Anda di halaman 1dari 8

JADUAL TUGASAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PENDIDIKAN KHAS

TUGAS-TUGAS RASMI LAIN YANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA OLEH PIHAK PENGURUSAN JADUAL TUGASAN HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID WAKTU PERSEKOLAHAN MASA / AKTIVITI 7.20 am - 8.00 am - membuka kelas dan men ambu! keda!an"an mu#$d% - men"amb$l dan menanda buku #ek&d keda!an"an mu#$d - men ed$akan ba'an (embela)a#an% - men a(u kelas dan memas!$kan !andas dan da(u# dalam keadaan be#s$' - men"a*al kelas dan men"a!u# mu#$d men"$ku! kelas mas$n"-mas$n" 8.00 am 10.10 am - memban!u dalam (#&ses P+P - men"'an!a# buku #ek&d keda!an"an - men,a!a! nama mu#$d dan sebab !$dak 'ad$# se!$a( 'a#$ (e#sek&la'an (ada b&#an" e-'ad$# d$ (e)aba! r !a" 20 m#$#" % & ' ()m m)r#* r !a" + 10.10 am 10.,0 am- REHAT MURID ISNIN. SELASA. KHAMIS/ /10.-0am -11.10am -RA0U/ / ..,0am 10.-0 -1UMAAT/ - memban!u (e#"e#akan mu#$d sebelum. semasa dan sele(as makan d$ kan!$n - memban!u (en"u#usan d$#$ mu#$d sele(as *ak!u #e'a! 10.,0 am - 01.20 /m%ISNIN0 SELASA0 KHAMIS+ 1 10.-0am 11.10am %RABU+ 1 ..,0am 10.-0am %JUMAAT+ - memban!u dalam (#&ses P+P - men"emas dan men $m(an ala!an an" !ela' d$"unakan dalam P+P - men"$#$n"$ dan memas!$kan mu#$d (ulan" den"an selama! 01.00 /m 2.00 /m REHAT 2.00 /m ,.00 /m men usun a!u# ke#us$ dan me)a memas!$kan kebe#s$'an kelas. da(u# dan !andas memas!$kan sam(a' !$dak be#malam d$ dalam kelas memas!$kan semua su$s (e#ala!an elek!#$k d$!u!u( memas!$kan ($n!u dan !$n"ka( kelas d$!u!u( dan d$kun,$ memban!u !u"as su#a! men u#a! men"emask$n$ d&kumen men ed$akan ba'an ban!u men"a)a# un!uk (e#sed$aan P+P kees&kan 'a#$

TUGAS PENGURUSAN DAN PENTAD0IRAN 0ERKAITAN DENGAN MURID 2% men ed$akan b&#an" (en"elua#an elaun mu#$d dan melen"ka(kan makluma! mu#$d dalam !e#sebu! 3% JADUAL TUGASAN HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID WAKTU 2UTI PENGGAL MASA AKTIVITI 8.00 am -1.00 /m 2% 0$l$k da#)a' dan !andas d$ bl&k (end$d$kan K'as sen!$asa be#s$'. kemas dan selama!% 3% Semua (e#ala!an kelas dalam keadaan selama! dan !$dak #&sak% 4% P#&)ek Pend$d$kan K'as se(e#!$ kebun. !aman dan la$n-la$n sen!$asa d$)a"a den"an ba$k% 1.00 /m 2.00 /m REHAT 3%55 (m 6 7%55 (m 2% Men emak s!&k dan $n8en!&#$% 3% Melabel dan men"emask$n$ s$s!em 9a$l% 4% Men ed$akan b&#an"-b&#an" dan 9a$l un!uk (enda9!a#an mu#$d ba#u% :% Men"'ubun"$ Pen ela#as a!au Gu#u Pend$d$kan K'as an" la$n sek$#an a d$(e#lukan un!uk !$ndakan se"e#a Pemban!u Pen"u#usan Mu#$d adala' be#!an""un")a*ab ke(ada Pen"e!ua/Gu#u 0esa# dalam !u"as-!u"as an" d$a#a'kan &le'n a% D$(e!$k da#$ Tu"as-Tu"as Pemban!u Pen"u#usan Mu#$d. 0a'a"$an Pend$d$kan K'as. 1aba!an Pend$d$kan Mala s$a TUGAS-TUGAS RASMI LAIN YANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA OLEH PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH%

