Anda di halaman 1dari 46

Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

BUKU PANDUAN
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

JULAI 2013

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

KANDUNGANMUKASURAT KataAluAluanRektor 1.0Pengenalan 2.0MatlamatProgram 3.0RekaBentukProgram 4.0SekmaPemarkahan,GredAbjaddanMataNilaianGred 4.1PengiraanPurataMataGreddanPurataMataGred 5.0KaedahPengajarandanPembelajaran 6.0Penilaian 7.0SyaratKelayakanMendudukiPeperiksaan 7.1TatacaraPenilaian 7.2PentaksirandanPeperiksaanUlangan 8.0SyaratMeneruskanPengajian 9.0LaranganTerhadapPlagiarism 10.0SyaratKemasukan 11.0StrukturProgram 11.1AgihanKursusMengikutSemester 12.0BidangTumpuan 12.1PerinciandanSinopsisKursusBidangTumpuan 13.0BidangGenerik 13.1PerinciandanSinopsisKursusBidangGenerik PanelPenyediaan i 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 32 32 36

KATA ALU-ALUAN REKTOR

KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melahirkan ribuan para pendidik terutama dalam pendidikan sekolah rendah sejak dari mula penubuhannya. Sebagai institusi latihan guru, IPG sentiasa komited dan bertekad dengan penuh kesungguhan untuk menjadi sebuah institusi yang menjadi peneraju kepada kecemerlangan pendidikan guru. Berteraskan tekad ini IPG sentiasa berusaha untuk melahirkan bakal pendidik dan tenaga pengajar di sekolah yang dilengkapi dengan ciri-ciri intelektual, kemahiran pedagogi dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang dan beretika tinggi. Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) adalah bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang membolehkan pelajar menguruskan pengajian masing-masing dengan baik sehingga boleh menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan dan seterusnya dapat melanjutkan pengajian keperingkat program ijazah. Selaras dengan itu Buku Panduan PPISMP ini diterbitkan dengan maklumat yang terperinci berkaitan senarai dan sinopsis kursus yang dapat membantu pelajar merancang dan melaksanakan pengajian akademik mereka mengikut keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Pengenalan, Matlamat Program, Reka Bentuk Program, Skema Pemarkahan, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Penilaian, Syarat Menduduki Peperiksaan, Syarat Meneruskan Pengajian dan Syarat Kemasukan perlu diteliti dan difahami oleh semua pelajar supaya aspirasi program ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan dan Sinopsis yang diharap dapat membantu pelajar memahami dan mempersiapkan diri bagi memenuhi keperluan program. Di samping itu buku ini juga diharap dapat membantu pihak lain yang berkepentingan untuk memahami dan menilai perincian program ini. Saya percaya dengan terbitnya Buku Panduan ini akan dapat membantu pelajar memahami keperluan kurikulum, konsep pembelajaran dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh dan seterusnya dapat menyemarakkan lagi sistem pembelajaran bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, salam hormat dan selamat maju jaya.

SULAIMAN BIN WAK Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

1.0 PENGENALAN

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) adalah program persediaan yang ditawarkan kepada caloncalon lepasan SPM yang berminat untuk mengiku Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Ins tut Pendidikan Guru (IPG). Program ini adalah merupakan pra syarat kepada program untuk mengiku program PISMP. Program ini telah mula dilaksanakan di IPG pada tahun 2005. Program ini dilaksanakan di IPG Kampus dalam masa ga semester dengan 75 kredit. Struktur kurikulum PPISMP dua semester dengan 50 kredit telah diluluskan oleh Senat IPG Bil 18 dan berkuat kuasamulaiJun2013.

2.0 MATLAMATPROGRAM

Matlamat utama program ini adalah untuk menyediakan pelajar untuk melanjutkan pengajian ke Program ISMP yang dianjurkan oleh Ins tut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Proram ini akan menyediakan pelajar dengan pengetahuan isi kandungan yang berkaitan dengan bidang pengkhususan yang bakal diiku pelajar di peringkatPISMP.

3.0 REKABENTUKPROGRAM

Program ini memberikan keluwesan kepada pelajar dari segi penjadualan kuliah dan komunikasi antara pensyarah dengan pelajar. Tempoh pengajian program ini adalah selama satu tahun dan diagihkan kepada 2 semester. Se ap semester mengandung 20 minggu seper yangberikut:
Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah SEMESTER Minggu Pendaftaran /pengurusan BIL. MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu

4.0 SKEMAPEMARKAHAN, GREDABJADDANMATA NILAIANGRED

Prestasi seseorang pelajar dalam sesuatu kursus akan ditentukan oleh himpunanperatusan markahkerjakursus danpeperiksaanakhir. Peratusan markah ini akan ditukarkan kepada gred abjad yang mempunyai mata gred tertentu, dan menggambarkan kedudukan prestasi pelajar sama ada gagal atau lulus. Sistem penggredan ini adalahseper dalamjadualdibawah:

MARKAH (%) 90 100 80 89 75 79 70 75 65 69 60 64 55 59 50 54 40 49 30 39 20 29 10 19 0 09

GRED A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D E F

MATA GRED 4.00 3.84 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.67 0

STATUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL

4.1PengiraanPurataMata Gred(PMG)danPurata MataGredTerkumpul (PMGT)

PMGadalahmerupakansesuatunilaipencapaianseseorangpelajar padasesuatusemesterdandikiramenggunakanrumusberikut: PMGTadalahmerupakanpuratanilaigredyangdiperolehi seseorangpelajardalamsemuapeperiksaanyangtelahdiambil dandikiraseper berikut: PMG=Jumlahnilaikredityangdida ardalampenilaiandisemuasemester


Jumlahunitkredityangdiperolehidalamsemuasemester Jumlahnilaikredityangdida ardalampenilaiansatusemester Jumlahunitkredityangdiperolehidalamsemesteryangsama

PMG=

5.0

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Semua program pengajian dikendalikan melalui kuliah, amali dan projek. Kuliah diadakan se ap minggu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan Kampus. Disamping itu, pelajar didedahkan dengan strategi pengajaran berasaskan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran bersepadu yang menekankan penerangan fakta, perbincangan, analisis kes, di samping penggunaan alat bantu terkini. Pembelajaran pula berasaskan aplikasi konsep dan teori kepada amali sebenardalamduniareali danpersekitaranbidangkeguruan.

6.0

PENILAIAN

Penilaianterhadapse apkursusdibuatsecaraberterusandisepanjang semester berdasarkan kerja kursus dan peperiksaan bertulis. Penilaian kerja kursus lazimnya dibuat berasaskan kuiz, tugasan, kertas projek, ujianamalidanujianakhirkursuskendaliankampus.

7.0 SYARATKELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN

Kelayakan asas menduduki peperiksaan berdasarkankepadasyaratsyaratberikut: i. Pelajar berda ar dengan IPG KementerianPendidikanMalaysia.

diper mbangkan kendalian

Kampus

ii. Pelajar telah menghadiri 100% dalam kelas, tutorial, prak kum, gerak kerja kokurikulum dan ak vi pembelajaranyanglainberhubungdengankursuspengajian atauapaapaak vi yangdijadualkanolehkampus. iii. Pelajar telah melengkapkan dan menyempurnakan kerjakursusyangdisyaratkanolehkursusberkenaan. iv. Pelajar dak dihalang daripada menduduki peperiksaan olehpihakberkuasatatater bIPGkampus. 7.1 TatacaraPenilaian Seseorangpelajarlulussesuatukursussekiranya: i. Mendapat markah minimum 50% (gred C) hasil gabungan semua tugasan bagi kursus yang dinilai secara kerja kursus sahaja.

ii. Mendapat markah minimum 50% (gred C) hasil gabungan kerjakursusdanpeperiksaanbagikursusyangdinilaisecara kerjakursusdanpeperiksaan. 7.2 Pentaksirandan PeperiksaanUlangan Pelajar yang gagal peperiksaan bagi sesuatu kursus di benarkan menduduki peperiksaan ulangan mengikut pada tarikh yang ditetapkanolehIPG. 8.0 SYARATMENERUSKAN PENGAJIAN Pelajar dibenarkan meneruskan pengajian ke peringkat PISMP jika memenuhi lulus semua kursus yang telah dida arkan sama ada dalam peperiksaan asal atau ulangan dengan mendapat sekurangnya2.00nilaimatagred. 9.0 LARANGANTERHADAP PLAGIARISM Pelajar yang mengiku program ini dak dibenarkan memplagiat apaapa idea, penulisan, data atau ciptaan orang lain. Plagiarism termasuklah i. Perbuatan mengambil sesuatu idea, penulisan, data atau ciptaanoranglaindanmendakwaidea,penulisan,dataatau ciptaanituadalahhasildapatanatauciptaannyasendiri.

ii. Suatu cubaan untuk menonjolkan atau perbuatan menonjolkan, dalam apaapa cara bahawa dia ialah sumber asas atau pencipta sesuatu idea, penulisan data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambil daripada sumber lain.
3

10.0 SYARATKEMASUKAN

Kemasukan calon ke program ini adalah berdasarkan kelulusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya. Perincian syarat kemasukan boleh dirujuk dalam iklan kemasukan dan portal IPG KPM. Caloncalon yang memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dimohon dan dipanggil temuduga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK) semasa menghadiri temuduga. Pemilihan calon untuk mengiku program ini adalah bergantung kepada kedudukan merit skor akademik,prestasidalamtemudugadanjugakeputusanujiansahsiah. Keutamaan akan diberi kepada calon yang ak f di dalam ak vi kokurikulum.

