l a term+tala&, s a!ol az svn i an ago$at ol an esztelen nemt#r+d#msggel !erdl&$ el, a!og eg rszeg matrz $#lti el #sszeg )&t#tt .nzt" /anmesm Sz. 0& vilgban az embere$ lle$szmna$ a termszeti er+%orrso$!oz viszon tott arn na$ .roblm&t eredmn esen oldott$ meg" Kiszmtott$ a vilg n.essgne$ o.timlis szmt, s e!!ez - !a &l eml$szem, nem egszen $t millird!oz tartott$ mag'$at nemzed$r+l nemzed$re" Kor'n$ valsgos vilgban a n.essg .roblm&t nem oldott'$ meg" H..en ellen$ez+leg, vr+l vre eg re s0l osabb s %lelmetesebb gondot &elent" Kor'n$ minden .oliti$ai, gazdasgi, $'lt'rlis s lle$tani drm&a e $omor biolgiai szn.adon &tszdi$ le" 1i$#zben a !'szadi$ szzad lassan a vg!ez $#zeledi$, s a meglv+ millirdos t#mege$ 0&abb millirdo$$al g ara.odna$ - mire 'no$m bet#lti az #tvenet, t#bb mint #t s %l millirdan lesz,n$ -, ez a biolgiai szn.ad mind er+tel&esebben s %en eget+bben n om'l be a t#rtnelem sznterre" A n.essg g ors n#ve$edsne$ a termszeti er+%orrso$!oz, trsadalmi stabilits!oz s az eg ne$ &lt!ez viszon tott arn a ma az emberisg leg%+bb .roblm&a, s eg vszzadig mg biztosan, n!n vszzadig .edig %elte!et+en az is marad" 374I" o$tber A-n vl!et+en 0& $or vette $ezdett" Dal&ban a &elen #ssze%,ggsben a sz.'tn i$ %ell#vst $#vet+ ter&eng+s sz*s.ls,n$ ln egtelen s rtelmetlen" (dig, ami az emberisg t#megeit illeti, az el&#vend+ $orsza$ nem az )r$orsza$, !anem a /0ln.eseds Kora lesz" A rgi dal sorait

-4-

.arodizlva meg$rdez!et&,$: So$ &ember, mondom, meg%rne$ $is !el en, nem lesz so!a gondom, vag elle$ a <oldonE A vlasz n ilvnvalan tagad" A <oldon ltre!ozott tele.,ls $atonai el+n t &elent!et a tele.et ltest+ nemzetne$, de semmivel sem teszi elvisel!et+bb az letet a F#ld al'lt.llt s g orsan sza.orod millird&ai szmra az alatt az #tven v alatt, mg &elenlegi n.essg,n$ szma meg$tszerez+di$" Hs mg !a a 1arsra val $ivndorls a tvoli &#v+ben megvalst!at lesz is, mg !a &elent+s szm0 %r%i s n+ ann ira el$eseredne, !og a <imal&nl $tszer nag obb !eg en megszo$ott let$#r,lmn e$!ez !asonl %elttele$ melletti 0& letet vlassza, menn iben vltoztatna ez a !el zetenE Az elm0lt ng vszzad alatt nag on so$an !a&zta$ t az vilgbl az 0&ba, m az vilg .roblmit sem tvozs'$, sem a visszaraml lelmiszer s n ersan ag nem oldotta meg" A %elesleget &elent+ embere$ 1arsra szlltsa - a szllts s %e&leszts %e&en$nt t#bb milli dollros $#ltsgei mellett !asonl$..en semmivel sem en !ten a n.essgn#ve$eds miatt bol gn$ra ne!ezed+ n omst" ; megoldatlan .roblma #sszes t#bbi gond'n$at is megold!atatlann teszi" S ami mg ennl is rosszabb, ol an %elttele$et teremt, amel e$ $#vet$eztben az eg n szabadsga s a demo$rati$'s let%orma trsadalmi $onven*ii le!etetlenn, szinte el$.zel!etetlenn vlna$" A di$tat0r$ $,l#nb#z+$..en ala$'lna$ $i" So$ 0t vezet a Sz. 0& vilgba, de taln mind $#z,l az a legeg enesebb s legszlesebb, amin most !alad'n$, vag is az, amel gigszi szmo$on s g ors n#ve$edsen t visz el+re" /e$ints,$ t r#viden a t0l so$ ember, t0l g ors sza.orods s a te$intl elv) %iloz%i$ $iala$'lsa, a di$tatri$'s $ormn zsi rendszere$ !atalomra &'tsa $#zti $#l*s#n#ssgi viszon t" 1ivel nag s eg re n#ve$v+ szmban vessz,$ ign be a rendel$ezsre ll er+%orrso$at, a meg.rbltatson tes+ trsadalom gazdasgi !el zete eg re bizon talanabb vli$" ;z $,l#n#sen azo$ra a %e&letlen rgi$ra igaz, a!ol a DD/, .eni*illin s tiszta vz $#vet$eztben a !allozsi arn szm !irtelen visszaesst nem $srte a sz,letsi szm !asonl *s#$$ense" -zsia eg es orszgaiban, K#z.- s Dl-Ameri$a &elent+s rszn a n.essg ol an ro!amosan n#ve$szi$, !og nem egszen !0sz v m0lva meg$tszerez+di$" <a az embere$ szmna$ n#ve$edsnl nag obb ,temben le!etne az lelmiszere$ s i.ar*i$$e$ termelst n#velni, t#bb !zat, is$olt s tanrt n 0&tani, a$$or &avtani le!etne azo$na$ a n omor0sgos letn, a$i$ eze$ben a %e&letlen, t0ln.esedett orszgo$ban lne$" Sa&nos azonban, ..en itt m'tat$ozi$ !in nem *s'.n a mez+gazdasgi g.e$ s a g.e$et g rt ,zeme$ te$intetben, de az ,zeme$ .ts!ez sz,$sges t+$ben is" /+$e .edig az, ami a la$ossg els+dleges sz,$sgleteine$ $ielgtse 'tn megmaradt" A %e&letlen orszgo$ban ezzel szemben az embere$ t#bbsgne$ els+dleges sz,$sgleteit so!a nem elgti$ $i marad$talan'l" Hv vgn szinte semmil en t+$e nem ll rendel$ezsre, !og az emberi ign e$ $ielgtsre termel+ i.ari s mez+gazdasgi ,zeme$et !ozzana$ ltre" ; .roblmn t0l az emltett %e&letlen orszgo$ban s0l os !in m'tat$ozi$ a $.zett m'n$aer+ ter,letn is, amel nl$,l le!etetlen eg modern i.ari s mez+gazdasgi ,zemet m)$#dtetni" =em %elelne$ meg a *lna$ a &elenlegi o$tatsi intzmn e$, valamint a .nz,g i s $'lt'rlis er+%orrso$ sem, amel e$ rvn a !el zet $#vetelte ,temben le!etne &avtani a meglv+ intzmn e$et" (d+$#zben a %e&letlen orszgo$ nmel i$ne$ n.essge vi !rom szzal$os ,temben n+"

-5-

/ragi$'s !el zet,$ a tm&a eg 374I-ben $iadott %ontos m)ne$, A kvetkez szz v-ne$, amel ne$ szerz+i a Kali%orniai 1)sza$i (ntzett+l <arrison 2ro@n, Cames 2onner s Co!n Jeir .ro%esszoro$" <og an old&a meg az emberisg a g ors n.essgsza.orods .roblm&tE =em valami si$eresen" 6Komol bizon t$o$ vanna$ arra, !og a legt#bb %e&letlen orszgban az tlagember sorsa az elm0lt %l vszzadban &elent+sen rosszabbodott" So$$al szegn esebb az embere$ lelmezse" Az eg %+re &'t r'*i$$e$ szma *s#$$ent" Hs szinte minden, a !el zet &avtsra irn 'l t#re$vs g a$orlatilag n'llra red'$ldott a tarts n.essgn#ve$eds lland n omsa alatt"6 Dala!n szor eg nemzet gazdasgi !el zete ingatagg vli$, a $#z.onti $ormn $n telen tovbbi %elel+ssget vllalni az ltalnos &lt rde$ben" Ala.os terve$et $ell $idolgoznia a $riti$'s !el zet $ezelsre, llam.olgrai tev$en sgt nag obb mrt$ben $ell $orltoznia, s !a a roml gazdasgi %elttele$ .oliti$ai elgedetlensget vag n lt lzadst vltana$ $i ami nag on is valszn) -, a $#z.onti vezets a $#zrend s sa&t !atalma meg+rzse rde$ben $#zbe $ell !og avat$ozz$" ;g re nag obb !atalom $on*entrldi$ il mdon a tisztsgvisel+$ s b,ro$rata vezet+i$ $ezben" De a !atalom termszetnl %ogva ol an, !og mg azo$ is, a$i$ nem t#re$edne$ r, *sa$ r&'$ $n szertett$, !a&lamosa$ r, !og r$a.&ana$" 6Hs ne vg min$et $srtsbe6 - mond&'$ - & o$$al - az imban, mivel !a az embert t0l so$ vag t0l *sbtan $srti$ meg, id+vel enged a rbeszlsne$" Demo$rati$'s al$otmnn al mega$adl oz!at&'$, !og a !el i vezet+$ ne enged&ene$ a $,l#n#sen veszl es *sbtsna$, ami a$$or ll el+, !a t0l so$ !atalom $on*entrldi$ t0l $evs ember $zben" Az il en al$otmn reme$,l bevli$ ol an orszgo$ban - .ld'l =ag -2ritanniban vag az ;g es,lt -llamo$ban -, a!ol !ag omn os tisztelet #vezi az al$otmn os el&rsmdo$at" A!ol g enge a $#ztrsasgi vag $orltozott a monar*!i$'s !ag omn , mg a leg&obb al$otmn sem a$adl ozza meg a be*svg .oliti$'so$at abban, !og '&&ongva s lvezettel enged&ene$ a !atalom *sbtsna$" Hs brmel orszgban, a!ol a n.essg n#ve$edse s0l osan ne!ezedi$ a rendel$ezsre ll er+%orrso$ra, a !atalom $srtse o$vetlen %el,ti a %e&t" A t0ln.eseds gazdasgi bizon talansgot s .oliti$ai n 'gtalansgot sz,l" A n 'gtalansg s bizon talansg a $#z.onti vezets irn tsna$ megszigorts!oz s !atalm'$ n#ve$eds!ez vezet" Al$otmn os !ag omn !in ban a vezets minden bizonn al di$tatri$'s mdon g a$orol&a ma&d a !atalmat" 1g !a so!a nem tallt$ volna %el a $omm'nizm'st, ez valszn)leg a$$or is be$#vet$ezett volna" De a $omm'nizm'st %eltallt$, s e tn b+l addan anna$ az esl e, !og a t0ln.eseds a lzongs rvn di$tat0rt teremt, $tsgtelen bizon ossgg vli$" /el&esen biztosa$ le!et,n$ abban, !og !0sz v m0lva a vilg minden t0ln.esedett s %e&letlen orszgban .aran*s'ralmi rendszer %elte!et+en a $omm'nista .rt - m)$#di$ ma&d" 1il en !atssal van ez a %e&lemn a t0ln.esedett, de i.arilag igen %e&lett s vltozatlan'l demo$rati$'s e'r.ai orszgo$raE <a az 0&onnan !atalomra &'tott di$tat0r$ ellensges viszon ban lennne$ vel,$, s !a a %e&letlen orszgo$ normlis n ersan ag$ivitelt sznd$osan megbntan$, a = 'gat nemzetei igen*sa$ $ellemetlen !el zetbe $er,lnne$" (.ari termelsi rendszer,$ *s+d#t mondana, s az a magasan %e&lett te*!nolgia, amel ne$ segtsgvel eddig si$er,lt a !el ben rendel$ezsre ll er+%orrso$ rvn eltart!atnl &val te$intl esebb n.essg,$et t.llni, t#bb mr nem vn meg +$et a t0ln.eseds $#vet$ezmn eit+l" <a ez be$#vet$ezne, 0g a $edvez+tlen $#r,lmn e$ miatt a $#z.onti $ormn zatra $n szertett irdatlan !atalmat esetleg a totalitri's di$tat0ra szellemben al$almazn$" Az ;g es,lt -llamo$ e .illanatban mg nem nevez!et+ t0ln.esedettne$" <a azonban a la$ossg szma a &elenlegi ,temben n+ - amel (ndinl magasabb 'g an, de szeren*sre

-I-

&val ala*son abb 1eKi$ vag >'atemala mostani n#ve$edse ,temnl -, 0g a rendel$ezsre ll er+%orrso$!oz viszon tva a n.essg szma igen*sa$ aggaszt .roblmv vl!at" A t0ln.eseds &elenleg nem &elent $#zvetlen veszl t az ameri$aia$ szeml es szabadsgra nzve" 1indazonltal $#zvetve s msod%o$on igenis veszl marad" <a a t0ln.eseds di$tat0ra bevezetsre $n szerten a %e&letlen orszgo$at, s !a eze$ az 0& di$tat0r$ sz#vetsgre l.nne$ ?roszorszggal, a$$or az ;g es,lt -llamo$ $atonai !el zete &val bizon talanabb vlna, s %o$ozni $ellene a vdelmi s megtorl &elleg) %el$sz,lst" A szabadsg azonban - mint &l t'd&'$ - nem virgzi$ ol an orszgban, a!ol llandan vag meg$#zelt+leg is !bor0s lla.oto$ 'ral$odna$" Az llands'lt vlsg indo$oltt teszi, !og a $#z.onti $ormn zat szervei lland ellen+rzs,$ al von&ana$ mindent s minden$it" Hs ..en il en lland vlsgra $ell szmtan'n$ abban a vilgban, a!ol a t0ln.eseds ol an lla.oto$at teremt, amel e$ $#z#tt a $omm'nista gisz alatti di$tat0ra &%ormn el$er,l!etetlen"

-B-

II %#""&isg' (i"sg' (orl


K.zeletem Sz. 0& vilgban mdszeresen vgezte$ %a&nemestst s %a&rontst" ;g sor lombi$ban a biolgiailag %els+bbrend) s.erm$tl megterm$en tett biolgiailag %els+bbrend) .etese&te$ a sz,letst megel+z+en a leg&obb $ezelsben rszes,lte$, s vg,l a 2ta, Al%a, s+t Al%a Gl'sz lombi$o$ba !el ezt$ t +$et" ;g msi$ - eg b$nt &val te$intl esebb szm0 - lombi$ban biolgiailag alsbbrend) s.erm$tl megterm$en tett biolgiailag alsbbrend) .etese&te$ mente$ t a 2o$anovsz$i-$ezelsen - ami$or eg etlen .etese&tb+l $ilen*ven!at eg .et&) i$er.r lett -, s eze$et a sz,lets el+tt al$o!ollal s ms %e!r&e ala.0 mrge$$el $ezelt$" A vg,l ms lombi$ba t!el ezett teremtmn e$ &%ormn emberalattia$ lette$, de sza$$.zettsget nem ign l+ m'n$a elvgzsre azrt al$almasa$ volta$, s !a meg%elel+en $ondi*ionlt$ +$et, az ellen$ez+ nemmel val $orltlan s g a$ori eg ,ttlttel levezett$ a %esz,ltsg,$et, $ellemes szra$ozssal terelt$ el a %ig elm,$et, s $vnatos visel$eds%ormi$at na.i szma adago$$al er+stett$ meg, a$$or szmtani le!etett r, !og %el&ebbvali$na$ nem o$ozna$ %e&%&st" 1ost, a !'szadi$ szzad msodi$ %elben sza.orods'n$ tern nem ta.asztal!at semmil en mdszeressg, !anem a mag'n$ rendszertelen s szabl ozatlan md&n nem*sa$ t0lzs0%ol&'$ bol gn$at, de mint!a mg arrl is gondos$odnn$, !og e nag szm0 eg ed biolgiailag g engbb min+sg) leg en" A $eg etlen rgi $oro$ban rit$n maradta$ letben a $omol vag a$r en !e #r#$l#tt %og at$ossggal sz,letett g erme$e$" =a.&ain$ban a $#zegszsg,g ne$, modern g g szertanna$ s trsadalmi t'datossgna$ $#sz#n!et+en az #r#$l#tten %og at$os g ere$e$ t#bbsge rett $orba l., s %og at$ossgait tovbb is #r#$ti" A most 'ral$od %elttele$ mellett az orvost'domn tern tett minden el+rel.st eg re in$bb valamil en geneti$ai elgtelensggel megvert eg ede$ t0llsi arn na$ n#ve$edse ellens0l ozza ma&d" Az 0& *sodag g szere$ s a magasabb szint) $ezels ellenre - bizon os rtelemben val&ban ..en eze$ miatt - a n.essg ltalnos %izi$ai lla.ota nem!og nem &av'l, de mg nmileg romol!at is" Az tlagos egszsgi lla.ot romlsval eg ,tt &r!at az tlagintelligen*ia !an atlsa is" ;g es !ozzrt+ sza$te$intl e$ szerint ez a romls mr be is $#vet$ezett, s tovbb %ol tatdi$" 6;lnz+ s szabl ozatlan %elttelein$ mellett6 - r&a dr" J" <" S!eldon - 6leg$ivlbb llomn 'n$at eg t+le minden te$intetben elmarad llomnn al $eresztezz,$""" 2izon os eg etemi $#r#$ben divat arrl biztostani a !allgat$at, !og ala.talano$ a meg$,l#nb#ztet+ sz,letsi rtval szemben t.llt %lelme$, !og eze$ a .roblm$ vag $izrlag gazdasgia$ vag $izrlag o$tatsi ,g e$ vag $izrlag vallsia$ vag $izrlag $'lt'rlisa$ vag eze$!ez !asonla$" ;z naivan $is.olgri o.timizm's" A sza.orodsi eltvel eds biolgiai s ala.vet+"6 1a&d !ozzteszi: 6Sen$i sem t'd&a, !og 3735" ta, ami$or /erman $srletet tett a 300-as (L %ogalmna$ szabvn ostsra, az tlag (L menn it romlott ebben az orszgban 9az ;g es,lt -llamo$ban:"6 Da&on s.ontn mdon $iala$'l!atna$-e a demo$rati$'s intzmn e$ eg %e&letlen s t0ln.esedett orszgban, a!ol az embere$ ng #t#de na.i 2000 $alrinl $evesebb!ez &'t *sa$ !ozz, s eg #t#de t.ll$ozi$ *sa$ $ielgt+enE Dag !a netn $v,lr+l vag %el,lr+l r&'$ $n szerti$, va&on %ennmaradna$-eE 1ost nzz,$ meg, !og ll'n$ a gazdag, i.arosodott s demo$rati$'s trsadalommal, amel ben a %a&ronts szabl ozatlan, de !at$on g a$orlatna$ $#sz#n!et+en !an atli$ az (L s a %izi$ai energia" 1eddig $.es megvdeni eg il en orszg az eg n szabadsgrl s a

-7-

demo$rati$'s $ormn zsrl +rz#tt !ag omn aitE > erme$ein$ e $rdsre #tven vag szz v m0lva t'dna$ *sa$ vlaszolni" Addig is eg %elettbb n 'gtalant, morlis .roblmval szembes,l,n$" /isztban vag 'n$ vele, !og a nemes *l elrse nem szentesti a nemtelen esz$#z#$et" De !og ll'n$ azzal a mostanban eg re g a$rabban el+%ord'l !el zettel, ami$or a nemes esz$#z nem eg szer nemtelen *lt rE ;l'taz'n$ mond&'$ eg tr.'si szigetre, s DD/ segtsgvel %elszmol&'$ a malrit" Kt!rom v alatt t#bb szzezer letet ment,n$ meg vele" ;z $tsg$v,l nemes *sele$edet" De a t#bb szzezer megmentett emberi ln s azo$ a milli$, a$i$et nemzene$ s vilgra !ozna$, a sziget adott er+%orrsaibl $.telene$ meg%elel+en r'!z$odni, la$ni, tan'lni vag a$r t.ll$ozni" 1egsz,ntett,$ 'g an a malribl add g ors !allt, de !el ette az al'lt.lltsg s t0ln.eseds $#vet$eztben n omor0sgoss tett,$ az letet, s eg re nag obb szm0 embert %en eget az !en!als miatti lass0 !all" Hs !og ll'n$ a sz,letsnl %ogva elgtelen szervezete$$el, a$i$et orvost'domn 'n$ s szo*ilis intzmn ein$ na.&ain$ban megmentene$, !og !ozz&'$ !asonl$at !ozzana$ vilgraE Az elesette$ g moltsa vitn %el,l nemes *l" De az el+n telen m't*i$ eredmn eine$ tovbbadsa leszrmazottain$na$ s anna$ a $#z#s gnllomn na$ a %ol amatos rontsa, amel b+l %a&'n$ eg edeine$ mertenie $ell, legalbb enn ire vitn %el,l nemtelen" ;r$#l*si vlasz0ton ll'n$, s az aran $#z.0t megtalls!oz minden intelligen*in$ra s &a$arat'n$ra sz,$sg,n$ lesz"

- 30 -

III !lsz#rv#z#ttsg
1int rm'tattam, a Sz. 0& vilg lidr*n oms!oz vezet+ legr#videbb s leg$n elmesebb 0t az embere$ szmna$ eg re g orsabb n#ve$edsn t vezet - ma $tezer n ol*szz milli, a szzad%ord'lra #tezer #tszz milli, a$i$ne$ t#bbsge az anar*!ia s a totalitri's di$tat0ra $#z#tt vlaszt!at" De a rendel$ezsre ll er+%orrso$ra ne!ezed+ t#meg n omsa nem az eg ed,li ol an er+, amel a di$tat0ra %el !a&t benn,n$et" A szabadsg e va$ biolgiai ere&e, a te*!nolgia .. azo$na$ a vvmn aina$ mr!etetlen,l !atalmas er+ivel ll sz#vetsgben, amel e$re ol b,sz$$ vag 'n$" <ozz $ell tenn,n$, !og o$$al vag 'n$ b,sz$$ r&'$, mivel eze$ a vvmn o$ a zsenialits s $itart, $emn m'n$a, logi$a, $.zel+er+ s #nmegtartztats, eg szval az er$#l*si s intelle$t'lis ern e$ g ,m#l*sei, amel irnt nem is rez!et,n$ mst, mint *sodlatot" De a Dolgo$ termszete ol an, !og ezen a vilgon sen$i sem $a. semmit ing en" Fizetn,n$ $ellett eze$rt a *sodlatramlt s el$.eszt+ vvmn o$rt" 1i t#bb, a$r*sa$ a taval i mosg.rt, val&ban mg az idn is %izet,n$ rt,$, s minden rszlet magasabb, mint az el+z+" Szmos t#rtnsz, szo*iolg's s .szi*!olg's rt mr $imert+en s aggodalmasan arrl az rrl, amel et a = 'gatna$ a te*!nolgiai %e&l+dsrt %izetnie $ellett, s $ell mg ma is" Gld'l rm'tatna$ arra, !og alig!a szmt!at'n$ a demo$r*ia virgzsra ol an trsadalma$ban, a!ol %ol amatosan #ssz.ontos'l s $#z.ontos'l a .oliti$ai s gazdasgi er+" De a te*!nolgia %e&l+dse .ontosan az e%%le !atalmi $on*entr*i!oz s *entraliz*i!oz vezetett, s vezet mg most is" A!og a t#megtermels g.ezete eg re ola&ozottabban m)$#di$, !a&lamos mind bon ol'ltabb s drgbb vlni, ennl%ogva a $orltozott esz$#z#$$el rendel$ez+ vllal$oz szellem) ember szmra eg re $evsb elr!et+" A t#megtermels ezen%el,l nem m)$#d!et t#megeloszts nl$,l, a t#megeloszts azonban ol an .roblm$at vet %el, amel e$et *sa$ a legnag obb termel+$ $.ese$ $ielgt+en megoldani" A t#megtermels s t#megeloszts vilgban a Kisember - elegend+ m)$#d+ t+$e !in ban - s0l os !trnn al ind'l" A =ag emberrel versengve elveszti .nzt, s vg,l #nll termel+i egziszten*i&t is: a =ag ember %el%al&a" A Kisembere$ elt)nsvel eg re $evesebb ember eg re t#bb gazdasgi er+vel rendel$ezi$" ;g .aran*s'ralmi rendszerben a g orsan %e&l+d+ te*!nolgia s a Kis Mzlet ebb+l ered+ t#n$remenetele rvn megvals'l =ag Mzlet llami ellen+rzs alatt van, azaz .rt%'n$*ionri'so$ s $aton$, rend+r#$ s $#zal$almazotta$ $is *so.ort&na$ $ezben, a$i$ vgre!a&t&$ a $a.ott .aran*so$at" Az ;g es,lt -llamo$!oz !asonl $a.italista demo$r*i$ban ez a !atalom a N" Jrig!t 1ills .ro%esszor ltal <atalmi ;litne$ nevezett *so.ort $ezben #ssz.ontos'l" ;z a <atalmi ;lit $#zvetlen,l az orszg m'n$aere&ne$ milliit al$almazza g raiban, irodiban s ,zleteiben, tovbbi milli$at irn t $#zvetetten, ami$or .nzt $#l*s#n#z ne$i$, !og a term$eit vsrol&$, s a t#meg$omm'ni$*is esz$#z#$ $#zegne$ birto$lsval 0g szlvn minden$ine$ a gondol$odst, rzseit s tetteit be%ol sol&a" Jinston N!'r*!ill szavait .arodizlva elmond!at&'$, !og so!a nem mani.'llt il en $evs ember il en so$at" (gen tvol ll'n$ Ce%%erson szabad trsadalomrl al$otott eszmn t+l, amit a'tonm eg sge$ - 6a vlaszt$er,lete$ ala.vet+ $#ztrsasgai, a meg ei $#ztrsasgo$, az llami $#ztrsasgo$ s a !atsgo$ %o$ozatait $itev+ Oni $#ztrsasgaina$6 - !ierar*!i&a al$ot" A$$or !t lt&'$, !og a modern te*!nolgia a gazdasgi s .oliti$ai !atalom $on*entr*i&!oz s a =ag Mzlet s =ag Kormn ltal - a totalitri's llamo$ban $#n #rtelen,l, a demo$r*i$ban $eszt )s $zzel s %elt)ns mentesen - ellen+rz#tt trsadalom $iala$'ls!oz vezet" De a trsadalma$ eg ne$ #sszessgei, s *sa$ ann iban m)$#d+$.ese$, amenn iben segtsgre vanna$ az eg nne$, !og $.essgeit

- 33 -

$ibonta$oztassa s boldog, g ,m#l*s#z+ letet l&en" 1il en !atssal volta$ az elm0lt ve$ te*!nolgiai vvmn ai az eg nreE Pme a $rdsre adott vlasz dr" ;ri*! Fromm %iloz%'s.szi*!iter tollbl: 6Kor'n$ n 'gati trsadalma az elrt an agi, intelle$t'lis s .oliti$ai %e&l+ds ellenre is eg re $evsb mozdt&a el+ a mentlis egszsget, s mindin$bb alssa az eg n bels+ biztonsgrzett, boldogsgt, &zan gondol$odst s azt a $.essgt, !og szeretni t'd&onQ a$arat nl$,li bbb teszi, a$i emberi $'dar*rt s0l osbod mentlis betegsggel s eszeveszett m'n$amnia s 0n" lvezet m#g re&tett $tsgbeesssel %izet"6 6S0l osbod mentlis betegsg,n$6 idegi t,nete$ben n ilvn'l!at meg" ;ze$ az el$esert+ t,nete$ $#nn en szreve!et+e$" De 6+riz$ed&,n$ attl6 - &avasol&a dr" Fromm -, 6!og a mentl!iginit a t,nete$ megel+zse$nt de%inil&'$" A t,nete$ #nmag'$ban mg nem ellensgein$, mert a!ol t,net &elent$ezi$, ott $on%li$t's van, s a $on%li$t's mindig arra m'tat, !og mg $,zdene$ a beillesz$edst s boldogsgot !a&szol leter+$" A mentlis betegsg valban remn telen ldozata az, a$i nag on is normlisna$ ltszi$" So$'$ azrt normlis, mert letmd'n$!oz ol an &l al$almaz$odta$, mert emberi !ang&'$ let,$ ol an $orai sza$aszban nm'lt el, !og mg *sa$ nem is $,sz$#dne$ vag szenvedne$ 0g , a!og az eg ne'roti$'s estben t#rtni$"6 Sz szoros rtelemben nem normlisa$, *sa$ a ml sgesen abnormlis trsadalom!oz viszon tva azo$" 1entlis betegsg,$ %o$mr+&e ..en az abnormlis trsadalomba val t#$letes beillesz$eds,$" Az abnormlisan normlis embere$ millii, a$i$ *sendben, eg ol an trsadalomban, amel !ez - !a tel&es rt$) emberi ln e$ lennne$ - nem $ellene al$almaz$odni'$, mg *s,ggne$ 6az eg nisg ill0zi&n6, .edig val&ban mr nag mrt$ben elvesztett$ eg ni &elleg,$et" 2e!dols'$ valami%le eg %ormasgg vli$" De az 6eg %ormasg s szabadsg #sszeeg eztet!etetlen %ogalma$" Og an0g , mint az eg %ormasg s a mentlis egszsg is""" Az embert nem a$arat nl$,li bbna$ sznt$, s !a mgis azz vli$, 0g mentlis egszsgne$ ala.&t teszi t#n$re"6 Az evol0*i sorn a termszet mindent el$#vetett, !og az eg n ne !asonltson eg etlen ms eg nre sem" Fa&tn$ sza.ortsa$or az a.ai gne$et az an aia$$al !ozz'$ $a.*solatba" ;ze$et az #r#$letes tn ez+$et szinte vgtelen szm0 mdon $ombinl!at&'$" 1indeg i$,n$ eg edi - %izi$lisan s mentlisan is" 2rmel $'lt0ra, amel az eredmn essg rde$ben vag valamil en .oliti$ai vag vallsi dogma nevben szabvn ostani a$ar&a az emberi eg nisget, az ember biolgiai termszete elleni mern letet $#vet el" A t'domn t a so$%lesg eg sgg val red'$*i&a$nt !atroz!at&'$ meg" A termszet vgtelen,l so$%le &elensgeire $eres 'g anis mag arzatot, mi$#zben nem vesz t'domst az eg ni esemn e$ eg edisgr+l, s arra #ssz.ontost, ami $#z#s benn,$, vg,l .edig elvonat$oztat, valami%le 6t#rvn t6 al$ot, amel ne$ &eg ben sszer)v vlna$, s eredmn esen %oglal$ozni le!et vel,$" Deg ,$ .ld'l a %rl lees+ almt s az gen !alad !oldat" Az embere$ id+tlen id+$ ta lt&$ mr +$et" >ertr'de Stein n omn megg +z+dssel vallott$, !og eg alma az eg alma, mg a <old az a <old" (saa* =e@ton lett vg,l az, a$i szrevette a $#z#st eze$ben az eg mstl eltr+ &elensge$ben, s meg%ogalmazta a gravit*ielmlett, amel ne$ &eg ben az alm$ bizon os visel$edst, az giteste$ visel$edst s val&ban a %izi$ai vilg minden ms &elensgre &ellemz+ visel$edst eg etlen eszmerendszerrel meg le!et mag arzni, s meg le!et oldani" A m)vsz !asonl szellemben a $,lvilg megszmll!atatlan so$%lesgb+l s eg edisgb+l $iind'lva $.zel+ere&e segtsgvel .laszti$'s, irodalmi vag zenei sm$ rendezett rendszern bel,l rtelemmel r'!zza %el +$et" A vg , !og rendszert vig ,n$ a rendszertelensgbe, !armniv vltoztass'$ a disz!armnit, s eg sgg $ov*sol&'$ a so$%lesget, valami%le