TAJUK
Pengurusan Tugas Pembantu Pengurusan Murid Semasa Cuti Persekolahan 2. DESKRIPSI KOMPETENSI Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) N17 bertanggungjawab untuk memastikan dan melaksanakan pengurusan pentadbiran, kewangan, in ent!ri ba"an dan peralatan di kelas semasa #uti persek!la"an mengikut pekeliling$pekeliling perk"idmatan serta perinta" am %ang berkuatkuasa& . O!"EKTI# M!dul ini di"asilkan bertujuan untuk men%ediakan satu garis panduan spesi'ikasi tugasan Pembantu Pengurusan Murid semasa #uti persek!la"an ( )&1 Membantu mengurus pentadbiran kelas se#ara sistematik semasa #uti persek!la"an dengan #ekap, mantap, berkualiti dan berkesan& )&* Membantu mengurus pengendalian pengurusan kewangan kelas semasa #uti persek!la"an dengan #ekap, sistematik dan berkesan bagi memastikan pr!gram pendidikan terlaksana dengan ja%an%a& )&) Membantu menguruskan in ent!ri kelas semasa #uti persek!la"an se#ara sistematik, berkesan dan memastikan peralatan di dalam dan di luar bilik darja" sentiasa berada di dalam keadaan selamat serta dapat mewujudkan suasana %ang men%er!n!kkan bagi urusan pengajaran dan pembelajaran& )&+ Membantu mengurus kebersi"an dan ke#eriaan di dalam dan di luar kelas semasa #uti persek!la"an& $. !ID%N& T'&%S C'TI PERTEN&%(%N SEMESTER ) D%N 2 $.) PEN&'R'S%N KE*%S +&1&1 Membantu membersi" peralatan pengajaran dan pembelajaran, kawasan di dalam dan di luar kelas& $.2 PRO&R%M PR% +&*&1 Membantu meran#ang dan melaksanakan pr!gram kelas seperti lawatan, sambutan "ari jadi, karni al prasek!la" dan sebagain%a& +&*&* Membantu men%ediakan pr!ps dan k!stum untuk akti iti kelas seperti sukan, karni al, majlis k!n !kes%en, "ari p!tensi dan sebagain%a& +&*&) Membantu meng"ubungi pi"ak agensi luar %ang ada kaitan dengan pr!gram pendidikan&

