Anda di halaman 1dari 6

PEDOMAN BAGI PENULIS JURNAL MEDIKA PLANTA (JMP) Jurnal Medika Planta (JMP) adalah e!uah !

erkala il"iah #an$ diter!itkan etia% ena" !ulan e&ara %eri'dik dan "en$$unakan i te" %enelaahan dan %en#arin$an e&ara an'ni" 'leh "itra !e!e tari (review by peer group system)( JMP "eneri"a artikel ha il %enelitian 'ri inil #an$ !erkaitan den$an %en$e"!an$an '!at !ahan ala" #an$ "en&aku% e)u"lah a %ek e%erti *it'ki"ia+ *ar"ak'$n' i+ !i'ki"ia,i+ "ikr'!i'l'$i+ !udida#a %ertanian+ *ar"ak'l'$i+ *ar"a eutik dan klini ( JMP )u$a "eneri"a artikel dala" !entuk tudi %u taka+ la%'ran ka u + dan %en#e$ar il"u ked'kteran di !idan$ '!at !ahan ala" erta Surat ke%ada Redak i( Artikel dituli dala" !aha a Ind'ne ia atau !aha a In$$ri ( Si te"atika %enuli an artikel untuk JMP adalah1. Artikel hasil penelitian Artikel ha il %enelitian !eru%a na kah #an$ !erkaitan den$an %en$e"!an$an '!at !ahan ala"( Artikel ha il %enelitian terdiri ata . Judul- haru lah %e i*ik dan e*ekti*+ tidak le!ih dari /0 kata dala" Baha a Ind'ne ia dan /1 kata dala" Baha a In$$ri ( . Data %enuli - dituli len$ka%( Na"a %enuli (tan%a $elar akade"ik)+ na"a in tan i+ dan ala"at di&antu"kan( Untuk ke%entin$an k're %'nden i+ ala"at %enuli k're %'nden dituli len$ka% dan )ela (!ila ada &antu"kan %ula ala"at e-mail)( . A! trak- di!uat dala" !aha a Ind'ne ia dan In$$ri ( A! trak dituli dala" atu %ara$ra* dan terdiri ata "ak i"al 211 kata( A! trak e&ara $a"!lan$+ utuh+ dan len$ka% "en$. $a"!arkan e en i i i ke eluruhan tuli an+ "eli%uti latar !elakan$+ tu)uan+ "et'de+ ha il %enelitian dan i"%ulan( Kata kun&i (key words) di&antu"kan %ada hala"an #an$ a"a den$an a! trak (abstract)+ terdiri ata 3.4 !uah kata #an$ di%ilih e&ara &er"at ehin$$a "a"%u "en&er"inkan k'n e% #an$ dikandun$ artikel terkait( . Pendahuluan (introduction)- !eri i latar !elakan$+ "a alah dan tu)uan %enelitian(
. . Met'de (methods)- !eri i di ain %enelitian+ &ara %en$u"%ulan data+ te"%at dan ,aktu %enelitian %'%ula i dan a"%el+ dan anali i data( 5a il (results)- "e"uat data dan in*'r"a i #an$ telah diku"%ulkan( Pen#a)ian ha il haru

i te"ati + didukun$ 'leh $ra*ik+ ta!el atau ilu tra i #an$ in*'r"ati*( . Di ku i (discussion)- !eri i %e"!aha an "en$enai ha il %enelitian #an$ dite"ukan. Bandin$kan ha il ter e!ut den$an ha il %enelitian lain dan )an$an "en$ulan$ a%a #an$ telah dituli dala" ha il( . Si"%ulan (conclusion) . Da*tar %u taka - dituli e uai aturan %enuli an Vancouver+ di!eri n'"'r urut e uai den$an urutan ru)ukan dala" na kah dan e uai den$an n'"'r urutan dala" da*tar %u taka( N'"'r urut dituli etelah titik dala" !entuk superscript. 6'nt'h - 7la8'n'id !ere*ek e!a$ai ACE inhibitor den$an "en$ha"!at en9i" %en$u!ah an$i'ten in(/+(3 6ATATAN- Penelitan U)i Klinik den$an Su!)ek Penelitian Manu ia haru "enda%at %e etu)uan K'"i i Etik Penelitian 2( Studi pustaka: "eru%akan ha il review dari !er!a$ai artikel dala" )urnal dan atau !uku "e$enai %erke"!an$an '!at !ahan ala" #an$ "utakhir( Artikel tudi %u taka terdiri ata . Judul . Data %enuli

. . . .

