Anda di halaman 1dari 3

SPSK PK 10/1

SEKOLAH .........................................................
MATRIKS KOMPETENSI GURU
(INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI)
Instrumen ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi guru bagi perancangan
latihan yang bersesuaian

SEKOLAH

:................................................................................................................

Nama

:.................................................................................................................

No Kad Pengenalan

:.................................................................................................................

No Fail Peribadi

:.................................................................................................................

Jawatan

:.................................................................................................................

Gred

:.................................................................................................................

Kelulusan Akademik Tertinggi:.......................................................................................................


Kelulusan Ikhtisas

:.................................................................................................................

Pengkhususan

:.................................................................................................................

Tarikh Lantikan ke Jawatan Sekarang:...........................................................................................


Nyatakan 5 Senarai Tugas Utama:
1.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

No. Keluaran
03

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 MAC 2013
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

SPSK PK 10/1

Arahan : Sila tandakan () di ruang yang sesuai untuk menentukan tahap kompetensi anda bagi
setiap kemahiran yang disenaraikan berdasarkan skala berikut :
Skala

A.

BIL.

E.

D.

A.
B.
C.
D.

Sederhana Mahir

Mahir

Sangat Mahir

Dasar Dan Pekeliling Pendidikan


1

Pengurusan PdP
PENGETAHUAN

Pengurusan Bilik Darjah


a. Kawalan Kelas
b. Hubungan dengan Murid
Pendekatan PdP Berkesan
Penilaian dan Peperiksaan
a. Jadual Spesifikasi Item
b. Kemahiran Memeriksa Kertas Jawapan
Status Prestasi Murid
a. Headcount Murid
b. Aplikasi Headcount
3.

BIL.

Kurang Mahir

Pengetahuan Dasar Pendidikan Negara


Isu-isu Dasar Pendidikan
Pelaksanaan Dasar
Pekeliling-pekeliling Pendidikan dan
Perkhidmatan Awam
Asas Pengurusan MS ISO 9001:2008

Bil

B.
C.

PENGETAHUAN

2.

A.

Tidak Mahir

PENGETAHUAN PROFESIONALISME
1.

A.
B.
C.
D.

Perancangan Strategik
PENGETAHUAN

Perancangan Strategik Mata pelajaran


Pelan Taktikal
Pelan Operasi
Pelaporan

No. Keluaran
03

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 MAC 2013
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

SPSK PK 10/1

B.

KEMAHIRAN PROFESIONALISME
1.

Kemahiran Persembahan

BIL.

KEMAHIRAN

A.
B.
C.
D.
E.

Komunikasi berkesan (Effective Public Speaking)


Kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu
Kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris
Menggunakan ICT dalam persembahan
Kemahiran Interpersonal
2.

KEMAHIRAN

A.

Kemahiran penggunaan perkakasan ICT untuk


persembahan.
Menggunakan Internet untuk :
a) Mendapatkan maklumat
b) Berkomunikasi
Menggunakan sistem untuk :
a) Memasukkan data.
b) Memproses data.
c) Menginterpretasikan data.
Penggunaan Perisian Untuk Tujuan P & P
a) Teaching Courseware
b) Membangunkan Perisian P & P
Penyelenggaraan Komputer
a) Penggunaan antivirus
b) Asas Penyelenggaraan Komputer

C.

D.

E.

C.

B.
C.
D.

PROSEDUR

Mengetahui prosedur pengurusan kewangan


a) Perolehan dan Pembelian
b) Pengurusan Stok
c) Pelupusan
Mengetahui Anggaran Belanjawan Mengurus
Melaksana Perolehan Perkhidmatan dan Barang
NILAI DAN ETIKA

BIL
A.

PROSEDUR ASAS PENGURUSAN KEWANGAN

BIL.
A.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

BIL.

B.

PERKARA
Nilai Dan Etika

..............................................
Tandatangan dan Nama Guru
No. Keluaran
03

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 MAC 2013
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan