Anda di halaman 1dari 25

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pn Kasnimi Mat Seman Jabatan Ilmu Pendidikan

Skop Tajuk Kuliah


1. Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi (definisi) 2. Matlamat bimbingan dan kaunseling 3. Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling 4. Keperluan bimbingan dan kaunseling

Objektif Kuliah
Memberi takrifan kepada konsep bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Menjelaskan matlamat bimbingan dan kaunseling Menghuraikan prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Membincangkan keperluan bimbingan dan kaunseling

RASIONAL BIMBINGAN DAN KAUNSELING


1.

Hidup Manusia Berkasih Sayang


1.
2. 3. 4.

Hubungan antara individu amat penting. Hubungan yang baik akan memupuk kesejahteraan mental, psikologi dan fizikal. Amalan dan tingkah laku akan mencerminkan suatu nilai. Falsafah utama bimbingan dan kaunseling ke arah kesejahteraan manusia.

Manusia Mesti Mengenali Dirinya. Manusia perlu bertanggungjawab terhadap diri, tindakan dan tingkah lakunya. Tingkah lakunya ini akan mempengaruhi orang lain. Setiap individu harus bertingkah laku mengikut pandangan subjektifnya terhadap realiti. Matlamat bimbingan dan kaunseling ke arah membina konsep-konsep nilai peribadi klien. Oleh itu bimbingan dan kaunseling merupakan perkhidmatan menolong terjadinya sesuatu perubahan pada diri klien.

Individu Mahukan Kebebasannya. Manusia mahukan kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan akan membentuk kepercayaan dan kesedaran dirinya. Kaunselor perlu memberikan kebebasan kepada klien. Klien merasakan ia terbuka, rela dan bersedia menceritakan masalahnya jika klien diberikan satu situasi yang sesuai. Berdasarkan falsafah, manusia boleh melakukan banyak perkara yang dapat membahagiakannya.

KESIMPULAN

Rasionalnya bimbingan dan kaunseling memberikan kebahagiaan kepada semua orang.

RASIONAL

Guru biasa tidak mempunyai cukup masa untuk memberi bantuan menyeluruh kepada individu. Kesedaran tentang perbezaan individu menjadi lebih utama. Perkembangan pendidikan begitu pesat, ibu bapa tidak berupaya membimbing pelajar dengan baik dan bermakna. Membantu pelajar membuat pilihan kerjaya selaras dengan keupayaan dan minat. Perubahan nilai dan rombakan sistem keluarga menyebabkan timbulnya pelbagai gejala sosial.

Definisi Bimbingan

Kamus Dewan bimbingan sebagai perbuatan membimbing, memberi petunjuk atau memimpin seseorang dan orang yg terlibat dlm perbuatan membimbing dikenali sbg pembimbing. Crow dan Crow (1960)- bimbingan sbg bantuan yg diberikan oleh seseorang utk menolong mengarahkn kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan menanggung akibatnya sendiri.

DEFINISI BIMBINGAN
Bimbingan merupakan satu proses menolong individu untuk memahami dirinya dan dunianya. Proses ini menunjukkan satu masa yang berpanjangan, berlanjutan dan berterusan bagi mencapai matlamat tersebut. ( Shertzer B dan Stone S. C, 1980 )

Proses profesional yang sistematik bagi menolong individu melalui prosedur pendidikan dan membuat interprestasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya sendiri, lebih-lebih lagi dengan keperluan dan peluang sosial mengikut nilai-nilai sosial dan moral. ( Mathewson. 1962 )

Rumusan bimbingan adalah satu proses pendidikan yg berterusan dan sistematik utk memberi pertolongan secara positif kepada seseorang individu memahami diri, menggunakan potensi dan peluang yg ada.

