KANDUNGAN

MUKA SURAT

JUDUL PERAKUAN PELAJAR PERAKUAN PENERIMAAN HALAMAN HAK CIPTA ANSTRAK (BAHASA MELAYU) ABSTRAK (BAHASA INGGERIS) DEDIKASI PENGHARGAAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH BAB 1 PENGENALAN
1.1 Pendahuluan 1.2 Pemasalahan Kajian 1.3 Persoalan Kajian 1.4 Objektif Kajian 1.5 Kepentingan Kajian 1.6 Definisi Konsep Dan Definisi Operasional

i ii iii iv v vi vii viii xiii xvi

1 5 9 10 10 12 12 15 17 19 21 22 23 24

1.6.1 Konsep Kecerdasan Emosi 1.6.2 Konsep Tekanan Kerja 1.6.3 Konsep Komitmen Kerja 1.6.4 Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM)
1.7 Kerangka Kajian 1.8 Hipotesis Kajian 1.9 Batasan Kajian 1.10 Kesimpulan

BAB 2: ULASAN KARYA 2.1 Latar BelakangTeori 2.1.1 Teori Kecerdasan Emosi 2.1.2 Teori Tekanan Kerja 2.1.3 Teori Komitmen Kerja

25 29 42

2.2 Kajian-Kajian Tempatan 2.2.1 Kajian Lepas Kecerdasan Emosi 2.2.2 Kajian Lepas Tekanan Kerja 2.2.3 Kajian Lepas Komitmen Kerja 2.3 Kajian Luar Negara 2.3.1 Kajian Lepas Kecerdasan Emosi 2.3.2 Kajian Lepas Tekanan Kerja 2.3.3 Kajian Lepas Komitmen Kerja 2.4 Rumusan Ulasan Karya BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Reka Bentuk Kajian 3.2 Populasi dan Sampel Kajian 3.3 Instrumen dan Alat Kajian 3.4 Tatacara Pengumpulan Data 3.5 Kajian Rintis 3.6 Analisa Data

46 49 52 54 55 57 60 61 62 63 69 70 70

3.7 Rumusan BAB 4: KEPUTUSAN DAN ANALISIS DATA
4.1 Keputusan 4.1.1 Analisis Deskriptif 4.1.2 Analisis Deskriptif Keputusan Kecerdasan Emosi 4.2 Analisis Inferensi (Pengujian Hipotesis) 4.2.1 Pengujian Hipotesis 1 4.2.2 Pengujian Hipotesis 2 4.2.3 Pengujian Hipotesis 3 4.2.4 Pengujian Hipotesis 4 4.2.5 Pengujian Hipotesis 5 4.2.6 Pengujian Hipotesis 6 4.2.7 Pengujian Hipotesis 7 4.2.8 Pengujian Hipotesis 8 4.2.9 Pengujian Hipotesis 9 4.2.10 Pengujian Hipotesis 10 4.2.11 Pengujian Hipotesis 11 4.2.12 Pengujian Hipotesis12 4.2.13 Pengujian Hipotesis 13 4.3 Kesimpulan BAB : 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 84

72
73 73 78 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98

5.1 Perbincangan 99 5.1.1 Deskriptif 99 5.1.1.1 Perbincangan Mengenai Taburan Demografi

Dan Maklumat Diri 5.1.1.2 Perbincangan Taburan Respondan Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 5.1.1.3 Perbincangan Mengenai Kecerdaan Emosi Mengikut Tahap 5.1.1.4 Perbincangan Mengenai Keputusan Tahap Tekanan Kerja

99 102 104 107

5.1.1.5 Perbincangan Mengenai Keputusan Tahap Komitmen Kerja 5.1.2 Inferensi (Hipotesis)

108 111

5.1.2.1 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari Emosi Sendiri Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 112 5.1.2.2 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal Emosi Sendiri Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 113 5.1.2.3 Perbezaan Tahap Keceerdasan Emosi Dimensi Motivasi Diri Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 114 5.1.2.4 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 115 5.1.2.5 Perbezaan Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan Sosial Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 117 5.1.2.6 Perbezaan Tahap Tekanan Kerja Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 119 5.1.2.7 Perbezaan Komitmen Kerja Dari Segi Tempoh Perkhidmatan 121

5.1.2.8 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari Emosi Sendiri Dengan Komitmen Kerja 123 5.1.2.9 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal Sendiri Dengan Komitmen Kerja 125