+&*&+ Membantu urusan surat$men%urat %ang berkaitan dengan pr!gram pendidikan ( seperti surat jemputan, surat makluman dan sebagain%a )& $. PEN&%"%R%N D%N PEM!E*%"%R%N +&)&1 Mengemaskini peralatan seperti buku, leg!, #arta, kad imbasan atau perkataan dan sebagain%a& +&)&* Membaik puli" peralatan seperti buku, leg!, #arta, kad imbasan atau perkataan dan sebagain%a& $.$ !%(%N !%NT' MEN&%"%R +&+&1 Membantu membina ba"an bantu mengajar %ang sesuai dengan tema pengajaran dan pembelajaran& +&+&* Membantu mengemaskini dan men%usun atur ba"an dan peralatan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas& +&+&) Membantu membuat klasi'ikasi ba"an dan peralatan mengikut kesesuaian berasaskan pusat$pusat pembelajaran& C'TI %K(IR T%('N $.+ PEN&'R'S%N KE*%S +&,&1 Men%ediakan 'ail maklumat, '!li! dan "asil kerja murid& +&,&* Merek!d data murid %ang tela" menda'tar& +&,&) Mengemaskini 'ail& +&,&+ Melaksanakan urusan surat$men%urat berkaitan& +&,&, Meran#ang akti iti atau pr!gram kelas& $., !%(%N !%NT' MEN&%"%R +&-&1 Men%ediakan ba"an bantu mengajar& +&-&* Mengemaskini ba"an bantu mengajar& +&-&) Membaikpuli" ba"an bantu mengajar& $.arta $/uku $Permainan $.- IN.ENTORI +&7&1 Menerima dan merek!d ba"an atau peralatan %ang dibekalkan& +&7&* Men%enarai ba"an dan peralatan "arta m!dal di kelas& +&7&) Men%edia dan membuat in ent!ri peralatan di dalam kelas& +&7&+ Merek!d pembelian ba"an dan peralatan di kelas& +&7&, Merek!d da'tar bekalan pejabat& +&7&- Merek!d pergerakan "arta m!dal& +&7&7 Merek!d dan melabel n!mb!r pentadbiran st!k& +&7&0 Merek!d dan melabel ba"an atau peralatan %ang diterima& +&7&1 Merek!d, men#atat dan melap!r ker!sakan peralatan di dalam dan luar kelas&

+&7&12 Mengemaskini in ent!ri& +&7&11 Mengemaskini st!k& +&7&1* Men#adang dan mengurus pr!ses "apus kira bagi ba"an dan peralatan %ang tela" tamat temp!" dan r!sak& $./ KE0%N&%N +&0&1 Membantu meran#ang dan mengurus anggaran perbelanjaan bekalan makanan& +&0&* Membantu mengemaskini akaun ( peruntukan makanan dan bekalan )& +&0&) Membantu merek!d sumbangan %ang diterima& +&0&+ Membantu pengurusan kutipan pembelian alatan keperluan murid daripada ibubapa& $.1 KECERI%%N +&1&1 Membuat mural& +&1&* Kebersi"an& $Kawasan di dalam bilik darja"& $kawasan di luar bilik darja"& $/ilik air& $Taman ( menanam bunga dan membersi" taman )& +&1&) Membersi" peralatan dapur seperti pinggang mangkuk& +&1&+ Membersi"kan kawasan di dalam dan di luar ( alatan, mainan, p!nd!k, persekitaran )& +&1&, Membaikpuli" dan men#eriakan kelas dan persekitaran kelas& +&1&- Men%usun dan membantu mengemaskini pusat pembelajaran kelas& +&1&7 Menginda"kan persekitaran di dalam dan di luar kelas ( tanam bunga, membuat landskap, penjagaan tanaman )& +. C%D%N&%N *%TI(%N 2 K'RS'S ,&1 Kursus 3.T ,&* Kursus Pen%ediaan Makanan ,&) Kursus Keselamatan 4an Kesi"atan ,&+ Kursus Pendeda"an Perkembangan Kanak$kanak ,&, Kursus Pendeda"an Pembinaan /a"an /antu Mengajar ,&- Kursus 3ntergriti Pembantu Pengasu" Murid ,&7 Kursus 3n ent!ri 4an 5istem 6ail ,&0 Kursus Pengurusan Kewangan ,&1 /engkel Pendeda"an Pengajaran dan Pembelajaran dan Kurikulum ,&12 Kursus 3nduksi dan Ketatanegaraan ,&11 Kursus Kendiri ,&1* Kursus 5eni dan Kebuda%aan ,. PEN'T'P 5emua peran#angan %ang di#adangkan di dalam m!dul ini adala" sebagai garis panduan kepada pembantu pengurusan murid untuk bersedia meran#ang dan melaksanakan tugas$tugas semasa #uti persek!la"an&