11.0 STRUKTURPROGRAM

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursuskursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Secara umumnya struktur program ini mengandungi duabidangutamaiaituBidangTumpuandanBidangGenerik.
BIDANG KURSUS 1.Tumpuan1 2.Tumpuan2 3.Tumpuan3 4.Tumpuan4 5.Tumpuan5 6.Tumpuan6 7.Kesantunan Masyarakat Malaysia 8.CabarandanIsu SemasaDunia 9.EnglishForEec ve Communica on 10.KesihatanDiridan Kecergasan 11.KemahiranBelajar 12.PengantarPengajian Profesional 13.Sta s kAsas 14.PendidikanIslam/ PendidikanMoral 15.WacanaPenulisan *16.BahasaMelayu Kontekstual/ BahasaCina Kontekstual/ BahasaTamil Kontekstual JUMLAH KOD XXX1014 XXX1024 XXX1034 XXX1044 XXX1054 XXX1064 GSB1012 GCI1022 GEC1033 GKK1043 GKB1053 GPP1063 GSA1072 GPI1083/ GPM1083 GWP1092 GBM1103/ GBC1103/ GBT1103/ KREDIT 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 50 JUMLAH

TUMPUAN

24

GENERIK

26

* Bahasa Cina Kontekstual / Bahasa Tamil Kontekstual ditawarkan kepada pelajar kategori SJKC/SJKT kecuali bidang tumpuan Bahasa Inggeris/ Pendidikan Islam/ Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Kontekstual ditawarkan kepada pelajar kategori SK dan pelajar yang mengiku bidang tumpuan BahasaInggeris/PendidikanIslam/BahasaMelayudikategoriSJKC/SJKT.

11.1 AgihanKursus MengikutSemester

Agihankursusmengikutsemesteradalahseper yangberikut: Semester1(Tahun1)


KURSUS BidangTumpuan1 BidangTumpuan2 BidangTumpuan3 KesantunanMasyarakatMalaysia CabarandanIsuSemasaDunia Englishforeec veCommunica on KesihatanDiridanKecergasan KemahiranBelajar JUMLAH KOD XXX1014 XXX1024 XXX1034 GSB1012 GCI1022 GEC1033 GKK1043 GKB1053 KREDIT 4 4 4 2 2 3 3 3 25


12.0 BIDANG TUMPUAN

Semester2(Tahun1)
KURSUS BidangTumpuan4 BidangTumpuan5 BidangTumpuan6 PengantarPengajianProfesional Stas s kAsas PendidikanIslam/PendidikanMoral WacanaPenulisan BahasaMelayuKontekstual/Bahasa CinaKontekstual/BahasaTamil Kontekstual JUMLAH KOD XXX1044 XXX1054 XXX1064 GPP1063 GSA1072 GPI1083/ GPM1083 GWP1092 GBM1103/ GBC1103/ GBT1103 KREDIT 4 4 4 3 2 3 2 3 25

Kursuskursus dalam bidang ini bertujuan untuk menyedia dan membantu mengukuhkan pegentahuan dan kemahiran pelajar sebelum mengiku pengajian dalam bidang major mereka. Ilmu dan pengetahuan dalam kursus yang ditawarkan adalah sesuai sebagai persediaan kepada pelajar untuk mengiku pengajian di peringkat PISMP yang bertujuan melahirkan guru sekolah rendah yang berpengetahuan luas. Terdapat 19 kursus Bidang Tumpuan yang ditawarkan dalam program ini. Senarai kursus Bidang Tumpuan adalah seper dalamjadualdibawah:
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 NAMA KURSUS BahasaMelayu BahasaInggeris BahasaCina BahasaTamil BahasaArab BahasaIban BahasaKadazandusun 5

Bil. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NAMA KURSUS Matema k Sains Sejarah PendidikanIslam PendidikanJasmani PendidikanMuzik PendidikanSeniVisual RekaBentukdanTeknologi BimbingandanKaunseling PendidikanPemulihan PendidikanKhas PendidikanAwalkanakkanak

11.1 PerinciandanSinopsis KursusBidangTumpuan

Bagi se apkursus major terdapat6 kursusbidang tumpuanyangperlu diku oleh pelajar. Bagi pelajar yang mengiku bidang major BimbingandanKaunselingPendidikanKhas,PendidikanPemulihandan Pendidikan Awal kanakkanak, kumpulan pelajar ini akan mengiku 4 kursusbidang tumpuan khas yang samadan2kursusbidangtumpuan yang berkaitan dengan kursus major mereka. Perincian dan sinopsis kursus bidang tumpuan serta bidang tumpuan khas mengikut kursus majoradalahseper dibawah:

BAHASAMELAYU

BIDANGTUMPUANBAHASAMELAYU NAMAKURSUS PengenalanSejarahPerkembangan BahasaMelayu PengenalanKebudayaandan KesusasteraanMelayu KemahiranBahasaDalamBahasaMelayu PengenalanSistemEjaanRumidanJawi MorfologiBahasaMelayu SintaksisBahasaMelayu JUMLAH KOD BMM1014 BMM1024 BMM1034 BMM1044 BMM1054 BMM1064 24 KREDIT 4 4 4 4 4 4 SEM 1 1 1 2 2 2

BMM1014

PengenalanSejarahPerkembanganBahasaMelayu

4kredit

Kursus ini menjelaskan asal usul bahasa Melayu mengikut zaman, menghuraikan pengaruh bahasa asing, mengaplikasikan laras bahasa dalamlisandantulisan.

BMM1024

PengenalanKebudayaandanKesusasteraanMelayu

4kredit

Kursus ini menghuraikan konsep budaya, masyarakat, kebudayaan Melayu, pengaruh luar dalam masyarakat Melayu, konsep kebudayaan kebangsaan dan isu kebudayaan Melayu. Kursus ini juga menjelaskan konsep kesususteraan, mengklasikasikan jenis, bentuk dan ciri sastera,menjelaskanfungsi,kategoridanfalsafahdalamkaryasastera, dan mengaplikasikan amalan kebudayaan kebangsaan dalam kehidupanseharian.

BMM1034

KemahiranBahasaDalamBahasaMelayu

4kredit

Kursus ini menghuraikan konsep kemahiran bahasa, jenis dan ak vi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, dan menjelaskan komponen kemahiran menulis serta menganalisis kesalahan bahasa dalam penulisan. Kursus ini juga menjelaskan pengaplikasiankemahirankemahiranbahasasecarakontekstual.

BMM1044

PengenalanSistemEjaanRumidanJawi

4kredit

Kursus ini memperkenalkan sistem ejaan rumi dan jawi dalam bahasa Melayu daripada aspek sejarah perkembangan, penulisan huruf dan kata serta penggunaan tandatanda baca dan kaedah mengeja dalam rumi dan jawi. Tulisan khat juga diperkenalkan dalam kursus ini. Isu isudancabaranberhubungdengantulisanjawiturutdibincangkan.

BMM1054

MorfologiBahasaMelayu

4kredit

Kursus ini menjelaskan konsep morfologibahasa Melayu dan golongan serta bentuk kata. Selain itu, kursus ini juga membincangkan proses pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjek f dan pembentukan katakata baharu. Huraian tentang jenisjenis imbuhan serta isuisu berhubung dengan penggunaan kata dalam pelbagai sumber turut terkandungdalamkursusini.

BMM1064

SintaksisBahasaMelayu

4kredit

Kursus ini menjelaskan teori pemerolehan bahasa, membandingkan dan membezakan pemerolehan dan pembelajaran bahasa pertama dan bahasa kedua. Selain itu, kursus ini juga menghuraikan hubungan makna dalam konteks leksikal, menganalisis teks dari sudut wacana danmengaplikasikanpenandawacanadalampenulisan.