A! trak- di!uat dala" !aha a Ind'ne ia dan In$$ri ( A! trak dituli dala" atu %ara$ra* dan terdiri ata "ak i"al 211 kata( A! trak e&ara $a"!lan$+ utuh+ dan len$ka% "en$. $a"!arkan e en i i i ke eluruhan tuli an( Kata kun&i (key words) di&antu"kan %ada hala"an #an$ a"a den$an a! trak (abstract)+ terdiri ata 3.4 !uah kata #an$ di%ilih e&ara &er"at ehin$$a "a"%u "en&er"inkan k'n e% #an$ dikandun$ artikel terkait( Pendahuluan Ii Si"%ulan Da*tar %u taka

3( Laporan kasus: !eri i artikel tentan$ ka u klini #an$ !erkaitan den$an %en$$unaan '!at !ahan ala" dan !aik untuk di e!arlua kan di kalan$an e)a,at lainn#a( Artikel la%'ran ka u terdiri ata )udul+ data %enuli + a! trak+ %endahuluan+ i i dan %e"!aha an( 0( Penyegar ilmu kedokteran di bidang obat bahan alam: !eri i artikel #an$ "en$ula !er!a$ai hal #an$ "a ih up to date dan %erlu elalu diin$at( 7'r"at artikel e%erti artikel tudi %u taka( 4( Surat kepada Redaksi: "eru%akan arana k'"unika i %e"!a&a den$an redak i dan %e"!a&a lain( Surat !eri i k'"entar+ an$$ahan atau '%ini "en$enai i i JMP e!elu"n#a atau u ul untuk %ener!itan elan)utn#a( PETUN U! U"U" Artikel #an$ dikiri" adalah na kah #an$ !elu" %ernah di%u!lika ikan( Untuk "en$hindari du%lika i %u!lika i+ JMP tidak "eneri"a artikel #an$ )u$a dikiri" ke "a)alah lain untuk di%u!lika i( Se"ua artikel #an$ dikiri" ke JMP akan di untin$ 'leh %ara %akar dala" !idan$ keil"uan #an$ terkait ("itra !e!e tari:peer-review) dan redak i( Na kah #an$ "e"erlukan %er!aikan akan dike"!alikan %ada %enuli untuk di%er!aiki( Artikel %enelitian #an$ diter!itkan haru "e"%er'leh %er etu)uan k'"ite etik atau "e"%erti"!an$kan a %ek etika %enelitian #an$ da%at di%ertan$$un$)a,a!kan( Untuk u)i klini den$an u!)ek "anu ia+ haru dila"%irkan erti*ikat %er etu)uan dari k'"ite etik( Artikel haru diketik den$an "en$$unakan %a i /+4 %ada kerta ukuran 2/1 ; 2<= "" (kerta A0) den$an )arak te%i 2+4 &"( Ju"lah hala"an "ak i"al 21 hala"an( TATA #ARA PENUL$SAN NAS!A% Judul Data %enuli A! trak Anak )udul Badan Kuti%an Da*tar %u taka - )eni - )eni - )eni - )eni - )eni - )eni - )eni huru* B''k Anti>ue+ ukuran font /3+ bold & center huru* Ti"e Ne, R'"an+ ukuran font /2+ italic huru* Ti"e Ne, R'"an+ ukuran font /1+ italic huru* Ti"e Ne, R'"an+ ukuran font //+ Bold !!E"CA#E huru* Ti"e Ne, R'"an+ ukuran font // huru* Ti"e Ne, R'"an+ ukuran font //+ italic huru* Ti"e Ne, R'"an+ ukuran font ?

