Anda di halaman 1dari 8

Terlebih dahulu saya

ingin mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan

kesyukuran kami ke hadrat Ilahi kerana telah memberkati kami dengan kesihatan yang baik dan semangat yang tinggi sepanjang menyiapkan tugasan ini. Tanpa berkatnya segala-galanya adalah mustahil. Seterusnya kami ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami yang yang amat kami hormati Dr. Ting Len Siong atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau mengenai tugasan ini. Segala panduan yang disalurkan kepada kami amat berguna dalam proses melaksanakan tugasan ini. Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada ibu bapa kami yang sentiasa memberi sokongan moral sewaktu menjalankan kajian ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dalam usaha mencari maklumat dan berkongsi pengetahuan dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir kata, terima kasih setulus hati kepada semua pihak sama ada yang terlibat secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini.

Kandungan
1. Kertas soalan 2. Halaman Pengakuan ii 3. Borang Kolabrasi 4. Penghargaan 5. Isi Kandungan v 6. Pengenalan 1 7. Soalan 1 2-6 Ulasan artikel / jurnal .

Muka Surat
i

iii iv

8. Soalan 2 7-11 Perbezaan peranan dan kepimpinan guru masa dahulu dan masa kini

9. Refleksi kendiri 13 10. Penutup 14 11. Bibliografi 12. Lampiran

12-

Halaman Pengakuan

Saya akui karya ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

Nama Penulis

Dhinadarsyini Ganeasa Moorthy

Tarikh

10 SEPTEMBER 2013

Unit

PT / PJ / RBT

HALAMAN JUDUL

TAJUK TUGASAN Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesion Guru

EDU 3108

NAMA JABATAN JABATAN ILMU PENDIDIKAN UNIT PENGAJIAN TAMIL

NAMA INSTITUSI IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS ,PAHANG

Soalan 1: Analisis artikel atau penulisan jurnal yang anda baca mengenai salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan serta huraikan kesan dan akibat tindak tanduk tersebut terhadap profesion keguruan di Malaysia

Soalan 2: Berdasarkan pernyataan di atas, banding bezakan peranan dan kepimpinan guru dahulu dan guru sekarang dalam konteks