BAHASAINGGERIS

BIDANGTUMPUANBAHASAINGGERIS NAMAKURSUS LanguageDevelopmentl LanguageDescrip on LiteratureinEnglish Language,CultureandSociety LanguageDevelopmentII DramainEnglish JUMLAH KOD TSL1014 TSL1024 TSL1034 TSL1044 TSL1054 TSL1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

TSL1014

LanguageDevelopmentl

4kredit

This course focuses on listening, speaking, reading and wri ng skills. It specically develops skills in listening and ar cula ng English sounds and speaking with correct pronuncia on, stress and intona on. In terms of reading, this course develops reading comprehension and cri cal reading skills. It also provides prac ce in wri ng various text types.

TSL1024

LanguageDescrip on

4kredit

This course focuses on word classes, tenses, subjectverb agreement, moods, sentence types, phrases, clauses, sentence pa erns, reported structuresandcohesivedevices.

TSL1034

LiteratureinEnglish

4kredit

This course provides an overview of literature by focussing on short stories, novels and poems. It involves a study of the writers background. It also analyses the eec veness of the literary elements anddevicesinthethreegenrs.

TSL1044

Language,CultureandSociety

4kredit

Thiscoursefocusesonlanguage,cultureandsocietyandisdividedinto three areas involving language and culture, language and society and language in ac on. Language and culture covers cultural diversity, language change and aspects of socialisa on while language and society concerns language in mul lingual socie es, linguis c varie es, language policies, issues, and challenges and language in ac on throughtechnologyandlanguagecamp.

TSL1054

LanguageDevelopmentII

4kredit

This course focuses on developing learners wri ng skills by focussing on lexical resource, eec ve paragraphs and the process of wri ng. In addi on, prac ce is provided for wri ng dierent text types including reports and an academic paper and presen ng the academic paper orally.

TSL1064

DramainEnglish

4kredit

This course focuses on an introduc on to plays/drama with emphasis on an introduc on to Shakespearean and contemporary plays through analysisanddiscussion.Itincludesstagecra skillsanddrama sa on.

BAHASACINA

BIDANGTUMPUANBAHASACINA NAMAKURSUS TatabahasadanRetorik PerkembanganBahasadanSosiobudaya Tionghua Este kadalamKaryaProsaCina Este kadalamKaryaPuisiCina BahasaCinaKomtemporari Bahasa,SasteraDanBudayaSosial JUMLAH KOD BCN1014 BCN1024 BCN1034 BCN1044 BCN1054 BCN1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

BCN1014

TatabahasadanRetorik

4kredit

Kursus ini melipu pengetahuan untuk tatabahasa dan retorik dalam bahasa Cina. Ini merangkumi golongan kata, frasa, komponen ayat, jenisjenisayatdanpelbagairetorikdanpenggunaannya.

BCN1024

PerkembanganBahasadanSosiobudayaTionghua

4kredit

Kursus ini memperkenalkan sosiobudaya Tionghua untuk membantu pelajar memahami latar belakang perkembangan bahasa, sastera, dan budaya masyarakat Tionghua. Ia merangkumi pengetahuan asas tentang perkembangan bahasa dan sosiobudaya Tionghua serta implikasinyadalamsejarah.

BCN1034

Este kadalamKaryaProsaCina

4kredit

Kursus ini melipu penghayatan dan appresiasi keindahan bahasa melalui pembacaan, ianya termasuk susunan katayang baik, morfologi dan sintaksis ayat, gaya ungkapan yang menarik, makna yang berlapis lapis dan sebagainya. Fokus utama bahan bacaan ialah prosa. Pemilihan prosa klasik dan moden yang memaparkan keindahan bahasa dan nilainilai murni diberi keutamaan demi meningkatkan penguasaanbahasapelajar.

BCN1044

Este kadalamKaryaPuisiCina

4kredit

Kursus ini melipu penghayatan dan appresiasi keindahan bahasa melalui pembacaan, ianya termasuk susunan katayang baik, morfologi dan sintaksis ayat, gaya ungkapan yang menarik, makna yang berlapis lapisdansebagainya.Fokusutamabahanbacaanialahpuisi.Pemilihan puisi klasik dan moden yang memaparkan keindahan bahasa dan nilai nilai murni diberi keutamaan demi meningkatkan penguasaan bahasa pelajar.

BCN1054

BahasaCinaKomtemporari

4kredit

Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fone k, karakter dan morfologi bahasa Cina seper morfem, kosa kata dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada la han sebutan yang standard dan fone k bahasaCina(HanyuPinyin).

BCN1064

Bahasa,SasteraDanBudayaSosial

4kredit

Kursus ini melipu penghayatan dan appresiasi keindahan bahasa melalui pembacaan, ianya termasuk susunan katayang baik, morfologi dan sintaksis ayat, gaya ungkapan yang menarik, makna yang berlapis lapis dan sebagainya. Sumber bacaan utama ialah cerpen. Pemilihan cerpencerpen terhandal seper pe kan Xiyouji (Journey to the west), Sanguo Yanyi (Romance of the Three Kingdoms), antologi cerpen Luxun, karyakarya Bai Xianyong, Zhang Xiguo, Sutong yang memaparkankeindahanalamsemestadankehidupanmanusiadengan nilaikehidupanbermasyarakat.

10

BAHASATAMIL

BIDANGTUMPUANBAHASATAMIL NAMAKURSUS KemahiranBahasaTamilI TatabahasaTamilI SejarahPerkembanganKesusasteraan Tamil KemahiranBahasaTamilII TatabahasaTamilII BudayadanKesusasteraanTamil JUMLAH KOD BTM1014 BTM1024 BTM1034 BTM1044 BTM1054 BTM1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

BTM1014

KemahiranBahasaTamilI

4kredit

Kursus ini berfokus kepada penggunaan kemahiran asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis untuk memantapkan penggunaan BahasaTamil.Pendedahantentangpengaplikasianciriciribahasayang betuldapatmemperkukuhlagipenggunaanBahasaTamil.

BTM1024 TatabahasaTamilI

4kredit

Kursus ini berfokus kepada aspekaspek tatabahasa Ezhu hiyal, Cholliyal dan Thodariyal untuk memantapkan penggunaan Bahasa Tamil. Kursus ini juga memberi pendedahan tentang pengaplikasian tatabahasa menerusi penginterpretasian konsepkonsep Ezhu hiyal, Cholliyal dan Thodariyal dapat memperkukuh lagi penggunaan BahasaTamildariaspekpenulisandanpertuturan.

BTM1034 SejarahPerkembanganKesusasteraanTamil

4kredit

Kursus ini berfokus kepada perkembangan kesusasteraan Tamil bermula dari zaman klasik sehingga zaman moden India. Kursus ini turut menilai perkembangan sastera India di Malaysia berdasarkan kepadazamansebelumdanselepasmerdeka.Kursusinijugamembuat perbandinganperkembangansasteraTamildiMalaysiadandiIndia.

BTM1044 KemahiranBahasaTamilII

4kredit

Kursus ini berfokus kepada pengaplikasian kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis untuk memantapkan penggunaan BahasaTamil.Penekananjugadiberikankepadapengaplikasianciriciri bahasa yang betul serta bacaan dan penulisan dalam memperkukuh penggunaanBahasaTamil.
11

BTM1054

TatabahasaTamilII

4kredit

Kursus ini berfokus kepada pengaplikasian kemahirankemahiran tatabahasayang dipelajari dalam penulisan. Pelajar diberi pendedahan tentang konsep ayat, Punariyal, dan aniyiyal supaya dapat menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Kursus ini juga dapat mengembangkan penggunaan bahasa yang betul dan mantap oleh pelajardalampenghasilankaryasertaucapan.

BTM1064

BudayadanKesusasteraanTamil

4kredit

Kursus ini berfokus kepada perkembangan adat, kepercayaan dan budaya masyarakat India diMalaysia. Kursus ini turut berfokus ke arah perkembangan bahasa dalam kalangan para pelajar. Kursus ini juga memberi penekanan untuk menghaya nilainilai este ka dalam sasteraTamil

BAHASAARAB

BIDANGTUMPUANBAHASAARAB NAMAKURSUS PengenalanBahasaArabdan KemahiranBerbahasa PengenalanFonologi(Phone cs) PengenalanMorfologiBahasaArab PengenalanSintaksisBahasaArab PengenalanLeksikogradan TerjemahanArab PengenalanBalaghahdanSastera Arab JUMLAH KOD BAM1024 BAM1024 BAM1034 BAM1044 BAM1054 BAM1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

BAM1014

PengenalanBahasaArabdanKemahiranBerbahasa

4kredit

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada Filologi bahasa Arab, Sejarah perkembangan bahasa Arab di Malaysia dan empat kemahiran berbahasa Arab. Pelajar juga dila h dengan pelbagai kemahiran berbahasa Arab secara la h tubi dengan melakukan ak vi mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada bahasa Arab dan memper ngkatkan kemahiranberbahasaArabdikalanganpelajar. BAM1024 PengenalanFonologi(Phone cs) 4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap asasasas fonologi bahasaArabdariaspekmakhrajdansifathurufsertaaspeknadasuara dan antonasi dalam untuk meningkatkan keupayaan pelajar bertutur danmembacateksArabdenganbetul.
12

BAM1034

PengenalanMorfologiBahasaArab

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang Morfologi Bahasa Arab dan bidangnya, oleh itu ia lebih berfokus kepada pengenalan asas pembinaan kalimah Arab terutamanya kata kerja ('il) dan kata nama (ism) serta pembahagiannya. Ia bertujuan meningkatkan keupayaan pelajarmembentukkatanamadankatakerjabahasaArabyangtepat.