Ta!el Setia% ta!el haru diketik den$an %a i /+ *'nt /1 atau di e uaikan( N'"'r ta!el diurutkan e uai den$an urutan %en#e!utan dala" tek ( Ta!el di!eri )udul dan u!)udul e&ara in$kat( K'l'" di

dala" ta!el tan%a $ari 8ertikal( Pen)ela an e"ua in$katan tidak !aku %ada ta!el dite"%atkan %ada &atatan kaki( Ga"!arGa"!ar e!aikn#a di!uat e&ara %r'*e i'nal dan di*'t' atau !eru%a 6D( Kiri"kan &etakan *'t' #an$ ta)a"+ di ata kerta kila% den$an ukuran /2= ; /=3 ""+ "ak i"al 213;240 ""( Setia% $a"!ar haru "e"iliki la!el %ada !a$ian !elakan$ dan !eri i n'"'r $a"!ar+ na"a %enuli + dan tanda %etun)uk !a$ian @ata @ $a"!ar( Ga"!ar haru di!eri n'"'r urut e uai den$an %e"un&ulan dala" tek ( Da*tar Pu taka: Da*tar %u taka dituli e uai den$an aturan %enuli an Vancouver$ di!eri n'"'r urut e uai den$an %e"un&ulan dala" ke eluruhan na kah+ !ukan "enurut a!)ad( 6antu"kan e"ua %enuli !ila tidak le!ih dari A 'ran$( Bila le!ih dari A 'ran$ %enuli + tuli na"a A %enuli %erta"a dan elan)utn#a et al. 6'nt'h &ara "enuli kan da*tar %u taka dari !er!a$ai )eni ru)ukanArtikel dalam &urnal /( Artikel )urnal tandar Be$a KJ+ Pina I+ Kre8 k# B( 5eart tran %lantati'n i a '&iated ,ith an in&rea e ri k *'r %an&reat'!iliar# di ea e( Ann intern Med( /<<A( JunC/20(//)-<?1.3 6ara lain- !ila )urnal ter e!ut "en$urutkan hala"an dala" uatu 8'lu"e+ "aka bulan dan nomor edisi tidak %erlu di&antu"kan( Be$a KJ+ Pina I+ Kre8 k# B 5eart tran %lantati'n i a '&iated ,ith an in&rea e ri k *'r %an&reat'!iliar# di ea e( Ann intern Med( /<<A(/20-<?1.3 Le!ih dari A %enuli + %enuli ke = dan eteru n#a tidak di&antu"kan dan dituli den$an et al. Parkin DM+ 6la#t'n D+ Bla&k RJ+ Ma u#er E+ 7reidi 5P+ I8an'8 E+ et al( 6hildh''d leuke"ia in Eur'%e a*ter 6hern'!#l- 4 #ear *'ll', u%( Br(J 6an&er+ /<<AC=3-/11A./2 2( Or$ani a i e!a$ai %enuli The 6ardia& S'&iet# '* Au tralia and Ne, Dealand( 6lini&al e;er&i e tre and %er*'r"an&e $uideline ( Med J Au t( /<<AC/A0-2?2.0 3( 0( Tan%a na"a %enuli 6an&er in S'uth A*ri&a Eedit'rialF( S A*r Med J(/<<0C?0-/4 Artikel tidak dala" !aha a In$$ri R#der Te+ 5aukeland EA+ S'lhau$ J5( Bilateral in*ra%atellar eneru%tur h' tidli*ere *ri k k8inne( Tid kr N'r Lae$e*'ren( /<<AC//A-0/.2 B'lu"e den$an u%le"en Shen 5M+ Dhan$ G7( Ri k a e "ent '* ni&kel &ar&in'$eni&it# and '&&u%ati'nal lun$ &an&er( En8ir'n 5ealth Per %e&t( /<<0C/12 u%%l /-2=4.?2 Edi i den$an u%le"en te tin$( Sa*et#

