Anda di halaman 1dari 3

KETERANGAN PENGISIAN ANGKET

1. Berilah tanda check list ( ) pada salah satu jawaban A, B, C dan D 2. Mohon audara !en"isi an"ket den"an jawaban #an" sebenarn#a (objekti$) %. Mohon audara !e!eriksa ke!bali, jan"an sa!pai ada pen"isian #an" terlewat &. audara tidak perlu !encantu!kan na!a atau identitas lainn#a

'. (en"isian han#a !e!ilih satu jawaban #aitu ) * * elalu erin"

* +adan",kadan" * -idak pernah .. /ntuk kolo! skor nilai tidak usah diisi (dikoson"kan) Catatan ) Bila ada pe!betulan dari jawaban se!ula, cukup jawaban tersebut diberi tanda sa!a den"an (0), contoh ) 1awaban perta!a B setelah perbaikan !enjadi C, pe!betulann#a adalah seba"ai berikut ) 1awaban se!ula ) Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah

1awaban setelah diperbaiki ) Selalu Sering 0

Kadang-kadang

Tidak Pernah

A. Budaya Organisasi N o 1 2 Alternatif Ja a!an Kada Tidak Selal Serin ngPerna u g kadan h g

Pernyataan Manajer senantiasa kreati$ dan produkti$ dala! !en"e!ban"kan perusahaan2 +ar#awan senantiasa berkontribusi dala! pen#a!paian ide untuk kepentin"an perusahaan (erusahaan berani !en"a!bil risiko dala! !e!an$aatkan peluan" usaha seperti !en"adakan diskon besar untuk !enarik pe!beli (i!pinan senantiasa !e!berikan pen"arahan kepada kar#awan +oordinasi kerja terjalin baik antar kar#awan (i!pinan perusahaan senantiasa !e!berikan dukun"an !oral kepada setiap kar#awann#a2 Adan#a pen#ediaan $asilitas kerja #an" dibutuhkan oleh perusahaan Adan#a kejelasan tu"as pokok dan $un"si setiap pe"awai Adan#a pen"awasan dari pi!pinan seba"ai pen"endali ke"iatan perusahaan Ada pe!berian bonus berbentuk !ateri kepada setiap kar#awan dala! periode waktu tertentu Adan#a pe!berian bonus non !ateri seperti pro!osi kepada kar#awan dala! periode waktu tertentu enantiasa !endeteksi adan#a ke!un"kinan kon$lik antar indi7idu kar#awan Ada pola ko!unikasi dua arah antara bawahan dan pi!pinan sela!a bekerja

% & ' . 3 4 5 1 6 1 1 1 2 1 %

B. Produkti"itas Ker#a N o Alternatif Ja a!an Kada Tidak Selal Serin ngPerna u g kadan h g

Pernyataan Adan#a ketera!pilan dala! pekerjaan untuk !en#elesaikann#a sesuai den"an kepentin"an pekerjaan jika ada perkerjaan #an" !enu!puk (ekerjaan sudah sesuai den"an ke!a!puan Me!inta penjelasan kepada pi!pinan jika ada perkerjaan #an" belu! dipaha!i Adan#a kein"inan dala! !elaksanakan pekerjaan senantiasa !elakukan pen#e!purnaan ke arah #an" lebih baik Bekerja sa!a den"an kar#awan lainn#a bila terdapat !asalah pada lin"kun"an pekerjaan Mendapatkan !oti7asi berupa bonus oleh pi!pinan perusahaan dala! !elakukan pekerjaan Bekerja sesuai den"an ketentuan perusahaan Me!perhatikan kualitas kerja seperti !e!eriksa ke!bali pekerjaan sebelu! dilaporkan kepada pi!pinan 8asil kerja sesuai den"an tar"et perusahaan #an" telah ditetapkan Datan" tepat waktu a"ar dapat !en#elesaikan pekerjaan tepat waktu Me!an$aatkan sarana kerja #an" ada untuk kelancaran pekerjaan den"an baik Bekerja sesuai den"an ja! kerja #an" telah ditetapkan oleh perusahaan

1 2 % & ' . 3 4 5 1 6 1 1 1 2