Anda di halaman 1dari 4

SMK PASIR GUDANG PANITIA BAHASA ARAB KERTAS KERJA PROGRAM TAHBIBUL LUGHAH WA TASYWIQUL LUGHAH DAN ANUGERAH

KECEMERLANGAN KAA TAHUN 2014 1. Pend !"#" n $ Program Tasywiqul Lughah telah diwajibkan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia ( JAPIM untuk dilaksanakan di sekolah!sekolah "MKA dan KAA bagi #elajar!#elajar Tingkatan $ua dan Tiga%Program ini adalah satu #lat&orm untuk mem#erkukuhkan dan mem#eringatkankan kembali 'ahasa Arab yang telah mereka #elajari semasa Tingkatan "atu dan $ua sebelum memulakan #elajaran baru% 2. M %# & % $ Memu#uk minat yang tinggi terhada# 'ahasa Arab di dalam diri #elajar seterusnya memanta#kan dan mem#erkukuhkan #enguasaan 'ahasa Arab mereka% '. O()e*%+, $ (%) Membantu meningkatkan #restasi mata #elajaran 'ahasa Arab di #eringkat menengah rendah% (%* Membantu #elajar menggunakan 'ahasa Arab dengan berkesan dalam #roses P+P dan #erhubungan harian% (%( Menera#kan nilai!nilai murni di kalangan #elajar% (%, Men-ungkil bakat di kalangan #elajar% 4. J n-* & . $ /. S . 0 n $ , Januari hingga . /ebuari *0)* Pelajar!#elajar Kelas Aliran Agama ( Tingkatan ), * dan ( RM 410.00

1. J"&# ! K2. $ i 1adiah ( Pelajar yang menang #ertandingan ( 2M *)0%00 Pemenang #ertama kum#ulan ( 2M 34%00 Pemenang #ertama indi5idu ii 'ayaran #en-eramah iii Makanan i5 'anner JUMLAH 3. S"&(e0 Ke4 n- n$ ! Peruntukan Projek 1ikmah 'ayaran dari #elajar 5. S"&(e0 Ten $ 6uru 7 6uru 'ahasa Arab%

2M 2M 2M 2M

*44%00 )00%00 *0%00 .,%00

RM 410.00 2M (00%00 2M )40%00

6. S%0 %e-+ Pe# *. n n $ 8%) Perbin-angan dengan Penolong Kanan Pentadbiran 8%* Perbin-angan dengan Ketua 'idang 'ahasa 8%( Mesyuarat AJK Kerja 6uru

8%, Pelan-aran Program 8%3 Perlaksanaan akti5iti 8%4 Penilaian dan Pela#oran 8%. Majlis Penutu# 10. Pe0# *. n n $ "emasa P+P ( 3 minggu n$

11. K 4 # n d n Pen7e#+

! Pengetua ! Penolong Kanan Pentadbiran ! Penolong Kanan 19M ! Penyelia Petang ! Ketua 'idang 'ahasa ! Ketua Panitia 'ahasa Arab ! 6uru!guru 'ahasa Arab 12. A*%+8+%+ 7 n- d+) # n* n $ ! ! ! ! ! ! ! P+P 'erlagu Tunjuk -ara "imulasi Teka "ilangkata Permainan 'ahasa Kui: Anugerah Juara Lughah $ $ Tn% Pengetua "MK Pasir 6udang $ Pn 1ajah "aleha bt ;ahab $ 9n% Mohamad Ali bin 1arun $ 9n "uhaimi b Md Isa $ Pn 2od:iah bt <ahya $ Pn Thabitah bt Md 2ahim $ Pn "arah ;ahida bt 1ashim $ Puan Masli:awati Mahmud $ Puan Maslina binti Maaro&

1'. AJK INDUK Pen .+! % Pen-e0".+ T+&( # n Pen-e0".+ 1 T+&( # n Pen-e0".+ 2 N +( Pen-e0".+ 1 N +( Pen-e0".+ 2 Pen7e# 0 . Se%+ ". ! Bend ! 0+

