Anda di halaman 1dari 9

KANDUNGAN MUKA SURAT

JUDUL i
PERAKUAN PELAJAR ii
PERAKUAN PENERIMAAN iii
HALAMAN HAK CIPTA iv
ANSTRAK (BAHASA MELAYU) v
ABSTRAK (BAHASA INGGERIS) vi
DEDIKASI vii
PENGHARGAAN viii
SENARAI JADUAL xiii
SENARAI RAJAH xvi

BAB 1 PENGENALAN
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Pemasalahan Kajian 5
1.3 Persoalan Kajian 9
1.4 Objektif Kajian 10
1.5 Kepentingan Kajian 10
1.6 Definisi Konsep Dan Definisi Operasional 12
1.6.1 Konsep Kecerdasan Emosi 12
1.6.2 Konsep Tekanan Kerja 15
1.6.3 Konsep Komitmen Kerja 17
1.6.4 Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) 19
1.7 Kerangka Kajian 21
1.8 Hipotesis Kajian 22
1.9 Batasan Kajian 23
1.10 Kesimpulan 24
BAB 2: ULASAN KARYA
2.1 Latar BelakangTeori
2.1.1 Teori Kecerdasan Emosi 25
2.1.2 Teori Tekanan Kerja 29
2.1.3 Teori Komitmen Kerja 42
2.2 Kajian-Kajian Tempatan
2.2.1 Kajian Lepas Kecerdasan Emosi 46
2.2.2 Kajian Lepas Tekanan Kerja 49
2.2.3 Kajian Lepas Komitmen Kerja 52
2.3 Kajian Luar Negara
2.3.1 Kajian Lepas Kecerdasan Emosi 54
2.3.2 Kajian Lepas Tekanan Kerja 55
2.3.3 Kajian Lepas Komitmen Kerja 57
2.4 Rumusan Ulasan Karya 60
BAB 3 METODOLOGI KAJIAN
3.1 Reka Bentuk Kajian 61
3.2 Populasi dan Sampel Kajian 62
3.3 Instrumen dan Alat Kajian 63
3.4 Tatacara Pengumpulan Data 69
3.5 Kajian Rintis 70
3.6 Analisa Data 70
3.7 Rumusan 72
BAB 4: KEPUTUSAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Keputusan 73
4.1.1 Analisis Deskriptif 73
4.1.2 Analisis Deskriptif Keputusan Kecerdasan Emosi 78
4.2 Analisis Inferensi (Pengujian Hipotesis) 84
4.2.1 Pengujian Hipotesis 1 84
4.2.2 Pengujian Hipotesis 2 85
4.2.3 Pengujian Hipotesis 3 86
4.2.4 Pengujian Hipotesis 4 87
4.2.5 Pengujian Hipotesis 5 88
4.2.6 Pengujian Hipotesis 6 89
4.2.7 Pengujian Hipotesis 7 90
4.2.8 Pengujian Hipotesis 8 92
4.2.9 Pengujian Hipotesis 9 93
4.2.10 Pengujian Hipotesis 10 94
4.2.11 Pengujian Hipotesis 11 95
4.2.12 Pengujian Hipotesis12 96
4.2.13 Pengujian Hipotesis 13 97
4.3 Kesimpulan 98
BAB : 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN
5.1 Perbincangan 99
5.1.1 Deskriptif 99
5.1.1.1 Perbincangan Mengenai Taburan Demografi
Dan Maklumat Diri 99

5.1.1.2 Perbincangan Taburan Respondan Berdasarkan


Tempoh Perkhidmatan 102

5.1.1.3 Perbincangan Mengenai Kecerdaan Emosi


Mengikut Tahap 104

5.1.1.4 Perbincangan Mengenai Keputusan Tahap


Tekanan Kerja 107

5.1.1.5 Perbincangan Mengenai Keputusan Tahap


Komitmen Kerja 108

5.1.2 Inferensi (Hipotesis) 111

5.1.2.1 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari


Emosi Sendiri Dari Segi Tempoh Perkhidmatan
112

5.1.2.2 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal


Emosi Sendiri Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 113

5.1.2.3 Perbezaan Tahap Keceerdasan Emosi Dimensi Motivasi


Diri Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 114
5.1.2.4 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengetahui
Emosi Orang Lain Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 115
5.1.2.5 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan
Sosial Dari Segi Tempoh Perkhidmatan
117
5.1.2.6 Perbezaan Tahap Tekanan Kerja Dari Segi Tempoh
Perkhidmatan
119
5.1.2.7 Perbezaan Komitmen Kerja Dari Segi Tempoh
Perkhidmatan 121
5.1.2.8 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari
Emosi Sendiri Dengan Komitmen Kerja 123
5.1.2.9 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal
Sendiri Dengan Komitmen Kerja 125
5.1.2.10 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Motivasi
Diri Dengan Komitmen Kerja 126
5.1.2.11 Hubungan Kcerdasan Emosi Dimensi Mengetahui
Emosi Orang Lain Dengan Komitmen Kerja 128
5.1.2.12 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan
Sosial Dengan Komitmen Kerja 130
5.1.2.13 Hubungan Tekanan Kerja Dengan Komitmen
Kerja 131
5.1.3 Rumusan Perbincangan. 134

5.2 Implikasi Kajian 136


5.3 Cadangan / Saranan Kajian 138
5.4 Cadangan Kajian Akan Datang 143
5.5 Kesimpulan 144

RUJUKAN 146
LAMPIRAN A Soal Selidik 153
LAMPIRAN B Surat-Surat Berkaitan 154
SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK JADUAL MUKA SURAT

2.1 Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003) 35


3.1 Dimensi Kecerdasan Emosi 64
3.2 Skor Jawapan Soal Selidik Kecerdasan Emosi 64
3.3 Kedudukan Item Negatif Dan Positif Dalam
Soal Selidik Kecerdasan Emosi 65
3.4 Kedudukan Item Positif Dan Negatif Bagi
Soal Selidik Tekanan Kerja 66
3.5 Kedudukan Tahap Tekanan Kerja Berdasarkan Min
2 Skor 66
3.6 Kedudukan Item Negative Dan Positif Dalam
Soal Selidik Komitmen Kerja 68
3.7 Kedudukan Tahap Komitmen Kerja Berdasarkan Min
2 Skor 68
41 Taburan Kekerapan Respondan Mengikut Jantina 74
4.2 Taburan Kekerapan Respondan Mengikut Tempoh
Perkhidmatan 76
4.3 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Anggota Polis
Dimenasi Menyedari Emosi Sendiri 78
4.4 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi
Mengawal Emosi Sendiri 79
4.5 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi
Motivasi Diri 80
4.6 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi
Mengetahui Emosi Orang Lain 81
4.7 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi
Hubungan Sosial Dengan Orang Lain 82
4.8 Analisis Tekanan Kerja Anggota Polis 83

NO. JADUAL TAJUK JADUAL MUKA SURAT


4.9 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi
Mengawal Emosi Sendiri 83
4.10 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan
Emosi Dimensi Menyedari Emosi Berdasarkan Tempoh
Perkhidmatan 84
4.11 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan
Emosi Dimensi Mengawal Emosi Sendiri Berdasarkan
Tempoh Perkhidmatan 85
4.12 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan
Emosi Dimensi Motivasi Diri Berdasarkan Tempoh
Perkhidmatan 86
4.1.3 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan
Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain
Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 87
4.14 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan
Emosi Dimensi Hubungan Sosial Berdasarkan Tempoh
Perkhidmatan 88
4.1.5 Keputusan ANOVA Satu Hala Antara Tekanan Kerja
Dalam Kalangan Anggota Polis
Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 89
4.16 Keputusan ANOVA Satu Hala Antara Tahap Komitmen Kerja
Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 90
4.17 Ujian Post Hoc (Turkey HSD) 91
4.18 Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap
Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari Emosi Sendiri
Dengan Komitmen Kerja 92
4.19 Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap
Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal Emosi Sendiri
Dengan Komitmen Kerja 93

NO. JADUAL TAJUK JADUAL MUKA SURAT


4.20 Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap
Kecerdasan Emosi Dimensi Motivasi Diri
Dengan Komitmen Kerja 94
4.21 Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap
Kecerdasan Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain
Dengan Komitmen Kerja 95
4.22 Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap
Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan Sosial
Dengan Komitmen Kerja 96
4.23 Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap
Tekanan Kerja Dengan Komitmen Kerja 97
5.1 Rumusan Tahap Kecerdasan Emosi 104
SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK RAJAH MUKA SURAT

1.1 Kerangka Konsep 21


2.1 Model Stress Cooper (1988) 31
2.2 Model Stress Atkinson (1988) 34
4.1 Graf Palang Menunjukkan Taburan Respondan Berdasarkan
Jantina 75
4.2 Graf Palang Menunjukkan Taburan Respondan Berdasarkan
Tempoh Perkhidmatan 77
DAFTAR SINGKATAN KATA

Singkatan Maksud

IPD Ibu Pejabat Polis Daerah


ASP Asisten Superintendan Polis
PDRM Polis DiRaja Malaysia
SI Sub Inspektor
EQ Emotional Qoutient (Kecerdasan Emosi)
Ho Hipotesis Nol
IQ Intelligence Quotient (Kecerdasan Intelek)
IPT Institut Pengajian Tinggi
p Signifikan
UIA Universiti Islam Antarabangsa
UKM Universiti Kebangsaan Malaysia
UM Universiti Malaya
UTM Universiti Teknologi Malaysia
UPM Universiti Putra Malaysia
% Peratus