4(

A(

Pa#ne DK+ Sulli8an MD+ Ma ie MJ( H'"enI % #&'l'$i&al rea&ti'n t' !rea t &an&er( Se"in On&'l( /<<AC23(/ u%%l 2)C?<.<= =( B'lu"e den$an !a$ian O9!en T+ Na&itarhan S+ Tun&er N( Pla "a and urine iali& a&id in n'n.in ulin de%endent dia!ete "ellitu ( Ann 6lin Bi'ther"( /<<4C32(Pt3)-313.A Edi i den$an !a$ian P''le G5+ Mill SM( One 5undred &'n e&uti8e &a e '* *la% la&erati'n '* the le$ in a$ein$ %atient ( ND Med J( /<<1C/1=(<4< Pt /)-3==.? Edi i tan%a 8'lu"e Turan I+ Hred"ark T+ 7ellander.T ai L( Arthr' &'%i& ankle arthr'de i in rheu"at'id arthriti ( 6lin Orth'%( /<<4C(321)-//1.0

?(

<(

'uku dan "onogra( lain /( Penuli %er e'ran$an Rin$ 8en MK+ B'nd D( Ger'nt'l'$# and leader hi% kill *'r nur e ( 2 nd Editi'n( Ala!n# (NJ)- Del"ar Pu!li her C/<<A Murra# PR+ R' enthal KS+ K'!a#a hi GS+ P*aller MA+ Medi&al "i&r'!i'l'$#+ 0 th ed(St(L'ui - M' !#+ 2112 2( Edit'r e!a$ai %enuli N'r"ann IJ Red*ern SJ+ edit'r( Mental health &are *'r elderl# %e'%le( Ne, J'rk - 6hur&ill Li8in$ t'neC/<<A Or$ani a i e!a$ai %enuli In titute *'r Medi&ine (US)( L''kin$at the *uture '* the Medi&aid %r'$ra"( Ha hin$t'n- The In tituteC /<<2( Ba! dala" !uku P( 7redd# Hil"ana( Anti.8iru dan inter*er'n+ Dala"- Suli tia G( Gani ,arna+ edit'r( 7ar"ak'l'$i dan tera%i( 7akulta Ked'kteran.Uni8er ita Ind'ne ia( JakartaC /<<4( h( A/A.2/ Melt9er PS+ Kalli'nie"i A+ Trent JM+ 6hr'"' '"e alterati'n in hu"an 'lid tu"'r + In B'$el tein B+ Kin9ler KH+ edit'r ( The $eneti& !a i '* hu"an &an&er( Ne, J'rk- M&Gra,. 5illC 2112(%(<3.//3 4( Pr' idin$ k'n*eren i Ki"ura J( Shi!a aki 5+ edit'r( Re&ent ad8anta$e in &lini&al neur'%h# i'l'$#( Pr'&eedin$ '* the /1th Internati'nal 6'n$re '* EMG and &lini&al Neur'%h# i'l'$#C /<<4 O&t /4./<C K#'t'+ Ja%an( A" terda"- El e8ierC/<<A Makalah dala" k'n*eren i Ben$ t 'n S+ S'lhei" BG+ En*'r&e"ent '* data %r'te&ti'n+ %ri8a&# and e&urit# in "edi&al in*'r"ati'n( Dala"- Lun K6+ De$'ulet P+ Pie""e TE+ Rienh'** O+ edit'r( MEDIN7O <2(

3(

0(

A(

Pr'&eedin$ '* the =th H'rld 6'n$re 'n Medi&al In*'e"ati& C /<<2 Se% A./1C Gene8a+ S,it9erland( A" terda"- N'rth.5'llanC/<<2( %( /4A/.4 =( La%'ran Il"iah Diter!itkan 'leh !adan %en#andan$ dana: %'n 'rS"ith P+ G'llada# K( Pa#"ent *'r dura!le "edi&al e>ui%"ent !illed durin$ killed nur in$ *a&ilit# ta# ( 7inal re%'rt( Dalla (TK)- De%t( O* 5ealth and 5u"an Ser8i&e (US)+ O**i&e '* e8aluati'n and in %e&ti'nC /<<0 O&t( re%'rt N'(- 55SIGOEIA<211?A1 ?( Di erta i Ka%lan SJ( P' t.h' %ital h'"e &are- the elderl#:a&&e (MO)- Ha hin$t'n Uni8+C/<<4 and utili9ati'n (di ertati'n)( St L'ui