- 32 -

intelle$t'lis #szt#n, az elme els+dleges s sar$alatos $sztetse" A t'domn , m)vszet s %iloz%ia ber$eiben anna$ a m)$#dse, amit 6Rend 'tni vg 6-na$ is nevez!ete$, &obbra &t$on !ats0" (gaz, a Rend 'tni vg so$ zben elgtelen bizon t$ra ala.ozott el!amar$odott szintzist, a meta%izi$a s teolgia absz'rd rendszert, a valsgrzet s a $#zvetlen ta.asztals adataival $a.*solatos &el$.e$ s elvonat$oztatso$ .edns tvedst !ozta ltre" De eze$ a tvedse$ - brmil sa&nlatosa$ volta$ is - $#zvetlen legalbbis, nem so$ $rt o$ozta$, br el+%ord'l!at, !og eg rossz %iloz%iai rendszer $#zvetetten rtalmass vli$, ami$or esztelen s embertelen tette$ igazolsra !asznl&$ %el" A Rend 'tni vg igazn *sa$ a trsadalmi sz%rban, a .oliti$a s gazdasg tern vli$ veszl ess" ; tren az irn t!atatlan so$%lesg rt!et+ eg sgg val elmleti le%o$ozsa, az emberi so$szn)sg emberi eg %ormasgg, a szabadsgna$ szolgasgg t#rtn+ g a$orlati lez,llesztse %ol i$" A .oliti$ban a totlis di$tat0ra eg tel&esen $i%e&l+d#tt t'domn os elmletne$ vag %iloz%iai rendszerne$ %elel meg" A $#zgazdasgt'domn ban eg *sodlatosan meg$om.onlt m)vszeti al$otsna$ eg ola&ozottan m)$#d+ g r %elel meg, amel ben a m'n$so$ t#$letesen al$almaz$odna$ a g.e$!ez" A Rend irnti vg zsarno$$ teszi azo$at, a$i$ *s'.n a rendetlensg %elszmolsra t#re$edne$" A rend sz.sgvel indo$ol&$ az #n$n 'ralmat" ;lenged!etetlen a szervezettsg, mivel a szabadsg *sa$is a szabadon eg ,ttm)$#d+ eg ne$ #nszabl oz $#z#ssgn bel,l vals'l meg s $a. rtelmet" Clle!et a szervezettsg elenged!etetlen, 'g ana$$or vgzetess is vl!at" A t0lszervezettsg bbb teszi az embere$et, meg%o&t&a az al$ot szellemet, s elt#rli a szabadsgna$ mg a .'szta le!et+sgt is" Az eg ed,li biztonsgos 0t $#z.en vezet, a laissez-%aire eg i$ vglete s a tel&es irn ts msi$ vglete $#z#tt" Az elm0lt vszzadban a m)sza$i %e&l+ds eg mst $#vet+ vvmn aival eg ,tt %e&l+d#tt a szervezettsg is" A bon ol'lt g.ezet!ez bon ol'lt trsadalmi beosztst $ellett al$otni, amel ne$ 'g anol an ola&ozottan s eredmn esen $ellett m)$#dnie, mint az 0& termel+esz$#z#$ne$" Az eg ne$ne$ el $ellett veszteni,$ eg ni mivolt'$at, !og be t'd&ana$ illesz$edni eze$be a szervezete$be, meg $ellett tagadni'$ termszetes vltozatossg'$at, s eg eg sgestett rendszer!ez $ellett igazodni'$, azaz mindent el $ellett $#vetni,$, !og bbb vl&ana$" A t0lszervezettsg embertelent+ !atsait tovbb er+sti$ a t0ln.eseds !asonlan embertelent+ !atsai" /er&esz$edse $#zben az i.ar eg re n#ve$v+ szmban vonzza a nag vroso$ba az embert#mege$et" Nsa$!og a nag vrosi let nem mozdt&a el+ a mentlis egszsget 90g t'd&'$, !og a s$izo%rnia .. az i.arvroso$ n omorneg edeiben #sszezs0%olt la$$ $#z#tt %ord'l el+ legg a$rabban:, mint a!og a valdi demo$r*ia els+ %elttelt &elent+ s a $is #nszabl oz *so.orto$ban dv %elel+ssgtel&es szabadsgna$ sem a melegg a" A vrosi let szeml telen, $#vet$ezs$..en letidegen" Az embere$ nem te$inti$ eg mst #nll, tel&es eg nisge$ne$, !anem gazdasgi %'n$*i$ megtestes,lseine$, vag !a m'n$n $v,l tall$ozna$ 0g , mint a !atrtalan szra$ozsba mene$,l+$" Az il en letet l+ eg ne$ !a&lamosa$ r, !og magn osna$ s &elent$telenne$ rezz$ mag'$at" St,$ne$ nin*s t#bb *l&a, se rtelme" 2iolgiai rtelemben az ember ala.vet+en trsas ln , de nem tel&es egszben, a$i in$bb a %ar$as!oz vag az ele%nt!oz !asonlt, mint a m!!ez vag a !ang !oz" A $ezdeti id+sza$ban az emberi trsadalma$ nem !asonltotta$ a $a.tr!oz vag a bol !oz, *s'.n %al$$ volta$" A *iviliz*i eg ebe$ $#z#tt le!et+v tette, !og a .rimitv %al$$bl a trsas

- 38 -

!a&lam0 rovaro$ szerves $#z#ssgeine$ d'rva s g.ies analgi&a &#&&#n ltre" Kor'n$ban a t0ln.eseds s a te*!nolgiai vltozs n omsra %elg ors'l ez a %ol amat" Tg t)n!et, a termeszbol megvalst!at, mi t#bb eg ese$ szemben eg enesen $vnatos eszmnn vli$" 1ondani is %elesleges, !og ez az eszmn tn legesen sosem %og megvals'lni" A trsas rovart a nem egszben trsas, nag ag vele&) eml+st+l vilgo$ vlaszt&$ el, s br az eml+sne$ minden t+le tel!et+t el $ellene $#vetnie a rovar 'tnzsra, a $,l#nbsg azrt mgis %ennmaradna" 2rmenn ire ig e$ezzene$ is az embere$, *sa$ szervezetet !oz!atna$ ltre, trsas szervez+dst nem" A szervezet ltre!ozsa $#zben mind#ssze a di$tatri$'s zsarno$sgot teremti$ meg" A Szp j vilg %antaszti$'s s bizon os %o$ig szemrmetlen $.et %est eg ol an trsadalomrl, amel ben a vgs+$ig er+lteti$ azt a $srletet, !og emberi ln e$b+l !ang $at %arag&ana$" = ilvnval, !og a Sz. 0& vilg irn ba er+ltetne$ benn,n$et" De ..en il $zen%e$v+, !og !a a$ar&'$, megtagad!at&'$ az eg ,ttm)$#dst a benn,n$et ebbe az irn ba !a&szol lt!atatlan er+$$el" Azonban .illanatn ilag a vg az ellenllsra nem t)ni$ t0l er+sne$, s nem is &elent$ezi$ szles $#rben" Amint 1r" Jilliam J! te bm'latramlt $#n vben, A szervezeti ember-ben bem'tatta, az eg n els+dlegessgre .,l+ !ag omn os eti$ai rendszer,n$et eg T& /rsadalmi ;ti$a vlt&a %el" ;nne$ $'l*s$i%e&ezsei: 6beillesz$eds6, 6al$almaz$ods6, 6trsas belltottsg0 visel$eds6, 6szervezet!ez tartozs6, 6trsadalmi $szsge$ elsa&ttsa6, 6*sa.atm'n$a6, 6*sa.atlt6, 6*sa.at!)sg6, 6*sa.atdinami$a6, 6*so.ortos gondol$ods6, 6*sa.at$reativits6" Ala.vet+ $iind'lsi .ont&a az, !og a trsadalmi egsz rt$esebb s &elent+sebb eg ni al$otelemeinl, a termszetadta biolgiai $,l#nbsge$et %el $ell ldozni a $'lt'rlis eg %ormasg oltrn, a $#z#ssg &ogai el+bbreval$ a tizenn ol*adi$ szzadi rtelmezs szerinti ;mberi Cogo$nl" A /rsadalmi ;ti$a szerint Cz's nag ot tvedett, ami$or azt lltotta, !og a vasrna.ot az ember szmra teremtett$" H.. ellen$ez+leg az embert teremtett$ a vasrna. szmra, s #r#$#lt eg edi gondol$odsmd&t %eladva 0g $ell tennie, mint!a valami%le 'ni%ormizlt, a *so.orttev$en sge$ szervez+i szemben eszmn ien trsas ln lenne" ;rre az eszmn i emberre 6dinami$'s be!dols6 - .om.s $i%e&ezsU &ellemz+, valamint a *so.ort irnti vgtelen !)sg, az odatartozs, #nmaga alrendelse irnti lan$adatlan vg " Hs az eszmn i %r%ina$ eszmn i %elesge is $ell, !og leg en, a$i !i!etetlen,l trsasg$edvel+, vgtelen,l al$almaz$od, s nem *s'.n el%ogad&a, !og %r&e els+sorban a vllalatna$ tartozi$ !)sggel, !anem tetteivel is segti +t" 6A %r%i (sten, a n+ne$ + az (stene6, a!og 1ilton mond&a -dmrl s Hvrl 9Co!n 1ilton: ;lveszett .aradi*som, %ord" Cnos (stvn:" Hs eg %ontos szem.ontbl az eszmn i szervezeti ember ln egesen rosszabb !el zetben van, mint ;ls+ An n$" Az Tr nem tagadta meg t+l,$ a gtlstalan 6$amaszos $elletst6" """ - gondolom, =em %ord'lt el sz. asszon t'l -dm, S a nsz tit$tl Hva sem riadt meg""" (John ilton! "lveszett p#r#$i%som& 'or$( Jnos) *stvn+ 1a a <arvard 2'siness Revie@ *i$$r&a szerint a /rsadalmi ;ti$a ltal meg!irdetett eszmn ne$ meg%elelni $vn %r%i %elesge 6nem tmaszt!at t0lzott $#vetelmn e$et %r&e ide&vel s rde$l+dsvel szemben" 1ivel a %r%i *sa$is a m'n$&ra #ssz.ontost, a szeK'lis tev$en sgne$ msodi$ !el re $ell szor'lnia6" A szervezeti emberne$ nin*s megtiltva a meggazdagods, de engedelmessget $ell g a$orolnia 96ne!eztels nl$,l %e&et !a&t a

- 3A -

!ivatalos te$intl el+tt, %elnz %eletteseire6 - 1'ssolini !a sem.re ragione:, s $szen $ell lennie arra is, !og anna$ a szervezetne$, amel al$almazza, a$r es$,vel %ogad&on !zastrsi !)sget s szerelmet"V Hrdemes meg&eg ezni, !og az 1984-ben a Grt tag&ai eg t#bb mint .'ritn szigor0sg0 szeK'lis eti$!oz $ell, !og al$almaz$od&ana$" A Sz. 0& vilg-ban 'g ana$$or minden$ine$ megengedi$, !og a$adl talan'l $il&e szeK'lis vg ait" Az ?r@ell mes&ben brzolt trsadalom sz,ntelen,l !bor0zi$, s vezet+ine$ el+sz#r is termszetesen az a *l&'$, !og a !atalmat a !atalom des $edvrt g a$orol&$, msodszor .edig ol an lland %esz,ltsgben tarts$ alattvali$at, amit az lland !bor0s lla.ot vlt $i a !advisel+ %ele$b+l" A vezet+$ a szeK'alits elleni $eresztes!ad&rat'$$al llandstani t'd&$ alattvali$ban a %esz,ltsget, !atalomvg '$at viszont a le!et+ leg$ellemesebben t'd&$ $ilni" A Sz. 0& vilg trsadalma ol an vilgllam, amel ben elt#r#lt$ a !bor0t, s a!ol a vezet+$ els+dleges *l&a az, !og alattvali$at mindenron megv&$ a viszl $elts $srtst+l" ;zt - ms mdszere$ mellett - azzal ri$ el, !og t#rvn ess teszne$ bizon os mrt$) szeK'lis szabadsgot 9amit a *sald intzmn ne$ elt#rlsvel valstana$ meg:, amel g a$orlatilag megvdi a sz. 0& vilgbelie$et minden%le .'sztt - vag a$r al$ot rzelmi %esz,ltsgt+l" Az 1984-ben a !atalomvg at %&dalomo$ozssal elgti$ $i, a Szp j vilg-ban eg &val $evsb megalz lvezettel" A &elenlegi /rsadalmi ;ti$a n ilvnvalan a t0lszervezettsg $evsb $vnatos $#vet$ezmn eine$ 6tett el$#vetse 'tni6 mentsge" Sznalmas $srletet tesz arra, !og a sz,$sgb+l ern t $ov*sol&on, eg $nos tn b+l .ozitv'mot !ozzon $i" A valsgtl er+sen elr'gasz$odott, ennl%ogva igen veszl es er$#l*si rendszer" A trsadalom egsze, amel ne$ rt$t al$otrszei rt$ne$ #sszessgnl t#bbne$ vl&,$, nem te$int!et+ szervezetne$ abban az rtelemben, a!og eg m!$a.trt vag !ang abol t anna$ te$int,n$" (tt *s'.n szervez+dsr+l, a trsadalmi g.ezet eg darab&rl van sz" Hrt$ *sa$ az let s a t'datossg %ol tn &#!et ltre" ;g szervez+ds se nem l+, se nem t'datos" Hrt$e te!t &r'l$os s msodlagos" Wnmagban nem !asznos, *sa$ ann ira, amenn ire azo$na$ az eg ne$ne$ a !asznt szolgl&a, a$i$ magt a szervez+dst al$ot&$" <a eg szervezetet el+bbrevalna$ tart'n$ az eg nnel szemben, azzal a *lt rendel&,$ al az esz$#zne$" <itler s Sztlin eg rtelm)en megm'tatt$, mi t#rtni$, !a a *lt alveti$ az esz$#zne$" (szon atos rm'ralm'$ alatt er+sza$na$ s .ro.agandna$, szisztemati$'s terrorna$ s a gondol$ods mdszeres mani.'llsna$ $ever$vel alrendelt$ a szeml es *lo$at a szervezeti esz$#z#$ne$" A !olna. ola&ozottan m)$#d+ di$tat0riban valszn)leg $evesebb er+sza$ lesz, mint <itler vag Sztlin alatt" A &#v+ di$ttorna$ alattvali %elett %&dalommentes !atalmat g a$orolna$ ma&d az igen magasan $.zett /rsadalmi /ervez+$ *sa.atai" 6Kor'n$ trsadalomtervezse ol an er+.rba el+tt ll, mint #tven ve a m)sza$i tervezs6 - r&a az ezzel $a.*solatos 0& t'domn g eg i$ lel$es szszl&a" 6<a a !'szadi$ szzad els+ %ele a m)sza$i tervez+mrn#$#$ $orsza$a volt, 0g $#nn en el$.zel!et+, !og a msodi$ %ele a trsadalommrn#$#$ lesz6, s %elteszem, !og a !'szoneg edi$ szzad a Dilg Dezrl+i, eg t'domn os $asztrendszer s Sz. 0& vilg lesz" A $rdsre .edig, !og X'is *'stodiet *'stodesE - a vlasz az a !atrozott tagads, !og nin*s sz,$sg,$ +rz+$re" ;g es di.loms szo*iolg'so$ azt a meg!at !itet vall&$, miszerint a di.loms szo*iolg'so$at sosem rszegti meg a !atalom" Sir >ala!ad!oz !asonlatosan ere&,$ tz msi$val r ma&d %el, mert tiszta a szv,$, a szv,$ .edig azrt tiszta, mert t'dso$, s mert !atezer ra t'domn os $'tats ll a !t'$ m#g#tt" Sa&nos, a magasabb is$olai vgzettsg nem sz,$sg$..en garantl&a a &elesebb ern e$et vag a ml ebb .oliti$ai b#l*sessget" Az eti$ai s .szi*!olgiai ala.on tmadt rossz

- 34 -

el+rzete$!ez mer+ben t'domn os &elleg) balse&telme$ trs'lna$" ;l%ogad!at&'$-e azo$at az elmlete$et, amel e$re a trsadalommrn#$#$ g a$orlat'$at ala.ozz$, s amel e$$el emberi ln e$ mani.'llst indo$ol&$E ;lton 1a o .ro%esszor .ld'l $ategori$'san $i&elenti, !og 6az az emberi vg , !og m'n$avgzs,n$ sorn embertrsain$$al %ol tonos $a.*solatban leg ,n$ igen er+s, !a nem a leger+sebb emberi &ellemvons'n$6" 1erem lltani, !og ez $tsget $izran !amis meglla.ts" ;g ese$ben b'zog ez a 1a o .ro%esszor ltal lert vg , mso$bl viszont !in zi$" Drmrs$let s #r#$letes lel$i al$at dolga" 2rmel trsadalmi szervezet, amel et arra a %eltevsre ala.ozna$, !og 6az ember6 br$ir+l leg en is sz - vg i$ arra, !og llandan $a.*solatban leg en embertrsaival, so$ eg n szmra Gro$r'sztsz-g " A$$or brna$ *sa$ al$almaz$odni, !a erre $n szerti$ +$et" <asonl mdon romanti$'san %lrevezet+$ a $#z.$orrl szl lrai beszmol$, amel e$et a trsadalmi $a.*solato$ szmos mai teoreti$'sa g a$ran %el!asznl m)vben" 6A *!tagsg, %#ldbirto$!oz vag %al'$#z#ssg!ez val tartozs eg leten t vdelmet n 0&tott a $#z.$ori emberne$, lel$ben b$t s der)t teremtett"6 Coggal te!et&,$ %el a $rdst: 'g an mit+l vdte megE Semmi$.. sem %el&ebbvali lel$iismeretlen zsarno$os$odstl" Hs a 6lel$i b$e s der)6 mellett az egsz $#z.$orra a merev, !ierar*!i$'s rendszer miatti mr!etetlen,l so$ id,lt $ielg,letlensg, get+ boldogtalansg s szenvedl es ellenrzs n omta r bl egt, mivel ez a rendszer nem tette le!et+v a trsadalmi rangltrn val %,gg+leges mozgst, azo$na$ .edig, a$i$ r#g!#z$#t#tte$ volta$, rads'l igen *se$l vzszintes trbeli mozgst engedl ezett" A t0ln.eseds s t0lszervezettsg lt!atatlan er+i, valamint az eze$et az er+$et irn tani .rbl trsadalommrn#$#$ eg $#z.$ori rendszer %el !a&szolna$ benn,n$et" ;zt a renesznszt a valami$orinl 'g an el%ogad!atbb ig e$ezne$ tenni ol an Sz. 0& vilgbeli #r#m#$$el, mint a *se*sem+$ondi*ionls, alvatants s $btszere$ $ivltotta boldogsg, a %r%ia$ s n+$ szmra ez azrt mgis *sa$ valami%le szolgasg marad"
, #o -e./0ng i$ejben # tkletessg e k#pit#list# bl%sessgei p#r#n%sol#tt vlt#k& s ren$sz#bll) emeltk ket( Az j npi komm0nkb#n eltrltk # hz#strsi k#p%sol#tot( A kl%sns g)ng$sg 'elszmols# r$ekben # 'rjeket s 'elesgeket k1ln b#r#kkb#n szllsoltk el& s %s#k min$en mso$ik szomb#t jjel #lh#tt#k eg)1tt& #kkor is %s#k rvi$ eg).kt 2rt& #kr # prostit0lt#k # ven$geikkel(

- 35 -

IV )ropaga"$a a $#(o*r+i,a"
6;'r.a do$trni rtelmben6 - rta Ce%%erson - 6a nag szm0 sz#vetsgbe t#m#r,lt embere$et nem le!etett a rend s igazsg $orltai $#z szortaniQ ezt *sa$is az a$arat'$tl %,ggetlen !atsg %elett,$ g a$orolt %izi$ai s er$#l*si !atalma te!eti meg""" 1i 9az 0& ameri$ai demo$r*ia megala.ti: !isz,n$ abban, !og az ember gondol$od, termszett+l %ogva &ogo$$al %elr'!zott s velesz,letett igazsgrzettel megldott llat, a$it meg le!et vni a rossztl, s a &og rvn vdelmet lvez!et eg ol an mrs$elt !atalomtl, amel et vlasztsa szerinti szeml e$re bzott, s amel !ivatalt azo$ az ember sa&t a$arattl %,gg+en elltna$6" A Fre'don edz+d#tt %,lne$ az e%%a&ta meg%ogalmazs megindtan eredetine$ s szellemesne$ !angzi$" Az embere$ so$$al $evsb ra*ionlisa$ s sz,letetten igazsgosa$, mint azt a tizenn ol*adi$ szzadbeli o.timist$ %elttelezt$" ;r$#l*sileg 'g ana$$or sem nem ol an va$o$, sem nem ol an remn telen,l o$talano$, mint azt a !'szadi$ szzadi .esszimist$ el szeretn$ vel,n$ !itetni" Az (d s a /'dattalan, valamint a n.betegsg$nt ter&ed+ ne'rzis s az ala*son (L el'ral$odsa ellenre a legt#bb %r%i s n+ minden bizonn al van ann ira tisztessges s &zan gondol$ods0, !og sa&t sors'$ irn tst r&'$ le!essen bzni" A demo$rati$'s intzmn e$ a trsadalmi rendet #sszeb$ti$ a szeml es szabadsggal s eg ni $ezdemn ezssel, s az orszg vezet+ine$ $#zvetlen !atalmt alveti$ a $ormn zotta$ vgs+ !atalmna$" Az a tn , !og = 'gat-;'r.ban s Ameri$ban ez az elgondols - mindent #sszevetve - t)r!et+en bevlt, anna$ a bizon t$a, !og a tizenn ol*adi$ szzadi o.timist$ mgsem tvedte$ nag ot" <a az embere$ne$ tisztessges esl t adna$, $.ese$ r, !og $ormn ozz$ #nmag'$at, mg.edig &obban, br taln $iss g.ies eredmn essggel, mint !a 6a$arat'$tl %,ggetlen !atsgo$6 'ralma al $er,lne$" (smtlem: *sa$ a$$or, !a erre tisztessges esl t $a.na$, mivel ez a $ormn zs elenged!etetlen el+%elttele" =em llt!at&'$, !og tisztessges esll el ind'lna a demo$rati$'s intzmn rendszer m)$#dtetsben eg ol an n., amel eg zsarno$ 'ralma alatt elszenvedett szolgasgbl vratlan'l a .olgri %,ggetlensg mer+ben szo$atlan lla.otba $er,l" Amint nin*s sz tisztessges esl r+l eg ingatag gazdasgi !el zetben lv+ n. esetben sem" Siberalizm's *sa$ &ltben virgoz!at, s azonnal !an atlani $ezd, amint a !an atl gazdasg a $ormn zat szmra sz,$sgess teszi, !og alattvali ,g eibe eg re g a$rabban s draszti$'sabban beavat$ozz$" 1int mr rm'tattam, a t0ln.eseds s t0lszervezettsg $t ol an %elttel, amel e$ eg trsadalmat meg%osztana$ attl a tisztessges esl t+l, !og a demo$rati$'s intzmn rendszert eredmn esen m)$#dtesse" St!at&'$ te!t, !og %ennllna$ bizon os t#rtnelmi, gazdasgi, demogr%iai s m)sza$i %elttele$, amel e$et Ce%%erson termszett+l %ogva elidegent!etetlen &ogo$$al r'!zott %el, s vel,$ sz,letett igazsgrzettel br gondol$od llatai szmra megne!ezti, !og eg demo$rati$'san szervezett trsadalomban sszel l&ene$, $i$#vetel&$ &ogai$at, s igazsgosan *sele$ed&ene$" = 'gaton mi so$$al szeren*ssebbe$ volt'n$, mert tisztessges esl t $a.t'n$ az #n$ormn zs nag $srletre" Sa&nlatos mdon 0g t)ni$, mint!a a $#r,lmn ein$ben bellt vltozso$na$ $#sz#n!et+en meg%osztanna$ min$et ett+l a vgtelen,l drga tisztessges esl t+l" S ezzel termszetesen mg nin*s vge a t#rtnetne$" ;ze$ a lt!atatlan, szeml telen er+$ nem eg etlen ellensgei a szeml es szabadsgna$ s a demo$rati$'s intzmn rendszerne$" Stezne$ mg ms, $evsb elvont er+$, amel e$et ol an !atalomvg eg ne$ !asznl!atna$ %el t'datosan, a$i$ne$ az a *l&a, !og embertrsai$ %elett rszleges vag tel&es 'ralmat g a$orol&ana$" Wtven ve, ami$or mg $is%i0 voltam, magtl rtet+d+ volt, !og a rgi rossz id+$ne$ vge, rgen a m0lt mr a $nzs s az

- 3I -

embere$ lemszrlsa, a rabszolgasg s az eretne$e$ ,ld#zse" ?l an embere$nl, a$i$ *ilindert viselne$, vonaton 'tazna$, s minden reggel %,r#dne$, az e%%le sz#rn )sge$ eg szer)en szba sem &#!etne$" Dgtre is a !'szadi$ szzadban l,n$U =!n v m0lva azo$, a$i$ na.onta %,r#dte$ s *ilinderben &rta$ tem.lomba, ol an %el!bort atro*itso$at $#vette$ el, ami$ lm'n$ban sem &'t!atta$ volna esz,n$be" Kor'n$ t#rtnelmne$ %n ben ostobasg lenne azt !inni, !og il esmi nem es!et meg 0&ra" 1eges!et, s $tsg nem %r !ozz, !og meg is %og esni" De o$$al !i!et&,$, !og a $#zel&#v+ben az 1984 megtorl mdszereit a Szp j vilg el&rsai s mani.'l*ii vlt&$ %el" Kt%le .ro.agandt ismer,n$: az ol an *sele$vst tmogat rtelmes .ro.agandt, amel azo$na$ a %elvilgos'lt #nrde$vel ll #ssz!angban, a$i$ ter&eszti$, s azo$val, a$i$ne$ szl, s az rtelmetlen .ro.agandt, amel sen$ine$ a %elvilgos'lt #nrde$vel nem ll #ssz!angban, !anem szenvedl e$, va$ #szt#n#$, t'datalatti vg a$ vag %lelme$ di$tl&$, illetve azo$ra !atna$" ?tt, a!ol eg ne$ *sele$edeteir+l van sz, a %elvilgos'lt #nrde$nl &val szertelenebb indt$o$ m)$#dne$ $#zre, de a!ol a $olle$tv *sele$edetet a .oliti$a s gazdasg ter,letein $ell rvn esteni, ott a %elvilgos'lt #nrde$ az eredmn t !oz indt$o$ $#z,l bizon ra a leg$iemel$ed+bb" <a a .oliti$'so$ s vlaszti$ minden *sele$edet,$$el mag'$ vag !az&'$ !ossz0tv0 rde$eit szolgln$, ez a vilg valsgos %#ldi .aradi*som lenne" Sa&nos, g a$ran mgis sa&t rde$ei$ ellen *sele$edne$, .'sztn azrt, !og leg$evsb tiszteletre mlt szenvedl ei$et $ielgts$, $#vet$ezs$..en ez a vilg eg siralomv#lg " A %elvilgos'lt #nrde$$el #ssz!angban lv+ *sele$edetet tmogat .ro.aganda a &zan gondol$odsra a.elll, mg.edig a le!et+ leg&obb, rszletesen s be*s,letesen $i%e&tett bizon t$ra ala.ozott logi$'s rve$ segtsgvel" Az #nrde$nl alantasabb #szt#n#$ di$tlta *sele$edetet tmogat .ro.aganda !amis, el%erdtett vag t#red$es bizon t$$al ll el+, $er,li a logi$'s rve$et, s ldozatait meg$srli divatos &elszava$ .'szta ismtelgetsvel, idegen vag !azai b)nba$o$ d,!#dt *srlsval, a legalantasabb szenvedl e$ne$ a legmagasabb eszmn e$$el val ravasz #ssze$a.*solsval be%ol solni, !og az atro*itso$at (sten nevben $#vess$ el, s a rel.oliti$a leg*ini$'sabb vl%a&a vallsi elvv s !aza%ias $#telessgg vl&on" Co!n De@e azt llt&a, !og 6a $#z#s emberi termszetbe, ltalnossgban anna$ le!et+sgeibe, $ivlt$.. anna$ !atalmba vetett !it meg0&tsa - !og a &zan szrve$re s az igazsgra !allgasson - biztosabb vd+bst a a di$tat0ra ellen, mint az an agi si$er demonstrlsa vag $,l#nleges &ogi s .oliti$ai %orm$ odaad blvn ozsa"6 A &zan szrve$re s az igazsgra !allgats $.essge valamenn i,n$ben megvan, de sa&nos 'g ang megvan az a !a&lam is, !og az esztelensgre s a !amissgra !allgass'n$, $ivlt a$$or, ami$or a !amissg valamil en $ellemes rzst breszt benn,n$, vag a!ol az o$talansgra a.elll !ang meg%elel+ !0rt .endt meg ln ,n$ .rimitv, emberalatti ml sgeiben" A *sele$vs bizon os sz%riban az embere$ megtan'lta$ elg $#vet$ezetesen az szo$o$ra s az igazsgra !allgatni" /'ds *i$$e$ szerz+i nemt'ds- s te*!nolg'strsai$ rzelmeire a$arna$ !atni" Azt teszi$ $#zz, amit leg&obb t'ds'$ szerint a valsg valamel sa&tos vonat$ozsrl az igazsgna$ vlne$, logi$'san $i%e&ti$ az ltal'$ meg%ig elt tn e$et, s nz+.ont&'$at rve$$el tmaszt&$ al, s eze$$el mso$ &zan tl+$.essgre ig e$ezne$ !atni" 1indez megle!et+sen $#nn ) a termszettan s a te*!nolgia ter,letn" Cval ne!ezebb azonban a .oliti$a, valls s eti$a tern" (tt g a$ran $isi$lana$ a mar$'n$bl a ln eges tn e$" Ami a tn e$ rtelmt illeti, az termszetesen attl a bizon os eszmerendszert+l %,gg, amel ne$ szem.ont&bl tolm*solni a$ar&'$ +$et" Hs ez mg nem is az eg ed,li ne!zsg, amell el a &zan'l gondol$od igazsg$eres+ szembe$er,l" A $#zletben s a magnsz%rban is g a$orta megesi$, !og eg szer)en nin*s id+ az odavg tn e$et #sszeg )&teni vag &elent+sg,$et mrlegelni" Kn telene$ vag 'n$ elgtelen

- 3B -

bizon t$ ala.&n s a logi$a %n nl &val !alvn abb vilgts mellett *sele$edni" 1g !a a vilgon a leg&obb a$arat is vezrel benn,n$et, a$$or sem le!et,n$ mindig tel&esen !)e$ az igazsg!oz vag $#vet$ezetesen &zano$" ;g ed,l az ll !atalm'n$ban, !og ol an igaza$ s &zano$ leg ,n$, amenn ire ezt $#r,lmn ein$ engedi$, s a mso$ ltal meg%ontols *l&bl eln$ trt $orltozott igazsgra s t#$letlen o$os$odsra a le!et+ legodaadbban %ig el&,n$" 6;g nemzet, !a eg szerre a$ar t'datlan s szabad lenni6 - rta Ce%%erson - 6a$$or ol asmire vg i$, ami sosem volt s sosem lesz""" ;g nemzet t&$oztats !in ban sosem rez!eti magt biztonsgban" ?tt, a!ol sa&tszabadsg van, s minden$i t'd olvasni, minden ember biztonsgban van"6 Az Atlanti-*en t0ls .art&n az sz eg 0&abb szenvedl es ba&no$a $#r,lbel,l vele eg id+ben szinte .ontosan 'g ang gondol$odott" Co!n St'art 1ill a.&rl, Cames 1ill 'tilitarista %iloz%'srl a $#vet$ez+$et rta: 6?l $izrlagosan az rtelemne$ az emberisg gondol$odsra g a$orolt !atsra !ag at$ozott - %eltve, !og az rtelem 'tat tall az embere$ gondol$ods!oz -, !og 0g rezte, tel&es g +zelmet le!etne aratni, !a az egsz nemzet olvasni t'dna, s a$r szban, a$r rsban minden rend) s rang0 vlemn t el&,$ le!etne trni, s !a az ltalnos vlaszt&og le!et+v tenn, !og ol an t#rvn !ozst &avasol!assana$, amel a mag'$v tett vlemn t !atl ba l.teti"6 1inden$i biztonsgban van, tel&es g +zelmet le!etne aratniU (smt a tizenn ol*adi$ szzadi o.timist$ !ang&a *send,l %el" (gaz, Ce%%erson legalbb ann ira realista, mint amenn ire o.timista volt" Keserves ta.asztalatai megtantott$ arra, !og a sa&tszabadsggal szg entel&esen vissza le!et lni" 6Semmit sem !i!et,n$ el, amit az 0&sgban rna$6 - &elentette $i" Hs mgis $itartott amellett s ebben *sa$ igazat ad!at'n$ ne$i -, !og 6az igazsg !atrain bel,l a sa&t nemes intzmn , eg %ormn bart&a t'domn na$ s .olgri szabadsgna$"6 ;g szval a t#meg$omm'ni$*i se nem &, se nem rossz, eg szer)en *sa$ !atalom, s mint minden !atalommal lni s visszalni le!et vele" <a !el esen l,n$ vel,$, 0g az rott sa&t, a rdi s a %ilm elenged!etetlene$ a demo$r*ia %ennmarads!oz" <a visszal,n$ vel,$, a$$or a di$ttor %eg vertrna$ leg%lelmetesebb %eg vereiv vlna$" A t#meg$omm'ni$*i tern *sa$0g , mint a vllal$ozs szinte minden ter,letn a m)sza$i %e&l+ds a Kisembert !trn os !el zetbe !ozta, a =ag embert viszont segtette" 1r vag #tven vvel ezel+tt minden demo$rati$'s orszg rengeteg $is %ol irattal s !el i na.ila..al b,sz$l$ed!etett" Did$i szer$eszt+$ ezrei be%ol stl mentes vlemn e$ ezreit !angoztatt$" Sn egben br$i meg&elentet!etett brmit" Cogi szem.ontbl a sa&t mg ma is szabad, de a $is la.o$ t#bbsge n omtalan'l elt)nt" A Kisember mr nem t'd&a %izetni a %a*ell'lz, a modern n omdag.e$ s a !r,g n#$sge$ $#ltsgeit" A di$tatri$'s Keleten .oliti$ai *enz0rt al$almazna$, s a t#meg$omm'ni$*is mdit az llam ellen+rzi" A demo$rati$'s = 'gaton gazdasgi *enz0ra van, s a t#meg$omm'ni$*is mdit a <atalmi ;lit tag&ai ellen+rzi$" A n#ve$v+ $#ltsge$ s a $omm'ni$*is !atalomna$ .r !atalmas $onszern $ezben t#rtn+ $on*entr*i&a $evsb $i%ogsol!at, mint az llami t'la&don0 t#meg$omm'ni$*i s $ormn .ro.aganda, de bizon osan nem ol asmi, amit eg &e%%ersoni demo$rata !el eselne" A .ro.agandt illet+en az ltalnos m)veltsg s a szabad sa&t $orai szszli *sa$ $t le!et+sggel szmolta$: a .ro.aganda vag *sa$ igaz vag *sa$ !amis le!et" =em ltt$ el+re, ami val&ban s els+sorban n 'gati $a.italista demo$r*iin$ban be$#vet$ezett: eg $iter&edt t#meg$omm'ni$*is i.ar $iala$'lst, amel et mindent #sszevetve sem nem az igaz, sem nem a !amis, !anem az irrelis, a $,l#nb#z+ mrt$ben a trg !oz nem ill+ rde$el" Tg is mond!atnn$, !og elm'lasztott$ szmba venni az ember szra$ozs 'tni szinte *silla.t!atatlan vg t" A m0ltban a legt#bb emberne$ esl e sem volt arra, !og ezt az !sget *silla.tsa" /aln