BAM1044

PengenalanSintaksisBahasaArab

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap asas Tatabahasa Arab seper pembahagian kata, pembentukan ayatayat, analisis tatabahasa, penomboran dan bilangan, serta beberapa tajuk pengukuhan Bahasa Arab antaranya alidafah, alnact, alhal, alcataf danalis thna.

BAM1054

PengenalanLeksikogradanTerjemahanArab

4kredit

Kursus ini berfokus kepada kajian kamus bahasa Arab dari segi denisi kamus, penamaan kamus, jenisjenis kamus, kepen ngan dan tujuan penulisan, peringkat perkembangan dan aliran penulisan kamus dan carapencarianmaknaperkataandalamkamussecarateoridanprak s. Kursus ini juga memaparkan teori terjemahan dari segi denisi terjemahan, rukun terjemahan, kepen ngan terjemahan dan keberkesanannya, faktor perkembangan terjemahan , jenisjenis teks, kaedah terjemahan, kurikulum terjemahan, jenis terjemahan serta pelaksanaan terjemahan dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Melayu dandariBahasaMelayukedalamBahasaArab.

BAM1064

PengenalanBalaghahdanSasteraArab

4kredit

Kursus ini membincangkan tentang alBalaghah alArabiyah dari segi perkembangan dan kepen ngannya serta ga komponen asas yang terdiri dari alBayan, alMaani dan alBadi serta meneroka keindahan bahasa dan kesusasteraan Arab melalui peneli an terhadap teksteks alQuran,hadith,prosadanpuisi.

13

BAHASAIBAN

BIDANGTUMPUANBAHASAIBAN NAMAKURSUS PengenalankepadaSejarah PerkembangandanSosiolinguis k BahasaIban PengenalankepadaKebudayaandan KesusasteraanIban KemahiranBahasaIban PengenalankepadaFone k,Fonologi danSistemEjaanBahasaIban PengenalankepadaMorfologidan SintaksisBahasaIban PengenalankepadaPsikolinguis k, Seman kdanWacana JUMLAH KOD BIB1024 BIB1024 BIB1034 BIB1044 BIB1054 BIB1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

BIB1014

PengenalankepadaSejarahPerkembangandan Sosiolinguis kBahasaIban

4kredit

Kursus ini memperkenalkan kefahaman tentang penghijrahan dan kependudukan kaum Iban sebelum dan semasa zaman Rajah Brooke, perkembangan bahasa Iban sebelum dan selepas penjajahan Bri sh dan masa kini, konsep budaya, sistem sosial kaum Iban, adat resam dan kepercayaan masyarakat Iban serta konsep perpaduan di Malaysia. Selain itu, kursus ini turut menjelaskan konsep sosiolinguis k, variasi bahasa Iban, bahasa baku, komuni bahasa, dialek, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa kreol, bahasa pijin, bahasa kolokial, bahasa slanga, serta laras bahasa lisan dan tulisan untukdiaplikasikanmengikutsituasi.

BIB1024

PengenalankepadaKebudayaandanKesusasteraanIban

4kredit

Kursus ini menghuraikan konsep budaya, masyarakat, kebudayaan Iban, pengaruh luar dalam masyarakat Iban, dan pelaksanaan kebudayaan kebangsaan. Kursus ini juga menghuraikan konsep kesusasteraan, jenis dan ketegori karya sastera mengikut zaman dan tokohtokoh karya sastera Iban. Seterusnya, kursus ini menganalisis falsafah dalam karya sastera dan sumbangan sastera Iban terhadap pendidikan.

BIB1034

PengenalankepadaKebudayaandanKesusasteraanIban

4kredit

Kursus ini menjelaskan penger an dan konsep kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Dinyatakan juga jenisjenis, proses, tujuan dan peringkatperingkat kemahiran yang sesuai berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

14

BIB1044

PengenalankepadaFone k,FonologidanSistemEjaan BahasaIban

4kredit

Kursus ini menghuraikan teori fone k dan fonologi, ar kulasi dan ar kulator, hurufhuruf dan lambang fone k, fonem: fonem segmental, fonem suprasegmental dan la han sebutan. Asas fone k inidikembangkandenganpendedahantentangsistemejaanrumi,iaitu penggunaan dan penulisan huruf, pembentukan suku kata, penulisan kata,danunsurserapan.

BIB1054 PengenalankepadaMorfologidanSintaksisBahasaIban

4kredit

Kursus ini memfokuskan aspek morfologi dan sintaksis. Halhal berkaitan dengan pembentukan dan penggolongan kata, pembinaan frasa,pembinaanklausa,pembinaanayat,jenisayat,danayatmajmuk diperkenalkan secara umum. Pendedahan aspekaspek ini lebih berfokus pada pengaplikasian penggunaannya di samping pembentukannya.

BIB1064 PengenalankepadaPsikolinguis k,Seman kdanWacana

4kredit

Kursus ini memfokuskan aspek yang berkaitan dengan konsep, teori, ciriciri dan sejarah perkembangan psikolinguis k, seman k dan wacana bahasa Iban. Selain itu, kursus ini juga menjelaskan aspek makna dan penanda wacana yang mempunyai hubungan dengan kehidupan seharian. Di samping itu, aspek penggunaan dan pengaplikasian seman k dan kata penanda wacana dalam komunikasi bahasadijelaskanjuga.

BAHASA KADAZANDUSUN

BIDANGTUMPUANBAHASAKADAZANDUSUN NAMAKURSUS PengenalanKepadaSejarah PerkembanganBahasaKadazandusun PengenalanKebudayaandan KesusasteraanKadazandusun KemahiranBahasadalamBahasa Kadazandusun PengenalankepadaFone k,Fonologi danSistemEjaanBahasa Kadazandusun PengenalankepadaMorfologidan SintaksisBahasaKadazandusun PengenalankepadaPsikolinguis k danSeman kWacana JUMLAH KOD BKD1024 BKD1024 BKD1034 BKD1044 BKD1054 BKD1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

15

BKD1014

PengenalanKepadaSejarahPerkembanganBahasa Kadazandusun

4kredit

Kursus ini memberi fokus kepada sejarah kewujudan masyarakat rumpun Dusun dan Kadazan serta perkembangan bahasa Kadazandusun. Isu dan cabaran dalam perkembangan bahasa Kadazandusun dianalisa untuk mengenalpas asal usul kewujudan bahasa piawai. Tokohtokoh dan pejuang bahasa Kadazandusun turut dinilai sebagai menghargai peranan dan sumbangan mereka dalam memartabatkanbahasaKadazandusun.

BKD1024

PengenalanKebudayaandanKesusasteraanKadazandusun

4kredit

Kursus ini membincangkan konsep budaya dan sastera, jenis dan elemenpen ngkebudayaanserta genre kesusasteraan Kadazandusun. Perubahan dan kesan perkembangan kebudayaan dan kesusasteraan juga ditekankan. Penulisan karya amalan masyarakat Kadazandusun dihasilkan sebagai penghayatan terhadap kebudayaan dan kesusasteraanKadazandusun.

BKD1034

KemahiranBahasadalamBahasaKadazandusun

4kredit

Kursus ini menjelaskan penger an dan konsep kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Dinyatakan juga jenisjenis, proses, tujuan dan peringkatperingkat kemahiran yang sesuai berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.Di Samping itu pelajar diberi peluang membahas sesuatu isu dalamkehidupanharianmenggunakankemahiranberbahasa. PengenalankepadaFone k,FonologidanSistemEjaan BahasaKadazandusun

BKD1044

4kredit

Kursus ini menghuraikan teori fone k dan fonologi, ar kulasi dan ar kulator, penggunaan huruf, fonem : fonem segmental, fonem suprasegmental dan la han sebutan. Asas fone k ini dikembangkan dengan pendedahan tentang sistem ejaan rumi, iaitu penggunaan dan penulisan huruf, pembentukan suku kata, penulisan kata dan unsur serapan. Mereka rumus caracara penyebutan yang betul juga diberi penekanan. PengenalankepadaMorfologidanSintaksisBahasa Kadazandusun

BKD1054

4kredit

Kursus ini memfokuskan aspek morfologi, sintaksis, pembentukan dan penggolongan kata, pembinaan frasa, pembinaan klausa serta pembinaan ayat. Pendedahan aspekaspek ini juga berfokus pada pengaplikasian, penganalisaan dan pengkri kan penggunaan ayat di sampingpembentukannya.

