Anda di halaman 1dari 1

Padangsidimpuan, 17 Maret 2009 Kepada Yth: Bapak Ketua STAI Padangsidimpuan di!

PA"A #SI"IMP$A

Sa%a %ang &ertanda tangan di&a'ah ini: ama Tempat,Tg)+ -ahir Peker(aan A)amat 2rang Tua dari: ama Peker(aan A)amat 0ur,Pr1di : *arr% 3a4a)i *akim Siregar : Mahasis'a : 0)n+ Sudirman #g sa)ak n1+ 9 Padangsidimpuan : S%ari5ah , AS : Mas(u) *akim Siregar S+Pd : Padangsidimpuan, 20 . Septem&er ! 19// :P S : 0)n+ Sudirman #g sa)ak n1+ 9 Padangsidimpuan

M1h1n kiran%a Bapak dapat menge)uarkan atau mener&itkan Surat Keterangan Ku)iah, guna untuk ke)engkapan administrasi sehingga masih memper1)eh se&agai tanggungan anak da)am "a6tar #a(i+ "emikian perm1h1nan ini sa%a sampaikan, atas perhatian kere)aan &apak sa%a u7apkan terima kasih+

*1rmat Sa%a 2rang Tua Pem1h1n Mas(u) *akim Siregar S+Pd

Anda mungkin juga menyukai