Anda di halaman 1dari 46

3

CAMPURAN WARNA Tingkatan 1


note

KESIMPULAN

WARNA UTAMA @ WARNA ASAS


MERAH KUNING BIRU

CONTOH CAMPURAN

MERAH

BIRU

UNGU

MERAH

KUNING

OREN / JINGGA

KUNING

BIRU

HIJAU

Memahami campuran Warna

Topik ! " # $ % &


Objektif

Soalan

Kumpulan Warna Asas iaitu : Merah Biru Kuning


Kembali ke topik

Kumpulan Warna Sekunder Iaitu Campuran Warna Asas Dengan Warna Asas Hijau Oren !ngu jingga

Kembali ke topik

Kumpulan

Warna "ertier Iaitu Campuran Warna Asas Dengan Warna Sekunder Coklat
#ink Biru

Muda
Kembali ke topik

Kumpu'an Warna A(a(

Kembali ke topik

Kumpu'an Warna Sekun)er

Kembali ke topik

Kumpu'an Warna Ter*ier

Kembali ke topik

Campuran Warna Men+ha(i'akan Ro)a Warna

Kembali ke topik

OB,EKTI- PEMBE.A,ARAN
muri) )apa* men+e*ahui /arna0 /arna a(a(1 /arna (ekun)er )an /arna *er*ier2

muri) 3o'eh men+ha(i'kan /arna (ekun)er )an /arna *er*ier me'a'ui campuran /arna2 muri) )apa* mem3e4akan an*ar /arna a(a(1 /arna (ekun)er )an /arna *er*ier2

Kembali ke topik

LATIHAN PEMAHAMAN
LATIHAN 1 LATIHAN 2
LATIHAN 3 LATIHAN 4

Kembali ke topik

Warna A(a( Ter)iri 5aripa)a


a

Merah1 Biru )an Kunin+ Hi6au1 Oren1 Hi*am Hi*am Oren Kunin+ Hi*am Oren Kunin+
Kembali ke ltihan

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan &

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan &

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan &

TAHNIAH
JAWAPAN ANDA BETUL

Kembali ke soalan &

!2 Warna (ekun)er *er)iri )aripa)a7


a 3 c )

,in++a1 Un++u1 Hi6au

Biru1 kunin+1 merah Hi*am1pu*ih1hi6au Hi*am1pu*ih13iru

Kembali ke ltihan

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan '

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan '

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan '

TAHNIAH
JAWAPAN ANDA BETUL

Kembali ke soalan '

"2

Warna (ekun)er (e3a+ai7


a 3 c )

6u+a

)ikena'i

Warna Ke)ua

Warna Ke*i+a Warna Per*ama Warna 3er/arna merah13iru1 kunin+


Kembali ke ltihan

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan (

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan (

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan (

TAHNIAH
JAWAPAN ANDA BETUL

Kembali ke soalan (

#2 Warna *er*ier *erha(i' )aripa)a campuran7


a 3 c )

Warna a(a( 8 /arna a(a(

Warna (ekun)er 8 /arna *er*ier


Warna a(a( 8 /arna (ekun)er

Warna a(a( 8 /arna *er*ier


Kembali ke ltihan

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan )

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan )

JAWAPAN ANDA SALAH

C!BA $A%I
Kembali ke soalan )

TAHNIAH
JAWAPAN ANDA BETUL

Kembali ke soalan )

KESIMPU.AN

Anda mungkin juga menyukai