- 37 -

szerette$ volna szra$ozni, m mind!iba" Nsa$ eg szer eg vben m'lat!atta$ igazn, az 6,nne.sge$ %enn$#lte$ volta$, s rit$n $er,lt r&'$ sor6, alig volt, a$i olvasni t'dott, s olvasnival sem so$ a$adt, a $#zeli mozira legin$bb eml$eztet+ $i$a.*soldst a .lbniatem.lom $nlta, a!ol az 6el+adso$at6 - &lle!et g a$oria$ volta$ - eg %a&ta eg !ang0sg &ellemezte" <og a &elenlegie$re legalbb n omo$ban !asonlt $#r,lmn e$et tall&'n$, a!!oz vissza $ellene n 0ln'n$ a *sszr$ori Rm!oz, a!ol a la$ossg & $edl t g a$ori, ing enes s vltozatos szra$ozssal +rizt$ meg: verses drm$tl a gladitorviadalo$ig, Dergili's verseine$ szavalattl a gtlstalan #$l#zsig, !angversen e$t+l a $atonai .ard$ig s n ilvnos $ivgzse$ig minden el+%ord'lt" De mg Rmban sem ismert$ azt a vg nl$,li $i$a.*soldst, amit ma az 0&sgo$ s $.esla.o$, a rdi, televzi s a mozi n 0&tana$" A Sz. 0& vilg sz,net nl$,li izgalmas szra$ozsa 9sztereosz$. ta.i, orgia Forddal, *entri%'glis labda&t$o$: sznd$os .oliti$ai %ortl volt, !og az embere$et mega$adl ozz$ abban, !og t0lzott %ig elmet szentel&ene$ a trsadalmi s .oliti$ai !el zet realitsaina$" A valls msvilga $,l#nb#zi$ a szra$oztats msvilgtl, eg dologban azonban !asonltana$ eg msra: eg i$ sem 6e vilgrl val"6 1ind$ett+ eltereli a %ig elmet s mind$ett+ - !a t0l so$ig l,n$ vel,$ - marKi $i%e&ezssel 6a t#mege$ .i'mv6, ennl%ogva a szabadsgra veszl ess vl!at" Nsa$ az bere$ +riz!eti$ meg szabadsg'$at, *sa$ azo$ reml!eti$, !og demo$rati$'s mdszere$$el eredmn esen $ormn oz!at&$ #nmag'$at, a$i$ sz,ntelen,l szem%,lese$ s intelligense$" A trsadalom, amel ne$ &elent+s !n ada ltalban eg ltaln nem szem%,les, nem itt s most, nem is az el+relt!at &#v+ben, !anem vala!ol ms'tt, a s.ort s a sza..ano.er$, a mitolgiai s meta%izi$ai $.zeletvilg msvilgaiban t#lti$ ide&,$et, ne!ezen t'dna$ ma&d ellenllni azo$ beavat$ozsna$, a$i$ meg.rbl&$ mani.'llni s irn tani +$et" A mai di$ttoro$ .ro.agand&'$ban t#bbn ire az ismtlsre, el!allgatsra s ra*ionalizlsra !ag at$ozna$: azo$at a divatos %rziso$at ismtli$, ami$et igazna$ a$arna$ el%ogadtatni, azo$at a tn e$et !allgat&$ el, ami$r+l nem a$arna$ t'domst venni" Azo$at a szenvedl e$et a$ar&$ %el$orb*solni s ra*ionalizlni, ami$ a Grtna$ vag az -llamna$ !asznra vl!atna$" 1i'tn a mani.'l*i m)vszett s t'domn t eg re &obban megrti$, a &#v+ di$ttorai $tsgtelen megtan'l&$ ma&d, !og an $ombinl&$ eze$et a mdszere$et azzal a sz,ntelen szra$oztatssal, ami = 'gaton mr-mr azzal %en eget, !og a ln egtelensg mo*sarba taszt&a a szeml es szabadsg %enntarts!oz s a demo$rati$'s intzmn e$ %ennmarads!oz %elttlen sz,$sges ra*ionlis .ro.agandt"

- 20 -

V )ropaga"$a a $i*tatr,a"
A msodi$ vilg!bor0 'tni trg alsn Albert S.eer, <itler %eg ver$ezsi s $atonai elltsi minisztere !ossz0 beszdet mondott, amel ben d#bbenetes lesltssal rta le a n*i zsarno$sgot, s elemezte anna$ mdszereit" 6<itler di$tat0r&a6 - mondta - 6eg etlen ln eges szem.ontbl $,l#nb#z#tt a t#rtnelem #sszes megel+z+ di$tat0r&tl" A modern te*!ni$ai %e&l+ds &elenlegi sza$aszban ez volt az els+ di$tat0ra, amel sa&t orszga leigzs!oz %el!asznlta az #sszes rendel$ezsre ll te*!ni$ai esz$#ztQ ol ano$$al, mint a rdi s a !angszr n ol*van milli embert %osztott meg #nll gondol$odstl" Pg vet!ette al +$et eg etlen ember a$aratna$""" A $orbbi di$ttoro$na$ magasan $.zett segt+trsa$ra volt sz,$sg,$, mg a legalsbb szinten isQ ol ano$ra, a$i$ $.ese$ volta$ az #nll gondol$odsra s *sele$vsre" A modern te*!ni$ai %e&l+ds $orna$ .aran*s'ralmi rendszere megvan il en embere$ nl$,l, s a $omm'ni$*i modern mdszereine$ $#sz#n!et+en az ala*son abb rang0 vezetst g.iesteni le!et" Pg &#tt ltre a .aran*so$at $riti$a nl$,l el%ogad$ 0& t.'sa"6 Gro%eti$'s mesm Sz. 0& vilgban a te*!nolgia %e&l+dse messze t0lszrn alta azt a szintet, amit <itler anna$ ide&n elrt, $#vet$ezs$..en a .aran*svgre!a&t$ n*i meg%elel+i$nl is &val $evsb volta$ $riti$'sa$, s &val engedelmesebben szolglt$ a .aran*soszt elitet" 1i t#bb, geneti$ailag eg sgestett$, s a sz,letst $#vet+en 0g $ondi*ionlt$ +$et, !og alrendelt %eladatai$at zo$sz nl$,l ellss$, g t'dni le!etett, !og ol an $iszmt!atan visel$edne$ ma&d, mint a g.e$" ;g $s+bbi %e&ezetben azt is lt!at&'$ ma&d, !og a $omm'nista di$tat0r$ban mr meg$ezdt$ az 6alsbb szint) vezets6 il en &elleg) $ondi*ionlst" A $naia$ s az oroszo$ nem .'sztn a %e&l+d+ te*!nolgia $#zvetett !atsra .tene$, !anem $#zvetlen !atst g a$orolna$ alsbb szint) vezet+i$ lel$i%izi$ai lla.otra, ami$or test,$et s lel$,$et eg $mletlen, s a!og mondani szo$t$, igen !atsos edzsne$ veti$ al" 6So$a$at $srtett a %lelem6 - mondta S.eer -, 6!og a nemzete$en eg na. ma&d te*!ni$ai esz$#z#$ 'ral$odna$" <itler di$tatri$'s rendszerben ez a rmlom ma&dnem megvals'lt"6 1a&dnem, de mgsem egszen" A n*i$na$ taln nem volt elg intelligen*i&'$, s az ide&,$ is !in zott a!!oz, !og alsbb szint) vezet+i$et ag mossna$ s tnevelsne$ vess$ al" 1eges!et, !og b'$s'$na$ taln .. ez az eg i$ o$a" A !itleri id+sza$ ta az #n&el#lt di$ttoro$ rendel$ezsre ll te*!ni$ai esz$#z#$ %eg vertra &elent+sen b+v,lt" A rdi, !angszr, mozi$amera s a rot*is n omdag. mellett a modern .ro.agandista %el!asznl!at&a a televzit is, !og megbz&a $.t s !ang&t vilgg r#.tse, mint a!og mgnesszalagon !angot s $.et is r#gzt!et" A m)sza$i %e&l+dsne$ $#sz#n!et+en a =ag /estvr mra *sa$nem (sten!ez !asonlan minden,tt &elenvalv vl!at" A ma&dani di$ttorna$ nem*sa$ a te*!ni$a %ront&n siette$ a segtsgre" <itler $ora ta $omol el+rel.st tette$ az al$almazott .szi*!olgia s ne'rolgia tern, amel e$ mind a .ro.aganda, tnevels s ag moss $,l#n birodalmai" Rgen az emberi gondol$ods megvltoztatsna$ m)vszei sarlatno$ volta$" Szmtalan $'dar* s 0&ra$ezds 'tn $idolgozta$ eg sor %ortl t s el&rst, amel e$et igen eredmn esen al$almazta$, &lle!et nem volta$ .ontosan tisztban !at$on sg'$ mibenltvel" 1a a t'datirn ts m)vszete a leg&obb 0ton !alad a t'domnn vls %el" ; t'domn g a$orli mr t'd&$, !og mit teszne$, s mi o$bl" 1'n$&'$at a ta.asztalati bizon t$o$ biztos ala.&ra .tett szilrd elmlete$ s %eltevse$ 0tm'tatsa szerint vgzi$" <la az 0& megltso$na$ s %ogso$na$, a 6rmlom, ami ma&dnem megvals'lt <itler .aran*s'ralmi rendszerben6,

- 23 -

!amarosan tel&es mrt$ben megvalst!at le!et" De miel+tt rtrnn$ az 0& megltso$ra s %ogso$ra, vess,n$ eg .illantst a rmlomra, amel ma&dnem valra vlt a n*i =metorszgban" 1i$ volta$ azo$ a mdszere$, amel e$$el <itler s >oebbels 6n ol*van milli embert meg%osztott az #nll gondol$odstl, s eg ember a$aratna$ vetette al +$et6E Az emberi termszet mil en elmletre ala.ozt$ i&eszt+en !atsos mdszerei$etE ; $rdsre rszben <itler sa&t szavaival vlaszol!at'n$" Hs mil en vilgosan rt!et+, ag a%0rt szava$ eze$U Ami$or ol an ltalnos %ogalma$rl r, mint Fa&, /#rtnelem s >ondvisels, <itler eg szer)en olvas!atatlan" Ami$or azonban a nmet t#mege$r+l s azo$rl a mdszere$r+l r, amel e$$el 'ral$odott ra&t'$, s vezette +$et, stl'sa g #$eres vltozson meg t" 2adarsgbl &zan vilgossg, dagl ossgbl *se..et sem szvba&os, *ini$'s rt!et+sg lesz" <itler a maga %iloz%iai elml$edsei sorn vag zavaros lmodozsba mer,lt, vag mso$ brg 0 gondolatait sza&$zta" A t#mege$r+l s a .ro.agandrl $#zztett szrevtelei azt t,$r#zi$, !og ol asmir+l r, amit $#zvetlen ta.asztalatbl ismer" Segte!etsgesebb letra&zr&a, 1r" Alan 2'llo*$ szerint 6<itler a t#rtnelem legnag obb demagg&a6 volt" Azo$, a$i$ !ozzteszi$, !og 6*s'.n eg demagg6, nin*sene$ tisztban a .oliti$ai !atalom termszetvel a t#meg.oliti$a $orban" Amint <itler maga mondta: 6Dezrne$ lenni ann it tesz, mint $.esne$ lenni a t#mege$ mozgatsra"6 <itler *l&a el+sz#r is az volt, !og a !olt.ontrl $imozdtsa a t#mege$et, s !a si$er,lt elvlasztania +$et er$#l*si elvei$t+l s mindattl, ami!ez !ag omn os !)sg $#t#tte +$et, a t#bbsg !i.notizlt eg etrtsvel eg maga tervezte 0& di$tatri$'s rendet er+ltessen r&'$" <ermann Ra's*!nig 3787-ben a $#vet$ez+$et rta: 6<itler ml tisztelettel viselteti$ a $atoli$'s eg !z s a &ezs'ita rend irnt, mg.edig nem $eresztn do$trn&'$, !anem az ltal'$ $idolgozott s m)$#dtetett 6g.ezet6, !ierar*!i$'s szervezet,$, #rd#gien ravasz ta$ti$&'$, az emberi termszet ismerete s a !ve$ %eletti 'ralom rde$ben az emberi g #ngesge$ b#l*s $i!asznlsa miatt"6 Kleri$alizm's $eresztn sg nl$,l, szerzetesi %eg elem nem (stenrt vag a szeml es megvltsrt, !anem az -llamrt s a Dezet+v emel$edett Demagg nag obb di*s+sgrt s !atalmrt - ez volt a *l, amel et a t#mege$ mdszeres terelsvel el $ellett rni" Sss'$ !t, mi$nt vle$edett <itler a t#mege$r+l, ami$et megmozgatott, s ezt !og an vitte vg!ez" A $iind'ls$nt szolgl elv rt$tlet volt: a t#mege$ vgtelen,l megvetsre mlt$" K.telene$ elvontan gondol$odni, s $#zvetlen ta.asztalati $#r,$#n $v,l a tn e$ nem rde$li$ +$et" =em t'ds vag &zan gondol$ods, !anem rzelme$ s t'dat alatti #szt#n#$ !atrozz$ meg visel$eds,$et" 6Gozitv s negatv !ozzlls'$6 eze$ben az #szt#n#$ben s rzse$ben 6g #$erezi$6" A si$er rde$ben eg .ro.agandistna$ meg $ell tan'lnia eze$et az #szt#n#$et s rzelme$et mani.'llni" 6A %#ld#n leza&l legnag obb %orradalma$at !a&t er+ so!a nem eg t'domn os tants ln ege volt, amel meg!dtotta a t#mege$et, !anem valami%le ra&ongs, amel i!letet adott ne$i$, g a$ran eg %a&ta !isztria volt ez, amel tette$re sar$allta az embere$et" Anna$, a$i a t#mege$et meg a$ar&a n erni, ismernie $ell a szv,$ n it&t"6 Fre'd 'tn szabadon a t'dattalan&'$ n it&t" <itler a leger+sebb ben omst az als $#z.osztl tag&aira tette, a$i$ az 3728-as in%l*i ide&n mente$ t#n$re, s a$i$et az 3727-es vilgvlsg s az az'tni ve$ ismt n omorba d#nt#tte$" 6A t#mege$6, a$i$et emleget, eze$ a megzavarodott, *saldott s $rni$'san szorong milli$ volta$" <og mg t#megszer)bb, mg eg #ntet)bben emberalattiv g 0r&a +$et, <itler ezrvel s tzezrvel !atalmas *sarno$o$ba s stadiono$ba terelte #ssze +$et, a!ol az eg ne$ elveszt!ett$ #nazonossg'$at, de mg elemi embersg,$et is, s egg vl!atta$ a t#meggel" Az ember $t%le$.. $er,l!et $#zvetlen $a.*solatba a trsadalommal: valamil en *saldi, !ivatsbeli vag vallsi *so.ort vag eg t#meg rszvev+&e$nt" ;g

- 22 -

*so.ort $.es arra, !og ol an er$#l*s#sen s intelligensen visel$ed&$, a!og a *so.ortot al$ot eg ne$, a t#meg azonban %e&etlen, nin*s sa&t *l&a s brmire $.es, az intelligens *sele$vst s a &zan gondol$odst $ivve" /#megbe ver+dve az embere$ elveszti$ gondol$od$.essg,$et s az er$#l*si vlaszts $.essgt" 2e%ol sol!atsg'$ addig a .ontig %o$ozdi$, a!ol mr megsz)ni$ az #nll vlemn al$ots vag a$arat" K#nn en %el le!et rzelmei$et $orb*solni, elveszti$ minden eg ni vag $olle$tv %elel+ssgrzet,$et, !irtelen d,!-, lel$eseds- s .ni$ro!amo$na$ vanna$ $itve" ;g szval a t#meg rszvev+&e$nt az ember 0g visel$edi$, mint!a nag adag $btszert szedett volna be" Anna$ az ldozata lesz, amit n *sa$ 6*sordamrgezsne$6 neveze$" A *sordamreg az al$o!ol!oz !asonlan a$tv, $i%el %ordt $btszer" A t#megt+l megrszeg,lt eg n levet$+z minden %elel+ssget, intelligen*it s er$#l*s#t, s eze$b+l valami eszeveszett, llati nemt#r+d#msgbe mene$,l" <ossz0 agittori .l &a sorn <itler is tan'lmn ozta a *sordamreg !atst, s megtan'lta, !og an !asznl&a $i sa&t *l&ai megvalstsa rde$ben" R&#tt, !og a szno$ az rnl &val eredmn esebben !at!at azo$ra a 6re&tett er+$re6, mel e$ az embere$et *sele$vsre #szt#nzi$" Az olvass magn&elleg) s nem $olle$tv *sele$vs" Az r eg ne$!ez szl, a$i$ a normlis &zansg lla.otban, eg ed,l ,ld#glne$" A szno$ *sordamregt+l mr ala.osan megittas'lt eg ne$b+l ll t#meg!ez szl" A t#meg a !atalmban van, s !a rti a dolgt, azt te!et vele, amit a$ar" Hs <itler, mint szno$ $ivtelesen &l rtette a dolgt" Sa&t szavaival lve $.es volt r, !og a 6!atalmas t#meg irn tst 0g $#vesse, !og !allgati eleven rzelmei vess$ %el szmra azt a tall szt, amel re sz,$sge volt, s amel et az'tn vissza%ordtott, !og e %eg verrel !allgati szvbe tall&on"6 ?tto Strasser eg 6!angszrna$6 nevezte, a$i 6eg egsz nemzet legtit$osabb vg ait, legel%ogad!atatlanabb #szt#neit, szenvedseit s szeml es g )l#l$#dst !irdette n ilvnosan"6 <0sz vvel azel+tt, !og a 1adison Aven'e 6motiv*is $'tatsba6 %ogott volna, <itler mr szisztemati$'san %eltrta s $ia$nzta a t#mege$ tit$os %lelmeit s remn eit, vg ait, szorongsait s *saldottsgt" A re$lmsza$rt+$ a 6re&tett er+$6 mani.'llsval veszne$ r min$et, !og r'&'$at - eg %og$rmet, *igarettamr$t, .oliti$ai &el#ltet - megvsrol&'$" Og aneze$re a re&tett er+$re tmasz$odva - s mso$ra, amel e$ t0l veszl ese$ a!!oz, !og a 1adison Aven'e a$r *sa$ rinteni mer&e +$et - vette r <itler a nmet t#mege$et, !og eg F,!rert, eg tbol 'lt %iloz%it s a msodi$ vilg!bor0t vsrol&$ meg mag'$na$" A t#mege$t+l eltr+en az entelle$t'ele$ in$bb a ra*ionalits s a tn e$ irnt rde$l+dne$" Kriti$'s gondol$odsmd&'$ imm'niss teszi +$et a t#bbsgnl ol &l bevlt .ro.agandval szemben" A t#mege$ $#rben az 6#szt#n mindene$ %elett val, s ebb+l %a$ad a !it""" 1g az egszsges $#zn. #sszbb zr&a sorait, !og emberi $#z#ssget al$osson 9mondan'n$ sem $ell, !og a Dezr 'ralma alatt:, addig az entelle$t'ele$ %e&etlen,l ro!anglna$" K.telensg vel,$ t#rtnelmet *sinlni, s le!etetlen $#z#ssgg $ov*solni +$et"6 Az entelle$t'el ol an ember, a$i bizon t$ot a$ar ltni, megd#bben a logi$ai $#vet$ezetlensge$ s !amis o$os$odso$ !allatn" A gondol$ods eredend+ b)nne$ te$inti a t0lzott leeg szer)stst, s dz$odi$ a .ro.agandista m'n$aesz$#zei $#z tartoz &elszava$tl, ltalnos $i&elentse$t+l s mersz ltalnostso$tl" 6A !at$on .ro.agandt6 - rta <itler - 6n!n elenged!etetlen sz,$sgszer)sgre $ell lesz)$teni, s azo$at *s'.n .r el*s.elt %rzisba $ell #nteni"6 ;ze$et az el*s.elt %rziso$at llandan ismtelgetni $ell, mert 6*sa$is a %ol tonos sza&$zssal le!et elrni, !og eg eszmt a t#meg eml$ezetbe vss,n$"6 A %iloz%'s megtant benn,n$et arra, !og elbizon talanod&'n$ a $zen%e$v+ne$ t)n+ $i&elentse$ !allatn" A .ro.aganda ezzel szemben arra tant meg, !og magtl rtet+d+ne$ %ogad&'n$ el ol asmit, amell el $a.*solatban sszer) lenne $tsget rezni vag tartz$odni az tletal$otstl" A demaggot az a *l vezrli, !og sa&t vezetse alatt trsadalmi #sszetartozst !ozzon ltre" De mint arra

- 28 -

2ertrand R'ssell rm'tatott, 6az em.iri$'s ala.o$ nl$,li dogmarendszere$, mint a s$olaszti$a, marKizm's s %asizm's azzal az el+nn el &rna$, !og !vei$ $#rben er+s trsadalmi #sszetartozst teremtene$"6 A demagg .ro.agandistna$ ..en ezrt $#vet$ezetesen dogmati$'sna$ $ell lennie" Nsa$ %enntarts nl$,li $i&elentse$ !ag !at&$ el a sz&t" Dilg$.ben nin*sene$ sz,r$$, minden vag #rd#gien %e$ete vag menn eien %e!r" <itler szerint a .ro.agandistna$ 6eg mdszeresen eg oldal0 lls.ontot $ell $.viselnie minden %elmer,l+ .roblmval szemben"6 So!a nem ismer!eti be, !og esetleg tvedett, vag !og eg ellenttes vlemn t $.visel+ne$ a$r *sa$ t#red$ben is igaza van" Az ellen%llel nem vitat$ozi$, !anem tmad&a, le!'rrog&a, vag !a az t0lsgosan $ellemetlenn vli$, li$vidl&a" Az il esmi taln %el!bort&a az er$#l*si szem.ontbl $n es g omr0 entelle$t'elt" De a t#mege$ mindig meg vanna$ g +z+dve arrl, !og 6a &og az a$tv agresszor oldaln ll"6 ;z volt !t <itler vlemn e a t#megbe t#m#r,lt emberisgr+l" Dlemn e nag on eltl+ volt" Da&on eg 0ttal tves is voltE A %a g ,m#l*sr+l ismerszi$ meg, az emberi termszet elmletben, amel ol an i&eszt+en !at$on el&rso$at eredmn ezett, $ell lennie legalbb eg *si.etn i igazsgna$" A $is *so.orto$ban ms eg ne$$el szabadon $a.*solatot teremt+ eg ne$ ern ese$ s intelligense$" 1int a!og b)n#se$ s ostob$ is le!etne$" De az emberalatti esztelensg, amel re a demagg a.elll, az az er$#l*si idiotizm's, amire tmasz$odi$, ami$or ldozatait *sele$vsre sar$all&a, nem eg ne$re &ellemz+, !anem *s'.n a t#megbe ver+d#tt embere$re" Az esztelensg s er$#l*si g engeelm&)sg nem &ellegzetes emberi t'la&donsgo$, !anem a *sordamrgezs t,netei" A &elent+sebb vilgvallso$ban a megvlts s megvilgosods eg n!ez $#t#tt" A menn e$ orszga az emberi elmben la$ozi$, s nem a t#meg $olle$tv esztelensgben" Kriszt's azt grte, &elen lesz, a!ol $etten vag !rman #sszeg )lne$" ;g szval sem emltette, !og ott is &elen lenne, a!ol ezre$ *sordamreggel $bt&$ eg mst" A n*i$ alatt !i!etetlen,l so$ ember rzett $sztetst, !og !osszan, t#m#tt soro$ban A .onttl 2-ig, ma&d vissza az A .ont!oz menetel&en" 6Az, !og az egsz n.et meneteltett$, rtelmetlen id+- s energia.o*s$olsna$ t)nt" Nsa$ so$$al $s+bb si$er,lt %el%edni a *lo$ s esz$#z#$ meg%ontolt szabl ozsra .tett rn alt sznd$ot6 rta <ermann Ra's*!nig" - 6A menetels eltereli az embere$ gondolatait" A menetels meg#li a gondol$odst" ;l.'sztt&a az eg nisget" ;lenged!etetlen varzs,ts, amell el a n.et !ozz le!et szo$tatni eg g.ies, szinte rit'lis tev$en sg!ez, amel id+vel msodi$ termszetv vli$"6 <itler a maga szem.ont&bl s azon a szinten, amit rettenetes m'n$&!oz $iszemelt, t#$letesen mrte %el az emberi termszetet" 1i, a$i$ nem a t#meg al$otrszeine$ vag brigdo$ba, ezrede$be szervezett $olle$tv$na$ te$int&,$, %elismer&,$ <itler %ertelmes tvedst" A %o$ozd t0ln.eseds, t0lszervezettsg s az eg re !atsosabb t#meg$omm'ni$*is esz$#z#$ $orban !og an is +riz!etnn$ meg az emberi eg nisg *sorbtatlansgt, s lltann$ vissza anna$ rt$tE ;z az a $rds, amit most mg %elte!et,n$, s amire taln !el es vlaszt ad!at'n$" ;g nemzed$$el $s+bb taln mr t0l $s+ lesz, !og vlaszt tall&'n$, s esetleg mg a $rds %elttele is le!etetlenn vli$ anna$ a &#vend+ $orsza$na$ %o&togatan $olle$tv leveg+&ben"

- 2A -

VI Az #la$s (-vsz#t#
A demo$r*ia %ennmaradsa attl %,gg, !og a t#bbsg $.es lesz-e $ell+ in%orm*i birto$ban realiszti$'san vlasztani" A di$tat0ra ln ege, !og *enz0rzza, eltorzt&a a tn e$et, nem az szre, nem az egszsges #nrde$re !at, !anem szenvedl e$re s el+tlete$re, a!og <itler nevezte, az emberi elme ml n lv+ 6re&tett er+$re6" = 'gaton demo$rati$'s elve$et !irdetne$, s szmos te!etsges s lel$iismeretes 0&sgr mindent el$#vet, !og a vlaszt$at $ell+ in%orm*ival lssa el, s szrve$$el beszl&e r, !og az ismerete$ %n ben realiszti$'san vlasszana$" 1indez a $#z&t szolgl&a" Sa&nos a .ro.aganda a n 'gati demo$r*i$ban s %+leg Ameri$ban $tar*0" A szer$eszt+sg ln g a$ran eg demo$rati$'s dr" Ce$ ll ll, a$i boldogan bebizon tan, !og Co!n De@e -na$ igaza volt az igazsgra s &zan szre %og$on emberi termszettel $a.*solatban" Nsa$!og ez a der$ ember a t#meg$omm'ni$*i g.ezetne$ *sa$ eg $is szegmenst irn t&a" A re$lm ra*ionalitsellenessge miatt demo$r*iaellenes 1r" < de vag in$bb eg dr" < de $ezben van, mivel < de-na$ mr G!"D"-&e van .szi*!olgibl s magiszteri %o$ozata trsadalomt'domn o$bl" ;z a dr" < de igen*sa$ el lenne $eseredve, !a minden$i ol an lenne, mint Co!n De@e !iszi" Az igazsg s &zan sz Ce$ ll asztala, nem az #v" < de 1otiv*is ;lemz+, s az a %eladata, !og az emberi g engesge$et s g arlsgo$at, azo$at a t'datalatti vg a$at s %lelme$et $'tassa s tan'lmn ozza, amel e$ az embere$ t'datos gondol$odsna$ s szembet)n+ tetteine$ az esete$ t#bbsgben mozgatr'gi" 1indezt nem moralista$nt teszi, a$iben b'zog a vg , !og &obb %orml&a az embere$et vag orvos$nt egszsg,$et, !anem .'sztn azrt, !og r&#&&#n, mi$nt t'd&a a leg&obban $i!asznlni az emberi t'datlansgot, irra*ionalitst, !og ezzel m'n$aadi an agi el+n eit szolgl&a" 1indazonltal rvel!et,n$, !og a 6Ka.italizm's !alott, l&en a %og aszti trsadalomU6, e!!ez .edig ol an $ivlan $.zett elad$ra van sz,$sg, a$i$ &ratosa$ a megg +zs m)vszetben, mg anna$ alattomosabb %a&t&ban is" A szabad vllal$ozsi rendszerben vg$.. nl$,l#z!etetlen a leg$,l#n%lbb mdszerrel vgzett $eres$edelmi .ro.aganda" De ami nl$,l#z!etetlen, az nem %elttlen $vnatos is" Ami $#zgazdasgtanilag &, nem %elttlen,l el+n #s %r%ia$ra s n+$re, mint %og aszt$ra nzve" ;g ms, er$#l*s#sebb gener*i rtetlen,l llt volna szembe ezzel a *inizm'ssal, mel a motiv*is elemz+$et &ellemzi" 1a 1r" Dan*e Ga*$ard 3ejtett rbeszlk *m) $#n vt olvasva in$bb m'lat'n$, mint %el!borod'n$, s bossz0sg !el ett *sa$ belet#r+dst rz,n$" Fre'd s a be!aviorizm's ismeretben, %ig elembe vve, !og a t#megtermelsne$ sz,$sge van a %og aszt$ t#megeire, mi mst is vr!atnn$" De mire szmt!at'n$ a &#v+ben, $rdez!et&,$E < de tev$en sge #sszeeg eztet!et+-e !ossz0 tvon Ce$ llvelE A ra*ionalitsrt %ol tatott $am.n si$eres le!et-e az irra*ionalitsrt %ol tatott rmen+sebb $am.n ellenbenE ?l an $rdse$ eze$, amel e$re e .illanatban meg sem .rblo$ vlaszolni, vag is %,gg+ben !ag om +$etQ marad&ana$ *sa$ rte$ezs,n$ !tterben" ;g demo$r*iban a $eres$edelmi .ro.agandista %eladata bizon os te$intetben $#nn ebb, bizon os szem.ontbl ne!ezebb is, mint a !atalomra $er,lt vag a !atalmat megszerezni $sz,l+ di$ttor al$almazta .oliti$ai .ro.agandist" Abbl a szem.ontbl $#nn ebb, !og $ezdetben &%ormn minden$i .ozitv el+tlete$$el viselteti$ a s#r, *igaretta s a !)t+sze$rn irnt, viszont szinte sen$i sem vr re.esve eg zsarno$ot" =e!ezebb abbl a szem.ontbl, !og a $eres$edelmi .ro.agandista a $eres$edelem &t$szabl ai szerint nem a.elll!at az embere$ barbrabb #szt#neire" A te&term$e$et re$lmoz #r#mmel !itetn el vsrlival, !og minden ba& %orrsa eg istentelen nemzet$#zi margaring rt-banda