16

BKD1064

PengenalankepadaPsikolinguis kdanSeman kWacana

4kredit

Kursus ini memfokuskan aspek yang berkaitan dengan konsep, teori, ilmu psikolinguis k, seman k dan wacana bahasa Kadazandusun. Kursus ini turut menjelaskan aspek makna dan penanda wacana yang mempunyai hubung kait dengan kehidupan seharian. Aspek keilmuan dan pengaplikasian psikolinguis k, seman k dan wacana dalam komunikasibahasasertapenghasilankaryaditekankan.

MATEMATIK

BIDANGTUMPUANMATEMATIK NAMAKURSUS Algebra Trigonometri Kebarangkalian AlgebraLinear Geometri PraKalkulus JUMLAH KOD MTE1014 MTE1024 MTE1034 MTE1044 MTE1054 MTE1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

MTE1014 Algebra

4kredit

Kursus ini memfokus kepada hubungan set nombor dalam sistem nombor; melakukan operasi algebra terhadap nombor kompleks; menyelesaikan persamaan melibatkan indeks, surd dan logaritma; menyelesaikan ketaksamaan linear; serta menyelesaikan masalah melibatkanjujukan,siridankembanganbinomial.

MTE1024 Trigonometri

4kredit

Kursus ini memberi fokus kepada nisbah dan iden trigonometri, domaindanjulatfungsitrigonometri,sudutmajmuk,sudutgandadua, sudut separuh dan songsangan fungsi trigonometri, Petua Sinus, Petua Kosinusdanpenyelesaianpersamaantrigonometri.

MTE1034 Kebarangkalian

4kredit

Kursus ini memfokus kepada pilih atur, gabungan, jenisjenis kebarangkalian, kebarangkalian suatu peris wa, peris wa saling eksklusif, tak bersandar dan bersyarat. Kursus ini juga menekankan pemboleh ubah rawak diskret dan selanjar serta kepen ngan kebarangkaliandalamkehidupanseharian.

17

MTE1044

AlgebraLinear

4kredit

Kursus ini berfokus kepada matriks, penentu matriks dan matriks songsang , penyelesaian sistem persamaan linear dengan ga pembolehubahsertavektordanoperasiterhadapvektor.Operasibaris permulaan diperkenalkan juga sebagai satu kaedah dalam algebra matriksuntukmenyelesaikansistempersamaanlinear.

MTE1054

Geometri

4kredit

Kursus ini memfokus kepada penerokaan sudut, bentuk dan ruang sertakonsepsimetridantransformasi.

MTE1064

PraKalkulus

4kredit

Kursus ini memfokus kepada konsep asas dalam kalkulus: fungsi, graf fungsi, fungsi gubahan, fungsi songsang, had, keselanjaran dan pengaplikasian teknikteknik pembezaan dan pengamiran dalam menyelesaikanmasalah. SAINS
NAMAKURSUS KimiaI FizikI BiologiI KimiaII FizikII BiologiII JUMLAH

BIDANGTUMPUANSAINS KOD SCE1014 SCE1024 SCE1034 SCE1044 SCE1054 SCE1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

SCE1014

KimiaI

4kredit

Kursus ini akan meningkatkan pengetahuan tentang jirim, Jadual Berkala dan asas ikatan kimia. Se ap topik melipu pengetahuan yang komprehensif supaya pelajar lebih bersedia menghadapi topiktopik pelajaran dalam kursus selanjutnya. La hanla han kualita f dan kuan ta f juga akan membolehkan pelajar menguasai kemahiran penyelesaianmasalahdenganlebihkri sdankrea f.

18

SCE1024

FizikI

4kredit

Kursusinibertujuanuntukmeningkatkanpengetahuandankefahaman tentang kuan zik, pengukuran, kinema k, dinamik, kerja, tenaga, kuasa, kegravi an, canggaan pepejal, teori kine k gas dan termodinamik gas. Ini akan membolehkan pelajar melanjutkan pelajarannya ke peringkat PISMP dalam major sains. Di samping itu, ia juga memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang peranan zik dalamkehidupansejagat.

SCE1034 BiologiI

4kredit

Kursus ini memfokuskan tentang dua tema iaitu Sel dan Fisiologi Badan. Dalam tema bertajuk Sel, pelajar mempelajari berkenaan struktur sel dan organel, molekul biologi, struktur membran sel dan pengangkutan serta pembahagian sel dan nukleus. Dalam tema bertajuk Fisiologi Badan, pelajar mempelajari tentang sistem pertukaran gas pada manusia dan tumbuhan, sistem pengangkutan pada manusia dan tumbuhan, kawalan dan pengaturan, homeostasis sertakeimunan. Dalam pada itu, pelajar turut menjalani kerja amali dalam beberapa topik yang terpilih untuk memantapkan pemahaman pengetahuan.

SCE1044 KimiaII

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang kadar ndakbalas, keseimbangan kimia, asidbes dan garam serta kimia karbon. Pelajar pelajar akan mendalami se ap topik dengan lebih terperinci untuk lebih bersedia menghadapi topiktopik pelajaran dalam kursus selanjutnya. La hanla han kualita f dan kuan ta f juga akan membolehkan pelajar menguasai kemahiran penyelesaian masalah denganlebihkri sdankrea f.

SCE1054

FizikII

4kredit

Kursusinibertujuanuntukmeningkatkanpengetahuandankefahaman tentang elektrosta k, kapasitor, keelektrikan, medan magnet, aruhan elektromagnet, op k, foton, nukleus dan keradioak fan. Ini akan membolehkan pelajar melanjutkan pelajarannya ke peringkat PISMP dengan major sains. Di samping itu, ia juga memupuk kesedaran di kalanganpelajartentangperananzikdalamkehidupansejagat.

19

SCE1064

BiologiII

4kredit

Kursus ini memfokuskan kepada ga tema iaitu Fisiologi Badan, Metabolisme dan Biologi Gunaan. Dalam siologi badan iaitu berkenaan pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan serta penyakit berjangkit. Manakala dalam Metabolisme, pelajar mempelajari berkenaan enzim, fotosintesis, tenaga dan respirasi. Dalam pada itu, pelajar turut menjalani kerja amali dalam beberapa topik yang terpilih untuk memantapkan pemahaman pengetahuan. Dalam biologi gunaan, pelajar mempelajari secara am bidang gene k danmikrobiologi.

SEJARAH

BIDANGTUMPUANSEJARAH NAMAKURSUS PengantarSejarah PerkembanganMataPelajaranSejarah dalamPendidikandiMalaysia SejarahSosioekonomiMalaysia Sehingga1970 PembinaanNegaraBangsa KetamadunanManusia SejarahMalaysiaModen(19451969) JUMLAH KOD SJH1014 SJH1024 SJH1034 SJH1044 SJH1054 SJH1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

SJH1014

PengantarSejarah

4kredit

Kursus ini memfokuskan penger an sejarah, konsep sumber dan kri kan sumber serta penggunaan sumber sejarah, metodologi sejarah ,penggunaan dokumentasi sejarah, penjelasan sejarah, pengadilanmoraldankeobjek fansejarah. PerkembanganMataPelajaranSejarahdalamPendidikan diMalaysia

SJH1024

4kredit

Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehperspek f yang lebih luas tentang kedudukan mata pelajaran sejarah dalam sistem pendidikan di Malaysia yang telah mengalami fasa turunnaiknya yang tersendiri sesuai dengan matlamat pendidikan yang ingin melahirkansatubangsa Malaysia yang unggul dan memberi pendedahan untuk mendalami pengetahuan asas tentang perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan berkait denganmatapelajaransejarah.

20

SJH1034 SejarahSosioekonomiMalaysiaSehingga1970

4kredit

Kursus ini memfokuskan ekonomi zaman tradisional dan transisi ekonomi tradisi kepada ekonomi kapitalis, kesan ekonomi kapitalis, ekonomi selepas perang dunia kedua, aspek kemasyarakatan dan integrasiekonomidanperpaduankaum.

SJH1044 PembinaanNegaraBangsa

4kredit

Kursus ini memfokuskan konsep negara bangsa, proses pembinaan negara bangsa malaysia, pengukuhan negara bangsa, perlembagaan malaysia, perpaduan dan integrasi kaum, integrasi ekonomi dan perpaduankebangsaan,cabaranpembinaannegarabangsa.

