Anda di halaman 1dari 1

Page 1 of 1


 


 
  |  || !"#$% &'() ||
 
* +,-%. /,#01 23 4 256 | 7489: ;(4 >?% @A B#01C || * B&
&'() ||
 
D-E FG4E FE HI J K9B LMHN% ' N% O4 4PQ86 || $5
&'() ||
 
R7 B S B R7T4G ER6 | ( U4& J1 U6 | R75V ; J1E
R7 BK#0WA 46 | R7HX47V 56 Y B | R7(9:& 5KG4QR7(AQ /7V O46 |
( U#ZI 56 || R79B &'() ||
 

*76 ' H+ 5Q9[ *7#0HBN 7\] 9B
& | *7#0Q BN 4^%B [
_\K `a R7(AQ /HB6 || 4b4( &'() ||
(6 cde# /cf( /'g3K(h 'gK%i6 | _\KG 'NO BV9: ;kV lA \6 || cfm*,$5
&'() ||
!"#$  
n op3q r;6 | B 5 s#$t * B 5 | ou4%B kTEv | r 6 P w 46 | 
xy \ 56 | z1{#0 ( 46 | Q /4 ( 6 | T( 25| | 5}B
k 56 || ~G 'B 5 &'` B ||
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/panchamruta-snanam-telugu.html

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)