- 24 -

mester$edse, s !aza%ias $#telessg,$ odamasrozni, s %elg 0&tani az eln om$ g rait" (l esmir+l azonban sz sem le!et, g $n telen szeldebb mdszere$$el berni" De a szeld mdszer $evsb izgalmas, mint a verblis vag %izi$ai er+sza$$al $srt" A d,! s a g )l#let !ossz0 tvon sa&t rde$ein$et srti$" R#vid tvon viszont $i%izet+d+e$, mivel .szi*!i$ai, mi t#bb %iziolgiai elgedettsggel t#ltene$ el benn,n$et, 'g anis nag menn isg) adrenalint s noradrenalint &'ttatna$ a vrramba" Az embere$ eleinte taln ellenszenvvel viseltetne$ a zsarno$o$ irnt, de ami$or a &elen vag &#v+ zsarno$ai ellensgei$ elvetem,ltsgvel szemben adrenalin be%e*s$endez+ $0rban rszesti$ +$et, $ivlt, !a az ellensg ol an g #nge, !og ,ld#zni le!et, a$$or $sze$ lel$esen $#vetni +$et" 2eszdeiben <itler %ol ton a 6g )l#let6, 6er+6,6$mletlen6, 6#sszez0zni6, 6*sa.st mrni6 szava$at ismtelte, s eze$et az er+sza$os szava$at !eves geszt'so$$al $srte" Kiablt, ri$oltott, erei $idagadta$, ar*a el$$,lt" Az er+s em*i$ - amint ezt a sznsze$ s drmar$ &l t'd&$ - ragl osa$" A t#meg, mel et a szno$ $it#rse magval ragadott, szenvedl esen n #g, zo$og s si$t, mint eg orgin" Hs eze$ az orgi$ ol an lvezetese$ volta$, !og a rsztvev+$ lel$esen elmente$ a $#vet$ez+ g )lsre is" Szinte nin*s ol an ember, a$i ne vg na b$essgre s szabadsgra, de nag on $vs,n$et lel$estene$ a b$t s szabadsgot ltet+ gondolato$, rzse$ s *sele$edete$" ;nne$ %ordtott&a is igaz: szinte sen$i sem vg i$ !bor0ra s zsarno$sgra, de igen so$an nag lvezettel ad&$ t mag'$at a !bor0t s zsarno$sgot szolgl gondolato$na$, rzse$ne$ s *sele$edete$ne$" ;ze$ a gondolato$, rzse$ s tette$ t0l veszl ese$ a!!oz, !og $eres$edelmi *lbl $ia$nzz'$ +$et" A re$lmsza$rt+ belen 'gszi$ ebbe a !trn ba, s g $ell a legt#bbet $i!oznia a $evsb mmort rzse$b+l, az irra*ionalits *sendesebb megn ilvn'lsaibl" ;redmn es ra*ionlis .ro.agandt *sa$ a$$or le!et $i%e&teni, !a az #sszes rintett vilgosan %el%og&a a &el$.e$et s azt, !og eze$ mi$nt viszon 'lna$ a szimbolizlt dolgo$!oz s esemn e$!ez" Az irra*ionlis .ro.aganda !atsossga attl %,gg, !og szles $#rben nem %og&$ %el a &el$.e$ termszett" Az eg szer) gondol$ods0 embere$ !a&lamosa$ arra, !og eg enl+sg&elet teg ene$ a &el#l+ s a &el#lt $#z, s !og dolgo$na$ s esemn e$ne$ t'la&donts$ azo$at a $iragadott &ellemz+$et, amel e$et a .ro.agandista sa&t *l&aira beszdei!ez $ivlasztott" =zz,n$ eg eg szer) .ldt" A $ozmeti$'mo$ t#bbsgben lanolin van, ami %inomtott g a.&0zsr s vz em'lziv veg tett $ever$e" ;z az em'lzi so$ rt$es t'la&donsggal br: a b+r beissza, nem avasodi$ meg, en !n %ert+tlent+ !ats0 s g tovbb" De a $eres$edelmi .ro.agandista nem az em'lzi valdi ern eit !angoztat&a" Dalami meg$a.an rz$i nevet ad ne$i, elragadtatva s %lrevezet+en a n+i sz.sget di*sri, $.rzatos sz+$$et m'tat a $.e$en, amint b+r,$et t.ll an aggal $n ezteti$" A 6$ozmeti$'mg rt$6 - rta az eg i$ .ro.agandista - 6nem lanolint, !anem remn t r'lna$"6 Hs ezrt a remn rt, szem%n vesztsrt a n+$ a $rm rt$ne$ tz-!0szszorost %izeti$, amit a .ro.agandista %lrevezet+ &el$.e$$el ol an ,g esen #ssze$a.*solt azzal a ml en g #$erez+, szinte eg etemes n+i vgg al, !og a msi$ nem szemben vonz$ leg ene$" Az il en .ro.agandban re&l+ elve$ igen eg szer)e$" Keress,n$ eg eg szer) vg at, mindenna.i, nemt'datos %lelmet vag szorongst, tall&'$ $i, !og an t'dnn$ ezt a vg at vag %lelmet #ssze$a.*solni a term$$el, amit el a$ar'n$ adni, aztn verblis vag $.i &el$.e$$el .ts,n$ eg !idat, amin a vev+ tn t+l az lom!oz, lomtl a!!oz az ill0zi!oz &'t!at, !og !a term$,n$et megveszi, valra vlt!at&a ezt az lmot" 6=em naran*sot vesz,n$ mr, !anem leter+t, nem a'tt, !anem .resztzst"6 (gaz ez brmi msra is" A %og$rmmel nem eg tisztl$odsi- s %ert+tlent+szert vesz,n$, !anem megszabad'l'n$ a %lelemt+l, !og szeK'lisan esetleg visszataszta$ vag 'n$" A vod$val s @!is$ vel nem eg .roto.lazms mrget vsrol'n$, amel $is menn isgben .szi*!i$ailag $ellemesen megn 'gtat&a az idegrendszert, !anem bartsgot s & !avero$at, a Dingle Dell melegt s a 1ermaidtaverna rag ogst" <as!a&tin$$al eg g#r#g isten egszsgt, Dina eg i$ nim%&na$

- 25 -

sz.sgt vessz,$ meg, a !na. si$er$#n vvel $'lt0rt, $evsb olvasott szomszdain$ irig sgt s a m)velte$ tisztelett szerezz,$ meg" A motiv*is elemz+ minden esetben tall eg ml en re&l+ vg at vag %lelmet, amel ne$ energi&val rveszi a vsrlt, !og .nzt+l megvl&on, s g mozgassa az i.ar g.ezett" ;z a .oten*ilis energia, amel szmtalan eg n ag ban s testben re&t+zi$, gondosan eg ms mell !el ezett &el$.e$ sora rvn %elszabad'l s t!el ez+di$, e$#zben .edig $i&tssza a ra*ionalitst s el!oml ost&a a valdi .roblmt" A &el$.e$ ol $or t0lzottan is !atsosa$, $ivtelese$ s len )g#z+e$ a mag'$ md&n, !ats'$ te!t e t'la&donsgo$ birto$ban rvn es,l" (de tartozi$ a vallsi .om.a s rt's" A 6szentsg e sz.sgei6 er+sti$ a !itet vag segti$ a megtrst" (l mdon - mivel *sa$ az esztti$ai rz$re !atna$ - sem az igazsgot, sem azo$na$ a do$trn$na$ az er$#l*si rt$t nem garantl&$, amel e$$el #n$n esen #ssze$a.*solt$ +$et" /#rtnelmi tn , !og a szentsg sz.sgeit g a$ran a szentsgtelensg sz.sgeivel .rostott$, s azo$ val&ban t0ltette$ ra&t'$" <itler ide&n az vente megrendezett n,rnbergi nag g )ls a rt'so$ s a szn!zm)vszet reme$ei volta$" 6A !bor0 el+tt !at vet t#lt#ttem Szent.tervrott, az orosz balett %n $orban6 - rta Sir =eville <enderson, a !itleri =metorszgba a$$reditlt angol nag $#vet -, 6de .om.a te$intetben eg etlen balett sem rt %el a n,rnbergi nag g )lse$$el"6 Keatset &'ttat&a az ember eszbe: 6A Sz.: igaz s az (gaz: sz.U6 (4$# eg) grg vzhoz& 'or$( /2th 5rp$+( Sa&nos, ez az azonossg *sa$ valami vgs+, vilgo$ %eletti szinten ltezi$" A .oliti$a s teolgia szint&n a sz. t#$letesen meg%r az rtelmetlensggel s a zsarno$sggal" Ami vgtre is nag szeren*se, mert !a a sz. nem %rne meg az o$talansggal s a zsarno$sggal, a$$or igen $evs m)vszet lenne a vilgon" A %estszet, szobrszat s .tszet reme$m)veit vallsi vag .oliti$ai .ro.aganda$nt, eg isten, eg $ormn vag eg .a.sg nag obb di*s+sgre al$ott$" De a legt#bb $irl s .a. des.ota volt, s babonasg &rt t minden vallst" A zseni a zsarno$ szolg&a volt, s a m)vszet a !el i $'lt'szt !irdette" Az id+ m0lsval a & m)vszet elvli$ a rossz meta%izi$tl" 1egtan'l!at'n$-e $,l#nbsget tenni a $ett+ $#z#tt - nem az esemn e$ m0ltval, !anem azo$ t#rtnte$orE ;z $rds" A $eres$edelmi .ro.agandban tel&esen tisztban vanna$ a &el$. t0lzott !atsval" 1inden .ro.agandistna$ van m)vszeti osztl a, a!ol llandan azzal $srletezne$, !og a !irdet+tbl$at szemreval .la$to$$al, a $.esla.o$ !irdetsi oldalait ln$ ra&zo$$al s %n $.e$$el sz.ts$" =em reme$m)ve$r+l van sz, mivel a reme$m)ve$ *sa$ $orltozott $#z#nsgrde$l+dsre tart!atna$ szmot, a $eres$edelmi .ro.agandista viszont a t#bbsg %ig elmt a$ar&a %el$elteni, s a $evsb nag szer)re van sz,$sge" Azo$, a$i$ ezt a nem t0l &, de !atsos m)vszetet szereti$, %elte!et+en azt a term$et is szereti$ ma&d, amell el #ssze$a.*solt$, s amit &el$.ez" A zens Re$lm eg ro..ant rde$es &el$." T&$elet), mg a teolgiban s lit'rgiban - az eg !zi ne$ s a zsoltr - a vallssal eg id+s" A !adseregben az ind'l$ a !bor0 $ell$ei" <aza%ias dalain$ - nemzeti !imn'szain$ el+dei - a *so.ortszolidaritst szolglt$, ami$or az +s$ori vadszo$ s g )&t#get+$ $bor bandi a&$n %el*send,l+ dallal az 6+$6 s a 6mi6 $#z#tti $,l#nbsget !angs0l ozt$" Az embere$ t0ln om t#bbsge vonzdi$ a zen!ez" A dallam rads'l $#nn en bevs+di$ a !allgat eml$ezetbe" ;g -eg meldia a$r eg

- 2I -

leten t el$sr benn,n$et" Deg ,n$ eg rde$telen lltst vag meg&eg zst" Sen$i sem szentel $,l#n#sebb %ig elmet ne$i" De illessz,n$ szava$at a %,lbemsz s $#nn en meg&eg ez!et+ dallam!oz, s r#gvest megn+ a !atalmaU Rads'l vala!n szor !all&'$ a dallamot vag s.ontn %elidzz,$, a'tomati$'san esz,n$be &'tna$ a szava$ is" ?r%e'sz sz#vetsgre l. Gavlovval, a !ang ere&e a beidegzett re%leKszel" A $eres$edelmi .ro.agandista, valamint a .oliti$a s a valls tern tev$en $ed+ $ollgi a zene msi$ nag el+n vel is tisztban vanna$" Amit $nos lenne lerni, $imondani, vag ms sz&bl !allani, az ne$elve $ellemes, s+t tartalmas" Da&on megtan'l!at&'$-e, !og $,l#nbsget teg ,n$ eg dal meg!allgatsa vag ne$lse ltal $eltett #r#m, s a $sztets $#z#tt, !og !igg ,n$ a .ro.agandban, mel et a dal tartalmazE ;z megint *sa$ n itott $rds" A tan$#telezettsgne$ s a rot*is n omdag.ne$ $#sz#n!et+en a *ivilizlt orszgo$ban a .ro.agandista mr ve$ !ossz0 sora ta &%ormn minden %eln+tt!#z el t'd&a &'ttatni a mondanival&t" <la a rdina$ s a televzina$ ma abban a $ivteles !el zetben van, !og mg az is$olzatlan %eln+tte$et s mg rst'datlan g ere$e$et is meg t'd&a szltani" A g erme$e$ - mint arra szmtani le!et - igen %og$on a$ a .ro.aganda irnt" =em &rtasa$ mg a vilg s az embere$ dolgaiban, $#vet$ezs$..en g an0tlano$" Kriti$ai rz$,$ %e&letlen" A leg%iatalabba$ mg nem rendel$ezne$ $ell+ tl+er+vel, az id+sebbe$ne$ nin*s ta.asztalata, !og 0&onnan szerzett ismeretei$et !at$on an al$almazz$" ;'r.ban az 0&on*o$at tr%san 6g 0t#ltel$ne$6 nevezt$" W**sei$ s !0gai$ mra rdi- s televzit#ltel$$ vlta$" > erme$$oromban g erme$dalo$ra, vallsosabb *saldo$ban eg !zi ne$e$re tantott$ a g ere$e$et" A $i*si$ ma re$lmo$at *si*seregne$" 1i &obb: a 6R!eingold a s#r, a szraz s#r6 vag 61g #n d'rmol, dolgozi$ a darmol6, 6(d+zz nlam6 vag 6Se!eleted %riss, %ogad %e!r, a Ge.sodenttel minden %elr6E Ki a megmond!at&aE 6=em azt lltom, !og a g ere$e$et $n szerteni $ell arra, !og ne n ,st#l&$ sz,lei$et, !a azo$ a televziban ltott term$e$et nem veszi$ meg, de nem !'n !ato$ szemet a%#l#tt sem, !og na. mint na. ez t#rtni$"6 Pg n ilat$ozott eg g erme$m)sor n.szer) sztr&a" 6A g ere$e$6 - teszi !ozz - 6l+ben s szban ad&$ vissza azt, amit na.onta mond'n$ ne$i$"6 Hs id+vel a televzis re$lmo$ l+ !ang%elvtelei %eln+ne$, .nzt $eresne$, s megveszi$ az i.ari term$e$et" 6>ondol&ana$ *sa$ bele6 - $ilt %el e$sztati$'san 1r" Nl de 1iller - 6, gondol&ana$ *sa$ bele, mi*soda !asznot !a&t ma&d *g,$ szmra, !a eg milli vag tz milli g ere$et, a$i$ eg szer ma&d %eln+tte$ leszne$, a term$ei$ megvtelre nevelne$, a!og a $aton$ba el+re beles'l $ol&$, !og an reagl&ana$ az 6(nd'l&, el+reU6 vezn szra"6 (gen, gondol&ana$ *sa$ beleU Hs azt se %eled&$, !og a di$ttoro$ s #n&el#lt zsarno$o$ ve$ ta ..en azon t#ri$ a %e&,$et, !og a %eln#v+ g ere$e$ millii, tzmillii s szzmillii veszi$ ma&d meg a !el i des.ota ideolgiai term$t, s mint $it)n+en $i$.zett $aton$ reaglna$ a des.ota .ro.agandisti ltal & el+re a %iatal ag a$ba vsett vezn szava$ra" A szmo$ s az #n$ormn zs $#z#tt %ordtott arn ll %enn" 1inl n.esebb a vlaszt$er,let, annl $isebb a szavazat rt$e" Ami$or az eg ni vlaszt *sa$ eg a millibl, te!etetlenne$, el!an agol!at menn isgne$ rzi magt" A &el#lte$, a$i$et !ivatalba &'ttatott, messze vanna$, a !atalmi .iramis *s0*sn" ;lmletileg 'g an a n. szolgi, g a$orlatilag azonban a &el#lte$ adna$ .aran*sot, s t+l,$ tvol, a .iramis al&n szorong n.ne$ $ell engedelmes$edni" A n#ve$v+ n.essg s a %e&lett te*!nolgia a lle$szm s a szervezete$ bon ol'ltsgna$ n#ve$eds!ez vezette$, ennl%ogva n+tt a !ivatalno$o$ $ezben $on*entrldott !atalom, s *s#$$ent a vlaszt$ ltal g a$orolt ellen+rzs, valamint a $#zne$ a demo$rati$'s el&rso$

- 2B -

irnti tisztelete" A modern vilgban m)$#d+ irdatlan szeml telen er+$t+l megg engtett demo$rati$'s intzmn e$et most a .oliti$'so$ s .ro.agandist$ ss$ mg &obban al" Az embere$ so$%le$..en *sele$ed!etne$, de ltszlag mindeg i$,$ $.es r, !a erre esl t $a., !og $ell+ ismeret birto$ban sszer)en d#nts#n" A demo$rati$'s intzmn e$ *sa$ a$$or m)$#dne$, !a minden rintett leg&obb t'dsa szerint ig e$szi$ a ra*ionalits tala&n maradni" De ma, a vilg leg!atalmasabb demo$r*i&ban a .oliti$'so$ s .ro.agandist$ %eleslegess teszi$ a demo$rati$'s el&rsmdo$at azzal, !og $izrlag vlaszti$ t'datlansgra s irra*ionalitsra a.elllna$" 61ind$t .rt6, mondta 3745-ban eg vezet+ ,zleti %ol irat szer$eszt+&e, 6azo$$al a mdszere$$el n.szer)sti &el#lt&eit s vita.ont&ait, mint ami$et az ,zleti vilg az r'$ eladsra $idolgozott" (de tartozi$ a mdszeres szele$tls s az ismtls" A rdiban a m)sort megsza$t be&tszso$ s re$lmo$ el+re megtervezette$, s a %rziso$at ismtli$" <irdet+tbl$on a biztos !atalom szlogen&eit n.szer)sti$" Feng+ !ang s megg +z+ el+adsmd mellett a &el#lte$ azzal a $.essggel is $ell, !og rendel$ezzene$, !og !itelesne$ t)n&ene$ a tvben" A .oliti$ai $eres$ed+$ *s'.n a szavaz$ g #ngire s so!a nem az esetleges er+ssgei$re !atna$" 1eg sem $srli$, !og a t#mege$et #n$ormn zsra al$almass nevel&$, !anem megelgedne$ azzal, !og eg szer)en mani.'ll&$ s $i!asznl&$ az embere$et" ; *l elrse rde$ben a .szi*!olgia s trsadalomt'domn o$ minden er+%orrst al$almazz$, s beveti$" A vlaszt$er,let gonddal $ivlasztott tag&aival 6ml inter&0$at6 $sztene$" ;ze$ a ml inter&0$ az'tn rvilgtana$ a vlaszts ide&n az adott trsadalomban legltalnosabban elter&edt t'dattalan %lelme$re s vg a$ra" A sza$rt+$ ez'tn $ivlaszt&$ a vg a$at - legalbbis &el$.esen - legin$bb $ielgt+, a %lelme$et legin$bb elaltat vag !a sz,$sges - er+st+ sz%ord'lato$at s $.e$et, $i.rbl&$ +$et az olvas$on s a !allgatsgon, a $i.rbls sorn szerzett ta.asztalato$ ala.&n vltoztatna$ vag &avtana$ ra&t'$" A .oliti$ai $am.n ez'tn t$er,l a t#meg$omm'ni$*is sza$ember $ezbe" =em $ell ms, mint .nz s eg &el#lt, a$i megtan'l +szintn nzni" Az 0& intzmn rendszerben a .oliti$ai elve$ s $on$rt el$.zelse$ elvesztett$ &elent+sg,$et" Dal&ban *sa$is a &el#lt eg nisge szmt, s az, !og a re$lmsza$rt+$ mil en $.et s'gallna$ rla" A &el#ltne$ a$r energi$'s s %r%ias &elensg$nt, a$r &sgos at a$nt, de magval ragadna$ $ell lennie" Szra$oztat is $ell !og leg en: sosem 'ntat!at&a !allgatsgt" A televzin s rdin edzett $#z#nsg megszo$ta, !og eltereli$ a %ig elmt, s nem szereti, !a #ssz.ontostsra vag tarts intelle$t'lis er+%esztsre $n szerti$" A sznsz.oliti$'s beszdei ezrt ol an r#vide$ s lend,letese$" 1aKim'm #t .er*et szn a nag !ordere&), id+szer) .roblm$ra, br meges!et, !og !atvan msod.er* alatt t0lesi$ ra&t'$, !iszen a $#z#nsg szvesebben !allana az in%l*inl vag a !idrognbombnl der)sebb tmrl" A szno$lat &ellegb+l addi$, !og a .oliti$'so$ s .a.o$ mindig is !a&lotta$ a bon ol'lt $rdse$ t0lzott leeg szer)stsre" A szsz$r+l vag az emelvn r+l ne!z a tel&es igazsgot elmondani mg a leglel$iismeretesebb szno$na$ is" Azo$ a mdszere$, amel e$$el mana.sg n.szer)stene$ eg .oliti$ai &el#ltet, mint!a az eg desodor lenne, $i%e&ezetten garantl&$ a vlaszt$er,letne$, !og so!a t#bb semmir+l sem !all&$ ma&d az igazsgot"

- 27 -

VII Ag&(oss
A $t el+z+ %e&ezetben azo$rl a mdszere$r+l e&tettem szt, amel e$et nag $eres$edelmi ag mani.'l*ina$ is nevez!et,n$Q rsos t#rtnelm,n$ legnag obb demagg&a s legsi$eresebb $eres$edelmi ,g n#$ei lte$ vele" De eg etlen emberi .roblmt sem le!et $izrlag nag $eres$edelmi mdszere$$el megoldani" 1indenne$ megvan a maga ide&e: van ide&e a %eg verne$ s van ide&e az in&e$*ist)ne$ is" A $#vet$ez+ %e&ezete$ben azo$rl a mdszere$r+l lesz sz, amel e$$el nem t#mege$et, nem a szles n ilvnossgot, !anem eg es eg ne$et eredmn esen mani.'ll!atna$" A %eltteles re%leKszel $a.*solatos $orsza$al$ot $srletei sorn (van Gavlov meg%ig elte, !og a $srleti llato$ tarts %izi$ai vag lel$i stressz !atsra az ideg#sszero..ans!oz !asonl t,nete$et .rod'$lna$" Ag '$, amel mr $.telen tovbb elviselni a t)r!etetlen !el zetet, 0g mond 6sztr&$ol6, s vag tel&esen %elmond&a a szolglatot 9a $'t a elveszti az eszmlett:, vag lelass'l, szabotzsba $ezd 9a $'t a a megszo$ottl eltr+ mdon visel$edi$, vag ol an %izi$ai t,nete$et .rod'$l, amit eg ember esetben !isztri$'sna$ neveznn$:" =!n llat a t#bbinl &obban t)ri a stresszt" Gavlov szerint a 6$#nn en ingerel!et+6 $'t $ g orsabban megbetegszene$, mint a *s'.n 6eleven6 vrmrs$let)e$" A 6g enge gtl6 re%leK) $'t $ 'g ana$$or so$$al g orsabban $imer,lne$, mint a 6n 'godt, eg $edv)6 llato$" De a vgtelensgig mg a legsztoi$'sabb $'t $ sem br&$" <a a stressz, amine$ $iteszi$ +$et elg er+s, vag elg so$ig tart, a $'t a ol an sznalmasan s biztosan sodrdi$ az ideg#sszero..ans szlre, mint a leg$evsb ellenll %a&tatrsai" Gavlov meglla.tsai a $t vilg!bor0 alatt szles $#rben s igen aggasztan beigazoldta$" A $aton$nl bnt lel$i-%izi$ai t,nete$ l.te$ %el eg etlen rettenetes lmn vag eg sor, #nmagban $evsb %el$avar, de g a$ran ismtl+d+ i&edtsg !atsra" R#vid eszmletveszts, szls+sges szorongs, letargia, %'n$*ionlis va$sg vag bn'ls, az esemn e$ $ivltotta szo$atlan rea$*i$, eg leten t beidegz+d#tt visel$edsi %orm$ megvltozsa, vag is .ontosan 'g anazo$ a t,nete$ l.te$ %el az els+ vilg!bor0ban 6!ar*tri idegso$$nt6, a msodi$ban 6!bor0s ideg$imer,ltsg$nt6, mint ami$et Gavlov a $'t $nl mr meg%ig elt" A t)rs!atr eg nen$nt vltoz volt, a$r*sa$ a $'t $nl" A modern !advisels %elttelei mellett, t#bb-$evsb %ol amatos stressz !atsra a legt#bb ember maKimlis ll$.essge !armin* na." Az tlagnl rz$en ebbe$ mr tizen#t na. 'tn #sszeomlana$" Az tlagnl szvsabba$ neg ven#t vag a$r #tven na.ig is br&$" 1r legalbbis azo$, a$i$ eleve .elm&)e$" A dolog irni&a, !og eg ed,l az elmebetege$ br&$ a vgtelensgig a modern !bor0val &r stresszt" Az eg ni elmeba& imm'nis a $olle$tv elmeba& $#vet$ezmn eivel szemben" (d+tlen id+$ ta ismert tn , !og minden embernl van eg t)rs.ont, s ezt rgebben $i is !asznlt$" ;mber ember ellen el$#vetett iszon atos $eg etlensgeit eg es esete$ben a $eg etlensg sz#rn ) s g #n #r) szeretete motivlta" Az eg szer) szadizm'st $s+bb a !aszonelv)sg, a teolgia vag az llamrde$ ala$totta t" Az ,g vde$ $nzssal s ms%a&ta stresszel oldott$ meg a nem $,l#n#sebben beszdes tan0$ n elvt, a .a.o$ a liberlis gondol$ods0a$at b,ntett$, s vlemn ,$ megvltoztatsra $n szertett$ +$et, a tit$osrend+rsg vallomst *si$art $i azo$bl, a$i$et $ormn ellenes tev$en sggel g an0stott" <itler alatt a $nzst, ma&d az azt $#vet+ t#meges n.irtst a biolgiai eretne$e$$el, a zsid$$al szemben al$almazt$" ;g i%&0 n*i szmra a $on*entr*is tboro$ban let#lt#tt szolglat - <itler szavaival lve - a 6leg&obb $i$.zs6 volt, amit

- 80 -

6alsbbrend) ln e$en s emberalatti %a&o$on6 szerez!etett meg" <a a b*si n omorneg ede$ben a <itlerbe %iatalember$nt beleivdott antiszemitizm's r#geszms &ellegt te$int&,$, a Szent (n$viz*i eretne$e$ s boszor$n o$ elleni irt !ad&ratna$ %eleleventse el$er,l!etetlen volt" De a .avlovi %el%edezse$ s a .szi*!itere$ne$ a !bor0s ne'rziso$ $ezelse tern szerzett ta.asztalatai %n ben ez az irt !ad&rat 'ndort s grotesz$ ana$ronizm'sna$ t)ni$" A tel&es ideg#sszero..anst $ivlt stresszt ol an mdszere$$el le!et el+idzni, amel e$ br sz#rn en embertelene$, messze alatta maradna$ a %izi$ai $nzsna$" 2rmi t#rtnt is $orbban, nag bizon ossggal llt!at&'$, !og a $omm'nista rend+rsg mana.sg szles $#rben mr nem al$almaz $nzst" =em az in$viztortl vag az SS-tisztt+l veszne$ #tlete$et, !anem a %iziolg'stl s mdszeresen $ondi*ionlt llataitl" A di$ttor s rend+rei %ontos g a$orlati $#vet$eztetse$et vonna$ le Gavlov eredmn eib+l" <a a $'t $ $#z.onti idegrendszert t#n$re le!et tenni, a$$or a .oliti$ai %ogl o$it is" S e!!ez mind#ssze $ell+ ideig tart, meg%elel+ menn isg) stresszne$ $ell +$et $itenni" A rab a beavat$ozs vgn ne'roti$'ss vag !isztri$'ss vli$, s $sz brmit bevallani, amit %ogvatarti !allani szeretnne$ t+le" Nsa$!og azo$ nem ri$ be a vallomsval" ;g g g t!atatlan ne'roti$'ssal sen$i sem t'd mit $ezdeni" Az intelligens s g a$orlatias di$ttorna$ nem eg elmeg g intzetbe bed'g!at beteg, sem .edig eg ag onl+!et+ ldozat $ell, !anem eg megtrt ember, a$i az Mg rt t#ri magt" Gavlovtl azt is megt'dta $#zben, !og a vgs+ ideg#sszero..ans el+tt a $'t $ a normlisnl be%ol sol!atbb vlna$" Ami$or a $'t a idegrendszeri t)rs!atrra vag anna$ $#zelbe $er,l, 0& visel$eds%orm$ra tant!at, s 0g t)ni$, !og eze$ $it#r#l!etetlene$" Az llatot t#bb le!etetlen msra szo$tatni, vag is amit stressz !atsa alatt tan'lt, #r#$re bevs+di$ a szervezetbe" Gszi*!i$ai stresszt so$%le$.. el+idz!et,n$" A $'t $ szo$atlan'l er+s inger !atsra megzavarodna$, vag ami$or az inger s az inger ltal $ivltott re%leK $#z#tti id+t o$ nl$,l megn 0&t&$, s az llatot bizon talansgban !ag &$, vag ami$or az inger .. az ellen$ez+&e anna$, amit az llat $orbban megszo$ott, s el is vr, vag ami$or az llat a maga vonat$oztatsi rendszerben semmi!ez sem t'd&a $a.*solni az ingert" Arra is r&#tte$, !og a %lelem, !arag vag szorongs sznd$os el+idzse &elent+sen n#veli az llat be%ol sol!atsgt" <a elg !ossz0 ideig igen nag intenzitssal %enn t'd&$ tartani eze$et az rzse$et, az ag 6sztr&$ol6" Hs ami$or ez be$#vet$ezi$, a le!et+ leg$#nn ebben ala$t!at'n$ $i az llato$nl 0& visel$eds%orm$at" A $'t a be%ol sol!atsgt n#vel+ %izi$ai stressz $imer,ltsg, sebe$ s betegsge$ rvn vlt!at $i" Az #n&el#lt di$ttor szmra mindez g a$orlati &elent+sggel br" Gld'l azt bizon t&a, !og <itlerne$ igaza volt, ami$or azt mondta, !og !atsosabb &&el, mint na..al t#megg )lst rendezni" 6Az ember a$arata er+sen lzong na..al az ellen, !og mso$ a$aratna$ vag vlemn ne$ alvesse magt6 - rta" - 6;ste azonban $#nn ebben megad&$ mag'$at az er+sebb a$arat g0zsba $#t+ !atalmna$"6 ;bben Gavlov is eg etrtett volna vele" A %radtsg valban n#veli a be%ol sol!atsgot" 91s o$o$ mellett ezrt is vlaszt&$ a televzi $eres$edelmi sz.onzorai az esti r$at, s $sze$ !irdetsei$ s'grzsrt s0l os #sszege$et %izetni":

- 83 -

A betegsg a %radtsgnl is &obban n#veli a be%ol sol!atsgot" A $rterme$ mr a m0ltban is szmtalan vallsi ttrs !el szn,l szolglta$" A &#v+ t'domn osan $.zett di$ttora birodalma minden $r!zt ele$troni$'s rendszerrel s .rna alatti !angszr$$al lt&a ma&d el" ;l+re %elvett .ro.agandasz#veget $#zvettene$ na.i !'szonng rn t, s a %ontosabb betege$!ez .oliti$ai lle$ment+$ s t'datmdost$ &rna$, a!og +sei$et anna$ ide&n .a.o$, a.*$ s &tatos vilgia$ ltogatt$" 1r &val Gavlov el+tt meg%ig elt$ s $i!asznlt$ azt a tn t, !og er+s negatv inger !atsa alatt a be%ol sol!atsg n+, s a vlemn $#nn ebben vltozi$" 1int 6#r% #z elmrt *m) gondolatgazdag $#n vben dr" Jilliam Sargant ler&a, Co!n Jesle els#.r+ .rdi$tori si$ereit a $#z.onti idegrendszer m)$#dse int'itv megrtsne$ $#sz#n!ette" Grdi$*iit mindig azo$na$ a g #trelme$ne$ !ossz0 s rszletes e*setelsvel $ezdte, amel e$ne$ !allgatsga eg #r#$$valsgon t minden $tsget $izran $i lesz tve, !a nem tr meg" Ami$or az'tn a rm,let s a $nz b)nt'dat !allgatsgt a tel&es ideg#sszero..ans !atrra sodorta vag ol $or #ssze is ro..antotta, Jesle ms !0ro$at $ezdett .engetni: megvltst grt azo$na$, a$i$ !iszne$ s megbn&$ b)nei$et" Grdi$*iival Jesle t#bbezer %r%it, n+t s g erme$et trtett meg" (ntenzv, !osszan tart %lelmet idzett el+ benn,$, ma&d a %o$ozott be%ol sol!atsg lla.otba !ozta +$et" ;bben az lla.otban esz,$be sem &'tott meg$rd+&elezni a .rdi$tor teolgiai $i&elentseit" Ks+bb vigaszt n 0&t szavaival visszaemelte +$et a $eg elem lla.otba, s meg.rbltatsai$ 'tn a !ve$ 0&, ltalnossgban &obb visel$eds%orm$$al %ol tatt$ let,$et, s eze$ a visel$eds%orm$ $it#r#l!etetlen,l bevs+dte$ ag '$ba s idegrendszer,$be" A .oliti$ai s vallsi .ro.aganda eredmn essge az al$almazott mdszere$en s nem a tantott do$trn$on m0li$" A do$trna le!et igaz vag !amis, ,dv#s vag $ros, mindez $evss ln eges vag ln egtelen" <atni %og, !a az o$tatsra az ideg$imer,ltsg meg%elel+ lla.otban $er,l sor" Kedvez+ %elttele$ mellett g a$orlatilag br$it brmire r le!et venni" Rszletesen lert$ a $omm'nista rend+rsg .oliti$ai %ogl o$$al szemben al$almazott mdszereit" Az ldozattal szemben beb#rt#nzse els+ .illanattl %ogva a %izi$ai s .szi*!i$ai stressz vltozatos %ormit al$almazz$" Kevs s rossz t.ll$ot $a., $n elmetlen $#r,lmn e$ $#z#tt l, &&elente nem al!at .r rnl t#bbet" K#zben .edig vgig bizon talansgban, %esz,lt lel$illa.otban s sz#rn ) rettegsben tart&$" =a. mint na. - vag in$bb minden &&el, mert eze$ a .avlovi rend+r#$ &l ismeri$ a %radtsg be%ol sol!atsg %o$oz !atst - ol an n omoz$ !allgat&$ $i, g a$ran eg vgtben r$on t, a$i$ mindent el$#vetne$, !og megi&essz$, #sszezavar&$, s rm,lettel t#lts$ el" =!n !eti vag !avi g #trelem 'tn a %ogol idegei %elmond&$ a szolglatot, s brmit bevall, amit $nzi a sz&ba adna$" Dg,l, ami$or gol !el ett a megtrst a&nl&$ %el, ezzel remn t adna$ ne$i" 1g megmene$,l!et, !a ttr az eg igaz !itre, .ersze nem a $#vet$ez+ letben - !iszen !ivatalosan nem ltezi$ t0lvilgi let -, !anem ezen a vilgon" <asonl, br $evsb draszti$'s mdszere$et al$almazta$ a $oreai !bor0ban a !adi%ogl o$$al szemben" A %iatal n 'gati %ogl o$at a $nai tboro$ban sz,ntelen stresszes lla.otban tartott$" A leg&elent$telenebb szabl szegsrt a vt$est be*itlt$ a .aran*sno$i irodba, a!ol vallatt$, d'rvn bntalmazt$, s n ilvnosan megszg entett$" Og anezt a na. s &sza$a brmel r&ban 0&ra meg 0&ra megismtelt$" Az lland za$lats zavarodottsgot s $rni$'s szorongst vltott $i a %ogl o$bl" A rabo$na$, !og b)nt'dat'$ mg $nzbb vl&$, !ossz0 #nletra&zi beszmolt $ellett rni'$ !ibi$rl, ma&d ezt eg re bizalmasabb rszlete$be men+en t#bbsz#r is t $ellett rni'$" 1i'tn bevallott$ b)nei$et, be $ellett vallani'$ trsai$ b)neit is" ;nne$ az el&rsna$ az volt a *l&a, !og a tborban eg