DEFINISI KAUNSELING
Kaunseling sebagai satu proses pembetulan diri untuk berkembang secara biasa dengan pertolongan pakar dan dapat pula menerima pengalaman yang belum pernah dirasai supaya dapat disesuaikan dengan diri seseorang. ( Carl Rogers, 1976 )

DEFINISI KAUNSELING

Kaunseling adalah satu proses di mana seorang klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan masalah atau kesusahan bagimya, ( Corey, 1977 )

DEFINISI PSIKOTERAPI
secara tradisinya, psikoterapi (atau terapi) berfokus kepada masalah serius yang dikaitkan dengan intrapsikik, isu yang bersifat dalaman dan peribadi. Oleh itu, psikoterapi terutama sekali terapi yang bersifat analitikal menekankan : a.peristiwa lepas lebih daripada peristiwa sekarang, b celik akal lebih baik daripada perubahan c,peranan ahli terapi sebagai pakar.

DEFINISI PSIKOTERAPI

Tambahan pula, psikoterapi dilihat sebagai melibatkan satu perhubungan yang lebih lama iaitu sebanyak (20-40sesi) atau selama enam bulan hingga dua tahun

TUJUAN/MATLAMAT BIMBINGAN

Menolong pelajar mempelajari memahami pengalaman, nilai, sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk Malaysia. Menyelam keperluan-keperluan pelajar bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka. Mendorong pelajar memahami diri sendiri dan orang lain dengan mendalam dan seterusnya menjelajah tujuan hidup mereka. Mewujudkan kesepaduan dan pengetahuan psikofizikal pelajar. Menolong pelajar menyedari kekuatan dan kelemahan mereka.

TUJUAN/MATLAMAT KAUNSELING

Menolong individu mewujudkan hubungan yang baik dengan orang lain. Memperkembangkan personaliti individu ke arah yang positif. Mengajar individu kemahiran tertentu serta membantu perkembangan minat dan bakat. Membantu individu berfungsi dengan pengaruhnya. Membantu individu bertanggung jawab ke atas diri sendiri dan perbuatannya sendiri

PRINSIP BIMBINGAN

Bimbingan adalah untuk semua pelajar. Bimbingan menyediakan satu sistem tanggung jawab bersama di antara guru bimbingan, guru biasa, pentadbir, ibu bapa, rakan sebaya dan ahli komuniti. Bimbingan adalah tentang perkembangan peribadi individu secara sistematik dan tersusun. Cara utama bimbingan dikendalikan adalah berasaskan Proses Perlakuan Individu

PRINSIP BIMBINGAN

Orientasi Bimbingan mestilah ke arah bekerjasama dan bukan paksaan. Bimbingan ialah suatu proses yang bersambungan mengikut susunan dan bersifat mendidik. Bimbingan berdasarkan kepercayaan bahawa manusia mempunyai kebolehan dan kesanggupan untuk perkembangan. Bimbingan dipraktikkan berdasarkan etika bimbingan dan kaunseling yang baik

PRINSIP KAUNSELING

Kaunseling mesti berdasarkan etika kaunseling yang baik. Kaenselor perlu percaya bahawa setiap individu mempunyai kemampuan bagi kesejahteraan diri sendiri. Kaunselor percaya bahawa seseorang individu harus mempunyai peluang yang maksimum untuk memilih matlamat hidup masing-masing. objektif kaunseling haruslah berdasarkan keperluan kilen dan bukan keperluan kaunselor. Kaunseling menyediakan keadaan yang memudahkan perubahan tingkah laku klien

PRINSIP KAUNSELING

Diberikan kepada individu yang normal yang sedang menghadai masalah atau kerunsingan. Interaksi dan perhubungan di antara kaunselor dengan klien berdasarkan kemesraan dan kepercayaan. Kaunselor menolong klien membuat keputusan dengan mempercepatkan proses membuat keputusan tersebut. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukan paksaan. Kaunselor menggunakan sesuatu kaedah / pendekatan kaunseling berdasarkan teori kecenderungan sendiri.

MENGENAL PASTI KEPERLUAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Ada berbagai-bagai kaedah atau teknik boleh digunakan bagi mengenal pasti dan mengumpul maklumat tentang individu yang ingin mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Antaranya ialah:Teknik ujian Teknik temu bual Teknik soal selidik(teknik lapor diri) Teknik sosiometrik Teknik skala pemeringkatan

Teknik pemerhatian Teknik rekod peristiwa Teknik autobiografi Rekod kesihatan

Sekian, terima kasih

Anda mungkin juga menyukai