Anda di halaman 1dari 1

Dengan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) di dalam kelas saya, saya dapati bahawa KSPK dapat

memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi dan kreativiti murid-murid. Dengan itu, uga dapat memastikan muridmurid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa dan yakin pada diri sendiri. Dari segi asmani, murid-murid dapat menguasai kemahiran psikomotor asas dan uga dapat mempratikkan langkah-langkah men aga keselamatan. !urid-murid berani men"uba, dan mempunyai keyakinan diri dari segi emosi. Selain itu, guru dapat berkomunikasi dengan murid-murid dengan baik dari segi intelek. #ohani dan sosial boleh membentuk perhubungan yang positif murid-murid dengan rakan sebaya dan dapat beker asama dengan orang lain. !elalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), murid-murid dapat berinteraksi dengan guru dan antara rakan sebaya. !urid-murid sentiasa digalakkan terlibat se"ara aktif dalam aktiviti penga aran dan pembela aran. Saya dapat menun ukkan sikap positif terhadap idea baru murid-murid dan memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. Selain daripada itu, saya uga memberi tanggung awab kepada murid-murid terhadap pembela aran mereka sendiri. KSPK dapat memberi peluang kepada saya memilih modul mengikut kesesuian. $leh itu, murid-murid lebih minat dalam pembela aran. Dengan itu, murid-murid diberi peluang untuk berfikir dan meyelesaikan masalah. Saya uga dapat mengenalpasti ke"erdasan dan potensi murid-murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka se"ara menyeluruh. Dengan itu, murid-murid uga dapat meneroka idea sendiri dan suka menyoal dan men"ari awapan.

Anda mungkin juga menyukai