- 82 -

lidr*es trsadalmat !ozzana$ ltre, amel ben minden$i minden$i ellen $m$edi$, minden$i bes0g" A mentlis stressz!ez &r'lt az al'lt.lltsg, $n elmetlensg s betegsg o$ozta %izi$ai stressz" Az g $ivltott be%ol sol!atsgot az'tn a $naia$ ,g esen $i!asznlt$: a betegesen %og$on elm$et t#mn $omm'nistabart s $a.italistaellenes irodalommal t#mt$" ;ze$ a .avlovi mdszere$ !i!etetlen,l *lravezet+e$ volta$" <tb+l eg ameri$ai %ogl ot $#zvetlen,l, !rombl eg et $#zvetve tallta$ b)n#sne$ a $nai !atsgo$$al val $ollaborlsban" ;g .illanatig se ess,n$ abba a tvedsbe, !og azt %elttelezz,$: a $omm'nist$ *s'.n ellensgei$$el szemben veti$ be eze$et a mdszere$et" Azo$na$ a %iatal m'n$so$na$, a$i$ne$ az 0& rendszer els+ veiben Kna szmtalan vrosban s %alvban $omm'nista !ittrt+$nt s szervez+$nt $ellett dolgozni'$, el+bb eg , a !adi%ogl o$ meg.rbltatsainl &val $emn ebb $i$.zsen $ellett tesni,$" R" S" Jal$er 78n# # komm0nizm0s i$ejn *m) m'n$&ban ler&a a mdszere$et, amel e$$el a .rt vezet+i eg szer) %r%ia$bl s n+$b+l #nzetlen %anati$'so$ ezreit lltott$ el+, a$i$t+l az'tn elvrt$, !og a $omm'nista evangli'mot s a $omm'nista .oliti$t ter&essz$" A $i$.zs sorn az emberi n ersan agot $,l#nleges tboro$ba szllt&$, a!ol az 0&on*o$at !ermeti$'san elszigeteli$ bartai$tl, *sald&'$tl s ltalnossgban a $,lvilgtl" Kimert+ %izi$ai s szellemi m'n$t $ell vgezni,$: so!a nem marad!atna$ eg ed,l, mindent *so.ortosan *sinlna$, rveszi$ +$et, !og $m$ed&ene$ eg ms 'tn, #nmag'$at ostoroz #nletra&zo$at $ell rni'$, %lne$ a b,ntetst+l, ami r&'$ vr, amiatt, amit a bes0g$ lltana$ rl'$, vag amit sa&t mag'$ bevallotta$" Fo$ozott be%ol sol!atsg'$ $#ze.ette intenzv elmleti s g a$orlati marKista o$tatsban veszne$ rszt, ma&d az o$tats vgn, !a megb'$na$ a vizsg$on, a b,ntets a megalz $i*sa.stl a $n szerm'n$atborban let#lt#tt b,ntetsig, s+t a$r a $ivgzsig is ter&ed!et" <at !na.on t tart szellemi s %izi$ai megt#rets,$ odavezet, amire Gavlov meg%ig elsei n omn szmtani le!et" Az 0&on*o$ eg ms 'tn vag *so.ortosan be!dolna$" (deges s !isztri$'s t,nete$ l.ne$ %el nl'$" Dan, a$i #ng il$os lesz, mso$ be*slse$ szerint az #sszltszm !0sz szzal$a - mentlisan s0l osan sr,lne$" Azo$, a$i$ a $emn trtst t0lli$, 0&, $it#r#l!etetlen visel$eds%orm$$al l.ne$ $i a tbor $a.'&n" A m0lttal megsza$adt minden $a.*solat'$, sza$totta$ bartai$$al, *sald&'$$al, a !ag omn os trsadalmi $onven*i$$al s a.r #r#m#$$el" T& embere$$ vlta$, a$i$et 0& isten,$ $.re s !asonlatossgra teremtette$, s a$i$ *sa$is az Y szolglatna$ szenteli$ let,$et"V A $omm'nista vilgban minden,tt vente t#bb tzezer %eg elmezett s odaad %iatalt bo*stana$ $i az il en tnevel+ tboro$bl" Amit az ellenre%orm*i alatt a &ezs'it$ a rmai $atoli$'s eg !zrt tette$, azt most t'domn osabb s so$$al $emn ebb $i$.zsen tesett %iatalo$ teszi$, s $tsgtelen, g teszne$ ma&d a &#v+ben is ;'r.a, -zsia s A%ri$a $omm'nista .rt&airt" Gavlov rgimdi liberlis volt" A sors irni&a, !og $'tatsai s azo$ az elmlete$, amel e$re ala.ozta +$et %anati$'so$ !atalmas !adseregt eredmn ezte, a$i$ - a!ol *sa$ te!eti$ - test,$et-lel$,$et, re%leKei$et s idegrendszer,$et a rgimdi liberalizm's el.'szttsna$ szenteli$" 1ost g a$orolt %orm&ban az ag moss !ibrid el&rs, mivel eredmn essge rszben az er+sza$ szisztemati$'s al$almazstl, rszben ,g es mani.'l*i&tl %,gg" Azt az tmenetet $.viseli, amel ne$ sorn az 37BA !ag omn a a Sz. 0& vilg !ag omn v vli$" ;g rgta %ennll s &l be&ratott di$tat0rban &elenlegi %ler+sza$os mani.'l*is mdszerein$ $tsgtelen nag on n ersne$ t)nnne$" Az tlagos $#z.- vag alsbb $aszt!oz tartoz,

- 88 -

$is$ortl meg%elel+en $ondi*ionlt 9esetleg biolgiailag eleve erre rendelt: eg nne$ nem is sz,$sges tnevelsen vag a$r az igaz !itet %el%risst+ $'rz'son tesnie" A leg%els+bb $aszt tag&aina$ 0& !el zete$!ez ill+ 0& gondolato$at $ell $i#tleni,$, nevels,$ ennl%ogva $evsb lesz szigor0, mint azo$na$ a $i$.zse, a$i$ne$ nem az a dolga, !og $is,ss$ a mirtet, !anem !og a leg$isebb !)!val megteg $ azt, amit $ell s meg!al&ana$" ;ze$ a %els+bb $aszt!oz tartoz eg ne$ mg mindig eg szeldtetlen %a& tag&ai leszne$, vag is a tel&esen megszeldtett !atalmas llat*sorda *sa$ egsz mrs$elten $ondi*ionlt $i$.z+i s +rz+i" Szeldtetlensg,$ %ol tn !a&lamoss vl!atna$ az eretne$sgre s a lzadsra" <a .edig ez be$#vet$ezi$, vag meg $ell +$et semmisteni, vag ag mosssal vissza $ell +$et trteni az igaz !it #svn re, vag mint a Sz. 0& vilg-ban, valami szigetre $ell szm)zni +$et, a!ol nem o$oz!atna$ t#bb gondot, leg%el&ebb *sa$ eg msna$" De az eg etemes *se*sem+nevels, a mani.'l*i s irn ts ms mdszerei .rovizri$'s mdszereire $ell ma&d !ag at$ozni'$"
V Tg t)ni$, !og az 0& $nai n.i $omm'n$ban az eddig *sa$ !ittrt+$nl al$almazott o$tatsi mdszere$et veti$ be minden$inl" A tizen$t rs m'n$ana. biztost&a, !og az embere$ llandan $imer,lte$ leg ene$, a tarts szorongsrl a $m$eds, %el&elents s a minden,tt &elenlev+ rend+r#$ gondos$odna$, a szeK'lis #szt#n#$ s az eg szer) $eresetlen rzelme$ $n szer) el%o&tsa ml , remn telen %r'sztr*it sz,lne$" A $i.rblt .avlovi mdszere$$el megdolgozott n+$re, %r%ia$ra s g ere$e$re .aran*s s dogmati$'s g +z$#ds, szenvedl es, !ar*ias !aza%ias$ods s g )l#letzsolozsm$, az el&#vend+ di*s+sg ezerves gretvel mrs$elt borzalmas b,ntetse$$el val %en eget+zs so!a nem sz)n+ radata sza$ad" 1a&d mg $ider,l, !og !n millian ro..anna$ #ssze az tnevelsi meg.rbltats sorn"

- 8A -

VIII .(iai (#gg&zs


Dzim Sz. 0& vilgban nem ismert$ a @!is$ t, do!n t, tiltott !eroint, *sem.szett $o$aint" =em do!n ozta$ az embere$, nem itta$, nem lte$ $o$ainnal, s nem adta$ be mag'$na$ in&e$*i$at" <a vala$in %s'ltsg lett 0rr vag nem rezte magt %ormban, *sa$ be$a.ott eg -$t tabletta szmt, eg &ellegzetes $miai veg ,letet" Az eredeti szma, a!onnan a vlelmezett veg szer nevt mertettem, eg ismeretlen n#vn - valszn)leg As*le.ias a*ida - volt, amit az (ndit el#z#nl+ +si r&$ eg i$ leg,nne.l esebb vallsi rt's'$nl !asznlta$" A %ent emltett n#vn szrbl .rselt, $bt !ats0 %ol ad$ot bon ol'lt szertarts $#ze.ette a .a.o$ s a nemese$ itt$" A vdi$'s ne$e$b+l arrl is t'domst szerez!et,n$, !og a szmt iv$ t#bb%le ldsban is rszes,lte$: %izi$ailag meger+s#dte$, szv,$et btorsg, #r#m s lel$eseds t#lt#tte el, szellemileg megvilgosodta$, s az #r#$ let $#zvetlen megta.asztalsa sorn !al!atatlansg'$ %el+l is megbizon osodta$" De a szent italna$ mell$!atsai is volta$Q a szma %lelmetes $btszer volt, amit+l n!a mg a !atalmas gi isten, (ndra is megbetegedett" /0lzott %og asztsba az eg szer) !aland$ a$r bele is .'szt'l!atta$" De az lmn ol an transz*endentlisan boldogt s megvilgost volt, !og a szma%og asztst $ivteles $ivltsgna$ te$intett$" Hs ezrt semmil en rat nem drgllotta$" A Sz. 0& vilg szm&a az indiai eredeti eg etlen mell$!atsval sem rendel$ezett" Kis adagban boldogsgrzetet o$ozott, nag obb adagban ltomso$$al a&nd$ozta meg azt, a$i beszedte, !rom tabletttl .edig n!n .er*es %risst+ lomba mer,l!etett br$i" Hs te!ette mindezt a leg*se$l ebb %iziolgiai vag .szi*!i$ai $rosods veszl e nl$,l" A sz. 0& vilgbelie$ egszsg,$ %elldozsa vag tel&est+$.essg,$ maradand $rostsa nl$,l r#vid id+re megszabad'l!atta$ le!angoltsg'$tl s a mindenna.o$ ismer+s bossz0sgaitl" A Sz. 0& vilgban a szma szedse nem szmtott magn&elleg) $i*sa.ongsna$, !anem .oliti$ai intzmn , a .arlamentris al$otmn ban szere.l+ ala.t#rvn ltal szavatolt 2oldogsg$eress, Hlet s Szabadsg ln ege volt" De ez a minden$ine$ $i&r leg%+bb a&nd$ eg 0ttal a di$ttor 'ralmi %eg vertrna$ eg i$ leg!atalmasabb&a is volt" A Dilg ;llen+rei .oliti$&na$ eg i$ sar$alatos .ont&a az embere$ llamrde$b+l 9s .ersze a sa&t lvezet,$re %ol tatott: szisztemati$'s $btsa volt" A na.i szmaadag $ivlan vdett a $#rn ezettel val szeml es meg!asonlottsgtl, trsadalmi n 'gtalansgtl s a %el%orgat eszm$ ter&edst+l" Karl 1arK azt !irdette, !og a valls a t#mege$ .i'ma" A Sz. 0& vilgban %ordtott volt a !el zet" Az .i'm vag in$bb a szma volt a n. vallsa" A valls!oz !asonlan a $btszer is vigaszt s remn t adott, eg msi$, &obb vilg ltomst vettette az embere$ el, remn t adott, er+stette a !itet, s irgalmat g a$orolt" 6A s#r6 - mint a $#lt+ rta <itet er+st istenben, 1iltonna$ sem ment $#nn ebben" Hs ne %eled&,$, !og a szmval ellenttben a s#r az eg i$ leg$ezdetlegesebb s legmegbz!atatlanabb $btszer" Az isten!it er+stsben a szma ol an az al$o!ol!oz $.est, mint az al$o!ol 1ilton teolgiai rvei!ez $.est"

- 84 -

3783-ben, ami$or a $.zeletbeli mestersges $btszerr+l rtam, amel ne$ segtsgvel a &#v+ nemzed$ei eg szerre leszne$ boldogo$ s $ezese$, az ismert ameri$ai bio$mi$'s, dr" (rvine Gage arra $sz,lt, !og el'tazz$ =metorszgbl, a!ol is a Dilmos Nsszr (ntzetben az el+z+ !rom ven t az ag veg i #sszettelvel %oglal$ozott" 6=e!z megrteni6 - rta nemrgiben dr" Gage eg *i$$ben -, 6mirt tartott ol an so$ig, !og a t'dso$ sort $ertsene$ az ag ban leza&l $miai rea$*i$ $'tatsra" Keser) szeml es ta.asztalat,6 - teszi !ozz - 6ami$or 3783-ben !azatrtem, $.telen voltam e tren 9az ag veg tana tern: llst szerezni, vag a leg*se$l ebb rde$l+dst $i*si$arni"6 1a, !'szon!t vvel $s+bb az 3783es rde$telensget a bio$miai s .szi*!o-%arma$olgiai $'tats %ellend,lse vltotta %el" /an'lmn ozz$ az ag m)$#dst szabl oz enzime$et" A szervezetben si$er,lt izollni ol an eddig ismeretlen $miai an ago$at, mint az adrreno$rm s a szerotonin - amel ne$ trs%el%edez+&e ..en dr" Gage volt -, s most azt $'tat&$, mil en messzemen+ !atst g a$orolna$ szellemi s %izi$ai %'n$*iin$ra" ;$#zben 0& $btszere$et lltana$ el+, amel e$ er+sti$, megvltoztat&$ vag megbol gat&$ azo$na$ a $,l#n%le $miai an ago$na$ a !atst, amel e$ segtsgvel az idegrendszer - mint a test ellen+re, a t'dat esz$#ze s $#zvett+&e - na.i s rn$nti *sodit m)veli" ; $btszere$$el $a.*solatban .illanatn i szemsz#g,n$b+l - a legrde$esebb tn ..en az, !og id+legesen megvltoztat&$ az ag veg ,lett s az elme ezzel $a.*solatos lla.ott anl$,l, !og a szervezet egszne$ maradand $rosodst o$oznna$" ;bb+l a szem.ontbl a szmra !asonltana$, s g #$eresen $,l#nb#zne$ a m0lt t'datmdost $btszereit+l" ?tt van .ld'l a $lasszi$'s ideg*silla.t, az .i'm" Nsa$!og az .i'm veszl es $btszer, amel a $+$orsza$tl na.&ain$ig so$ embert tett %,gg+v, s so$a$ egszsgt tette t#n$re" Og anez ll a $lasszi$'s e'%rizl szerre, az al$o!olra, arra a $btszerre, amel a Fsoltro$ szerint arra val, !og 69az ember: szvt meg borral vidt!assa6 9Fsolt" 30A:34:" Sa&nlatos mdon az al$o!ol nem *sa$ az ember szvt vidt&a, de t0lzott menn isgben betegsget s %,gg+sget o$oz, s ez az elm0lt n ol*-tzezer vben a b)n#zs, *saldi boldogtalansg, er$#l*si z,lls s banlis balesete$ leg%+bb o$a" A $lasszi$'s ln$t+szere$ $#z,l a tea, $v s .arag'a -i tea - szeren*sre - tel&esen rtalmatlano$" Og ana$$or viszont en !e ser$ent+$" ;ze$t+l a 6vidmt, m nem rszegt+6 italo$tl eltr+en a $o$ain igen er+s s igen veszl es $btszer" Anna$, a$i ezzel l g #trelmes de.resszis ro!amo$$al, rettenetes %izi$ai t,nete$$el - 0g rzi, a testt szmtalan rovar le.i el -, s er+sza$os b)n*sele$mn e$!ez vezet+, .aranois rz$*saldso$$al $ell %izetnie e$sztzisrt s a $orltlan %izi$ai-szellemi er+ rzetrt" Frissebb $elet) ln$t+szer az am%etamin vag 2enzedrin, mivel mr$anevn &obban ismert" Az am%etamin igen !atsos, de t0lzott %og asztsna$ a szellemi s %izi$ai egszsg lt&a $rt" 2e*slse$ szerint na.&ain$ban Ca.nban az am%etaminna$ $#zel eg milli rab&a van" A $lasszi$'s !all'*inogne$ $#z,l a legismertebbe$ a 1eKi$ban s az ;g es,lt -llamo$ dl-n 'gati vid$ein !onos mesz$l s a Nannabis sativa, amit vilgszerte szmos nv alatt indiai vad$ender, !asis, bang, $i% s mari!'na - %og asztana$" A legmegbz!atbb orvosi s antro.olgiai eredmn e$ bizon sga szerint a .e ote &val $evsb $ros, mint a Fe!r ;mber gin&e vag @!is$ &e" A .e ote segtsgvel az indino$ vallsi szertartsai$ $#zben be&'tna$ a .aradi*somba, s eg ne$ rzi$ mag'$at szeretett $#z#ssg,$$el, s ezrt a $ivltsgrt nem $ell rosszabbal %izetni,$, mint eg 'ndort z) valamine$ a rgsval s eg $t rs en !e !n ingerrel" A Nannabis sativa $evsb rtalmas $btszer, illetve $#zel sem ol an $ros, mint azt a szenz*i!a&!sz$ el a$ar&$ vel,n$ !itetni" A =e@ Zor$-i .olgrmester ltal 37AA-ben a mari!'na !atsna$ $idertsre $inevezett orvosi bizottsg ala.os vizsglds 'tn arra a $#vet$eztetsre &'tott, !og a Nannabis sativa nem &elent s0l os veszl t a trsadalomra vag a$r azo$ra nzve, a$i$ lne$ vele" G'szta $ellemetlensgne$

- 85 -

le!et te$inteni" A $lasszi$'s t'datmdost$ 'tn nzz,$ a .szi*!o-%arma$olgiai $'tatso$ leg0&abb term$eit" K#z,l,$ a legnag obb !rverst !rom 0& *silla.tszer, a rezer.in, $lr.romazin s me.robamat $a.ta" Az els+ $ett+ a .szi*!ziso$ bizon os osztl ainl igen !atsosna$ bizon 'ltQ az elmezavaro$at 'g an nem g g tott$, de legalbb id+legesen elm'lasztott$ a leg$nzbb t,nete$et" A me.robamat vag ms nven 61ilto@n6 a ne'rzis vll%a&aiban szenved+$nl %e&t $i !asonl !atst" ;g i$,$ sem tel&esen rtalmatlan, de a %izi$ai egszsg s szellemi tel&est+$.essg szem.ont&bl nem $ell nag rat %izetni rt,$" ;g ol an vilgban, a!ol mindenne$ meg van az ra, a *silla.t$ nag on so$at $nlna$ igen $evsrt" A 1ilto@n s $lr.romazin eg i$e sem szma mg, de mr elgg meg$#zelti$ a miti$'s szer valamel !atsna$ eg i$t" -tmenetileg en !ti$ az ideg%esz,ltsget anl$,l, !og az esete$ t#bbsgben tarts %izi$ai $rt o$oznna$, s !ats'$ra *s'.n az intelle$t'lis s %izi$ai tel&est+$.essg igen en !e romlsa szlel!et+" Kbtszer$nt val al$almazs'$tl elte$intve a&nlatosabb eze$$el lni, mint a barbit'rto$$al, amel e$ ront&$ az tl+$.essget, nag dzisban szmos nem $vnatos .szi*!i$ai-%izi$ai t,netet o$ozna$, s tel&es szenvedl betegsget idzne$ el+" Az SSD-24-tel 9lizergsavdiamiddal: a %arma$olg'so$ a szma eg msi$ as.e$t'st valstott$ meg: ol an szert al$otta$, mel &avt&a az szlelst, s ltomso$at o$oz, s amel rt lettani te$intetben &%ormn semmil en rat sem $ell %izetni" ;z a $,l#nleges $btszer, amel igen $is adago$ban - eg gramm #tven- vag !'szon#t-milliomod rszben - %e&ti $i !atst, tre.t a 1svilgra" Az esete$ t#bbsgben az a 1svilg, a!ova az SSD-24 be&'ttat benn,n$et, menn ei, m al$almasint ol an, mint a .'rgatri'm vag a .o$ol" De a$r .ozitv, a$r negatv, a lizergsavdiamiddal szerzett lmn t minden$i, a$ine$ *sa$ rsze volt benne, megvilgostna$ s nag on im.resszvne$ rezte" A$r!og an is, el$.eszt+, !og az elmben il en *se$l ron enn ire radi$lis vltozst le!et el+idzni" A szma nem*sa$ !all'*inogn s n 'gtat volt, de $#nn en megle!et, !og a test s lle$ ser$ent+&e, e'%rit o$ozott, s eloszlatta a szorongst s %lelmet" Az eszmn i ser$ent+ - amel er+tel&es, eg ben rtalmatlan - %el%edezse mg vrat magra" 1int lt!att'$, az am%etamin messze elmarad a vra$ozstl: t0l nag rat $#vetelt azrt, amit n 0&tott" A !armadi$ szem.ont gretes &el#lt&e az i.roniazid, amell el most a de.resszit s az a.tit $ezeli$, emellett ltalnos ser$ent+" ;g &eles %arma$olg's ismer+s#m szerint mg ennl is gretesebb eg 0&, eg el+re $i.rbls alatt lv+ veg ,let, ami 6Deaner6 nven ismert" A Deaner eg aminoal$o!ol, amel a szervezet a*etil$olin termelst ser$enti, s ennl%ogva az idegrendszer a$tivitst s !at$on sgt n#veli" Az, a$i beszed eg tablettt, $evesebb alvssal is beri, berebb s vidmabb, g orsabban s elevenebben gondol$odi$, s mindezt - legalbbis r#vidtvon - &%ormn $rosods nl$,l te!eti" /0l sz., !og igaz leg enU Azt lt&'$ te!t, !og br a szma nem ltezi$ - s valszn)leg so!a nem is %og -, $,l#n%le &ellegzetessgeire megle!et+sen & !el ettest+$et %edezte$ mr %el" Fiziolgiailag rtalmatlan n 'gtat$, %iziolgiailag rtalmatlan !all'*inogne$ s %iziolgiailag rtalmatlan ser$ent+$ vanna$" = ilvnval, !og !a eg di$ttor a$arn, .oliti$ai *lo$ra %el!asznl!atn eze$et a szere$et" 2ebiztost!atn magt a .oliti$ai b$tlensggel szemben azzal, !og alattvali ag na$ $miai #sszettelt megvltoztat&a, s g szolgasg'$$al $ib$t!eti +$et"

- 8I -

= 'gtat$$al le*silla.t!atn a n 'gtalano$at, ln$t+szere$$el lel$esedst breszt!etne a $#z#n #s#$ben, !all'*inogne$$el elterel!etn a n omor'lta$ %ig elmt ba&ai$rl" De %elte!etnn$ a $rdst, !og an ve!eti r a di$ttor alattvalit, !og beszed&$ a tablettt, amit+l szmra $vnatos mdon %ogna$ ma&d gondol$odni, rezni s visel$edniE 1inden valszn)sg szerint elg lesz, !a a tablett$!oz !ozz le!et ma&d %rni" 1ana.sg br$i !ozz&'t!at al$o!ol!oz vag *igarett!oz, s az embere$ mris &val t#bbet !a&land$ $#lteni eze$re az igen*sa$ g enge e'%rizl szere$re, lser$ent+$re s n 'gtat$ra, mint amenn it g erme$ei$ o$tatsra" Dag veg ,$ .ld'l a barbit'rto$at s a n 'gtat$at" Az ;g es,lt -llamo$ban *sa$ orvosi re*e.tre le!et beszerezni +$et" De az ameri$aia$ban ol an !atalmas ign van valamire, ami *sa$ eg $i*sit is elvisel!et+bb teszi az letet a vrosi-i.ari $#rn ezetben, !og az orvoso$ na.&ain$ban vente neg venn ol*milli re*e.tet rna$ $,l#nb#z+ n 'gtat$ra" Szz adag boldogsg nem elgQ 'gor&'n$ le a .ati$ba eg ,veg tablettrt, s !a az el%og ott, mg eg rt""" Ktsg sem %r!et !ozz, !og !a a n 'gtat$!oz ol an $#nn en s ol*sn %r!etnn$ !ozz, mint az asz.irin!ez, a$$or nem millirdszmra szednn$ +$et, mint most, !anem t#bbszz millirdszmra" Hs !asonl n.szer)sgne$ #rvendene eg &, ol*s ln$t+szer is" A g g szersze$ a di$tat0rban azt az 'tastst $a.n$, !og a vltoz $#r,lmn e$!ez igazodva vltoztassana$ ,zlet.oliti$&'$on" ?rszgos vlsg!el zetben az lenne a dolg'$, !og az ln$t+szere$ eladst n#vel&$" Kt vlsg $#z#tt a zsarno$ $ellemetlenne$ tartan, !a alattvali t0lzottan bere$ s energi$'sa$ lennne$, il en$or a t#mege$$el t#bb n 'gtatt s !all'*inognt vetetnne$ be" A n 'gtat szir'.o$$al biztostani le!etne, !og ne o$ozzana$ gondot" A &elenlegi te*!ni$a mellett a n 'gtat$$al $.ese$ mega$adl ozni, !og eg ese$ ne o$ozzana$ t0l so$ gondot, nem*sa$ vezet+i$ne$, de #nmag'$na$ sem" A t0lzott %esz,ltsg betegsg, mint a!og a t0l $evs is az" Danna$ ol an al$alma$, ami$or %esz,ltne$ $ellene lenn,n$, ami$or a t0lzsba vitt n 'galom - %+leg a %el,lr+l &#v+, $miai an aggal $ivltott n 'galom - ..0g nem o.timlis" A me.robamattal $a.*solatban nemrgiben tartott szim.zi'mon - amin n magam is rszt vettem - eg $iemel$ed+ bio$mi$'s &t$osan azt &avasolta, !og adomn ozz'n$ ebb+l az igen n.szer) n 'gtatbl #tven millird adagot a Szov&et'nina$" De a tr%na$ volt eg $omol oldala is" Kt ol an nemzet $#z#tti versengsb+l, amel e$ eg i$t lland %en egetse$$el s grete$$el izgat&$, eg oldal0 .ro.agandval irn t&$, a msi$t nem $evsb llandan televzira szo$tat&$ s 1ilto@nnal tom.t&$, va&on mel i$ $er,l $i n ertesenE 1esm szm&a - azon$v,l, !og n 'gtat, !all'*inogn s ln$t+szer volt - mg azzal a $.essggel is rendel$ezett, !og n#velte a be%ol sol!atsgot, s enne$ $#vet$eztben a $ormn .ro.aganda rde$ben %el le!etett !asznlni" A g g szeri.arban szmos g g szer al$almaz!at erre a *lra, br $evsb !atsosa$, s %iziolgiailag &val $rosabba$" ?tt van .ld'l a S*o.olamin, a belnde$ a$tv eleme, amel nag dzisban er+s mreg, ott van a .ent!otal s a ntri'mam tal" A .ent!otalt, amit valami $,l#n#s o$bl 6igazsgszr'mna$6 be*zne$, szmos orszg rend+rsge arra !asznl, !og a vona$od %ogl o$bl vallomst *si$ar&on $i 9vag taln !atsa alatt vallomst sz'ggerl&on ne$i$:" A .ent!otal s a ntri'mam tal leszllt&a a t'datos s t'dattalan gondol$ods $#zti $,sz#b#t, s igen !at$on an vet!et+ be a 6!bor0s ideg$imer,ltsg6 $ezelsben eg ol an %ol amat sorn, amel et Angliban 6lereaglsi ter.ina$6, Ameri$ban 6nar$oszintzisne$6 nevezne$" -lltlag ol $or, ami$or %ontos %ogl o$at a brsg el+tti n ilvnos meg&elensre $sztene$

- 8B -

%el, a $omm'nist$ is !asznl&$ eze$et a nar$oti$'mo$at" K#zben .edig a %arma$olgia, bio$mia s ne'rolgia g ors l.te$$el %e&l+dne$, s biztosra ve!et&,$, !og a $#vet$ez+ n!n v sorn a be%ol sol!atsg n#velst s a .szi*!olgiai ellenlls *s#$$entst el+segt+ 0& s &obb $miai mdszere$et %e&lesztene$ $i" ;ze$et a %el%edezse$et - mint minden mst - & s rossz *lra is %el!asznl!at&'$" Segtsget n 0&t!atna$ a .szi*!iterne$ az idegbetegsge$ g g tsban vag a di$ttorna$ a szabadsg elleni !ar*ban" 1g valszn)bb, !og 9mivel a t'domn nem rszre!a&l: eg szerre %ogna$ szolgasgba tasztani, s %elszabadtani, g g tani s el.'szttani"

- 87 -

IX !/$atalatti (#gg&zs
K#n ve, az -lom%e&ts 3737-es $iads!oz *satolt lb&eg zetben Sigm'nd Fre'd %el!vta a %ig elmet dr" Goetzl osztr$ ne'rolg's m)vre, eg a$$ort&t $#zztett tan'lmn ra, amel ben a ta*!istosz$..al $a.*solatos $srleteine$ eredmn eit #sszegezte" 9A ta*!istosz$. eg m)szer, s $t vltozata ltezi$: eg doboz, amel be belete$intve az alan a msod.er* t#red$e alatt %elvillan $.et nzi vag eg nag sebessg) zrral elltott laterna magi*a, amel eg .illanatra a vszonra vetti a $.et:" Ksrleteiben 6Goetzl arra $rte a $srleti alan o$at, !og ra&zol&$ le azt a $.et, amel et a ta*!istosz$.ban ltta$, s t'datosan eml$ezet,$be vste$""" ;zt $#vet+en azt vizsglta, mit lmodna$ msna. &&el a $srleti szeml e$, s arra $rte +$et, !og ismt ra&zol&$ le lm'$ idevg rszt" Ktsgtelen bebizon osodott, !og a vettett $.ne$ azo$ a rszletei, amel e$et az alan o$ nem &eg ezte$ %el, szolgltatt$ az an agot az lom %el.ts!ez"6 Goetzl $srleteit szmos vltoztatssal s %inomtssal t#bb zben is megismtelt$, leg'tbb ..en dr" N!arles Fis!er, a$i !rom $it)n+ rte$ezst rt az Ameri$ai Gszi*!oanaliti$ai /rsasg %ol iratba az lmo$rl s a 6t'datel+ttes rz$elsr+l6" ;$#zben az elmleti .szi*!olg'so$ sem ttlen$edte$" /an'lmn ai$ - Goetzl eredmn eit meger+stve $im'tatt$, !og az ember val&ban &val t#bbet lt s !all, mint amir+l t'datosan %ogalma van, s mindaz, amit t'datossg nl$,l !all s lt, r#gz,l a t'dattalan&ban, s $i!at t'datos gondolataira, rzseire s visel$edsre" A tiszta t'domn nem marad tiszta az id+$ vgezetig" ;l+bb-'tbb $#nn en al$almazott t'domnn s vg,l te*!nolgiv vli$" Az elmletb+l i.ari g a$orlat lesz, a t'dsbl !atalom, a $.lete$ s laboratri'mi $srlete$ metamor%zison menne$ t, s !idrognbomba $ere$edi$ bel+l,$" Celen .ldn$nl maradva Goetzl tisztn t'domn os $srletei a t'datel+ttes rz$els ter,letn megle.+en !ossz0 ideig meg+rizt$ tisztn t'domn os &elleg,$et" 1a&d 374I $ora +szn, .ontosan neg ven vvel az'tn, !og Goetzl tan'lmn a na.vilgot ltott, be&elentett$, !og ez mr a m0lt: al$almazt$ +$et, s t$er,lte$ a te*!nolgia birodalmba" A be&elents nag .ort vert %el, s a *ivilizlt vilgban so$at beszlte$ s rta$ rla" S ez nem is *soda: az 0n" 6t'dat alatt be%ol sol er+6 0& mdszere szoros $a.*solatban ll a t#megszra$oztatssal, s a *ivilizlt emberisg letben ez most ol an &elent+s szere.et &tszi$, mint a $#z.$orban a valls" Kor'n$ra so$ be*enevet ragasztotta$: a Szorongs Kora, Atom$orsza$, [r$orsza$" Segalbb enn i szl amellett, !og a Szenvedl es /elevzizs Korna$, a Sza..ano.er$ Korna$, a Semezlovaso$ Korna$ nevezz,$" ;g il en $orban az a be&elents, !og Goetzl tiszta t'domn t a t'datalatti be%ol sols mdszere$nt al$almazt$ %elttlen ln$ rde$l+dsre tart!at szmot a vilg t#megszra$oztatsi i.ara $#rben" Az 0& mdszer 'g anis ..en ellen,$ irn 'lt, s *l&a nem volt ms, mint gondol$ods'$ szrevtlen be%ol solsa" K,l#n e *lra tervezett eg edi ta*!istosz$.o$$al eg ezredmsod.er* vag mg r#videbb id+ alatt szava$at vag $.e$et villantana$ %el a $.ern +$#n vag a mozi$ban a %ilm alatt 9s nem el+tte vag 'tnaU:" 6(g on No*a-NoltU6 vag 6> 0&tson r eg NamelreU6 %eliratot %ilmezne$ r a szerelmese$ #lel$ezsre, a megt#rt szv) an a $#nn ezsre, s a nz+$ szemidegei %el%og&$ eze$et a tit$os ,zenete$et, t'datalatti&'$ reagl r&'$, s id+vel t'datos vg at rezne$ arra, !og sznsavas ,dt+t %og asszana$ vag *igarettra g 0&tsana$" ;$#zben t'datos elm&,$ szmra ms, tit$os ,zenete$et s'ttogna$ se&telmesen vag sivtana$ lesen a %,l,$be" A !allgat t'datosan taln oda%ig el eg ol an mondatra, !og 6Drgm, szeretle$6, a t'dat alatt, az rz$els alatt vgtelen,l rz$en %,lvel s t'dat alatti elm&vel a dezodoro$rl vag

- A0 -

!as!a&t$rl el!angz & !re$et %ogad&a be" Dalban bevli$-e az e%%a&ta $eres$edelmi .ro.agandaE Az a bizon t$, amit a t'datalatti $ivetts mdszert el+sz#r al$almaz $eres$edelmi *g n ilvnossgra !ozott, megle!et+sen !oml os, s t'domn os szem.ontbl elgtelen volt" A %ilmvetts $#zben rendszeres id+$#z#n$nt vettett %elszlts, !og veg ene$ t#bb .attogatott $'$ori*t, az elmondso$ szerint a sz,netben a .attogatott $'$ori*a elads #tven szzal$os emel$edst eredmn ezte" De eg etlen $srlet mg nem so$at bizon t" ;zt a $srletet rads'l igen rossz'l szervezt$ meg" =em volta$ $ontroll*so.orto$, meg sem .rblt$ szmba venni azt a so$ vltozt, amel e$ eg mozi$#z#nsgnl a .attogatott $'$ori*a%og asztst $tsgtelen be%ol sol&$" ;g b$nt is ez lett volna a t'datel+ttes rz$els tern !ossz0 ve$ alatt t'domn os $'tat$ ltal %el!almozott t'ds al$almazsna$ leg!at!atsabb md&aE Dal&ban %elttelez!et+-e, !og eg term$ nevne$ s anna$ a .aran*sna$ a %elvillantsval, !og vsrol&'$ meg, $.ese$ lennn$ led#nteni a vsrlssal szembeni ellenlls %alait, s 0& vev+$et toborozniE ; $rdse$re elg n ilvnvalan nemleges a vlasz" ;z termszetesen mg nem &elenti azt, !og a ne'rolg'so$ s .szi*!olg'so$ t'domn os eredmn ei g a$orlati &elent+sg !&n lennne$" Goetzl reme$, tisztn t'domn os tm&a ag a%0rt g a$orlati al$almazs rvn a mit sem se&t+ ag a$at mani.'ll !at!ats esz$#zz vl!at" =!n so$atmond 'tals ere&ig a .attogatott $'$ori*ar'so$ 'tn nzz,$ azo$at, a$i$ $isebb *sinnadrattval, de d0sabb $.zel+er+vel s &obb mdszere$$el 'g anezen a tren $srletezte$" =ag -2ritanniban, a!ol a gondol$ods t'dat$,sz#b alatti be%ol solst 6strobosz$o.i$'s bet.llsna$6 nevezi$, a $'tat$ a t'datalatti megg +zs $ell+ .szi*!olgiai %elttelei megteremtsne$ g a$orlati %ontossgt !angs0l ozt$" Az ag ra a t'dat$,sz#b %elett !at &avaslat er+sebb be%ol st g a$orol a be%ogadban, !a az en !e !i.noti$'s transzban, bizon os $btszere$ !atsa alatt vag betegsg, !ezs vag brmil en %izi$ai vag rzelmi %esz,ltsg miatt leg #ng,lt lla.otban van" Az, ami a t'dat$,sz#b %eletti s'gallato$ra ll, igaz az az alattia$ra is" Tg is mond!atnn$, !og minl ala*son abb szinten van vala$ine$ a .szi*!i$ai ellenllsa, annl nag obb !atst g a$orol r a strobosz$o.i$'san bevitt s'gallat" A !olna. t'domn os di$ttora ma&d is$ol$ban s $r!za$ban llt&a %el s'ttog g.eit s t'datalattira !at vett+g.eit 9a g ere$e$ s a betege$ igen be%ol sol!at$:, valamint minden ol an n ilvnos !el en is, a!ol a !allgatsgot el+z+leg be%ol sol!atsg n#vel+ 6.'!t6 szno$lato$na$ vag rit'l$na$ veti$ al" A %elttele$r+l, amel e$ mellett a t'datalatti s'gallato$ !atsosna$ bizon 'lna$, most tr&,n$ t mag'$ra a s'gallato$ra" 1il en %ormban szltsa meg a .ro.agandista ldozatai t'dattalan&tE A $#zvetlen .aran*so$ 96Deg en .attogatott $'$ori*tU6 vag 6Szavazzon ConesraU6: s ltalnos $i&elentse$ 96A szo*ializm's $sz $atasztr%a6 vag 6\"Z" %og$rm&t+l elm0li$ a $ellemetlen sz&szag6: valszn)leg *sa$ ol ano$ gondol$odsra !atna$, a$i$ mr eleve $edveli$ Conest s a .attogatott $'$ori*t, t'datban vanna$ a $ellemetlen testszago$ veszl eine$ s a termelsi esz$#z#$ $#zt'la&donba vtelne$" De nem elg a meglv+ bizalmat er+steniQ eg valamit is r+ .ro.agandistna$ tisztban $ell lennie azzal is, !og an tmasszon 0& !itet, !og an lltsa a maga oldalra a $#z#n #se$et s a d#nts$.telene$et, $.esne$ $ell lennie arra is, !og az ellensges rz,let)e$et megb$tse, netn mg meg is trtse" /'d&a, !og a t'datalatti lltst s .aran*sot t'datalatti megg +zssel is meg $ell toldania" A t'dat$,sz#b %elett az irra*ionlis megg +zs eg i$ legeredmn esebb mdszere az 0n" asszo*i*is megg +zs" Dlasztott term$t, &el#lt&t vag ,g t a .ro.agandista #n$n esen

- A3 -

eg ol an %ogalom!oz, eg ol an szeml ne$ vag trg na$ a $.!ez $a.*sol&a, amit az adott $'lt0rn bel,l az embere$ t#bbsge $tsgbevon!atatlan'l &na$ tart" ;g eladsi $am.n sorn .ld'l a n+i sz.sget #n$n esen a b'ldzert+l a vz!a&tig brmi!ez $#t!eti$, eg .oliti$ai $am.n ban a !aza%isgot az a.art!eidt+l a tel&es %a&i eg enl+sgig brmi!ez vag 1a!atma >and!itl 1*Nart! szentorig br$i!ez $a.*sol!at&$" Hve$$el ezel+tt eg szer K#z.-Ameri$ban az asszo*i*is megg +zs eg ol an .ld&na$ voltam tan0&a, ami 'ndorral veg es bm'lattal t#lt#tt el azo$ irnt, a$i$ne$ %e&ben az #tlet meg%ogant" >'atemala !eg ei $#zt az eg etlen im.ortlt m)vszeti term$ a sznes %alina.tr, amit az indino$na$ term$ei$et elad $,l%#ldi *ge$ ing en osztogatna$" Az ameri$ai na.tro$on $'t $, t&$.e$ s %lmeztelen %iatal n+$ lt!at$" De az indino$nl a $'t $na$ *sa$ !asznlati rt$,$ van, a t& az, amit lete minden na.&n, n!a mg eg $i*sit t0l so$at is, lt, a %lmeztelen sz+$$et rde$telenne$, s+t eg $i*sit visszatasztna$ tall&a" Az ameri$ai na.tra$ ezrt aztn &val n.szer)tlenebbe$ a nmet na.tra$nl, mert a nmet re$lmsza$rt+$ vett$ a %radsgot, s 'tna&rta$, !og az indino$ szemben mi az rt$, s mi rde$li +$et" A $eres$edelmi .ro.aganda eg reme$m)ve ln$en megmaradt az eml$ezetemben" A na.trt eg asz.iring rt *g adta $i" A $. al&n ott volt a %e!r tablett$$al teli ismer+s ,veg, ra&ta az ismer+s mr$anv" Felette .edig nem !avas t&a$ vag +szi szne$ben .om.z erd+$, nem *o*$ers.niele$ vag d0s$ebl) tn*osn+$ volta$" ], nem" A %'r%angos nmete$ a %&dalom*silla.tt a gomol %el!+n Szent Czse%, Sz)z 1ria, $,l#n%le szente$ s eg *som ang al trsasgban trnol Szent!romsg ln$ szne$$el meg%estett, d#bbenetesen letszer) $.vel $a.*solt$ #ssze" Az indino$ eg szer) s ml en vallsos gondol$odsban az a*etilszali*ilsav mgi$'s t'la&donsgait g maga az At a s a menn ei serege$ garantlt$" Az il en asszo*i*is megg +zs!ez %elettbb illene$ a t'datel+ttes $ivetts mdszerei" A =e@ Zor$-i ;g etemen, az ?rszgos K#zegszsg,g i (ntzet gisze alatt $srletsorozatot vgezte$, s arra az eredmn re &'totta$, !og !a eg t'datosan ltott $.et t'dat alatt eg msi$ $.!ez vag - ami mg &obb - rt$!ordoz szava$!oz $a.*sol'n$, a$$or ezzel megvltoztat!at&'$ a $.!ez %)z+d+ rzse$et" /'datalatti szinten a 6boldog6 sz !allatn eg $i%e&ezstelen, tom.a ar* a meg%ig el+ szemben mosol gsna$, bartsgosna$, n &asna$ s eKtrovertltna$ t)ni$" /'datalatti szinten 'g anezt az ar*ot 6d,!#s6 &elz+ esetn a nz+$ %en eget+ne$, ellensgesne$ s mogorvna$ ltt$" 9;g %iatal n+$b+l ll *so.ort azt %r%iar*na$ vlte, mg a 6boldog6 ar*$i%e&ezst n+ne$ t'la&dontott$" C lesz vig zni, a.$ s %r&e$U: ;ze$ az eredmn e$ igen nag &elent+sggel brna$ eg $eres$edelmi vag .oliti$ai .ro.agandista szmra" <a ldozatait termszetellenesen be%ol sol!at lla.otba si$er,l !oznia, s !a ebben az lla.otban meg t'd&a m'tatni ne$i$ azt a trg at, szeml t vag valamil en &el$. $#zvettsvel azt az ,g et, a$it vag amit re$lmozni a$ar, s !a t'datalatti szinten ezt a trg at, szeml t vag &el$.et mg eg rt$!ordoz szval vag $.zettel #ssze is t'd&a $a.*solni, a$$or taln ann ira meg t'd&a vltoztatni ldozatai rzseit s vlemn t, !og azo$na$ se&telm,$ sem lesz arrl, !og mi t#rtni$ vel,$" ;g vllal$oz szellem) =e@ ?rleans-i re$lm*so.ort szerint ezzel a mdszerrel szra$oztatbb le!etne tenni a %ilme$et s tv&t$o$at" 1ivel vonzd'n$ az er+s rzelme$!ez, szvesen nz,n$ tragdi$at, $rimi$et s t!rillere$et, romanti$'s-rzelmes mes$et" A nz+$ben er+s rzse$et breszt eg %ilmen vag szn.adon ltott vere$eds vag #lels" Hrzsei$et *sa$ %o$ozn, !a a ltotta$at t'datalatti szinten meg%elel+ szava$$al vag &el$.e$$el $a.*soln$ #ssze" A 20*s0 a %eg vere$t+l %ilmvltozatban mg %&dalmasabb le!etne tenni, !og a !+sn+ bele!al a sz,lsbe, !a a &elenet $#zben a vett+vsznon %el-%elvillantan$ a bal&s 6%&dalom6, 6vr6 s 6!all6 szava$at, s g !atnna$ a nz+$ t'datalatti&ra" /'datosan szre sem vennn$, t'datalattin$ra eze$ a szava$ mgis igen $omol !atst %e&tenne$ $i, s ezt a !atst a t'dat szint&n er+tel&esen %o$ozn$ a sznszi &t$ s .rbeszd $eltette rzelme$" <a

- A2 -

- s ezt *sa$nem bizon osra ve!et&,$ - a t'datel+ttes $ivetts $#vet$ezetesen er+sti a mozinz+$ rzseit, a mozi%ilmi.art esetleg mg vissza le!et rngatni a *s+d szlr+l, mr amenn iben a tv&t$o$ .rod'*erei nem $a.*solna$ el+bb" Az asszo*i*is megg +zsr+l s a t'datel+ttes $ivetts rvn %el%o$ozott rzelme$r+l elmondotta$ %n ben .rbl&'$ meg el$.zelni, mil en lesz a &#v+ben eg .oliti$ai g )ls" A &el#lt - br mg az is $tsges, !og leszne$-e eg ltaln &el#lte$ - vag az 'ralmon lv+ oligar*!ia meg!atalmazott $.visel+&e beszdet mond, amit minden$i !all" K#zben .edig a ta*!istosz$.o$, s'ttog s n i$org g.e$, !alvn an vett+ g.e$ - !og a $.et szabad szemmel nem, *sa$ a t'datalattin$$al lss'$ - mindent, amit *sa$ mond, meger+stene$, s az embert, valamint az ltala $.viselt ,g et .ozitv t#lts) szava$$al s megszentelt $.e$$el szisztemati$'san #ssze$a.*sol&$ s tmogat&$, ami$or .edig a szno$ a .rt ellensgeit emlti, negatv t#lts) szava$at s visszatetsz+ &el$.e$et sz0rna$ $#zbe" Az ;g es,lt -llamo$ban a szno$i emelvn re Abra!am Sin*oln $.t s a 6n. $ormn a6 szava$at vetti$ ma&d" ?roszorszgban a szno$ot termszetesen Seninnel s a 6n.i demo$r*ival6, valamint 1arK at 's$a .ro%eti$'s sza$llval !ozz$ #ssze%,ggsbe" 1ost mg n 'godtan mosol og!at'n$ ra&ta, !iszen mindez eg el+re a &#v+ zen&e" De tz-!0sz v m0lva mr biztos nem tall&'$ il en m'latsgosna$" Ami ma mg t'domn os, %antaszti$'s &#v+$., az a$$orra mindenna.os .oliti$ai tnn vl!at" Goetzl eg i$e volt azo$na$ az or$'l'mo$na$, a$i$re a Sz. 0& vilg rsa$or nem %ig eltem %el" 1esmben nem emltettem a t'datel+ttes $ivettst" <a regn emet ma rnm, ezt a m'lasztst o$vetlen .tolnm"

- A8 -

X Hip"op$ia
374I $s+ +szn a $ali%orniai /'lare-meg e %eg intzetben, a Joodland Road Nam.-ben rde$%eszt+ s izgalmas $srletet !a&totta$ vgre" ;g .szi*!olgiai $srleti n 0lna$ &elent$ez+ %ogol *so.ort .rni al miniat)r !angszr$at !el ezte$" A !angszr$at az igazgati irodban lv+ lemez&tsz!oz *satla$oztatt$, s &&el eg lel$es !ang rn$nt r#vid er$#l*s.rdi$*it s'ttogott az alv$ %,lbe az 6er$#l*s#s letmd elveir+l6" Az &%l$or netn %elneszel+ rab !all!atta is a !al$ !angot, amint a leg%+bb ern e$et magasztal&a vag amint &obbi$ n,n$ nevben azt mormol&a, !og 6szeretet s eg ,ttrzs t#lt el minden$i irnt, (sten engem 0g segl&en6" 1i'tn a Joodland Road Nam.-r+l olvastam, %ella.oztam a Sz. 0& vilg msodi$ %e&ezett" ;bben a %e&ezetben a = 'gat-;'r.ai Keltet+$ s Kondi*ionls igazgat&a eg *sa.at els+ves $eltet+ne$ s $ondi*ionlna$ ..en az eti$ai nevels llamilag ellen+rz#tt m)$#dst mag arzza, amit a Ford 'tni !etedi$ szzadban !i.no.dia nven ismerne$" Az igazgat elmond&a !allgatsgna$, !og az alva tan'lsra tett els+ $srlete$nl rossz n omon ind'lta$ el, a .rbl$ozso$ ezrt si$ertelene$ maradta$" A nevel+$ ig e$ezte$ rtelmi nevelst adni sz'nn ad tantvn ai$na$" De az intelle$t'lis tev$en sg #sszeeg eztet!etetlen az alvssal" A !i.no.dia *sa$ a$$or vlt si$eress, ami$or er$#l*si nevelsre !asznlt$, ms szval *s#$$entett .szi*!olgiai ellenlls mellett a visel$edst szbeli s'galmazso$$al $ondi*ionlt$" 6De a szava$ nl$,li $ondi*ionls d'rva s ltalnos, nem """olt!at&a be a visel$eds bon ol'ltabb szabl ait" ;nne$ rde$ben szava$ra van sz,$sg, de rtelem nl$,li szava$ra""" ol an szava$ra, amel e$et elemzs nl$,l is megrtene$ s amel e$et az alv ag 0g , a!og vanna$ be%ogad" ;z az igazi !i.no.dia, minden id+$ legnag obb er$#l*si s trsadalmast ere&e"6 (A( 609le)! Szp j vilg& 7ozmosz 7n)vek& 198:& ;or$( Szentmihl)i Sz#b2 <ter+ A Sz. 0& vilg-ban az ala*son abb $aszt!oz tartoz$ eg i$vel sem g )lt meg so!a a ba&" <og mirtE 1ert attl a .illanattl, !og beszlni t'dott, s megrtette, amit mondta$ ne$i, minden ala*son abb $asztba tartoz g erme$et az lmossg s alvs ide&n vgnl$,l ismtelt s'galmazsna$ tette$ $i" ;ze$ a s'galmazso$ ol ano$ volta$, 6mint a %ol $on .e*stviasz *se..&ei, *se..e$, amel e$ megta.adna$, beleragadna$, eg es,lne$ azzal, amire r!'llana$, mg vg,l a $+darabbl eg etlen s$arltv#r#s massza lesz" 1g vg,l a g erme$ ag a nem ms, mint a s'galmazso$ #sszege, s e s'galmazso$ #sszege maga a g erme$ ag a" Hs nem *s'.n a g erme$" A %eln+tt ag a is - egsz lete sorn" Az elme, amel tl$ezi$, vg a$ozi$ s d#nt, e s'galmazso$ #sszege" De valamenn i s'galmazs a mi s'gallat'n$U Az llam s'galmazsai"""6 Amenn ire t'dom, mind a mai na.ig a /'lare-meg nl grandiz'sabban eg etlen llam sem s'galmazott semmit, s a /'lare-i rabo$nl al$almazott !i.no.di$'s s'galmazsban nin*s semmi $ivetnival" 2r*sa$ valamenn i,n$et, s nem *sa$ a Joodland Road Nam. la$it rasztan$ el lm'$ban embertrsai$ irnti szeretettel s eg ,ttrzsselU =em, val&ban eg ltaln nem a lel$est+ s'ttogs $#zvettette ,zenet ellen van $i%ogs'n$, !anem az llamilag ellen+rz#tt alva tants elve ellen" ?l an el&rs a !i.no.dia, amel et a demo$rati$'s trsadalomban !atalommal %elr'!zott tisztvisel+$ belts'$ szerint al$almaz!atna$E A &elen esetben eg el+re #n$ntese$en s a leg&obb sznd$$al !asznl&$"

- AA -

De semmi sem garantl&a, !og ms esetben is !el es lesz-e a sznd$, vag a tants #n$ntes ala.on t#rtni$" <el telen minden ol an t#rvn vag trsadalmi intz$eds, amell el a !ivatalno$o$ visszal!etne$" <el es minden ol an t#rvn vag intz$eds, amel megv&a +$et attl a $srtst+l, !og a r&'$ r'!zott !atalommal sa&t el+n ,$re vag az llam, valamel .oliti$ai, gazdasgi vag eg !zi szervezet &avra visszal&ene$" A !i.no.dia - amenn iben eredmn es - rend$v,l !atsos %eg ver eg ol an ember $ezben, a$ine$ le!et+sge n li$ az elb)v#lt $#z#nsgne$ $,l#n%le dolgo$at s'galmazni" A demo$rati$'s trsadalmat arra a ttelre ala.ozt$, !og a !atalommal g a$ran vissza le!et lni, ennl%ogva $orltozott ideig $orltozott !atalmat bz!at'n$ *sa$ r a tisztsgvisel+$re" ;g il en trsadalomban a !i.no.dia !ivatalos al$almazst t#rvn ileg $ellene szabl ozni, mr amenn iben a !i.no.dia valban !atalmi esz$#z" De tn legesen az-eE Og an0g bevli$-e ma, mint a!og F"'" a !etedi$ szzadban $.zeltemE Dizsgl&'$ meg a bizon t$o$at" 3744 &0li'sban a Gszi*!olgiai K#zl#n -ben N!arles J" Simon s Jilliam <" ;mmons a tma tz leg&elent+sebb tan'lmn t elemezte s rt$elte" Az rte$ezse$ mindeg i$e az eml$ezettel %oglal$ozott" Segt-e az alvatants a tan'lna$, !og $v,lr+l megtan'l&on valamitE Hs %elbreds$or menn ire eml$sz,n$ arra az an agra, amit alvs $#zben a %,l,n$be s'ttogta$E Simon s ;mmons a $#vet$ez+$et rt$: 6/z alvatantssal %oglal$oz tan'lmn t te$intett,n$ t" =em is eg b+l $eres$edelmi *ge$, n.szer) $.esla.o$ s 0&sg*i$$e$ idzte$, s az idzete$$el azt $vnt$ bizon tani, !og alvs $#zben le!et tan'lni" Az alvs $srleti modell&t, statiszti$ai adatait, mdszertant s $ritri'mait $riti$ai elemzsne$ vetett,$ al" A tan'lmn o$ mindeg i$ne$ volta$ g enge .ont&ai, a$r t#bb"6 A tan'lmn o$ nem &elenti$ $i eg rtelm)en, !og alvs $#zben tan'l'n$" Azt azonban megemlti$, !og 6eg bizon os ber lla.otban, amir+l $s+bb a $srleti alan o$ nem t'd&$ megmondani, !og bren volta$-e6 nmi tan'lsi %ol amat &tszdi$ le" 6; meglla.tsna$ a tan'lsi id+ gazdasgossgna$ szem.ont&bl nag g a$orlati &elent+sge le!et, 'g ana$$or nem le!et alvatan'ls$nt rt$elni""" A .roblmt rszben az alvs elgtelen meg!atrozsa ml ti el"6 /ovbbra is tn azonban, !og a msodi$ vilg!bor0 ide&n - s+t $srleti &elleggel mr az els+ vilg!bor0ban is - az ameri$ai !adseregben a morzzs s idegen n elv na. $#zbeni tantst alvs alatt instr'$*i$$al egsztett$ $i, mg.edig 0g t)ni$, & eredmnn el" A msodi$ vilg!bor0 vge ta az ;g es,lt -llamo$ban s ms'tt is t#bb $eres$edelmi *g nag menn isgben adott el .rnban el!el ez!et+ !angszr$at, rval bellt!at lemez&tsz$at s magneto%ono$at - sznsze$ne$, a$i$ne$ g orsan meg $ell tan'lni'$ szere.ei$et, .oliti$'so$na$ s .rdi$toro$na$, a$i$ azt a ben omst szeretn$ $elteni, !og $esszls'$ rag og r#gt#nzsen ala.'l, vizsg$ra $sz,l+ eg etemist$na$ s vg,l - ami a legnag obb !asznot !ozta - szmtalan ol an emberne$, a$i$ elgedetlene$ #nmag'$$al, s sz'ggeszti vag a'tosz'ggeszti rvn vala$i mss szeretnne$ vlni" Az a'tosz'ggesztv sz#veget minden tovbbi nl$,l %elve!et&,$ magnszalagra, az'tn na. $#zben vag lm'n$ban 0&ra meg 0&ra le&tsz!at&'$" Szmos ,dv#s tantst !ordoz $,ls+ s'galmazst lemezen is vsrol!at'n$" Ka.!at %esz,ltsget old vag ml ellaz'lst $ivlt lemez, $ivlt ,g n#$#$ne$ !asznos, #nbizalmat er+st+ lemez, lemez, amel ne$ segtsgvel elragadbb vl!at'n$, eg nisg,n$ vonzbb" Ktsg$v,l a leg$eresettebbe$ a szeK'lis !armnit $eres+$ne$ s %og ni vg $na$ sznt lemeze$" 96<idegen !ag a *so$old, rz$etlen vag o$ a $r'm.li irnt, %,t ,l#$ a s,temn e$re"6: Danna$ egszsg&avt lemeze$, s+t ol ano$, amel e$ rvn t#bb .nzt $eres!et,n$" A leg%ig elemremltbb az, !og a !ls lemezvsrl$ vissza&elzsei szerint az erre vonat$oz !i.no.di$'s s'galmazst $#vet+en so$an valban t#bb .nzt $eresne$, so$ $#vr !#lg valban lead&a %#l#s $ilit, s a

- A4 -

vls szlre sodrdott .ro$ szeK'lis !armniban lne$, mg meg nem !alna$" ; te$intetben so$ mindent tisztz /!eordore \" 2arber a Klini$ai s $srleti !i.nzis *m) %ol irat 3745" o$tberi szmban 6Alvs s !i.nzis6 *mmel meg&elent *i$$e" 2arber rm'tat arra, !og &elent+s $,l#nbsg van a %el,letes s a ml alvs $#z#tt" Az ele$troen$e%alogr% ml alvs alatt nem &elez al%a!'llmo$at, %el,letes alvsban viszont meg&elenne$ az al%a!'llmo$" A %el,letes alvs te!t $#zelebb ll az brenlt!ez s a !i.noti$'s lla.ot!oz - az al%a!'llmo$ mind$ett+re &ellemz+$ -, mint a ml alvs!oz" A ml en alvt eg er+s !ang biztos %elbreszti" ;g $evsb er+s !ang!ats nem zavar&a %el, viszont al%a!'llmo$at idz el+" A ml alvst eg id+re %elvlt&a a %el,letes alvs" A ml en alvt nem le!et be%ol solni" 2arber azonban 0g tallta, !og a %el,letes alvs $#zben $a.ott s'galmazsra 'g an0g reagl'n$, mint a !i.noti$'s transzban $a.ottra" A !i.nzis els+ $'tati $#z,l so$an vgezte$ !asonl $srlete$et" 1ilne 2ram@ell el+sz#r 3708-ban $iadott $lasszi$'sban, a <i.nzis t#rtnete, g a$orlata s elmlet-ben azt r&a, !og 6so$ sza$te$intl azt llt&a, !og a termszetes alvst si$er,lt !i.noti$'s alvss vltoztatni'$" Jetterstrand szerint g a$ran igen $#nn en $a.*solatba $er,l!et,n$ alv$$al, $ivlt g erme$e$$el""" Rend$v,l nag g a$orlati &elent+sget t'la&dont az il en mdszerrel $ivltott !i.nzisna$, s sa&t bevallsa szerint so$szor al$almazta is"6 ; te$intetben 2ram@ell ms ta.asztalt !i.notiz+r#$re is !ivat$ozi$, $#zt,$ ol an $ivl sza$te$intl e$re, mint 2ern!eim, 1oll s Forel" ;g $srleti sza$ember ma nem mondana ol at, !og a 6termszetes alvst si$er,lt !i.noti$'s alvss vltoztatnia"6 1ind#ssze ann it &elentene $i, !og a %el,letes alvs az al%a!'llmo$ nl$,li ml alvssal ellenttben ol an lla.ot, amel ben a $srleti alan o$ t#bbsge a !i.nzis!oz !asonlan reagl a s'galmazsra" <a mond&'$ a %el,letes alvs sorn az alan na$ azt mond&$, !og nemso$ra nag on szom&asan bred ma&d, a$$or valban $iszradt toro$$al bred, s ma&d ele.ed eg .o!r vzrt" Az ag $reg valszn)leg nem elg a$tv, !og vilgosan gondol$ozz$, de a!!oz elg ber, !og a s'galmazso$ra reagl&on, s a vegetatv idegrendszerne$ tovbbtsa +$et" St!att'$, !og az ismert svd orvos s $srletez+, Jetterstrand $,l#n#s$..en az alv g erme$e$ !i.noti$'s $ezelse tern rt el si$ere$et" Jetterstrand mdszereit na.&ain$ban so$ g erme$orvos al$almazza: az desan $at arra biztat&$, !og a %el,letes alvs ide&n !asznos tan*so$$al lss$ el g erme$ei$et" ;zzel a !i.no.dival $i le!et a g ere$e$et g g tani az g bavizelsb+l s a $#r#mrgsbl, %el le!et $szteni +$et, !og %lelem nl$,l vess$ al mag'$at m)tte$ne$, biztatni s btortani le!et +$et, ami$or let$#r,lmn ei$ valamil en o$nl %ogva el*s,ggeszti$ +$et" 1agam is bm'latos eredmn e$et ta.asztaltam a $isg erme$e$ ter.is alvatantsa tern" Dalszn)leg so$ %eln+ttnl is !asonl eredmn e$et le!etne elrni" A &#vend+ di$ttor eg rtelm) tan'lsgot von!at le mindebb+l" 1eg%elel+ %elttele$ mellett a !i.no.dia tn legesen bevli$Q 0g t)ni$, !og legalbb ol an &l, mint a !i.nzis" 1indazt, amit !i.noti$'s transzban megte!et,n$ vala$ivel, azt %el,letes alvsban is megte!et&,$ vele" A szban $#z#lt s'galmazso$ a sz'n $l ag $regb+l a $#z.ag on s az ag t#rzs#n t a vegetatv idegrendszer!ez &'tna$ el" <a eze$ a s'galmazso$ &l meg%oganna$ az ag ban, s so$szor ismtli$ +$et, az alv %izi$ai %'n$*iin &avtani vag rontani le!et, 0& rzssablono$at ala$t!at'n$ $i nla, mdost!at'n$ a rgie$en, .oszt!i.noti$'s .aran*so$at ad!at'n$, s ml en az ag ba ,ltet!et,n$ &elszava$at, szabl o$at s vezn szava$at" A g erme$e$ a %eln+tte$nl &obb !i.no.di$'s alan o$, s a &#vend+ di$ttor ezt a tn t tel&es mrt$ben $i!asznl!at&a" A b#l*s+ds s vods $or0

- A5 -

g erme$e$et dl'tni alvs'$ alatt !i.no.di$'s s'galmazsna$ vet!eti$ al" A nag obba$at, s %+$nt a .rttago$ g erme$eit, vag is azo$at, a$i$ %eln+tt$or'$ban vezet+$, adminisztrtoro$ s tanro$ leszne$, bentla$sos is$ol$ba &rat&$, a!ol a magas szint) na..ali tantst &sza$ai alvatantssal egszti$ $i" Feln+tte$ esetben $,l#nleges %ig elmet szentelne$ ma&d a betege$ne$" Gavlov mr so$ vvel ezel+tt bebizon totta, !og a $ara$teres s ellenll $'t $ m)tt vag a szervezet,$et leg engt+ betegsg 'tn tel&esen be%ol sol!atv vlna$" Di$ttor'n$ ezrt gondos$odi$ ma&d arrl, !og minden $rtermet !angszr$$al lssana$ el" 1inden va$blm)ttet, sz,lst, t,d+- vag m&g 'lladst a !)sg s igaz !it intenzv tan%ol amv, a !el i ideolgia elveine$ %e&tgt&v le!et tenni" ?daad !allgatsgot tall!at ma&d a b#rt#n#$ben, $n szerm'n$atboro$ban, $atonai la$tan $ban, tenger&r !a&$on, &sza$a $#zle$ed+ vonato$on s re.,l+g.e$en, b'szvgllomso$ s vas0tllomso$ le!angol vrtermeiben" 1g !a *sa$ a s'galmazso$ tz szzal$a bizon 'l is !atsosna$ az elb)v#lt !allgatsgnl, az eredmn a$$or is len )g#z+ s a di$ttor szemben igen $vnatos" A %el,letes alvssal s a !i.nzissal &r %o$ozott be%ol sol!atsg 'tn tr&,n$ t az bere$, &obban mondva azo$ be%ol sol!atsgra, a$i$ berne$ !iszi$ mag'$at" 92'dd!a szerint az emberisg t0ln om t#bbsge %llomban van, s mso$ a$aratna$ engedelmes$ed+ alva&r$nt li le az lett" A megvilgosods tel&es bredst &elent" A 2'dd!a %ordtsban ann it tesz, !og 6A %elbredt6": >eneti$ailag valamenn ien eg edie$ s megismtel!etetlene$ vag 'n$, s igen so$ szem.ontbl &elent+sen $,l#nb#z,n$ mso$tl" A statiszti$ai tlagtl val eg edi eltrs el$.eszt+en szles s$ln mozog" Hs ne %eled&,$, !og a statiszti$ai tlag *sa$ a biztostsi, statiszti$ai szmtso$ban r valamit, a val letben semmit" A val letben nem ltezi$ ol an, !og tlagember" Nsa$ $on$rt %r%ia$, n+$ s g ere$e$ vanna$, a$i$ vel,$ sz,letett szellemi s %izi$ai sa&tossgo$$al rendel$ezne$, s a$i$ mind azon vanna$ vag arra $n szer,lne$, !og valamil en $'lt'rlis #nt+%orma eg %ormasgba g #m#sz#l&$ biolgiai so$%lesg,$et" A !isz$en sg eg nen$nt vltoz" Ktsgtelen, !og $#rn ezeti tn ez+$ is $#zre&tszana$ abban, !og van, a$i mso$nl be%ol sol!atbb, viszont legalbb enn ire bizon os, !og az eg ni be%ol sol!atsg mrt$t al$ati $,l#nbsge$ is megszab&$" (gen rit$a a s'galmazssal szembeni szls+sges ellenlls" 1i*soda szeren*se, !og g vanU <a 'g anis valamenn ien !a&lt!atatlano$ lennn$, a trsadalmi let le!etetlenn vlna" A trsadalom t)r!et+ !ats%o$0 m)$#ds!ez elenged!etetlen az embere$ viszon lagos !isz$en sge" A legnag obb %o$0 be%ol sol!atsg minden bizonn al ol an rit$a, mint a legnag obb %o$0 !a&lt!atatlansg" Hs ez megint *sa$ nag szeren*se" <a 'g anis az embere$ t#bbsge ol an rz$en en reaglna a s'galmazsra, mint a be%ol sol!atsg legszls+sgesebb eseteit $.visel+ %r%ia$ s n+$, a$$or a vlaszt.olgro$ t#bbsge szmra 0g szlvn le!etetlenn vlna a szabad, ra*ionlis vlaszts, s a demo$rati$'s intzmn e$ nem !og nem maradnna$ %enn, de ltre sem &#nnne$" =!n ve a massa*!'ssetsi $#z$r!zban eg $'tat*so.ort a .la*eb$ %&dalom*silla.t !atsval $a.*solatban igen rde$es $srletet vgzett" 9A .la*ebo ol asmi, amit a beteg !atsos g g szerne$ vl, de ami val&ban eg $#z#mb#s, !atan ag nl$,li $sztmn ": A $srletben szz!atvan$t beteg vett rszt, a$i$ .. m)tt 'tn volta$, s mind er+s %&dalma$$al $,sz$#dte$" Dala!n szor a beteg %&dalom*silla.tt $rt, in&e$*it $a.ottQ ez vag mor%i'm volt vag desztilllt vz" Az #sszes beteg vag mor%i'mot vag .la*ebos in&e$*it $a.ott" K#r,lbel,l !armin* szzal$'$nl a .la*ebotl nem *s#$$ent a %&dalom,