5.1.2.10 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Motivasi Diri Dengan Komitmen Kerja 126 5.1.2.11 Hubungan Kcerdasan Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain Dengan Komitmen Kerja 128 5.1.2.12 Hubungan Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan Sosial Dengan Komitmen Kerja 130 5.1.2.13 Hubungan Tekanan Kerja Dengan Komitmen Kerja 131 5.1.3 Rumusan Perbincangan. 134

5.2 5.3 5.4 5.5

Implikasi Kajian Cadangan / Saranan Kajian Cadangan Kajian Akan Datang Kesimpulan

136 138 143 144

RUJUKAN LAMPIRAN A LAMPIRAN B Soal Selidik Surat-Surat Berkaitan

146 153 154

SENARAI JADUAL NO. JADUAL 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 41 4.2 4.3 4.4 TAJUK JADUAL MUKA SURAT 35 64 64 65 66 66 68 68 74 76 78

Model Punca Tekanan Kerja (Jaafar Muhamad, 2003) Dimensi Kecerdasan Emosi Skor Jawapan Soal Selidik Kecerdasan Emosi Kedudukan Item Negatif Dan Positif Dalam Soal Selidik Kecerdasan Emosi Kedudukan Item Positif Dan Negatif Bagi Soal Selidik Tekanan Kerja Kedudukan Tahap Tekanan Kerja Berdasarkan Min 2 Skor Kedudukan Item Negative Dan Positif Dalam Soal Selidik Komitmen Kerja Kedudukan Tahap Komitmen Kerja Berdasarkan Min 2 Skor Taburan Kekerapan Respondan Mengikut Jantina Taburan Kekerapan Respondan Mengikut Tempoh Perkhidmatan Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Anggota Polis Dimenasi Menyedari Emosi Sendiri Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi

Mengawal Emosi Sendiri 4.5 4.6 4.7 4.8 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi Motivasi Diri Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan Sosial Dengan Orang Lain Analisis Tekanan Kerja Anggota Polis 83

79 80 81 82

NO. JADUAL TAJUK JADUAL 4.9 Analisis Keputusan Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal Emosi Sendiri 4.10 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari Emosi Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 4.11 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal Emosi Sendiri Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 4.12 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Motivasi Diri Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 4.1.3 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 4.14 Keputusan ANOVA Satu Hala Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan Sosial Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan 4.1.5 Keputusan ANOVA Satu Hala Antara Tekanan Kerja Dalam Kalangan Anggota Polis Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan

MUKA SURAT 83

84

85

86

87

88

89

4.16 4.17 4.18

Keputusan ANOVA Satu Hala Antara Tahap Komitmen Kerja Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan Ujian Post Hoc (Turkey HSD) Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Menyedari Emosi Sendiri Dengan Komitmen Kerja 92 91 90

4.19

Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengawal Emosi Sendiri Dengan Komitmen Kerja 93 MUKA SURAT

NO. JADUAL 4.20

TAJUK JADUAL

Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Motivasi Diri Dengan Komitmen Kerja 94

4.21

Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Mengetahui Emosi Orang Lain Dengan Komitmen Kerja 95

4.22

Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap Kecerdasan Emosi Dimensi Hubungan Sosial Dengan Komitmen Kerja 96 97 104

4.23 5.1

Keputusan Ujian Korelasi Pearson Bagi Tahap Tekanan Kerja Dengan Komitmen Kerja Rumusan Tahap Kecerdasan Emosi

SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK RAJAH MUKA SURAT

1.1 2.1 2.2 4.1 4.2

Kerangka Konsep Model Stress Cooper (1988) Model Stress Atkinson (1988) Graf Palang Menunjukkan Taburan Respondan Berdasarkan Jantina Graf Palang Menunjukkan Taburan Respondan Berdasarkan Tempoh Perkhidmatan

21 31 34 75 77

DAFTAR SINGKATAN KATA Singkatan IPD ASP PDRM SI EQ Ho IQ IPT p UIA UKM UM UTM UPM % Maksud Ibu Pejabat Polis Daerah Asisten Superintendan Polis Polis DiRaja Malaysia Sub Inspektor Emotional Qoutient (Kecerdasan Emosi) Hipotesis Nol Intelligence Quotient (Kecerdasan Intelek) Institut Pengajian Tinggi Signifikan Universiti Islam Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Malaya Universiti Teknologi Malaysia Universiti Putra Malaysia Peratus

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.