<(

Artikel dala" k'ran Lee G( 5' %itali9ati'n tied t' '9'ne %'lluti'n- tud# e ti"ate annuall#( The Ha hin$t'n P' t /<<A Jun 2/CSe&t AC3(&'l(4)

41(111 ad"ini i'n

/1(

Materi audi'8i ual 5IBLAIDS- the *a&t and the *utureE8ide'&a etteF( St( L'ui (MO)- M' !#.Jear B''kC/<<4

"ateria Elektronik /( Artikel Jurnal dala" *'r"at elektr'nik M'r e SS( 7a&t'r in the e"er$en&e '* in*e&ti'n di ea e ( E"r$ in*e&t Di ( erial 'nline) /<<4 Jan.Mar diunduh 4 Juni /<<A( A8aila!le *r'"- URL- 5JPERLINK htt%-::,,,(&d&($'8:n&id'd:EID:eid(ht" 2( M'n'$ra* dala" *'r"at elektr'nik 6DI+ &lini&al der"at'l'$# illu trated E"'n'$ra%h 'n 6D.ROMF( Ree8e JTR+ Mi!a&h 5( 6MEA Multi"edia Gr'u%+ %r'du&er ( 2 nd Editi'n( Ber i'n 2(1 San Die$'- 6MEAC /<<4( 3( Ar i% K'"%uter 5e"'d#na"i& III- the u% and the d',n '* he"'dina"i& E&'"%uter %r'$ra"F( Ber i'n 2(2 Orland' (7L)- 6'"%uteri9ed Edu&ati'nal S# te" C/<<3 0( Ba$ian dari uatu itu ,e! A"eri&an Medi&al A '&iati'n Eh'"e%a$e 'n the InternetF+ 6hi&a$'- The A '&iati'n & /<<4.2112 Eu%dated 211/ Au$ 23C &ited 2112 Au$ /2 F( AMA O**i&e '* Gr'u% Pra&ti&e Lia i'nC Ea!'ut 2 &reen F( A8aila!le *r'"htt%-::,,,(a"aa n('r$:a"a:%u!:&ate$'r#:/=3A(ht"l 4( Data!a e di Internet O%en data!a eHh'I 6erti*ied Edata!a e 'n the InternetF+ E8an t'n (IL)- The A"eri&an B'ard '* Medi&al S%e&iali t( 62111.E&ited 211/ Mar ?F(A8aila!le *r'"- htt%-::,,,a!" ('r$:ne, ear&h(a % Closed database% Ja!l'n ki S( Online Multi%le 6'n$enital An'"al#:Mental Retardati'n (M6A:MR) S#ndr'"e Edata!a e 'n the InternetF Bethe da (MD)- Nati'nal Li!rar# '* Medi&ine (US) &/<<< Eu%date 211/ N'8 21C &ited 2112 Au$ /2F( A8aila!le *r'" -

htt%-::,,,(ni"(nih($'8:ar&hi8e:211A/2/2:"e h:)a!l'n ki: #ndr'"e(title(ht"l A( Ba$ian dari data!a e di Internet MeS5 Br', er Edata!a e 'n the InternetF Bet eda (MD)- Nati'nal Li!rar# '* Medi&ine (US)C 2112. E&ited 2113 Jun /1F Meta.anal# i - uni>ue ID- DO /421/C Ea!'ut 3%F A8aila!le *r'" htt%-::,,,(ni"(nih($'8:"e h:MBr', er(ht"l 7ile u%dated ,eekl# Na kah len$ka% !e erta 6D dikiri" ke%ada De,an Pen#untin$ Jurnal Medika Planta (JMP) Jl( Pr'*( dr$ Suria Su"antri MP5 N'( A4 Bandun$ 01/A0