Anda di halaman 1dari 28

EDU 31O3: Murid dan Alam Belajar

Chan Yee Teng Chung Zin Pei Lee Xin Hui

Definisi Pengajaran

Tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan murid.

Membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar.

Dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai.

Melibatkan guru dan murid

Guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar

Ciri-ciri Pengajaran

Hanya bermakna apabila ada pembelajaran Melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman

Melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau simbol

Ciri-ciri Pengajaran

Berkaitan dengan tugasan dan pencapaian

Meliputi rancangan mengajar

Proses yang melibatkan interaksi dua hala

Mempunyai unsur sains dan seni

Boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid dan gabungan gurumurid serta berpusatkan sumber

Definisi Pembelajaran

Proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran

perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan. -Robert M. Gagne (1970) The Condition of Learning.

Perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru.- Woolfolk (1980) Educational Psychology for Teachers

Ciri-ciri Pembelajaran

Satu proses yang berterusan

Secara formal dan tak formal Secara formal melalui sekolah membaca, menulis & mengira dan sebagainya Secara tak formal melalui rakan sebaya, keluarga, media massa, persekitaran

Mempunyai teoriteori atau mazhab pembelajaran Empat mazhab pembelajaran utama behavioris, kognitif, sosial dan humanis

Prinsip-prinsip Pembelajaran
Menurut Gagne, terdapat lapan komponen :

Penglibatan Secara Aktif

Refleksi

Perkaitan & Corak

Suasana Yang Menyeronokkan

Prinsip

Pembelajaran Informal

Maklum Balas Berterusan

Pengalaman Langsung
Situasi Mendesak

Penglibatan Secara Aktif


Murid mesti melibatkan diri secara aktif ketika aktiviti pengajaran Maklumat bukan disampaikan, tetapi murid itu sendiri yang mencarinya

Perkaitan Dan Corak


Murid berpeluang membina, menguji dan mencuba semula apa yang dipelajari Mereka akan mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai kaitan dan bentuk yang tertentu

Pembelajaran Informal
Pembelajaran yang bukan berlaku di bilik darjah secara formal Berlaku di luar kelas - di mana-mana sahaja, dan pada bila-bila masa

Pengalaman Langsung
Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang sesuatu

Situasi Mendesak
Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang mendesak, dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar berlaku maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi diri pelajar itu

Maklum Balas Berterusan


Menekankan kepentingan insentif bagi membentuk tindakan berterusan Murid sepatutnya memperolehnya daripada guru dan rakan-rakannya Kemampuan belajar dengan sebaik-baiknya akan diperoleh

Suasana Yang Menyeronokkan


Tindak balas berterusan yang sangat efektif jika sesuatu isi pengajaran itu disampaikan dengan suasana yang menyeronokkan

Refleksi
Merupakan elemen utama Murid dapat mengawal pembelajaranmereka Dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri untuk melihat semula apa yang telah dibuat dan apakah yang perlu dibaiki

Pembelajaran Formal

Pembelajaran Informal
Pembelajaran Non-formal

Dijalankan oleh institusi seperti sekolah , IPG dan universiti.

Pendidikan yang diterima secara langsung

Pembelajaran Formal

Pembelajaran secara langsung dan dikendalikan oleh sesuatu institusi bertauliah dan dilembagakan.

Berasaskan sukatan pelajaran atau kurikulum yang sudah digubal KPM dandilembagakan

Diwajibkan kepada semua kanak-kanak biasa dari 7 hingga 13 tahun,melanjutkan pelajaran selama 5 tahun dan seterusnya ke IPG dan universiti

Pembelajaran formal perlu dilaksanakan oleh guru-guru terlatih dan bertauliah

Pembelajaran formal biasanya dilaksanakan di dalam bangunan yang siapprasarananya seperti bilik darjah kerusi meja, makmal, komputer, pusatsumber dan lain-lain.

Pembelajaran formal melibatkan penilaian pada tiap-tiap tahap yang dilalui,penilaian dalam bentuk formatif dan sumatif.

Pembelajaran formal menekankan secara langsung pendidikan empat bidangpenting iaitu melibatkan aspek kognitif, afektif, rohani dan psikomotor.

Pembelajaran Informal

Perlakuan belajar yang terlaksana secara tidak langsung atau secara tidak sedar

Pelajar dapat pengetahuan daripada didikan dan asuhan ibubapa di rumah,pergaulan dengan rakanrakan, menghadiri seminar, menonton tv, mendengar radio dan lain-lain

Ciri- Ciri Pembelajaran Informal

Diterima secara tak langsung tanpa berasaskan sebarang sukatan pelajaran.

Diserap secara tidak sedar dari persekitaran melalui pemerhatian, perbualandan pengalaman

Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan dan berlakusepanjang hayat

Pembelajaran informal tidak menetapkan isi pelajaran atau bahanbahanpelajaran yang perlu dikuasai.

Pendidikan nonFormal

Pembelajaran nonformal diadakan bagi melengkapkan lagi hasil pembelajaran yangdiperolehi melalui sistem formal.

Biasanya pembelajaran seperti ini jugamemerlukan perancangan secara teliti dan pengendalian yang dilakukan olehpendidik dan pakar-pakar tertentu

Ciri ciri Pendidikan non Formal

Sesebuah institusi akan mengadakan kursus pendek, majlis-majlis ceramah secara formal, forum, bengkel dan sebagainya. Pembelajaran non-formal berlaku apabila ada keperluan menambah danmempertingkatkan kepakaran pelajar dalam bidang tertentu. Kursus-kursus ini mungkin melibatkan beberapa jam sehari atau beberapa hari. Biasanya bayaran minimum akan dikenakan kepada pelajar sebagai bayaransagu hati kepada penceramah dan perbelanjaan makan dan minum. Tempat-tempat formal seperti dewan sekolah, bilik-bilik darjah, pusatpusatlatihan dan lain-lain digunakan untuk kursus atau pembelajaran nonformal.

Kandungan kursus bagi pembelajaran nonformal biasanya lebih mendalam, adakesinambungan daripada pembelajaran formal.
Melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang, pelajar mendapat penjelasan yang lebihbaik dalam menambah ilmu dan kepakaran