- AI -

ellenben tizenng szzal$'$ minden .la*ebos in&e$*i 'tn &obban rezte magt" A %ennmarad #tven#t szzal$nl a .la*ebo ol $or en !tette a %&dalmat, ms$or viszont nem" 1enn iben $,l#nb#zte$ a be%ol sol!at, !isz$en reagl$ a be%ol sol!atatlan nem reagl$tlE <ossz0 $'tats s $srletezs 'tn arra az eredmn re &'totta$, !og sem az let$or, sem a nem nem szigni%i$ns tn ez+" A .la*ebra reagl %r%ia$ s n+$ arn a azonos volt, mint a!og a %iatalo$ s #rege$ arn a is" =em &tszott szere.et a szabvn os teszttel mrt intelligen*ia sem" A $t *so.ort tlagos (L-&a $#zel eg %orma volt" A $t *so.ort tag&ai $#z#tt &elent+s $,l#nbsg eg ed,l a vrmrs$let tern m'tat$ozott, vag is abban, !og mi$nt vle$edte$ #nmag'$rl s mso$rl" A reagl$ eg ,ttm)$#d+bbe$ volta$, $evsb $riti$'sa$ s g ana$v$, mint a nem reagl$" =em o$ozta$ gondot az .oln+$ne$, s $i&elentett$, !og a $r!zi .ols eg szer)en 6bm'latos6 volt" 2r bartsgosabban visel$edte$ eg mssal szemben, mint a nem reagl$, a reagl$ t#bbn ire &obban szorongta$ sa&t lla.ot'$ miatt" Stressz !atsra ez a szorongs $,l#n%le .szi*!oszomati$'s t,nete$ben &elent$ezett, .ld'l g omorbntalma$ban, !asmensben s %e&%&sban" Szorongs'$ ellenre, vag taln ..en emiatt, a legt#bb reagl %elszabad'ltabban &'ttatta $i%e&ezsre az rzseit, s beszdesebb volt, mint a nem reagl$" ;zen%el,l vallsosabba$, eg !z$#zsg,$ letben a$tvabba$ volta$, s t'datalatti szinten meden*e- s al!asi szervei$$el is t#bbet %oglal$ozta$" =em rde$telen #ssze!asonltani a .la*ebora reagl$ szmt a !i.nzisrl .'bli$l$ ltal be*s,lt szmo$$al" 1int mond&$, a n.essg eg #t#de nag on $#nn en !i.notizl!at" ;g #t#de eg ltaln nem !i.notizl!at, vag *sa$ a$$or, !a .szi*!i$ai ellenlls'$ g g szer vag %radtsg $#vet$eztben *s#$$en" A %ennmarad !rom#t#d az els+ *so.ortnl $evsb !i.notizl!at, a msodi$ *so.ortnl viszont so$$al &obban" A !i.no.di$'s lemeze$ eg i$ $szt+&t+l azt !allottam, !og vev+$#rne$ !0sz szzal$a nag on lel$es, s llt&a, !og r#vid id+ alatt &elent+s si$ere$et rt el a lemeze$ segtsgvel" A be%ol sol!atsg msi$ vglete az a n ol* szzal$os $isebbsg, a$i$ rendszeresen vissza$#veteli$ a .nz,$et" A $t vglet $#z#tt vanna$ azo$, a$i$ne$ nem si$er,l g ors eredmn t elrni,$, !osszabb id+ elteltvel azonban mgis a lemeze$ be%ol sa al $er,lne$" <a $itartan !allgat&$ a meg%elel+ !i.no.di$'s 'tastso$at, vg,l elri$ ma&d, amit a$arna$: magabiztossgot vag szeK'lis !armnit, s0l *s#$$enst vag t#bb .nzt" A demo$r*ia s szabadsg eszmn ei meg!trlna$ az emberi be%ol sol!atsg n ers ere&e lttn" 1inden vlaszt$er,let eg #t#dt 0g szlvn eg szemvillans alatt !i.notizlni le!et, eg !etedt desztillt vizes in&e$*ival meg le!et %&dalmaitl szabadtani, eg neg ede azonnal s lel$esen reagl a !i.no.dira" Hs eze$!ez a t0lzottan is eg ,ttm)$#d+ $isebbsge$!ez !ozzte!et&,$ mg a lassan eszml+ t#bbsget, a$i$ne$ $evsb szls+sges be%ol sol!atsgt eredmn esen $i!asznl!at&a br$i, a$i rti a dolgt, s nem sa&nl&a sem az id+t, sem a %radtsgot" 1eg%r-e az eg ni szabadsg a nag %o$0 eg ni be%ol sol!atsggalE /0ll!eti-e a demo$rati$'s intzmn rendszer azt az a$nam'n$t, amire az eg ne$ s t#mege$ be%ol sol!atsgna$ $ia$nzsa tern m)vszi s t'domn os t#$l re szert tett gondol$odsmani.'ltoro$ vetemedne$E 1il en mrt$ben $#z#mb#st!eti a nevels azt a vel,n$ sz,letett !a&lamot, !og be%ol sol!ata$ vag 'n$ sa&t rde$,n$ben vag a demo$rati$'s trsadalom &avraE /#rvn ileg le!et-e szabl ozni, !og az ,zletembere$ s vallsi vezet+$, !atalmon lev+ s a !atalombl $i.ott ant .oliti$'so$ visszalne$ az embere$ vgtelen !isz$en sgvelE A $orbbi %e&ezete$ben eK.li*it vag im.li*it beszlt,n$ az els+ $t $rdsr+l" A tovbbia$ban $itre$ a megel+zs s g g ts .roblma$#rre"

- AB -

XI Sza,a$"a* "#v#l"i
A szabadsgra nevelst tn $#zlssel s rt$e$ $i%e&ezsre &'ttatsval $ell $ezdeni, ma&d az rt$e$ %elismers!ez sz,$sges mdszere$ $i%e&lesztsvel $ell %ol tatni s %el$sztssel, !og megvv&'n$ azo$$al, a$i$ valamil en o$nl %ogva nem veszne$ t'domst a tn e$r+l, vag tagad&$ az rt$e$et" ;g $orbbi %e&ezetben szltam mr a /rsadalmi ;ti$rl, amel ne$ rtelmben a t0lszervezettsgb+l s t0ln.esedsb+l add rossz &ogoss vli$, ennl%ogva a & szere.ben tetszeleg" Wssz!angban van-e eg il en rt$rendszer mindazzal, amit az emberi %izi$'mrl s vrmrs$letr+l t'd'n$E A /rsadalmi ;ti$a abbl a %eltevsb+l ind'l $i, !og az emberi visel$edst mindene$%elett a nevels !atrozza meg, amel mellett a termszet - azo$ a .szi*!i$ai-%izi$ai adottsgo$, amel e$$el sz,let,n$ - el!an agol!at" De va&on ez igaz-eE (gaz-e, !og az embere$ trsadalmi $#rn ezet,$ term$nl nem t#bbe$E <a .edig nem igaz, mil en &ogon ragasz$odna$ a!!oz, !og az eg n ln egtelenebb a *so.ortnl, amel !ez tartozi$E Az #sszes rendel$ezs,n$re ll bizon t$ arra a $#vet$eztetsre m'tat, !og az eg ne$ s trsadalma$ letben az #r#$ls 'g anol an %ontos, mint a $'lt0ra" 1inden eg n biolgiailag eg edi, s $,l#nb#zi$ minden ms eg nt+l" A szabadsg ..en ezrt nag &ttemn , a toleran*ia &eles ern , a .aran*solgats s0l os *sa.s" A di$ttoro$, Szervezeti ;mbere$ s eg es t'dso$ - g a$orlati vag elmleti o$bl - gne$ a vg tl, !og az emberi termszet d,!t+ so$%lesgt valami%le engedelmes eg %ormasgg sorvassz$" C" 2" Jatson visel$eds-lle$tani b'zgalma els+ %ellngolsban $ere$en $i&elentette, !og semmil en tn t nem tallt, amivel 6al le!et tmasztani a visel$edsi %orm$, valamint a *saldo$ban %eltevse$ szerint #r#$letesne$ te$intett $,l#nleges - zenei, m)vszeti stb" - $.essge$ #r#$l+d+ mivoltt6" 1g na.&ain$ban is el+%ord'l, !og a <arvard ;g etem &eles .ro%esszora $itart amellett, !og 6mivel a t'domn os mag arzat ma mr minden rszletre $iter&ed, n'llval lesz eg enl+ mindaz, amivel az eg n lltsa szerint $#zrem)$#di$ a vilg dolgaiban" Az emberisg ege$ig magasztalt al$otere&e, a m)vszet, t'domn s er$#l*s tern elrt eredmn ei, vlasztsi $.essge s az a &og'n$, !og e vlaszts $#vet$ezmn eit %elel+ssgre von&'$, mindeze$ eg ltaln nem szembet)n+ vonso$ 0& t'domn os #nar*$.n6" 1s szval S!a$es.eare darab&ait nem +, nem is 2a*on vag ?K%ord gr%&a rta, !anem az ;rzsbet-$ori Anglia" /#bb mint 50 ve Jilliam Cames 6=ag embere$ s $#rn ezet,$6 *mmel esszt rt, amel ben <erbert S.en*er tmadsaival szemben a $ivl $.essg) eg ne$ vdelmre $elt" S.en*er 'g anis azt !irdette, !og a 6/'domn 6 - eg adott id+sza$ban \, Z s F .ro%esszoro$ vlemn ne$ *sodlatosan $n elmes megszeml estse - n omtalan'l let#r#lte a =ag ;mbert" 6A nag embert6 - rta - 6eg ,v $ell rangsorolni a trsadalom #sszes t#bbi &elessgvel, a$i$ az +t megel+z+$ term$e$nt ltre!vt$6" A nag ember 6vltozso$ $#zvetlen $ezdemn ez+&e6 le!et - 'g an anna$ t)ni$ -, 6de !a e vltozso$ra van is valdi mag arzat, a$$or azt a $#r,lmn e$ #ssze&tszsbl $ell $eresn,n$, amib+l a nag ember s a vltozso$ addta$6" ;g i$e azo$na$ az ,res ml rtelm)sge$ne$, amel ne$ le!etetlen m)$#d+$.es rtelmet t'la&dontani" Filoz%'s'n$ azt a$ar&a vele mondani, !og mindent t'dn'n$ $ell, miel+tt mg brmit is megrtenn$" 2izon ra"

- A7 -

Nsa$!og val&ban so!a nem %og'n$ semmit sem t'dni" H..en ezrt be $ell rn,n$ a !zagos megrtssel s a meg$#zelt+ o$o$$al, belertve a nag embere$ !atst is" 6<a van, ami emberileg le!etsges6, - r&a Jilliam Cames - 6a$$or az az, !og a nag ember trsadalma, amit !el esen nevezne$ anna$, nem *sinl bel+le nag embert, miel+tt a nag ember t%orml!atn" Azo$ a %iziolgiai er+$ teremti$ meg, amel e$!ez a trsadalmi, .oliti$ai, %#ldra&zi s nag mrt$ben az antro.olgiai %elttele$ne$ .. ol an so$ vag $evs $#z,$ van, mint a Dez0v $rterne$ a!!oz a .isl$ol gzlng!oz, ami mellett ro$" Se!etsges volna, !og S.en*er azt tart&a, !og a szo*iolgiai %esz,ltsge$ #sszetartsa ol an !atssal volt 345A" .rilis 25-n Strat%ord-'.on-Avonra, !og eg bizon os Jilliam S!a$es.eare-ne$, a maga szellemi sa&tossgaival ..en ott $ellett megsz,letnieE Hs va&on ezzel azt a$ar&a-e mondani, !og !a a %entebb emltett Jilliam S!a$es.eare *se*sem+$orban meg!alt volna, a$$or a trsadalmi eg ens0l !el relltsa rde$ben Strat%ord-'.onAvonban eg msi$ an na$ %elttlen eg vele azonos g erme$et $ellett volna sz,lnieE6 S$inner .ro%esszor $srleti .szi*!olg's, s a 6/'domn s ;mberi visel$eds6 *m) rte$ezst megbz!at tn e$re ala.ozza" Sa&nlatos mdon azonban a tn e$ eg ol an sz)$ $#r) osztl ba tartozna$, !og ami$or vgre meg$o*$ztat eg ltalnostst, $#vet$eztetsei ol an els#.r+en valszer)tlene$, mint eg vi$torin's elmleti sza$emberi" 1indez el$er,l!etetlen, 'g anis S$inner .ro%esszor .. ol $#z#nn el viselteti$ a Cames-%le 6%iziolgiai er+6 irnt, mint <erbert S.en*er" Az emberi visel$edst meg!atroz geneti$ai tn ez+$ne$ eg oldalt sem szentel" K#n vben emltst sem tesz az al$ati orvost'domn eredmn eir+l, nem *loz az al$ati .szi*!olgira, amel ne$ $ategriiban - s amenn ire meg t'dom lla.tani eg ed,l enne$ $ategriiban - le!et az eg nr+l tel&es s valsg!) letra&zot rni ltezse idevg tn eire - testre, !+mrs$letre, intelle$t'lis $.essgeire, .er*r+l .er*re vltoztatott $#zvetlen $#rn ezetre, ide&re, !el re s $'lt0r&ra - vonat$ozlag" Az emberi termszet t'domn a ol an, mint a mozgs t'domn a a valsgtl elvonat$oztatva: sz,$sgszer), de #nmagban, a tn e$ szem.ont&bl tel&essggel elgtelen" =zz,$ .ld'l a szita$#t+t, a ra$tt s a !'llmt#rst" 1ind!rom a mozgs eg azon ala.t#rvn t ill'sztrl&a, mgis mindeg i$ ms$nt, s a $,l#nbsge$ .. ol ln egese$, mint az azonossgo$" A mozgs tan'lmn ozsa #nmagban semmit sem mond arrl, !og az adott esetben a !rom $#z,l mel i$ az, amel i$ mozog" Wnmagban a visel$eds tan'lmn ozsa sem mond semmit arrl az eg edi testr+l s szellemr+l, a$inl adott esetben a visel$edst ta.asztal&'$" De szm'n$ra, a$i$ test s szellem vag 'n$, a test s szellem ismerete mindennl %ontosabb" 1eg%ig els ala.&n s ta.asztalatbl azt is t'd&'$, !og eg -eg testszellem $#z#tt !atalmas a $,l#nbsg, s !og eg es test-szelleme$ ml re!at vltozst idz!etne$ s idzne$ is el+ a $#rn ezet,$ben" ; te$intetben 2ertrand R'ssell t#$letesen eg etrt Jilliam Cames-szel, s !ozzte!etnm, !og g a$orlatilag minden$i mssal is, $ivve a s.en*eri vag visel$eds-lle$tani t'domn ossg vdelmez+it" R'ssell 0g vle$edi$, !og a t#rtnelmi vltozso$ !rom o$ra vezet!et+$ vissza: gazdasgi vltozso$ra, .oliti$ai elmletre s meg!atroz szeml isge$re" 6<iszem6 - vall&a R'ssell, 6!og eze$ eg i$t sem !ag !at&'$ %ig elmen $v,l, mint a!og tel&es mrt$ben nem is ra*ionalizl!at&'$ +$et ms%le o$o$ o$ozata$nt"6 <a te!t Senin vag 2ismar*$ *se*sem+$or'$ban meg!alta$ volna, a vilg mer+ben ms lenne, mint amil en ma, rszben Senin s 2ismar*$ tev$en sgne$ $#sz#n!et+en" 6A t#rtnelem mg nem t'domn , s *sa$ meg!amistso$$al s el!allgatso$$al le!et t'domn os sznben %elt,ntetni"6 Az let na.-na. 'tni valsgossgban az eg nt nem le!et ra*ionalizlni" <ozz&r'lsa a vilg ala$'ls!oz *s'.n elmletben eg enl+ a n'llval, val&ban nag &elent+sg)" Ami$or a vilgban eg m'n$t elvgezne$, t'la&don$..en $i vgzi elE Kine$ a szeme s %,le rz$el, $ine$ az ag $rge gondol$odi$, $ine$ az rzsei motivlna$, $ine$ az a$arata g +zi le az a$adl o$atE Semmi$.. sem a trsadalmi $#rn ezet, mivel eg *so.ort nem te$int!et+ l+

- 40 -

szervezetne$, *s'.n va$, t'dat nl$,li szervez+dsne$" 1indent eg ne$ teszne$, ami eg trsadalomban vgbemeg " /ermszetes, !og eze$re az eg ne$re nag !atssal van a !el i $'lt0ra, a tab'$ s ern e$, a m0ltbl szerzett t&$oztats s %lrevezets, amel e$et sz&!ag omn 0t&n ter&ed+ trad*i$ vag rott irodalom %orm&ban +rizne$ meg, de brmit is sa&tt el az eg n a trsadalomtl - vag .ontosabban brmit is sa&tt el a *so.orto$$al $a.*solatot tart t#bbi eg nt+l vag ms, l+ vag !alott eg ne$ ltal %el!almozott &el$.es %el&eg zse$b+l -, azt a maga eg edi md&n !asznl&a %el, s e!!ez az + sa&tos rz$szerveit, az + bio$miai %el.tst, az + %izi$'mt s vrmrs$lett s nem vala$i mst veszi ign be" 2rmil t%og is leg en, a t'domn os mag arzato$na$ nin*s az a menn isge, ami ra*ionalizl!atn eze$et a magtl rtet+d+ tn e$et" Hs ne %eled&,$, !og S$inner .ro%esszorna$ az emberr+l, mint a trsadalmi $#rn ezet .rod'$t'mrl %estett t'domn os .ortr&a $#zel sem az eg etlen .ortr" Danna$ ms, valsg!)bb !asonlsgo$ is" Gldna$ o$rt Roger Jilliams .ro%esszor .ortr&a" Jilliams nem elvonat$oztatott visel$edst %est, !anem visel$ed+ test-szelleme$et, a$i$ rszben anna$ a $#rn ezetne$ a .rod'$t'mai, amit ms test-szelleme$$el megosztana$, rszben sa&t t#r#$ls,$" Az ember !atrvid$-ben s a Szabad, mgis eg enl+tlen-ben Jilliams .ro%esszor ter&eng+sen, temrde$, a.rl$osan el+vezetett bizon t$$al r azo$rl az eg ne$ $#zti, vel,$ sz,letett $,l#nbsge$r+l, amel e$ altmasztsra dr" Jatson nem tallt bizon t$ot, s amel e$ &elent+sge S$inner .ro%esszor szerint a n'llval eg enl+" Az llato$nl eg adott %a&on bel,l a biolgiai vari*is t'la&donsg annl szembesz#$+bb, minl magasabbra !g'n$ az evol0*i l.*s+%o$ain" A biolgiai vltoz$on sg az emberben a legnag obbQ az ember nag obb %o$0 bio$miai, %el.tsbeli s vrmrs$leti diverzitst m'tat, mint brmel ms %a& eg edei" Ktsgbevon!atatlan, eg szer)en meg%ig el!et+ tn " De so$a$at e tn semmibe vtelre $sztetett az, amit Rend 'tni vg na$ neveztem: az a le$,zd!etetlen $vnsg, !og a dolgo$ s esemn e$ i&eszt+ so$%lesgre tte$int!et+ eg %ormasgot $n szertsene$" Se$i*sin elt$ a biolgiai eg edisget, s tel&es %ig elm,$$el az emberi visel$edsben megn ilvn'l eg szer)bb s ismeretein$ &elenlegi szint&n rt!et+bb $#rn ezeti tn ez+$ %el %ord'lta$" 6A $#rn ezet$#z.ont0 gondol$ods s $'tats eredmn e$..6 - r&a Jilliams .ro%esszor - 6a *se*sem+$ ala.vet+ eg %ormasgna$ do$trn&t szles $#rben el%ogadt$, s trsadalom.szi*!olg'so$, szo*iolg'so$, szo*ilantro.olg'so$ s szmos ms t'domn g $.visel+i, $#zt,$ t#rtnsze$, $#zgazdszo$, .edagg'so$, &ogt'dso$ s a $#zlet szere.l+i is oszt&$" ;zt a do$trnt so$ ol an ember is magv tette, a$i az o$tats- s $ormn .oliti$t ala$t&a, s so$szor %elttel nl$,l %ogad&$ el ol ano$, a$i$re nem &ellemz+ a $riti$'s gondol$odsmd"6 A ta.asztalati adato$ megle!et+sen realiszti$'s rt$elsn ala.'l eti$ai rendszer valszn)leg t#bbet !asznl, mint rt" De so$ er$#l*si rendszert a ta.asztalat rt$elsre, a dolgo$ termszetne$ vizsglatra ala.ozta$, s ez remn telen,l irrelis" Az e%%le eti$a t#bbet rt, mint !asznl" K#vet$ezs$..en mind a $#zelm0ltig ltalnosan elter&edt volt az az el$.zels, miszerint a rossz id+t, a szarvasmar!$ betegsgeit s az im.oten*it a mg'so$ rosszind'lat0 ma*!in*iival el+ le!et idzni, s+t so$ esetben ez meg is t#rtnt" ;bb+l .edig arra a $#vet$eztetsre &'totta$, !og a mg'so$ el%ogsa $#telessg,n$, mi t#bb (stent+l elrendelt $#telessg,n$, a!og azt 1zes msodi$ $#n vben olvas!at&'$: 6Csn+t ne !ag & letben6 (7ivon(& ::!18+( Az er$#l*s s a t#rvn , a dolgo$ termszetne$ e tves nzetre ala.ozott rendszerei a

- 43 -

leg%el!bortbb gonosztette$ o$oziv vlta$ azo$ban az vszzado$ban, ami$or a !atalmat g a$orl$ vresen $omol an vett$ ezt a $in ilat$oztatst" A varzslsrl al$otott, ma&d logi$'ss s $#telez+v emelt tves nzete$ n omn tmadt $m$eds, lin*sels s &'stizmord orgi&val szzad'n$ig semmi sem rt %el, ami$or is a tves gazdasgi nzete$re ala.ozott $omm'nista eti$a, valamint a tves %a&i nzete$re ala.ozott n*i eti$a a $orbbinl nag obb arn 0 atro*itso$at rendelt el s szentestett" A /rsadalmi ;ti$a, amel azon a tveszmn ala.'l, miszerint az emberi %a& tel&es mrt$ben trsas #szt#n) ln e$b+l ll, a *se*sem+$ eg %ormna$ sz,letne$, s az eg ne$ a $olle$tv $#rn ezet ltali s azon bel,li $ondi*ionls .rod'$t'mai, ltalnos el%ogadsa esetn nem $evsb ldatlan lla.oto$at teremt ma&d" <a e nzete$ !el tlla$ lennne$, !a az embere$ tn leg eg igazn trsas #szt#n) %a&!oz tartoznna$, s !a eg edi $,l#nbsgei$ el!an agol!at$ lennne$, amel e$et meg%elel+ $ondi*ionlssal tel&esen meg le!etne sz,ntetni, a$$or a szabadsg n ilvnvalan %eleslegess vlna, s az -llam &oggal ,ld#zn azo$at az eretne$e$et, a$i$ szabadsgot $#vetelne$" Az eg es termesz t#$letes szabadsgna$ rzi, !a a termeszvrat szolgl!at&a" De az ember nem il en vgletesen, *s'.n mrt$letesen trsas #szt#n)" /rsadalma nem a m!$a.tr!oz vag a !ang abol !oz !asonl szervezete$, !anem in$bb szervez+dse$, a $olle$tv letmd!oz elenged!etetlen ad !o* trs'lso$" Az embere$ $#zti $,l#nbsge$ rads'l ol an &elent+se$, !og a legintenzvebb $'lt'rlis eg enl+sts ellenre is a szls+sges endomor% - J" <" S!eldon terminolgi&t $#l*s#n#zve - meg+rzi trsas, ln$, #szt#n#s-rzelmi &ellemvonsait, a szls+sges mezomor% t)z#n-vzen t megmarad energi$'s szomatoni$'sna$, mg a szls+sges e$tomor% mindig is *erebrotoni$'s, introvertlt s t0lrz$en lesz" 1esm sz. 0& vilgban a trsadalmilag $vnatos visel$edst a geneti$ai mani.'l*i s a sz,lets 'tni $ondi*ionls $ett+s mdszervel biztostott$" A *se*sem+$et lombi$o$ban neveli$, s az emberi term$e$ nag %o$0 eg %ormasgt 0g ri$ el, !og $orltozott szm0 an a .etese&t&t !asznl&$ %el, ma&d eg sa&tos el&rs rvn minden .etese&t addig osztdi$, amg t'*at&val nem leszne$ eg .et&), t#$letesen eg %orma i$re$, #sszesen a$r szz vag annl is t#bb" Pg a szabvn g.e$!ez szabvn g.$ezel+$et si$er,l el+lltani'$" A g.$ezel+$ szabvn ostst a sz,letst $#vet+en $isg erme$$ori $ondi*ionlssal, !i.no.dival s $miai 0ton $ivltott e'%rival t#$letesti$, amel e$ szabadsg s al$ot$szsg #r#mt vanna$ !ivatva !el ettesteni" 1int mr az el+z+ %e&ezete$ben rm'tattam, a vilgban, a!ol l,n$, !atalmas er+$ a !atalom $#z.ontostsra s eg $atons trsadalom megteremtsre t#re$edne$" Az eg n geneti$ai ti.izlsa eg el+re mg mindig le!etetlen, de a =ag Kormn s a =ag Mzlet mr magna$ t'd!at&a, vag !amarosan szert tesz a Sz. 0& vilg-ban mr lert gondol$odsmani.'ll mdszere$re, valamint eg sor ol anra, amir+l $.zeletszegn sgem %ol tn lmodni sem mertem" A &#v+ t0ln.esedett s t0lszervezett vilgna$ vezet+i - mivel geneti$ailag $.telene$ eg %ormv tenni az embri$at - trsadalmi s $'lt'rlis eg %ormasgot $n szertene$ ma&d a %eln+tte$re s g erme$ei$re" ; *l elrse rde$ben %el!asznlna$ ma&d minden rendel$ezs,$re ll gondol$odsmani.'ll mdszert - !a*sa$ ebben meg nem a$adl ozz$ +$et -, s attl sem riadna$ vissza, !og gazdasgi zsarols s testi er+sza$$al val %en egets irra*ionlis megg +zst al$almazva e mdszere$et mg !at!atsabb teg $" A!!oz, !og ezt a zsarno$sgot el$er,l&,$, !alad$talan'l szabadsgra s #n$ormn zsra $ell #nmag'n$at s g erme$ein$et neveln,n$" A szabadsgra nevels els+ l.se - mint mr emltettem - a tn e$re s rt$e$re nevels: az eg ni so$%lesg, geneti$ai eg edisg tn eire s a szabadsg, toleran*ia s $#l*s#n#s %elebarti szeretet rt$eire, amel e$ eg enes eti$ai $#vet$ezmn ei e tn e$ne$" A !el es t'ds s az egszsges elve$ sa&nos nem elegend+e$" Az eg !ang0 igazsgot izgalmas valtlansggal !oml ost!at&$ el" Az ,g esen %el$orb*solt szenvedl e$ so$szor er+sebbe$ a leg&obb sznd$nl" A !amis s rtalmas .ro.aganda !atst le!etetlen $#z#mb#steni,

- 42 -

$ivve, !a ala.osan $i$.ezne$ vala$it a .ro.aganda elemzsne$ m)vszetre s arra, !og lo$os$odsain $ereszt,llsson" A n elv, a beszd rvn az ember tl.ett az llatvilgbl a *iviliz*iba" De a n elv s a beszd i!lette mindig is azt a $ir!atatlan ostobasgot s azt a szisztemati$'s, valban #rd#gi gonoszsgot, amel legalbb ann ira &ellemzi az emberi visel$edst, mint a mdszeres el+relts s tarts ang ali &ind'lat beszd ins.irlta ern ei" A n elv teszi le!et+v, !og a n elvet !asznl$ a$$or is %ig elmet szentel&ene$ a trg a$na$, szeml e$ne$ s esemn e$ne$, ami$or a trg a$ s szeml e$ nin*sene$ &elen, az esemn e$ .edig nem t#rtnne$ meg" A n elv .ontosan $ira&zol&a eml$ein$et, s ta.asztalatain$at &el$.e$be t,ltetve, az e.e$eds vag iszon at, g )l#let vag szeretet $#zelsgt az rzs s magatarts megvltoztat!atatlan elveiv vltoztat&a" ;g , szm'n$ra tel&es mrt$ben t'dattalan'l za&l %ol amat sorn az ag !lzatos rendszere a szmtalan ingerb+l $ivlaszt&a azt a n!n lmn t, amel a szem,n$ben g a$orlati rt$$el br" ;ze$ne$ a t'dattalan'l $ivlasztott ta.asztalato$na$ a $#rt az'tn t#bb-$evsb t'datosan tovbb sz)$t&,$, eg $isebb szm0 ta.asztalatot vlaszt'n$ $i s vonat$oztat'n$ el, amel e$et sz$in*s,n$b+l mertett szava$$al &el#l,n$ meg, ma&d eg eg szerre meta%izi$ai, t'domn os s eti$ai, az absztra$*i eg magasabb szint&t $.visel+ szava$bl ltre!ozott rendszeren bel,l osztl oz'n$" Azo$ban az esete$ben, ami$or a dolgo$ termszett illet+ nzetein$ eg nem t0l tves rendszert al$otna$, s a vlasztst, valamint az elvonat$oztatst ez a rendszer di$tl&a, s ami$or a verblis &el#lse$et intelligensen vlaszt&'$ $i, &el$.es termszet,$$el .edig tisztban vag 'n$, visel$eds,n$ is valszer) s megle!et+sen ro$onszenves lesz" De !a a rossz'l megvlasztott szava$, amel e$et mer+ben &el$.es termszet,$ leg*se$l ebb megrtse nl$,l ol an ta.asztalato$ra al$almaz'n$, amel e$et eg tves eszmerendszer %n ben vlasztott'n$ $i s vonat$oztatt'n$ el, a$$or !a&lamosa$ vag 'n$ #rd#gien s szervezett ostobasgna$ engedve visel$edni, amire a nma llatvilg .ontosan azrt, mert nma s nem t'd beszlni - szeren*sre $.telen" A szabadsg ellensgei szellenes .ro.agand&'$ sorn leront&$ a n elvi $i%e&ezsi esz$#z#$et, !og ldozatai$at be'grass$ vag bele!a&szol&$ abba, !og 0g gondol$od&ana$, rezzene$ s *sele$ed&ene$, a!og azt +$, a gondol$odsmani.'ll$ a$ar&$" A szabadsgra s a szabadsg %eltteleit s eredmn eit eg szerre $.visel+ szeretetre s intelligen*ira nevelsne$ - eg ebe$ $#z#tt - a n elv szabatos !asznlatra val nevelsne$ is $ell lennie" Az 'tbbi $t-!rom nemzed$ alatt a %iloz%'so$ temrde$ id+t s gondolatot szentelte$ a &el$.e$ s a &elents &elentsne$ elemzsre" <og an %,ggne$ #ssze a $imondott szava$ s mondato$ azo$$al a trg a$$al, szeml e$$el s esemn e$$el, amel e$$el mindenna.i let,n$ sorn megismer$ed,n$E ; .roblma trg alsa !ossz0 id+t venne ign be, s messzire el$alandoznn$ &elen tmn$tl" Hr&,$ be ann ival, !og a n elv meg%elel+ !asznlat!oz sz,$sges, egszsges, a b#l*s+dt+l az eg etemi tan'lmn o$ be%e&ezse 'tni o$tatsig tart nevels #sszes intelle$t'lis an aga mris rendel$ezs,n$re ll" A &el$.e$ !el es s !el telen !asznlata $#zti $,l#nbsgttel m)vszetne$ o$tatst azonnal be le!etne vezetni" 1it t#bb, az elm0lt !armin*-neg ven v alatt brmi$or letbe le!etett volna l.tetni" 1gsem tant&$ a g ere$e$et se!ol sem arra, !og $,l#nbsget t'd&ana$ tenni igaz s !amis, rtelmes s rtelmetlen $i&elentse$ $#z#tt" 1i enne$ az o$aE =em ms, mint az, !og az id+sebbe$ - mg a demo$r*iban is - nem a$ar&$ il en o$tatsban rszesteni +$et" ;bben az #ssze%,ggsben a Gro.agandaelemzs (ntzetne$ r#vid, m szomor0 t#rtnete igen tan'lsgos le!et" Az (ntzetet 378I-ben, a n*i .ro.aganda leg!arsn abb s legeredmn esebb id+sza$ban ala.totta eg =e@ ;ngland-i emberbart, Filene" Az intzet gisze alatt el$sztett$ a &zan szne$ ellentmond .ro.aganda elemzst, s $#z.is$olso$, eg etemist$ tantsra al$almas sz#vege$et rta$" Az'tn $it#rt a !bor0, az #sszes - szellemi s %izi$ai - %ronton vvott totlis !bor0" A 6.szi*!olgiai !adviselsben rsztvev+ sz#vetsges $ormn o$ ta$ti$tlanna$ min+stett$ a .ro.agandaelemzs