SJH1054KetamadunanManusia

4kredit

Kursus ini memfokuskan pembinaan tamadun manusia, sistem pemerintahan, peperangan dan sistem pertahanan, sistem ekonomi, sistemsendidikan,penjelajahandanpenerokaan,senidanbudaya.

SJH1064

SejarahMalaysiaModen(19451969)

4kredit

Kursus ini memfokuskan kesan pendudukan Jepun terhadap sosio poli k tempatan, kesedaran untuk merdeka, ndakan Bri sh selepas perang dan reaksi rakyat tempatan, perjuangan mencapai kemerdekaan, Darurat, 19481960, perletakan asas pembinaan negara ke arah berkerajaan sendiri dan pembentukan Malaysia dan cabaran sebuahkerajaanmerdeka.

PENDIDIKAN JASMANI

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANJASMANI NAMAKURSUS AsasPendidikanJasmanidanAsas SainsdalamPendidikanJasmaniI AsasPendidikanPergerakan AsasOlahragadanPermainanI AsasSenaman,KecergasandanAsas SainsdalamPendidikanJasmaniII AsasOlahragadanPermainanII AsasAkua kdanRekreasi JUMLAH KOD PJM1014 PJM1024 PJM1034 PJM1044 PJM1054 PJM1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

21

PJM1014

AsasPendidikanJasmanidanAsasSains dalamPendidikanJasmaniI

4kredit

Kursus ini memfokuskan kepada ga tema iaitu Fisiologi Badan, Metabolisme dan Biologi Gunaan. Dalam siologi badan iaitu berkenaan pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan serta penyakit berjangkit. Manakala dalam Metabolisme, pelajar mempelajari berkenaan enzim, fotosintesis, tenaga dan respirasi. Dalam pada itu, pelajar turut menjalani kerja amali dalam beberapa topik yang terpilih untuk memantapkan pemahaman pengetahuan. Dalam biologi gunaan, pelajar mempelajari secara am bidang gene k danmikrobiologi.

PJM1024

AsasPendidikanPergerakan

4kredit

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas pendidikan pergerakanseper pergerakanberiramadanpergerakankrea f.

PJM1034 AsasOlahragadanPermainanI

4kredit

Kursus ini melipu amali pembelajaran kemahiran asas dalam acara balapan olahraga dan permainan kategori sasaran dan jaring dengan menekankanaspekpemerolehankemahiran. AsasSenaman,KecergasandanAsasSainsdalam PendidikanJasmaniII

PJM1044

4kredit

Kursus ini melipu konsep asas pengenalan kepada asas sains dalam pendidikan jasmani seper kinesiologi dan biomekanik, penguasaan kemahiransenamandanpeningkatankecergasanzikal.

PJM1054 AsasOlahragadanPermainanII

4kredit

Kursus ini melipu amali pembelajaran kemahiran asas dalam acara padang olahraga dan permainan kategori memadang dan serangan denganmenekankanaspekpemerolehankemahiran.

PJM1064 AsasAkua kdanRekreasi

4kredit

Kursus ini melipu pembelajaran kemahiran asas dalam renang dan pengenalan rekreasi dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.

22

PENDIDIKANMUZIK

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANMUZIK NAMAKURSUS AsasTeoriMuzikI KemahiranNyanyian KemahiranInstrumentalI AsasTeoriMuzikII KemahiranInstrumentalII EnsembelNyanyiandanInstrumental JUMLAH KOD MZU1014 MZU1024 MZU1034 MZU1044 MZU1054 MZU1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

MZU1014 AsasTeoriMuzikI

4kredit

Kursus ini memfokuskan kepada teori dan terminologi muzik. Ia merangkumi pengenalan kepada konsep muzik seper irama, melodi dan harmoni. Pelajar akan mempelajari notasi muzik, meter lazim, himpunan not dan triplet dalam konsep irama. Di samping itu, pelajar akanmempelajaripic,skeldanjedadalamkonsepmelodi.

MZU1024KemahiranNyanyian

4kredit

Kursus ini memfokuskan kepada prinsip asas dalam nyanyian dan mengenal pas faktorfaktor yang berkaitan dengan pernafasan dan intonasi. Pelajar mengamalkan prinsip teknik vokal yang asas dengan memberi penekanan kepada teknik postur, pengawalan pernafasan dan register suara (perletakan suara) melalui nyanyian pelbagai repertoire.

MZU1034KemahiranInstrumentalI

4kredit

Kursus ini merangkumi dua komponen iaitu permainan rekoder dan permainan kibod. Dalam komponen rekoder, pelajar didedahkan dengan pengetahuan dan teknik bermain rekoder soprano. Komponen kibod merangkumi fungsi alat kibod, teknik bermain serta la han memainkan lagu mudah dalam nada major dan minor dengan iringan auto onengered chord. Dalam keduadua komponen ini, pelajar memprak kkandisiplindane kapersembahan.

MZU1044

AsasTeoriMuzikII

4kredit

Kursus ini memfokuskan kepada topik transposisi, harmoni dan ciptaan. Pelajar mempelajari cara mentransposkan melodi secara menaik dan menurun dan didedahkan kepada pengetahuan triad dan kord dalam pelbagai kedudukan serta kaden. Pelajar juga mempelajari caramenciptamelodiuntuklirikdalamnadamajordanminor.
23

MZU1054 KemahiranInstrumentalII

4kredit

Kursus ini mengandungi dua komponen iaitu permainan kibod dan gitar. Komponen permainan kibod diberi penekanan pada aspek permainan melodi, pelbagai jenis kord dan pergerakan kord dengan pelbagai jenis iringan rentak. Komponen permainan gitar merangkumi permainan lagu yang mengandungi pelbagai rentak dan kord. Teknik strumming diaplikasikan dan aspek kelicinan dan kelancaran penukarankorddiberipenekanan.

MZU1064 EnsembelNyanyiandanInstrumental

4kredit

Kursus ini berfokus pada cara pengurusan dan pengendalian koir, penggunaan perisian untuk gubahan lagu dan persembahan secara ensembel. Pelajar didedahkan dengan teknik asas memimpin, menggubah dan mempersembahkan repertoir lagu koir. Pelajar mempamerkan pemahaman mereka dengan mengaplikasikan kemahiran penggunaan perisian muzik dalam gubahan lagu serta mempersembahkangubahanmerekasecaraensembel.

PENDIDIKANISLAM

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANISLAM NAMAKURSUS PengajianAlQurandanAlHadith PengantarIlmuAqidah PengantarIlmuFiqh PengajianTarannumdanQiraat PengantarJawi TarikhIslami JUMLAH KOD PIM1014 PIM1024 PIM1034 PIM1044 PIM1054 PIM1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

PIM1014PengajianAlQurandanAlHadith

4kredit

Kursus ini mengandungi tajuk rasm Uthmani, Ilmu Tajwid, Ulum al Quran,UlumalHadithdanHadithhadithpilihan.

PengantarIlmuAqidah PIM1024

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap konsep aqidah, dan syahadah, perkaraperkara asas aqidah Islam, konsep kenabian dan kerasulan, sejarah aqidah dan mazhabmazhab serta penyelewengan aqidahsejakdahuluhinggakini.

24

PIM1034 PengantarIlmuFiqh

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap bidang qh dalam Islam merangkumi taharah, solat, puasa, zakat, haji dan umrah, munakahat,muamalatdanjinayat.

PengajianTarannumdanQiraat PIM1044

4kredit

Kursus ini memfokuskan tajuk hafazan, tarannum dan ilmu qiraat, pengenalandanperanansertaamalisecaratalaqqimusyafahah.

PengantarJawi PIM1054

4kredit

Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi khususnya sejarah perkembangan tulisan dan ejaan jawi, sistem ejaan jawi baru yang telah disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, kemahiran mengejadanmenulisjawidanpengenalanjenisjeniskhatsertala han menulisbeberapajeniskhatyangdipelajari.

PIM1064

TarikhIslami

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap kehidupan dan kepimpinanRasulullahs.a.w,KhulafaalRasyidin,zamanUmaiyyahdan Abasiyyah.Iajugaturutmembincangkantentangpemerintahanzaman Fa miyyah dan Uthmaniyah serta kegemilangan Islam suatu ke ka dahulu.

PENDIDIKANSENI VISUAL

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANSENIVISUAL NAMAKURSUS AsasSeniVisual PengenalanAsasLukisandanCatan SejarahSeniBaratdanSeniOriental PengenalanKrafTradisionaldan Cetakan SejarahSenidiMalaysiadan ApresiasidalamSeniVisual PengenalanAsasSeniDigitaldanSeni 3Dimensi JUMLAH KOD PSV1014 PSV1024 PSV1034 PSV1044 PSV1054 PSV1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

PSV1014

AsasSeniVisual

4kredit

Kursus ini melipu pengenalan konsep dan penger an seni visual me lalui pandangan tokoh seni, peranan seni visual, asas seni reka, kajian visualdanunsurunsurkrea vi dalamsenivisual.
25

PSV1024 PengenalanAsasLukisandanCatan

4kredit

Kursus ini melipu pengenalan kepada penggunaan alat, bahan, teknik dan kaedah dalam lukisan dan catan. Proses penghasilan, gaya dan aliranturutdiberipenekanan.