B#*a$3 T)3a& P m'a$") P $3)r)&a$ M)r#* P $3)r)&a$ K (a& A4a* m#4 P $*#*#4a$ K!a& 2% Men)a"a Hal E'*al Mu#$d Pend$d$kan K'as 3% Pen"u#usan 0$l$k Da#)a'/0an"unan Pend$d$kan K'as 4% Pen"u#usan D&kumen dan S!&k Pend$d$kan K'as :% Pe#)alanan Pen"a)a#an dan Pembela)a#an 7% Pen"u#usan / Pe#"e#akan dan Ak!$8$!$ Mu#$d Pend$d$kan K'as -M&b$l$!$/ ;% Tu"as Se*ak!u <u!$ Sek&la'

PENGHURAIAN KERJA BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

1. SKIM PERKHIDMATAN 2%2 Pemban!u Pen"u#usan Mu#$d G#ed N2=. N 33 2. PERINGKAT ORGANISASI 3%2 Kelas Akadem$k Pend$d$kan K'as -. RINGKASAN TUGAS 4%2 0e#!an""un")a*ab men)alankan !u"as-!u"as memban!u "u#u d$ kelas-kelas akadem$k (end$d$kan k'as d$ ba*a' kel&laan Kemen!e#$an Pela)a#an Mala s$a% 5. SKOP 6UNGSI DAN BIDANG TUGAS Pemban!u Pen"u#usan Mu#$d - PPM / be#!an""un")a*ab ke a!as !u"as-!u"as se(e#!$ be#$ku!>:%2 Men)a"a Hal E'*al Mu#$d Pend$d$kan K'as :%3 Men"a*as$ mu#$d semasa (e#uba'an P+P/ se*ak!u "u#u :%4 Men)a"a mu#$d an" sak$! semen!a#a menun""u keda!an"an $bu ba(a/(en)a"a/ semasa u#usan ke '&s($!al% :%: Memban!u me#a*a! ke,ede#aan #$n"an an" d$alam$ &le' mu#$d% :%7 0e#sama mu#$d (ada (e#'$m(unan #asm$ sek&la'% :%; Men)ad$ ,&n!&' dan !eladan an" ba$k ke(ada mu#$d da#$ se"$ !$n"ka' laku. !u!u# ba'asa dan kekemasan d$#$% :%= Memban!u men"u#uskan mu#$d ba#u%

