Anda di halaman 1dari 2

REFERAT

MIOPIA

Disusun oleh: Aprina Radinka Subagiyo 207.121.0003 ara!edya Anggi"a #arga 207.121.000$ re%ep"or: dr. #uhdahani& Sp.#

KEPANITERAAN KLINIK MADYA LABORATORIUM ILMU PENYAKIT MATA RSD MARDI WALUYO BLITAR FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2012

KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum wr. wb. u'i syukur penulis pan'a"kan kehadira" Allah S(T yang "elah !eli!pahkan rah!a" dan hidayah)*ya& sehingga penulis dapa" !enyelesaikan Re+era" dengan 'udul ,Miopia- sebagai salah sa"u "ugas dala! !ene!puh S"ase #a"a. Re+era" ini berisi !engenai uraian !engenai Miopia yang di"ulis dengan "u'uan un"uk !ena!bah .a.asan bagi penulis dan pe!ba%a. enulis !enyadari bah.a dala! penyusunan re+era" ini !asih banyak kekurangan a"aupun kekeliruan. /arena i"u& penulis sanga" !engharapkan kri"ik dan saran dari pe!ba%a yang bersi+a" !e!bangun guna penye!purnaan re+era" ini selan'u"nya. Akhirnya penulis !engu%apkan banyak "eri!a kasih kepada se!ua pihak yang "elah !e!ban"u dala! pelaksanaan rogra! /epani"eraan /linik dan penyusunan re+era" ini. Se!oga ber!an+a" bagi se!ua pihak. A!in. Wassalamu'alaikum wr. wb.

0li"ar& 1uni 2012

enyusun