PSV1034 SejarahSeniBaratdanSeniOriental

4kredit

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan sejarah seni barat yang menfokuskan kepada latar belakang, isi kandungan, gaya, maksud dan makna serta pelukis mengikut aliran. Manakala seni orientalmembincangkankepercayaan,kebudayaandanhiasaneste k.

PengenalanKrafTradisionaldanCetakan PSV1044

4kredit

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip kraf tradisionaldancetakandenganmenekankankepadateknik,bahandan jenisjenisnyadalambidangtersebut.

SejarahSenidiMalaysiadanApresiasidalamSeniVisual PSV1054

4kredit

Kursus ini mengandungi sejarah seni di Malaysia dan apresiasi dalam senivisual,iaituperkembangansejarahsenivisualdiMalaysiasebelum dan selepas merdeka, perkembangan seni dari segi gaya dan aliran, sumbangan pelukis, pertubuhan, kumpulan dan ins tusi seni tanahair, konsep, pendekatan dan proses dalam membuat apresiasi terhadap karyakarya2Dimensidan3Dimensi.

PengenalanAsasSeniDigitaldanSeni3Dimensi PSV1064

4kredit

Kursus ini mengandungi pengenalan seni digital seper seni foto dan seni grak. Seni 3 dimensi pula merangkumi jenis , bahan dan teknik penghasilan.

26

REKABENTUKDAN TEKNOLOGI

BIDANGTUMPUANREKABENTUKDANTEKNOLOGI NAMAKURSUS AsasLukisanKejuruteraandanLukisan BerbantuKomputer AsasAgroteknologi AsasTeknologiRumahTangga AsasTeknologiBahandanPembuatan AsasPerniagaandanKeusahawanan AsasElektrik,Elektronik,SistemKawalan danRobo k JUMLAH KOD RBT1014 RBT1024 RBT1034 RBT1044 RBT1054 RBT1064 KREDIT 4 4 4 4 4 4 24 SEM 1 1 1 2 2 2

RBT1014 AsasLukisanKejuruteraandanLukisanBerbantuKomputer

4kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan dan ak vi amali terhadap alat dan bahan lukisan kejuruteraan, jenisjenis garisan, penghurufan, Lukisan Geometri, Lukisan Ortograk, Lukisan Isometri, Lukisan Oblik, Lukisan Pandangan Keratan, Lukisan Pengorakan dan Asas Lukisan Berbantu Komputer (CAD). Asas CAD menekankan kepada pengenalan CAD 2D iaitu perkakasan, perintah asas, arahan melukis, membina teks, perintah pengeditan, pendimensian dan mengaplikasi kemahiran CAD2DuntukmelukisLukisanOrtograkdanLukisanIsometrial

AsasAgroteknologi RBT1024

4kredit

Kursus ini secara umumnya menjelaskan tentang industri pertanian di Malaysia dan asasasas botani tumbuhan. Kandungan tajuktajuk dalam kursus ini termasuklah sejarah pertanian, faktorfaktor pengeluaran pertanian, trend industri pertanian di Malaysia, agensi agensi pertanian dan peluang kerjaya dalam bidang pertanian. Mana kala tajuktajuk tentang asas botani pula berkaitan Pengelasan Tumbuhan, Morfologi Tumbuhan, Pembiakan Seks dan tanpa seks Tumbuhan, Struktur biji dan percambahan dan Tisu Tumbuhan dan FisiologiTumbuhan.

RBT1034

AsasTeknologiRumahTangga

4kredit

Kursus ini merangkumi pengajaran teori dan amali dalam bidang masakan,jahitan,danpengurusandiri,tempatkediamandankekeluar gaan. Penekanan diberi terhadap pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang berkaitan dengan mengamalkan konsep kesihatan, kesejahteraandansanitasi.

27

RBT1044 AsasTeknologiBahandanPembuatan

4kredit

Kursus ini memberikan pengetahuan dan kemahiran dalam tajuk keselamatan Bengkel, Asas Teknologi Bahan dan Asas Teknologi Pembuatan. Bagi tajuk keselamatan Bengkel menekankan tentang ngkahlaku, pakaian, pencegahan kebakaran dan peraturan keselamatan di bengkel. Asas Teknologi bahan pula menyentuh tentang bahan daripada kayu, bahanbahan logam dan bukan logam. Bagi tajuk Asas Teknologi Pembuatan adalah berkaitan peralatan ketukangan, barangan logam dan kelengkapan, tanggam kayu, proses pembentukandanpemindahantenaga.

AsasPerniagaandanKeusahawanan RBT1054

4kredit

Kursus ini memberi fokus kepada pembentukan diri usahawan ke arah pembinaan perniagaan yang berjaya, mampu diurus dengan cekap serta patuh kepada e ka dan undangundang perniagaan. Tumpuan diberikan kepada asas persekitaran perniagaan, pengurusan, pemasaran, pengeluaran dan pengurusan kewangan. Pelajar akan didedahkan kepada konsep keusahawanan dan bantuan yang disediakan kepada usahawan. Pelajar juga akan diajar menyediakan rancangan perniagaan yang digunakan oleh usahawan dalam menjalankanperniagaan.

AsasElektrik,Elektronik,SistemKawalandanRobo k RBT1064

4kredit

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang asas elektrik dan elektronik serta memperoleh kemahiran menggunakan alatan pengukuran dan pengujian di samping dapat mengamalkan langkahlangkah keselamatan yang berkaitan dengannya. Pelajar juga didedahkan tentang Sistem Kawalan dan aplikasinya dalam sistem robo k.

BIMBINGANDAN KAUNSELING, PENDIDIKAN PEMULIHAN, PENDIDIKANKHAS DANPENDIDIKAN AWALKANAKKANAK

BIDANGTUMPUANBIMBINGANDANKAUNSELING,PENDIDIKAN PEMULIHAN,PENDIDIKANKHASDANPENDIDIKANAWALKANAKKANAK NAMAKURSUS Matema kAsas PengantarBahasaMelayu ProgressiveEnglish KefahamanSainsdanKemahiranSain k JUMLAH KOD MTZ1024 BMZ1034 BIZ1054 SCZ1064 KREDIT 4 4 4 4 16 SEM 1 1 2 2

28

MTZ1024Matema kAsas

4kredit

Kursus ini memfokus kepada hubungan set nombor dalam sistem nombor; melakukan operasi algebra terhadap nombor kompleks; menyelesaikan persamaan melibatkan indeks, surd dan logaritma; menyelesaikan ketaksamaan linear dan pemprograman linear; serta menyelesaikan masalah melibatkan jujukan, siri dan kembangan binomial.

PengantarBahasaMelayu BMZ1034

4kredit

Kursus ini memfokuskan ilmu asas yang berkaitan dengan Bahasa Melayu. Tajuktajuk yang diberikan keutamaan dalam kursus ini termasuklah ilmu yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu, fone k, fonologi dan sistem ejaan bahasa Melayu, morfologidansintaksis.

BIZ1054 ProgressiveEnglish

4kredit

This course focuses on word classes, tenses, modals, phrasal verbs, subjectverb agreement, sentence types, cohesive devices, style and register,listening,speaking,readingandwri ngskills.

SCZ1064 KefahamanSainsdanKemahiranSain k

4kredit

Kursus ini memfokuskan tentang pemerolehan ilmu sains asas serta aplikasinya dalam teknologi. Pelajarpelajar juga akan didedahkan dengan kemahiran proses sains asas dan bersepadu serta kemahiran manipula f kerana kemahiran ini sangat perlu dalam memahami prosespengajarandanpembelajaransainsdisekolah.

BIMBINGANDAN KAUNSELING

BIDANGTUMPUANBIMBINGANDANKAUNSELING NAMAKURSUS PengenalankepadaBimbingandan Kaunseling PendidikanBimbingan JUMLAH KOD BNK1014 BNK1044 KREDIT 4 4 8 SEM 1 2

29

BNK1014 PengenalankepadaBimbingandanKaunseling

4kredit

Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, falsafah bimbingan dan kaunseling. Kursus ini juga memperkenalkan ciriciri bimbingan, kaun seling dan psikoterapi serta teori kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling, bimbingan dan kaunseling pelbagai budaya dan cabaran profesion.

PendidikanBimbingan BNK1044

4kredit

Kursus ini memperkenalkan konsep dan prinsip pendidikan bimbingan serta pendekatan bimbingan. Kursus ini juga membincangkan kemahirankemahiran bimbingan berdasarkan bidang dan sifat pembimbingyangberkesan.