:%? Memban!u men"amb$l dan men"'an!a# buku #ek&d keda!an"an mu#$d ke (e)aba!% :%@ Memban!u men"a*as$ mu#$d se*ak!u RMT dan semasa #e'a!% ,. PENGURUSAN BILIK DARJAH1 BANGUNAN PENDIDIKAN KHAS 0e#!an""un")a*ab membuka dan menu!u( kelas se#!a memas!$kan kelas dalam keadaan !e#u#us sebelum dan sele(as P+P% 7%2 Memas!$kan kebe#s$'an dalam dan lua# b$l$k da#)a'/ban"unan Pend$d$kan K'as% 7%3 Memas!$kan kebe#s$'an d$ dalam dan d$ lua# !andas Pend$d$kan K'as% 7%4 Memban!u mu#$d men)a"a (#&)ek (end$d$kan k'as se(e#!$ kebun. !aman dan la$n-la$n% 7%: Memban!u men)a"a keselama!an ala!an d$ dalam dan d$ lua# b$l$k da#)a'/ ban"unan Pend$d$kan K'as% 7%7 Memban!u men ed$akan #uan" makluma! dan men"emask$n$ (a(an ken a!aan da#$ semasa ke semasa% 7%; Memban!u me*u)udkan suasana b$l$k da#)a' an" k&ndus$9% 7%= Memban!u men,e#$akan dalam dan lua# b$l$k da#)a'/ban"unan Pend$d$kan K'as% 7%? Memban!u memas!$kan kandun"an (e#ala!an dalam (e!$ uba! dan ala! (emadam a($ mas$' b&le' d$"unakan% 7. PENGURUSAN DOKUMEN DAN STOK PENDIDIKAN KHAS ;%2 Memban!u men usun 9a$l Pend$d$kan K'as den"an !e#a!u# dan muda' d$(e#&le'$% ;%3 Memban!u dalam (en"u#usan su#a! men u#a!% ;%4 Memban!u men"emas k$n$ da!a mu#$d se!$a( bulan% ;%: Memban!u men"emas k$n$ #ek&d dan 9a$l mu#$d% ;%7 Memban!u membua! $n8en!&#$ (e#ala!an dan (e#ab&! d$ dalam kelas% 7. PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN =%2 Memban!u men ed$akan ba'an.(e#ala!an dan buku an" d$m$n!a &le' "u#u sebelum ses$ P + P =%3 Memban!u men"u#us masala' !$n"ka'laku mu#$d semasa P+P sek$#an a (e#lu% =%4 Memban!u men"u#uskan mu#$d semasa ak!$8$!$ P+P sek$#an a (e#lu% =%: Memban!u mu#$d $nklus$9 d$ kelas al$#an (e#dana sek$#an a (e#lu% 8 PENGURUSAN1PERGERAKAN DAN AKTI8ITI MURID PENDIDIKAN KHAS %MOBILITI+ Memban!u> ?%2 Men"u#uskan mu#$d an" !$dak mam(u be#)alan a!au be#"e#ak den"an send$#$ un!uk ke sesua!u !em(a! % ?%3 Se!$a( ak!$8$!$ !e#a($ dan ak!$8$!$ lua# ,&n!&'n a !e#a($ #enan". !e#a($ be#kuda. senam#&b$k. !e#a($ #e9leks$&l&"$. ak!$8$!$ sukan dan ak!$8$!$ la*a!an% ?%4 Men"a*as$ (e#"e#akan mu#$d ke!$ka me#eka men)alan$ ak!$8$!$m k&ku#$kulum% ?%: Men"'an!a# dan men"amb$l mu#$d $nklus$9 d$ kelas al$#an (e#dana% . TUGAS SEWAKTU 2UTI SEKOLAH ..1 2UTI PENGGAL Memas!$kan> @%2%2 0$l$k da#)a' dan !andas d$ bl&k (end$d$kan K'as sen!$asa be#s$'. kemas dan selama!%

@%2%3 Semua (e#ala!an kelas dalam keadaan selama! dan !$dak #&sak% @%2%4 P#&)ek Pend$d$kan K'as se(e#!$ kebun. !aman dan la$n-la$n sen!$asa d$)a"a den"an ba$k% @%2%: Men"'ubun"$ Gu#u Pen&l&n" Kanan Pend$d$kan K'as/ Pen ela#as sek$#an a d$(e#lukan un!uk !$ndakan se"e#a% ..2 2UTI AKHIR TAHUN Memas!$kan> @%3%2 0$l$k da#)a' dan !andas d$ bl&k (end$d$kan K'as sen!$asa be#s$'. kemas dan selama!% @%3%3 Semua (e#ala!an kelas dalam keadaan selama! dan !$dak #&sak @%3%4 P#&)ek Pend$d$kan K'as se(e#!$ kebun. !aman dan la$n-la$n sen!$asa d$)a"a den"an ba$k% @%3%: Men emak s!&k dan $n8en!&#$% @%3%7 Melabel dan men"emask$n$ s$s!em 9a$l% @%3%; Men ed$akan b&#an"-b&#an" dan 9a$l un!uk (enda9!a#an mu#$d ba#u% @%3%= Men"'ubun"$ Gu#u Pen&l&n" Kanan Pend$d$kan K'as/Pen ela#as a!au Gu#u Pend$d$kan K'as an" la$n sek$#an a d$(e#lukan un!uk !$ndakan se"e#a% 10. TUGAS-TUGAS RASMI LAIN 9ANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA OLEH PIHAK PENGURUSAN

Beri Nilai