14. Pen"%"9 Pelaksanaan #rogram Tahbibul Lughah wa Tasywiqul Lughah dan Anugerah Ke-emerlangan KAA amat #enting bagi meningkatkan #restasi 'ahasa Arab di dalam Pe#eriksaan PM2% Komitmen guru dan #elajar serta sokongan dari#ada #ihak #entadbir adalah #enyumbang terbesar ke#ada kejayaan #rogram ini% $isediakan oleh = >>>>>>>>>% ( Masli:awati Mahmud "etiausaha Program Tahbibul wa Tasywiqul Lughah, "MK Pasir 6udang Johor%

MAJLIS PERASMIAN PENUTUP PROGRAM TAHBIBUL LUGHAH : TASYWIQUL LUGHAH DAN ANUGERAH KAA TAHUN 2012 T 0+*! M . Te&9 % S . 0 n Pen@e0 & ! $ 11 ;e(" 0+ 2012 < KHAMIS = $ 10.4/ 9 -+ > 1.0/ 9e% n$ S"0 " SMKPG $ Se&" 9e# ) 0 KAA T+n-* % n 1? 2 ' d n 4 $ U.% A M !&22d (+n K .+&? Pen7e#+ Pend+d+* n I.# & PPD P .+0 G"d n-.

AJK INDUK $ Pen .+! % Pen-e0".+ T+&( # n Pen-e0".+ 1 T+&( # n Pen-e0".+ 2 N +( Pen-e0".+ 1 N +( Pen-e0".+ 2 Pen7e# 0 . Se%+ ". ! AHLI JAWATANKUASA S &("% n : P02%2*2# Pn Thabitah bt Md 2ahim Pn "arah ;ahida bt 1ashim Je&9"% n 9en@e0 & ! Puan Masli:awati binti Mahmud Pen- @ 0 M )#+. Pn ?or&adhilah binti Khalid H d+ ! d n Cende0 ! %+ Pn "arah ;ahida bt 1ashim Pn Masli:awati binti Mahmud Pend ,% 0 n Pn "iti /atimah binti "agimin Pn ?ora:ilah binti A:i: Pn Maslina binti Maaro& D+.+9#+n : K 4 # n Pe# ) 0 6uru!guru KAA PA S+.%e& 9n Muhamad Aidiladha bin Abd 2a:ak $ Tn% Pengetua "MK Pasir 6udang $ Pn 1ajah "aleha bt ;ahab $ 9n% Mohamad Ali bin 1arun $ 9n "uhaimi b Md Isa $ Pn 2od:iah bt <ahya $ Pn Thabitah bt Md 2ahim $ Pn "arah ;ahida bt 1ashim $ Pn Masli:awati binti Mahmud $

B @* D029 Pn ?or&adhilah binti Khalid B"*" P02-0 & Pn Maslina binti Maaro& Ke(e0.+! n Pelajar Tingkatan ) KAA Pe0.+ 9 n Te&9 % Pelajar Tingkatan * KAA Pe0.e&( ! n Pe# ) 0 Pn "iti /atimah "agimin Pn ?ora:ilah binti A:i: M * n n Pn Maslina binti Maaro& ;2%2-0 ,+ 9n Mohamad "abri bin 2amli Ke(e0.+! n : Pen-e& . n Se#e9 . P02-0 & "emua 6uru 'ahasa Arab + #elajar KAA Ten% %+, P02-0 & 10.4/ 11.00 11.0/ 11.20 12.'0 12.'/ 12./0 12.// 1.0/ $ Pend ,% 0 n Pe# ) 0 $ U@ 9 n Pen-e0".+ M )#+. $ U@ 9 n Pen-e%" $ Ce0 & ! M2%+8 .+ $ Pe0 .&+ n P02-0 & T !(+("# L"-! ! $ Se)en * Be0. & Pe# ) 0 Ce&e0# n- KAA PMR 2011 $ I*0 0 Pe# ) 0 $ Pe0.e&( ! n Pe# ) 0 $ Be0."0 +

$isediakan oleh = >>>>>>>>>>>> ( Puan Masli:awati Mahmud "etiausaha, Program Perasmian Penutu#an, Tahbibul Lughah ;a Tasywiqul Lughah, $an Anugerah Ke-emerlangan KAA, "MK Pasir 6udang

Anda mungkin juga menyukai