Anda di halaman 1dari 3

99 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman 1. Bersyukur apabila mendapat nikmat 2. 02. Sabar apabila mendapat kesulitan 3.

Tawakal apabila mempunyai rencana/program 4. Ik las dalam segala amal perbuatan !. "angan membiarkan ati larut dalam kesedi an #. "angan menyesal atas sesuatu kegagalan $. "angan putus asa dalam meng adapi kesulitan %. "angan usil dengan kekayaan orang &. "angan asad dan iri atas kesuksessan orang 10. "angan sombong kalau memperole kesuksessan 11. "angan tamak kepada arta 12. "angan terlalu ambitious akan sesuatu kedudukan 13. "angan ancur karena ke'aliman 14. "angan goya karena (itna 1!. "angan berkeinginan terlalu tinggi yang melebi i kemampuan diri 1#. "angan campuri arta dengan arta yang aram 1$. "angan sakiti aya dan ibu 1%. "angan usir orang yang meminta)minta 1&. "angan sakiti anak yatim 20. "au kan diri dari dosa)dosa yang besar 21. "angan membiasakan diri melakukan dosa)dosa kecil 22. Banyak berkun*ung ke ruma +lla ,mas*id23. .akukan s alat dengan ik las dan k usyu 24. .akukan s alat (ard u di awal waktu/ ber*amaa di mas*id 2!. Biasakan s alat malam 2#. 0erbanyak d'ikir dan do1a kepada +lla 2$. .akukan puasa wa*ib dan puasa sunat 2%. Sayangi dan santuni (akir miskin 2&. "angan ada rasa takut kecuali anya kepada +lla 30. "angan mara berlebi )lebi an 31. 2intaila seseorang dengan tidak berlebi )lebi an 32. Bersatula karena +lla dan berpisa la karena +lla 33. Berlati la konsentrasi pikiran 34. 0enu i *an*i apabila tela diikrarkan dan mintala maa( apabila karena sesuatu sebab tidak dapat dipenu i 3!. "angan mempunyai musu / kecuali dengan iblis/syaitan 3#. "angan percaya ramalan manusia 3$. "angan terlampau takut miskin 3%. 3ormatila setiap orang 3&. "angan terlampau takut kepada manusia 40. "angan sombong/ takabur dan besar kepala 41. Berlakula adil dalam segala urusan 42. Biasakan istig (ar dan taubat kepada +lla 43. Bersi kan ruma dari patung)patung ber ala

44. 3iasi ruma dengan bacaan +l)4uran 4!. 0erbanyak silaturra im 4#. Tutup aurat sesuai dengan petun*uk Islam 4$. Bicarala secukupnya 4%. Beristeri/bersuami kalau suda siap segala)galanya 4&. 3argai waktu/ disiplin waktu dan man(aatkan waktu !0. Biasakan idup bersi / tertib dan teratur !1. "au kan diri dari penyakit)penyakit bat in !2. Sediakan waktu untuk santai dengan keluarga !3. 5akanla secukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebi an !4. 3ormatila kepada guru dan ulama !!. Sering)sering bers alawat kepada nabi !#. 2intai keluarga 6abi saw !$. "angan terlalu banyak utang !%. "angan terlampau muda ber*an*i !&. Selalu ingat akan saat kematian dan sedar ba awa #0. ke idupan dunia adala ke idupan sementara #1. "au kan diri dari perbuatan)perbuatan yang tidak #2. berman(aat seperti mengobrol yang tidak berguna #3. Bergaul la dengan orang)orang sole #4. Sering bangun di peng u*ung malam/ berdoa dan beristig (ar #!. .akukan ibada a*i dan umra apabila suda mampu ##. 5aa(kan orang lain yang berbuat sala kepada kita #$. "angan dendam dan *angan ada keinginan membalas ke*a atan dengan ke*a atan lagi #%. "angan membenci seseorang karena pa aman dan pendiriannya

"angan benci kepada orang yang membenci kita #&. Berlati untuk berterus terang dalam menentukan sesuatu pili an $0. 7ingankan beban orang lain dan tolongla mereka yang mendapatkan kesulitan $1. "angan melukai ati orang lain $2. "angan membiasakan berkata dusta $3. Berlakula adil/ walaupun kita sendiri akan mendapatkan kerugian $4. "agala amana dengan penu tanggung *awab $!. .aksanakan segala tugas dengan penu keik lasan dan kesunggu an $#. 3ormati orang lain yang lebi tua dari kita $$. "angan membuka aib orang lain $%. .i atla orang yang lebi miskin daripada kita $&. li at pula orang yang lebi berprestasi dari kita %0. +mbila pela*aran dari pengalaman orang)orang ari( dan bi*aksana %1. Sediakan waktu untuk merenung apa)apa yang suda dilakukan %2. "angan sedi karena miskin dan *angan sombong karena kaya %3. "adila manusia yang selalu berman(aat untuk agama/bangsa dan negara %4. 8enali kekurangan diri dan kenali pula kelebi an orang lain %!. "angan membuat orang lain menderita dan sengsara %#. Berkatala yang baik)baik atau tidak berkata apa)apa %$. 3argai prestasi dan pemberian orang %%. "angan abiskan waktu untuk sekedar iburan dan kesenangan %&. +krabla dengan setiap orang/ walaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan. &0. Sediakan waktu untuk berola raga yang sesuai dengan norma)norma agama dan kondisi diri kita &1. "angan berbuat sesuatu yang menyebabkan (isikal atau mental kita men*adi terganggu &2. Ikutila nasi at orang)orang yang ari( dan bi*aksana &3. 0andai)pandaila untuk melupakan kesala an orang 9 9dan pandai)pandaila untuk melupakan *asa kita: 9 9&2. "angan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang 9 9lain terganggu dan *angan berkata sesuatu yang dapat 9 9menyebabkan orang lain ter ina: 9 9&3. "angan cepat percaya kepada berita *elek yang 9 9menyangkut teman kita sebelum dipastikan kebenarannya: 9 9&4. "angan menunda)nunda pelaksanaan tugas dan 9 9kewa*iban: 9 9&!. Sambutla uluran tangan setiap orang dengan penu 9 9keakraban dan kerama an dan tidak berlebi an: 9 9&#. "angan memaksa diri untuk melakukan sesuatu 9 9yang diluar kemampuan diri: 9 9&$. ;aspadala akan setiap u*ian/ cobaan/ godaan dan 9 9tentangan. "angan lari dari kenyataan ke idupan: 9 9&%. <akinla ba wa setiap keba*ikan akan mela irkan 9 9kebaikan dan setiap ke*a atan akan mela irkan 9 9kerosakan: 9 9&&. "angan ba agia di atas penderitaan orang dan 9 9*angan kaya dengan memiskinkan orang: 9 9 9 9Tolong kirimkan kepada rakan)rakan muslim lainnya 9 9yang anda kenal. 9 9 9 9===== 9 9+lla 1s lo>e is unconditional/ today/ tomorrow and always. 5ay +lla 9 9bless you e>eryday. +meen 9 9 9 9