Anda di halaman 1dari 9

PAPAN CERITA

Rajah 2: Babak 1 Dalam babak pertama sorotan video dim lakan den!an men!ambil s d t simpan! jalan mas k ke kamp n! termas k papan tanda kamp n!" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah long shot" % &ik $an! berses aian den!an konsep dok mentari dan s ara $an! direkod seba!ai s ara latar dimas kkan" Teks nt k sarikata t r t dimas kkan ba!i menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak pertama adalah sat minit %asa 1 ( 1) 1( 2) 2( *) Ade!an 1 2 * + ( Rajah *: Per!erakan masa nt k video dalam babak 1 #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak pertama ba!i ,) saat" *( +) +( () (( ,)

Rajah +: Babak 2 Dalam babak ked a sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot dari s d t jeti perah tamban! dan pen mpan! sedan! t r n ke perah tamban!" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah long shot" #em dian diter skan den!an shot lain dalam pelba!ai s d t" Elemen audio dalam babak ini men!! nakan b n$i sem lajadi $an! berada di persekitaran dan diselan!i b n$i m &ik $an! berses aian den!an konsep" . ara $an! direkod seba!ai s ara latar t r t dimas kkan" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak ked a adalah 2 minit %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * + ( Rajah (: Per!erakan masa nt k video dalam babak 2 #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak ked a ba!i 12) saat" /) 0) 1) 1)) 11) 12)

Rajah ,: Babak * Dalam babak keti!a sorotan video dim lakan den!an mem2ok skan kepada pokok t ie" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah close up shot" #em dian diter skan den!an medium shot dan long shot dari s d t $an! berlainan" Elemen audio dalam babak ini han$a men!! nakan b n$i s ara $an! direkod seba!ai s ara latar" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak ti!a adalah 1 minit %asa 1 ( 1) 1( 2) 2( *) Ade!an 1 2 * Rajah /: Per!erakan masa nt k video dalam babak * #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak ti!a ba!i ,) saat" *( +) +( () (( ,)

Rajah 0: Babak + Dalam babak keempat sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot di kedai r n'it $an! men nj kkan aktiviti pernia!aan ke'il-ke'ilan pend d k dari s d t long shot. #em dian sorotan video diter skan den!an men nj kkan amalan ber!oton!-ro$on! pend d k kamp n!" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah long shot dan medium shot" Elemen audio dalam babak ini men!! nakan b n$i sem lajadi $an! berada di persekitaran dan diselan!i b n$i m &ik $an! berses aian den!an konsep" . ara $an! direkod seba!ai s ara latar t r t dimas kkan" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak empat adalah 2 minit %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * + ( Rajah 1: Per!erakan masa nt k video dalam babak + #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak empat ba!i 12) saat" /) 0) 1) 1)) 11) 12)

Rajah 1): Babak ( Dalam babak kelima sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot beberapa oran! pend d k sedan! berjalan men j ke keb n" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah long shot" #em dian diter skan den!an shot lain $an! men nj kkan aktiviti di keb n dalam pelba!ai s d t" Elemen audio dalam babak ini men!! nakan b n$i sem lajadi $an! berada di persekitaran dan diselan!i b n$i m &ik $an! berses aian den!an konsep" . ara $an! direkod seba!ai s ara latar t r t dimas kkan" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak lima adalah 1 minit *) saat %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * + Rajah 11: Per!erakan masa nt k video dalam babak ( #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak lima ba!i 1) saat" /) 0) 1)

Rajah 12: Babak , Dalam babak keenam sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot $an! men nj kkan aktiviti menan!kap ikan se'ara ke'il-ke'ilan" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah long shot men nj kkan !ambaran kesel r han seoran! nela$an $an! berada dalam perah sambil meme!an! jala" Diik ti oleh shot menebar jala dan hasil tan!kapan dalam long shot dan medium shot" Elemen audio dalam babak ini b n$i m &ik $an! berses aian den!an konsep" . ara $an! direkod seba!ai s ara latar t r t dimas kkan" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak enam adalah 1 minit *) saat %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * Rajah 1*: Per!erakan masa nt k video dalam babak , #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak enam ba!i 1) saat" /) 0) 1)

Rajah 1+: Babak / Dalam babak ket j h sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot klinik kesihatan diik ti shot lain men!! nakan lon! shot nt k memberi !ambaran kesel r han

ban! nan sekolah rendah dan tempat air tadahan h jan $an! terdapat di kamp n! terseb t" .em a shot diambil dari s d t $an! berbe&a" Elemen audio dalam babak ini han$a men!! nakan b n$i m &ik $an! berses aian den!an konsep" . ara $an! direkod seba!ai s ara latar t r t dimas kkan" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak t j h adalah 2 minit %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * + ( Rajah 1(: Per!erakan masa nt k video dalam babak / #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak t j h ba!i 12) saat" /) 0) 1) 1)) 11) 12)

Rajah 1,: Babak 0 Dalam babak kelapan sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot $an! mem2ok skan seb ah tela!a $an! menjadi s mber air nt k pend d k dalam kehid pan seharian" #aedah shot $an! di! nakan di sini adalah close up shot" #em dian diter skan den!an shot lain dalam pelba!ai s d t nt k men nj kkan !ambaran

kesel r han tela!a dan parit di mana beberapa oran! pend d k sedan! mandi dan membas h pakaian" Elemen audio dalam babak ini men!! nakan b n$i sem lajadi $an! berada di persekitaran dan diselan!i b n$i m &ik $an! berses aian den!an konsep" . ara $an! direkod seba!ai s ara latar t r t dimas kkan" Pen!! naan teks nt k sarikata dimas kkan seirin! den!an s ara latar ba!i

menterjemahkan skrip $an! diba'a oleh s ara latar" %asa $an! diper nt kan nt k babak lapan adalah 2 minit %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * + Rajah 1/: Per!erakan masa nt k video dalam babak 0 #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak lapan ba!i 12) saat" /) 0) 1) 1)) 11) 12)

Rajah 10: Babak 1 Dalam babak kesembilan sorotan video dim lakan den!an men!ambil shot sesi tem ramah di antara penem ramah dan salah seoran! pend d k kamp n! dari s d t medium shot" Diik ti oleh shot lain dari s d t $an! berbe&a" Elemen audio dalam babak ini adalah s ara perb alan antara penem ramah den!an pend d k" Pen!! naan teks tem ramah terseb t" %asa $an! diper nt kan nt k babak sembilan adalah 2 minit %asa 1 1) 2) *) +) () ,) Ade!an 1 2 * + Rajah 11: Per!erakan masa nt k video dalam babak 1 #eteran!an: Anak panah dalam rajah di atas men nj kkan per!erakan masa nt k setiap ade!an dalam babak sembilan ba!i 12) saat" /) 0) 1) 1)) 11) 12) nt k sarikata dimas kkan ba!i menterjemah sesi perb alan