- 48 -

sz,$sgessgt" Az (ntzetet 37A3-ben megsz,ntett$" De mg a !bor0 $it#rse el+tt is szmos ol an ember a$adt, a$i ml sgesen $i%ogsol!atna$ tartotta az (ntzet m)$#dst" ;g es .edagg'so$ azon az ala.on !el telentett$ a .ro.agandaelemzs o$tatst, !og t0lzottan *ini$'ss teszi$ ezzel a $amaszo$at" <asonl$..en glt ellene a $atonasg is, mert attl %lte$, !og az 0&on*o$ elemezni $ezdi$ ma&d a $i$.z++rmestere$ $i&elentseit" A .a.sg s re$lmsza$rt+$ nem $,l#nben ellenezt$" A .a.sg azrt volt a .ro.agandaelemzs ellen, mert vlemn ,$ szerint ez alsta a !itet, s *s#$$entette a tem.lomba &r$ szmt, a re$lmsza$embere$ .edig ol an ala.on tilta$ozta$, !og az elemzs alssa a mr$!oz val ragasz$odst, s enne$ $#vet$eztben *s#$$en az elads" Flelmei$ s ellenszenv,$ nem volt megala.ozatlan" 1l sgesen %el%orgat, !a az eg szer) embere$ nag t#megei t,zetes elemzsne$ veti$ al azt, amit lel$i.sztorai$ s 'rai$ mondana$ ne$i$" A trsadalmi rend a mai %orm&ban *sa$is a$$or marad!at %enn, !a t0l so$ $nos $rds nl$,l el%ogad&'$ a !atalmon lv+$ ltal $#zreadott s a !el i !ag omn o$ ltal szentestett .ro.agandt" A .roblma megint *sa$ az, !og an tall&'$ meg az aran $#z.'tat" Az eg nne$ elg !isz$en ne$ $ell lennie a!!oz, !og !a&land s $.es leg en a trsadalmat m)$#dtetni, de nem le!et ann ira be%ol sol!at, !og te!etetlen,l bestl&on a !ivatsos gondol$ods-mani.'ltoro$ *sa.d&ba" Ann i .ro.agandaelemzst $ell tantani az embere$ne$, !og megv&'$ +$et a tel&es $.telensg $riti$tlan el%ogadstl, de ann it mr nem, !og tel&es egszben el'tasts$ a !ag omn & sznd$0 +rz+ine$ nem mindig ra*ionlis #mlengseit" Az aran $#z.0t valszn)leg a !isz$en sg s a tel&es !itetlensg $#z#tt !0zdi$, s .'szta elemzssel sosem tall!at'n$ r, s nem !alad!at'n$ ra&ta" A .roblma megle!et+sen negatv meg$#zeltst valami .ozitvabbal is $i $ell egszten,n$: a tn e$ szilrd ala.&n ll ltalnos rt$e$ $in ilat$oztatsval" ;ls+ne$ az eg ni szabadsg rt$vel, amel ne$ az emberi so$%lesg s geneti$ai eg edisg az ala.&a, az emberi irgalmassg s eg ,ttrzs rt$vel, amel a .szi*!itriban nemrgiben ismt %el%edezett, rgi, &l ismert tn en ala.'l, miszerint az embere$ - szellemi s %izi$ai diverzits'$on t0l eg %ormn ign li$ a szeretetet, ..en 0g , a!og az lelmet s %e&,$ %#l a tet+t, s vg,l az intelligen*ia rt$vel, amel nl$,l a szeretet te!etetlen, a szabadsg .edig elr!etetlen" ;z az rt$rend ol an ismrv birto$ba &'ttat benn,n$et, amel ne$ segtsgvel a .ro.agandt mindig is megtl!et&,$" Kzb+l $ontrz!at&'$ a badarsgna$ s er$#l*stelenne$ bizon 'l .ro.agandt" Azt, ami *s'.n sszer)tlen, de meg%r a szeretettel s a szabadsggal, s elvileg nem ellen$ezi$ az intelligen*ia rvn es,lsvel, %elttelesen el%ogad!at&'$ ol anna$, amil en"

- 4A -

XII %it t#g&0"*1


1egtan'l!at&'$, !og an leg ,n$ szabado$, mg!ozz a &elenleginl szabadabba$" De a szabadsgot - mint erre rm'tattam - so$ oldalrl s so$ veszl %en egeti: demogr%iai, trsadalmi, .oliti$ai s .szi*!olgiai" 2etegsg,n$ eg mssal #ssze%,gg+ o$o$ so$asgra vezet!et+ vissza, s *sa$ eg mssal #ssze%,gg+ g g mdo$ so$asgval g g t!at" ;g bon ol'lt emberi !el zet megoldsa$or az arra vonat$oz #sszes tn ez+t %ig elembe $ell venn,n$, s nem elg *sa$ eg et %ig elembe venni" Sosem r!et&,$ be a mindennl $evesebbel" Deszl be $er,lt a szabadsg, s s,rg+sen sz,$sg van arra, !og szabadsgra nevel&,$ az embere$et" 1int a!og so$ ms dologra is sz,$sg van: .ld'l a szabadsg!oz elenged!etetlen trsadalmi szervezetre, sz,letsszabl ozsra, t#rvn !ozsi .rogramra" Kezd&,$ ez 'tbbival" A 1agna Narta, s+t mg az azt megel+z+ id+$ ta az angol t#rvn !oz$at az eg n %izi$ai szabadsgna$ $rdse %oglal$oztatta" Az 35I7-es t#rvn ben tisztzott .olgri &og szerint anna$ a szeml ne$, a$it t#rvn telen,l %ogsgban tartana$, &oga van, !og eg %els+bb brsgnl a !abeas *or.'s rsos vgzst $r&e" A br a .aran*sot eg %+is.nna$ vag b#rt#n+rne$ *mezi, s arra 'tast&a, !og .ontosan megszabott id+n bel,l az +rizetre bzott szeml t vezesse el+, !og a brsgon megvizsgl!ass$ az ,g tQ itt al $ell !0zn'n$, !og nem az illet+ rsos .anaszt, nem is &ogi $.visel+&t !a&t&a a br ltni, !anem a *or.'s-t, a testt, az illet+t a maga %izi$ai valsgban, vag is azt a $zzel%og!at !0s-vr embert, a$i desz$a.ri**sen volt $n telen &sza$zni, beszvta a b)z#s b#rt#nleveg+t, s er+sza$$al leg )rte az 'ndort b#rt#n$osztot" Ktsg sem %r a!!oz, !og sz,$sg van a szabadsg ala.%elttelre, vag is a %izi$ai $n szer !in ra, de ez mg nem mindenQ msra is sz,$sg van" ;l$.zel!et+, !og vala$i nin*s b#rt#nben, mgsem szabad, %izi$ailag sen$i sem tart&a rabsgban, .szi*!olgiailag mgis %ogol , mert $n telen 0g gondol$odni, rezni s *sele$edni, a!og a nemzetllam vag a nemzeten bel,l valamil en magnrde$ meg$vn&a t+le" =e is szmts'n$ ol asmire, mint az rott !abeas mentem, mert nem lesz ol an %+is.n vag b#rt#n+r, a$i &ogtalan'l beb#rt#nz#tt elm$et el+vezetne, s nem lesz ol an ember, a$i abban a !el zetben lenne, !og rabsgra .anasz$od&$, !a eg szer gondolatait ol an mdszere$$el vltoztatt$ meg, mint ami$et az el+z+ %e&ezete$ben emltettem" A .szi*!olgiai $n szer, &ellegnl %ogva, a $n szer !atsra *sele$v+ben azt a ben omst $elti, !og sa&t a$aratbl *sele$szi$" A gondol$odsmani.'l*ina$ ldozat'l esett emberne$ %ogalma sin*s arrl, !og ldozat" 2#rt#ne %alai lt!atatlano$, s szabadna$ $.zeli magt" Szabadsgna$ !in a *sa$ a t#bbi ember el+tt n ilvnval" Szolgai mivolta szigor0an ob&e$tv" (smtlem, nin*s s nem is le!et so!a ol asmi, mint eg rott !abeas mentem" De megel+z+ t#rvn !ozs igenis le!et: t#rvn en $v,l !el ez!et&,$ a .szi*!olgiai rabszolga$eres$edelmet, t#rvn t !oz!at'n$ a gondol$ods vdelmre a mrgez+ .ro.aganda gtlstalan szllti ellen azo$na$ a t#rvn e$ne$ a mint&ra, amel e$ a testet vdi$ a !amistott lelmiszere$ s veszl es $btszere$ gtlstalan szlltival szemben" Gld'l t#rvn t le!etne s vlemn em szerint $ellene is !ozni a .olgri vag $atonai $#ztisztvisel+$ &ogaina$ $orltozsra, !og odaad !allgatsg'$na$ ne .aran*sol!assana$ s az +rizet,$re bzotta$nl ne al$almaz!assana$ alva tantst" /#rvn ileg meg le!etne tiltani, s vlemn em szerint meg is $ellene tiltani, !og n ilvnos !el e$en vag a televzi $.ern +&n t'datel+ttes vetts %ol &on" /#rvn t le!et !ozni, s vlemn em szerint t#rvn t is $ellene !ozni, amivel nem*sa$ azt a$adl ozn$ meg, !og a .oliti$ai &el#lte$ eg meg!atrozott .nz#sszegnl t#bbet $#lt!essene$ vlasztsi $am.n '$ra, !anem azt is, !og ol an, a &zan sszel ellen$ez+ .ro.agandt %ol tat!assana$, ami badarsgg siln t&a a

- 44 -

demo$rati$'s %ol amatot" A megel+z+ t#rvn !ozs !asznos le!et, de !a a szabadsgot most %en eget+ er+$ lend,lete nem *s#$$en, so$ig nem %e&t!eti$ $i ,dv#s !ats'$at" A t0ln.eseds %ol tonosan n#ve$v+ n omsval s a n#ve$v+ n.essg, valamint a %e&l+d+ te*!nolgia miatti t0lszervezettsggel szemben a leg$it)n+bb al$otmn o$ s megel+z+ t#rvn e$ is te!etetlene$ leszne$" Az al$otmn o$at nem %og&$ !atl on $v,l !el ezni, a !el es t#rvn e$ is megmaradna$ a t#rvn $#n ve$ben, de a liberlis %ormalitso$$al *sa$ elta$ar&$ s %el*i*omzz$ ma&d a mr!etetlen,l antiliberlis ln eget" Amenn iben nem szabna$ gtat a t0ln.esedsne$ s a t0lszervezettsgne$, a$$or a demo$rati$'s orszgo$ban az Anglit a $irl sg $,ls+dleges ala$isgna$ meg+rzse mellett demo$r*iv tala$t %ol amat %ordtott&t ta.asztal!at&'$ ma&d" Az eg re g ors'l t0ln.eseds s %o$ozd t0lszervezettsg sz,ntelen n omsra, valamint a gondolatmani.'l*i eg re !at$on abb mdszereine$ segtsgvel megvltozi$ a demo$r*i$ &ellege: a %'r*sa, rgi %orm$ - vlasztso$, .arlament, leg%els+bb brsgo$ s a t#bbi !ozz&'$ !asonl - %ennmaradna$ ma&d" A m#g#tt,$ meg!0zd ln eg az er+sza$mentes zsarno$sg eg 0& %orm&a lesz" A !ag omn os elnevezse$, a megszentelt &elszava$ ol ano$ maradna$, mint a rgi sz. id+$ben" Demo$r*irl s szabadsgrl szl minden ads s vezr*i$$, de ez szigor0an .i*$@i*$i rtelemben vett demo$r*ia s szabadsg lesz" ;$#zben az 'ral$od oligar*!ia s $ivlan $.zett $atonai, rend+ri, gondolatg rt s gondolatmani.'ll elit&e beltsa szerint igazgat&a az orszgot" <og an ellen+riz!et&,$ a ne!ezen $ivvott szabadsg'n$at veszl eztet+ !atalmas szeml telen er+$etE ;zt a $rdst verblis szinten s nag ltalnossgban igen eg szer)en megvlaszol!at&'$" =zz,$ el+sz#r a t0ln.eseds .roblm&t" A sebesen sza.orod emberisg eg re nag obb ign e$et tmaszt a meglev+ termszetes er+%orrso$$al szemben" 1it teg ,n$ !tE Kzen%e$v+, !og a le!et+ legg orsabban addig a .ontig $ell leszortan'n$ a sz,letse$ szmt, a!ol mr nem !alad&a meg a !allozsi arn szmot" ;g 0ttal a le!et+ legg orsabban n#veln,n$ $ell az lelmiszertermelst, tala&- s erd+vdelmi .oliti$t $ell vilgszerte megindtan'n$ s meg is valstan'n$, &elenlegi %)t+an again$ !el ett az 'rnnl $evsb veszl es s lassabban $i%og an ago$at $ell $i%e&leszten,n$, s $#nn en !ozz%r!et+ svn i $in*sein$ eg re zs'gorod lel+!el eivel val b#l*s gazdl$ods mellett $i $ell dolgozn'n$ azo$at az 0& s nem t0l $#ltsges mdszere$et, amel e$$el az svn o$ban mind szegn ebb eleme$b+l - $#zt,$ a legszegn ebb tengervzb+l - $i t'd&'$ vonni az svn i an ago$at" 1ondanom sem $ell, !og mindezt $#nn ebb mondani, mint megtenni" Az ves n.essgn#ve$edst *s#$$enteni $ell" De !og anE Kt vlaszts'n$ van: eg rszt az !nsg, a veszedelmes &rvn o$ s a !bor0, msrszt a sz,letsszabl ozs" Az emberisg t#bbsge az 'tbbit vlaszt&a, s mris szembe$er,l eg ol an gonddal, amel t#.rengsre $szteti a %iziolgit, %arma$olgit, szo*iolgit, .szi*!olgit s mg a teolgit is" A %ogamzsgtl tablettt mg nem si$er,lt t#$letesteni" <a ma&d ez si$er,l, !og an oszt&$ szt a t#bb szz milli .oten*ilis an na$ - vag !a %r%ia$na$ sznt %ogamzsgtl, a$$or a .oten*ilis a.$na$ -, a$i$ne$ ma&d szedni,$ $ell, !og a %a& sz,letsi arn szma *s#$$en&enE A &elenlegi trsadalmi szo$so$at s a $'lt'rlis, .szi*!olgiai restsget te$intve !og an ve!et&,$ r azo$at, a$i$ne$ szedni,$ $ellene a %ogamzsgtlt, de nem a$ar&$, !og meggondol&$ mag'$atE Hs !og an ll'n$ a $atoli$'s eg !z %ogamzsgtls-ellenessgvel, amel a na.tr-mdszeren $v,l semmit sem engedl ez, &lle!et ez a mdszer mindeddig tel&esen !atstalanna$ bizon 'lt azo$ban az i.arilag %e&letlen orszgo$ban, a!ol a n.essg *s#$$entsre s,rget+ sz,$sg lenneE A %elttelezetten t#$letes %ogamzsgtl tablettval $a.*solatos $rdse$et %el $ell tenn,n$ a sz,letsszabl ozs mr rendel$ezs,n$re ll $miai s me*!ani$'s mdszereivel $a.*solatban, s e $rdse$ %eltevsben ..en 0g nem remn $ed!et,n$, mint $ielgt+ vlaszban"

- 45 -

A sz,letsszabl ozs .roblm&a 'tn tr&,n$ t a rendel$ezs,n$re ll lelmiszer$szlet n#velsne$ s termszeti er+%orrsain$ meg+rzsne$ .roblm&ra" A le$,zdsre vr ne!zsge$ taln nem ol an nag o$, de mg g is .. elg &elent+se$" ;ls+sorban az o$tats &elent gondot" <og le!et a vilg lelmiszer$szlett el+llt szmtalan %armert s gazdl$odt mdszerei$ &avtsra megtantaniE Hs !a ma&d megtantott'$ +$et erre, !onnan veszi$ a t+$t, amib+l megvsrol!at&$ a g.e$et, %)t+an agot s $en+an agot, %izet!eti$ az ele$tromos ramot, m)trg t, nemestett n#vn - s llat%a&t$at szerez!etne$ be, amel e$ nl$,l a leg$it)n+bb mez+gazdasgi o$tats sem r semmitE Ki tant&a meg az emberisget a termszetvdelem elveire s g a$orlatraE <og an a$adl oz!at&'$ meg, !og eg g orsan n#ve$v+ n.essg) orszg !es .arasztsga ne 6zsigerel&e $i a tala&t6E Hs !a ezt meg is t'd&'$ a$adl ozni, $i tmogat&a +$et addig an agilag, mg a $iszi.ol ozott s vgs+$ig $imertett %#ld a.rn$nt mag!oz tr, s, !a ez mg eg ltaln $ereszt,lvi!et+, visszan eri-e egszsgt s term+ere&tE Dag vess,n$ eg .illantst azo$ra az elmaradott orszgo$ra, amel e$ most i.arosodni .rblna$" <a si$errel &rna$, $i a$adl oz!at&a meg +$et abban, !og a versen ben el+tt,$ &r$!oz !asonlan ne !erdl&$ el ostobn s szeszl esen bol gn$ .tol!atatlan $in*seit, mi$#zben $tsgbeesetten ig e$ezne$ %elzr$zni s l.st tartani vel,n$E Hs !a elr$ezi$ az 'tols tlet na.&a, a szegn ebb orszgo$ban !ol tall ma&d br$i is t'domn os m'n$aer+t s !atalmas t+$t, !og az r*e$ben *se$l nl$,l#z!etetlen svn i an ago$at $ivon&$, s a &elen $#r,lmn e$ $#z#tt ezt a %ol amatot m)sza$ilag megvalst!atv vag gazdasgilag indo$oltt teg $E Se!et, !og mindeze$re a $rdse$re id+vel g a$orlati vlaszt $a.'n$ ma&d" De menn i id+ m0lvaE A n.essgn#ve$eds s a termszeti er+%orrso$ versen ben az id+ ellen,n$ dolgozi$" A szzad vgre - !a nag on ig e$ez,n$ - le!et, !og $tszer ann i lelem lesz a vilg .ia*ain, mint amenn i most van" De $tszer ann i ember is lesz, s $#z,l,$ t#bb millirdan *sa$ rszben i.arosodott orszgo$ban lne$, s tzszer ann i energit, vizet, %aan agot s .tol!atatlan svn i an agot %og asztana$, mint most a sz,lei$" ;g sz, mint szz: lelmiszer dolgban a !el zet semmivel sem lesz &obb a mostaninl, n ersan ag viszon latban .edig mg rosszabb lesz" A t0lszervezettsg gond&na$ megoldsa nem $evsb .roblemati$'s, mint a termszeti er+%orrso$ s a n.essgn#ve$eds .roblm&na$ megoldsa" Derblis szinten s ltalnossgban a vlasz eg szer)bb mr nem is le!etne" Pg te!t .oliti$ai aKima, !og a t'la&donnal !atalom &r" De most mr t#rtnelmi tn , !og a termel+esz$#z#$ eg re g orsabban a =ag Mzlet s =ag Kormn mono.olizlt t'la&donba $er,lne$" K#vet$ezs$..en anna$, a$i !isz a demo$r*iban, gondos$odnia $ell arrl, !og a t'la&dont a le!et+ legszlesebb $#rben ossza szt" Dag nzz,$ a szavaz&ogot" ;lvben ez igen nag $ivltsg" A g a$orlatban viszont, amint azt az 0&$ori t#rtnelem ismtelten bebizon totta, a szavazati &og nem a szabadsg garan*i&a" <a te!t el a$ar&'$ $er,lni a n.szavazssal megvlasztott di$tat0rt, t#rdel&,$ szt a modern trsadalom irdatlan, g.ezet!ez !asonlatos $olle$tvit #nmag'$at $ormn z, #n$ntesen eg ,ttm)$#d+ *so.orto$ra, amel e$ a =ag Mzlet s a =ag Kormn b,ro$rati$'s rendszern $v,l $.ese$ m)$#dni" A t0ln.eseds s a t0lszervezettsg megteremtette a modern metro.oliszt, amel ben a so$rt) szeml es $a.*solato$on ala.'l tel&es emberi let &%ormn le!etetlenn vlt" <a te!t el a$ar&'$ $er,lni az eg ne$ s egsz trsadalma$ szellemi elsivrosodst, !ag &'$ el a metro.oliszt, s $elts,$ letre a $is vid$i $#z#ssge$et, vag .rbl&'$ meg emberiv tenni 0&ra a metro.oliszt azltal, !og me*!ani$'s szervezeti !lzatn bel,l megteremt&,$ a $is vid$i $#z#ssge$ vrosi meg%elel+it, amel e$ben az embere$ tall$oz!atna$, s tel&es

- 4I -

ember$nt, nem .edig sza$ostott %'n$*i$ .'szta megtestest+i$nt eg ,ttm)$#d!etne$" =a.&ain$ban - a!og an #tven vvel ezel+tt is - mindez tel&esen n ilvnval" <ilaire 2ello*tl 1ortimer Adlerig, a !itelsz#vet$ezete$ $orai a.ostolaitl a mai ?laszorszg s Ca.n mez+gazdasgi re%ormereiig nemzed$e$en $ereszt,l a & sznd$0 embere$ a gazdasgi !atalom de*entraliz*i&rt s a t'la&don szles$#r) elosztsrt szllta$ s$ra" Hs menn i, de menn i eredeti tervet ter&esztette$ el+ a termels sztosztsra, a $isi.ari 6%al'si $zm)vessg6-!ez val visszatrsreU 1egemlt!etnn$ D'bre'il ala.osan $idolgozott el$.zelst, amel bizon os mrt$) a'tonmit s $ezdemn ezsi &ogot adna eg nag i.arvllalaton bel,l az eg es osztl o$na$" Dag a szindi$alist$at, a$i$ rszletes tervezetet $sztette$ a sza$szervezete$ gisze alatt m)$#d+ termel+*so.orto$ sz#vetsge$nt megszervezett, llam nl$,li trsadalomra" Ameri$ban Art!'r 1organ s 2a$er 2ro@nell tett$ $#zz eg %al'si s $isvrosi szinten l+, 0&%a&ta $#z#ssg elmlett s g a$orlatt" A <arvardrl S$inner .ro%esszor Jalden Kett+ *m) 't.iszti$'s regn ben a .roblma$#rt a .szi*!olg's szemsz#gb+l vizsgl&aQ eg #n%enntart s a'tonm $#z#ssget brzol, amel et ol an t'domn osan szervezte$ meg, !og so!a sen$it nem r trsadalomellenes $srts, s zsarols vag nem $vnatos .ro.aganda ign bevtele nl$,l is minden$i azt teszi, amit tennie $ell, minden$i boldog s $reatv" Fran*iaorszgban, a msodi$ vilg!bor0 alatt s 'tn 1ar*ell 2arb' s $#vet+i eg sor #n$ormn zs0, nem !ierar*!i$'s termel+$#z#ssget !ozta$ ltre, a!ol $#l*s#n#s segtsgn 0&ts s tel&es emberi let vals'lt meg" (d+$#zben Sondonban a Ge*$!am-$srlet bebizon totta azt is, !og az egszsg,g i szolgltatso$at a *so.ort szlesebb $#r) rde$eivel #sszeeg eztetve mg eg metro.oliszban is le!et igazi $#z#ssget teremteni" St!at&'$ te!t, !og a t0lszervezettsg betegsgt eg rtelm)en diagnosztizlt$, szmos globlis g g mdot rta$ el+, s itt-ott - g a$ran &elent+s si$errel - sor $er,lt a t,nete$ $srleti $ezelsre is" Hs mgis, a so$ .rdi$*i s .lds g a$orlat ellenre a beteg lla.ota %o$ozatosan rosszabbra %ord'l" /isztn lt&'$, !og $o*$zatos !ag ni, !og az 'ral$od oligar*!ia $ezben #ssz.ontos'l&on a !atalom, az mgis eg re $evesebb $zben #ssz.ontos'l" /'d&'$, !og az ember nvtelensgre $r!oztatott, .arn i, s a tel&es emberi letnl $evesebbel $ell !og ber&e eg modern nag vrosban, a nag vroso$ mgis eg re nag obba$ leszne$, a vrosi-i.ari let%orma nem vltozi$ semmit" Dilgos, !og eg nag s bon ol'lt trsadalomban a demo$r*ia szinte elveszti &elentst, !a*sa$ nem irn t!at mret) a'tonm *so.orto$on bel,l vals'l megQ a nemzete$ ,g eine$ eg re nag obb !n adt a =ag Kormn s a =ag Mzlet b,ro$rati intzi$" =a.nl vilgosabb, !og a t0lszervezettsg .roblm&ra a g a$orlatban .. ol an ne!z megoldst tallni, mint a t0ln.esedsre" 1ind$t esetben tisztban vag 'n$ azzal, !og mit $ellene tenn,n$, de eddig eg i$ esetben sem volt'n$ $.ese$ ismeretein$ birto$ban !at$on an %ell.ni" ;zen a .onton eg igen n 'gtalant $rdssel tall&'$ szembe mag'n$at: va&on valban ismeretein$ birto$ban a$ar'n$-e *sele$edniE Hrdemesne$ tart&a-e a n.essg t#bbsge, !og ere&t nem $mlve meglltsa s, !a le!et, vissza%ordtsa azt a tenden*it, amel a totalitri's irn ts %el sodor benn,n$etE Az ;g es,lt -llamo$ban - s Ameri$a .ro%eti$'s el+revettse mindanna$, amiv n!n ven bel,l a vrosi-i.ari vilg t#bbi rsze vli$ - a leg'tbbi $#zvlemn -$'tats szerint a !olna. szavazi, a tizenves %iatalo$ els#.r+ t#bbsge nem !isz a demo$rati$'s intzmn rendszerben, nem lt $ivetnivalt a n.szer)tlen gondolato$ *enz0rzsban, nem !isz abban, !og le!etsges a n.et a n. ltal $ormn ozni, s t#$letesen elgedett lenne, !a tovbbra is 0g lne, a!og a gazdasgi $on&'n$t0ra le!et+v tette szmra, s !a gondosan #sszevlogatott sza$embere$ oligar*!i&a %el,lr+l irn tan"

- 4B -

;lszomort, de nem megle.+, !og a vilg leg!atalmasabb demo$r*i&ban a &l t.llt %iatal tvnz+$et il en nag szmban tel&esen !idegen !ag &a az #n$ormn zs eszm&e, enn ire ne rde$el&e +$et a gondolatszabadsg s az eltr+ nzet $in ilvntsna$ &oga" 6Szabad, mint a madr6 - mond&'$, s irig $edve nzz,$ a mind!rom dimenziban $orltlan szabadsggal mozg szrn as teremtmn e$et" De sa&nos meg%eled$ez,n$ a dodrl" =in*s az a madr, a$i mi'tn megtan'lta, !og t#m&e tele a g omrt anl$,l, !og szrn ra $ellene $elnie, ne mondana le a re.,ls $ivltsgrl s ne maradna #r#$re %#ld!#z $#t#tt" Dalami analg igazsg van ebben az embere$re nzve is" <a rendszeresen s b+sgesen, na.&ban !romszor meg$a.&'$ a mindenna.i $en er,n$et, so$an t#$letesen elgedette$ leszne$, !og *sa$ $en rrel l&ene$ vag legalbb $en rrel s *ir$'szi &t$o$$al" 6Az lesz a vge, !og oda!ozz$ a szabadsg'$at a lb'n$ el6 - mond&a Doszto&evsz$i& .arabol&ban a nag in$viztor -,6 s azt mond&$ ne$,n$: 6(n$bb igzzato$ le, de tartsato$ el benn,n$et"6 Hs ami$or Al&osa Karamazov meg$rdi bt &t, a t#rtnet mesl+&t, !og az in$viztor g0n oldi$-e, (vn g %elel: 6;g *s#..et sem" H..ensggel rdem,l t'd&a be magna$ s trsaina$, !og vgrevala!ra leg +zt$ a szabadsgot, s ezt azrt tett$, !og boldogg teg $ az embere$et"6 (gen, !og boldogg teg $ +$et, mert 6az ember s az emberi trsadalom szmra so!a semmi se volt elvisel!etetlenebb, mint a szabadsgU6 (;or$( #k#i *mre+ Semmi, $ivve a szabadsg !in a, mert ami$or rossz'l menne$ a dolgo$, *s#$$enti$ a %e&adagot, a rabszolga!a&*sro$ eg re t#bbet $#vetelne$, a %#ldr+l %elszllni nem t'd dod$ ismt za&osan $#veteli$ ma&d a szrn '$at, !og aztn megint *sa$ lemond&ana$ rla, ami$or &obbra %ord'lna$ a dolgo$, s a dodtart$ elnz+bbe$ s nag lel$)bbe$ leszne$" A %iatalo$, a$i$ most be*smrl+en vle$edne$ a demo$r*irl, szabadsg!ar*oso$ leszne$, ami$or ma&d %eln+ne$" Az 6Ad&ato$ tvt s !amb'rgert, de tartsto$ meg n 'godtan a szabadsggal &r %elel+ssgetU6 - $ilts megvltozott $#r,lmn e$ $#z#tt 6Szabadsg vag !allU6 - $iltss vl!at" ;g il en %orradalom $it#rse rszben azon er+$ $#zre&tszsna$ lesz $#sz#n!et+, amel e$et mg a leg!atalmasabb 'ral$od$ sem t'dna$ irn tani, rszben azon 'ral$od$ te!etetlensgne$, a$i$ $.telene$ eredmn esen bevetni a t'domn tl s te*!nolgitl a &#vend+ tirann'sna$ adott gondolatmani.'ll esz$#zei$et" <a azt vessz,$, mil en $eveset t'dta$ s mil en $evss !at!ats esz$#z#$ birto$ban volta$, az el+z+ $oro$ nag in$viztorai megle.+en so$ra &'totta$" De 'tdai$, a &#v+ &l t&$ozott, minden te$intetben t'domn os ala.o$on dolgoz di$ttorai $tsgtelen mg t#bbre &'tna$ ma&d" A nag in$viztor szemre!n st tesz Kriszt'sna$, !og %elszltotta az embere$et, !og leg ene$ szabado$, s elmond&a =e$i, !og 6mi vgre be%e&ezt,$ 9a m)vet: a /e nevedben""" !rom er+re ala.tott'$: a *sodra, a tito$ra s a te$intl re"6 De e !rom er+ #nmagban mg nem garantl&a a di$tat0ra $orltlan ideig val %ennmaradst" Sz. 0& vilg *m) mesmben a di$ttoro$ megtoldott$ e !rmat a t'domnn al, s ezzel te$intl ,$et r$n szert!ett$ az embere$re: mani.'llt$ az embri$ testt, a $isg erme$e$ re%leKeit, a g erme$e$ s %eln+tte$ gondol$odst" A!el ett, !og *sod$at emlegette$ volna vag tit$o$ra *lozta$ volna, $btszerrel le!et+v tett$, !og alattvali$ $#zvetlen megta.asztal&$ a tit$ot s a *sodt, a .'szta !itet e$sztati$'s t'dss emelt$" Rgebben a di$ttoro$ azrt b'$ta$ meg, mert nem t'dta$ a n.ne$ elg $en eret, *ir$'szi &t$ot, *sodt s tit$ot n 0&tani" Hs nem volta$ eg valban !at$on gondolatmani.'ll rendszer birto$ban sem" A m0lt szabadgondol$odi s %orradalmrai g a$ran a leg&tatosabb, legigaz!it)bb o$tatsban rszes,lte$" Hs ebben nin*s semmi megle.+" Az igaz!it) nevel+$ mdszerei igen*sa$ !atstalano$ volta$ rgen s azo$ mg most is" A t'domn os di$ttor 'ralma alatt az o$tats eredmn es lesz: a %eln#v+ %r%ia$ s n+$ szeretni %og&$ szolgasg'$at, s lmodni sem

- 47 -

%ogna$ arrl, !og vala!a is lzad&ana$" =in*s te!t eg etlen ol an o$ sem, ami arra m'tatna, !og eg tel&es mrt$ben t'domn os di$tat0rt vala!a is meg le!etne b'$tatni" =mi szabadsg azrt mg maradt a %#ld#n" (gaz, !og so$ %iatal semmire sem be*s,li a szabadsgot" De n!n an mg !isz,n$ abban, !og szabadsg nl$,l nem tel&esed!et $i az ember, ennl%ogva a szabadsg mindennl %ontosabb" Se!et, !og a szabadsgot most %en eget+ er+$ t0l !atalmaso$ a!!oz, !og so$ig ellenll&'n$ ne$i$" De a$$or is $#telessg,n$, !og er+n$et meg%esztve szembeszll&'n$ vel,$"

- 50 -