PENDIDIKAN PEMULIHAN

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANPEMULIHAN NAMAKURSUS PengantarkepadaPendidikan Pemulihan TerapidalamPendidikanPemulihan JUMLAH KOD PKP1014 PKP1044 KREDIT 4 4 8 SEM 1 2

PengantarkepadaPendidikanPemulihan PKP1014

4kredit

Kursus ini membincangkan konsep, objek f dan amalan pendidikan pemulihan; prol murid pemulihan dari segi perkembangan dan perbandingan dengan murid lain. Penekanan juga diberikan kepada prosedur pelaksanaan supaya pelajar jelas mengenai pelaksanaan programpemulihanyangdilaksanakan.

TerapidalamPendidikanPemulihan PKP1044

4kredit

Kursus ini merangkumi denisi, konsep dan kepen ngan terapi dalam kalanganmuridmuridpendidikanpemulihan.Pengenalanterapi,jenis jenisterapi,seper terapisio,carakerja,pertuturan,muzikdannyan yian, seni visual, pergerakan krea f, terapi main, terapi pasir, terapi boneka dan terapi alterna f. Pengetahuan dimantapkan melalui teori danamali.

30

PENDIDIKANKHAS

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANKHAS NAMAKURSUS AsasPendidikanKhas HidupBerkuali UntukKanakkanak BerkeperluanKhas JUMLAH KOD PKU1014 PKU1044 KREDIT 4 4 8 SEM 1 2

AsasPendidikanKhas PKU1014

4kredit

Kursus ini membincangkan denisi, konsep, sejarah perkembangan dan perundangan pendidikan khas di dalam dan luar negara, kategori, ciriciri serta peranan pelbagai pihak dalam pendidikan kanakkanak berkeperluankhas.

HidupBerkuali UntukKanakkanakBerkeperluanKhas PKU1044

4kredit

Kursus ini merangkumi denisi, konsep, kepen ngan meningkatkan kuali hidup, masalah komunikasi, kaedah dan bahan sokongan untuk menangani masalah komunikasi. Kursus ini juga membincangkan ak vi suaian dalam sukan dan permainan, rekreasi, muzik serta seni visual untuk meningkatkan kuali hidup kanakkanak berkeperluan khas.

PENDIDIKANAWAL KANAKKANAK

BIDANGTUMPUANPENDIDIKANAWALKANAKKANAK NAMAKURSUS PengenalanPendidikanAwalKanak kanak PengenalanKurikulumPendidikanAwal KanakKanak JUMLAH KOD PAK1014 PAK1044 KREDIT 4 4 24 SEM 1 2

PAK1014 PengenalanPendidikanAwalKanakkanak

4kredit

Kursus ini melipu latar belakang dan konsep pendidikan awal kanak kanak, Hak Asasi KanakKanak mengikut Konvensyen Hak KanakKanak 1989, Akta 308 (Akta Taman Asuhan KanakKanak), Akta 550 (Akta Pendidikan 1996 ) , Akta 611 (Akta KanakKanak 2001). Kursus ini juga menjelaskan pandangan tokoh pendidikan awal kanakkanak, perkembangan pendidikan awal kanakkanak di luar dan dalam negara sertaProgramTransisi.

31

PAK1044 PengenalanKurikulumPendidikanAwalKanakKanak

4kredit

Kursus ini membincangkan tentang kurikulum pendidikan awal kanak kanak di Malaysia. Perbincangan juga merangkumi kepen ngan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan awal kanakkanak. Kebolehan kanakkanak mengikut perkembangan dan peringkat umur 08tahunturutdikupas.

13.0 BIDANGGENERIK

Kursuskursus dalam bidang ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang berkebolehan untuk mengurus dan menyediakan diri mereka untuk belajar di peringkat PISMP. Selain itu pelajar juga diharap berkemampuan untuk menguasai kemahiran belajar bagi membolehkan pelajar mengiku pengajian di peringkat PISMP dengan berkesan. Ilmu dan kemahiran dalam bidang ini juga ditawarkan bagi memas kan pelajar mengamalkan sahsiah terpuji dan mengamalkan gayahidupyangsihatsepanjangmengiku programini.

13.1 PerinciandanSinopsis KursusBidangGenerik

Terdapat 10 kursus bidang generik yang ditawarkan bagi program ini. Perinciandansinopsiskursusbidanggenerikadalahseper dibawah:

BIDANGGENERIK NAMAKURSUS KesantunanMasyarakatMalaysia CabarandanIsuSemasaDunia EnglishForEec veCommunica on KesihatanDiridanKecerdasan KemahiranBelajar PengantarPengajianProfesional Sta s kAsas PendidikanIslam/PendidikanMoral WacanaPenulisan BahasaMelayuKontekstual/ BahasaCinaKontekstual/ BahasaTamilKontektual JUMLAH KOD GSB1012 GCI1022 GEC1033 GKK1043 GKB1053 GPP1063 GSA1072 GPI1083/ GPM1083 GWP1092 GBM1103/ GBC1103/ GBT1103 KREDIT 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 26 SEM 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

32

KesantunanMasyarakatMalaysia GSB1012

2kredit

Kursus ini memberikan fokus kepada konsep budi bahasa, kesantunan dalam berbahasa, konsep kesantunan dan perkaitannya dengan konsep penjagaan muka, strategi kesantunan, pembudayaan kesantunan dalam pengajaran dan pembelajaran; dan isuisu yang berkaitandengankesantunanberbahasa.

CabarandanIsuSemasaDunia GCI1022

2kredit

Kursus ini membincangkan mengenai dan cabarancabaran terhadap negara dan isuisu semasa dunia. Antara isu yang disentuh ialah isu poli k dunia semasa dan isuisu konik. Selain itu kursus ini juga menyentuh mengenai isuisu ekonomi dunia semasa dan masalah masalah global serta kaitannya kepada negara. Kursus ini juga mengenalpas cabarancabaran dunia terhadap negara dan langkah langkahuntukmengatasinya.

GEC1033 EnglishForEec veCommunica on

3kredit

This course focuses on developing listening, speaking, reading and wri ng skills with the aim of communica ng eec vely. It covers selec ve and cri cal listening skills, speech produc on, speech acts, managing discussion, style and register and public speaking. In addi on, it also develops reading comprehension skills. In terms of wri ng, this course provides opportuni es to prac se wri ng using appropriatewri ngstylesandconven ons.

GKK1043 KesihatanDiridanKecerdasan

3kredit

Kursus ini memfokuskan perbincangan berkaitan denisi dan kepen ngan aspekaspek kesihatan diri dan kecergasan, elemen berkaitansistembiologimanusia,perubahansiologi,isuisukesihatan melibatkan pemakanan, penyakit berjangkit, penyalahgunaan bahan, kecederaanringan,perancanganzikaldanpengurusanemosi.

GKB1053 KemahiranBelajar

3kredit

Kursus ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pelbagai kemahiran serta membina keyakinan diri bagi menangani pembelajaran pada peringkat pengajian nggi. Kandungan kursus merangkumi ga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam ins tusi pengajian nggi. Caracara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspekaspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agarpelajardapatmembuatpersediaanmenghadapinya.
33

GPP1063 PengantarPengajianProfesional

3kredit

Kursus ini memberikan pendedahan awal kepada pelajar mengenai dunia pendidikan dan keguruan untuk membentuk karekter guru yang berkesan. Penekanan diberi kepada aspekaspek konsep pendidikan, aspirasi pendidikan negara dan penghayatan kepada profesionalisme perguruan yang akan menjadi kerangka rujukan bagi penyediaan guru yang berkuali untuk menghadapi cabaran dan perubahanmasadepan.

GSA1072 Sta s kAsas

2kredit

Kursus ini memberi fokus kepada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis untuk komunikasi berkesan. Ia merangkumi kemahiran mendengar secara selek f dan kri s, penghasilan bunyi, speech acts, pengendalian perbincangan, gaya dan laras bahasa dan pengucapan awam. Selain itu, ia juga membangunkan kemahiran pemahaman dan dari segi penulisan, kursus ini juga memberi peluang untuk memprak s kemahiran menulis dengan menggunakan gaya penulisanyangsesuai.

GPI1083 PendidikanIslam

3kredit

Kursus ini memberi tumpuan kepada peranan alQuran dan alSunnah sebagaipanduanhidup.Kursusinijugamembincangkankonsepaqidah dan kesannya, kepen ngan solat dalam kehidupan muslim, asas muamalatIslam,ins tusikekeluargaandalamIslam,konsepakhlakdan moraldanhijrahsertakepimpinanRasulullahsaw.

GPM1083PendidikanMoral

3kredit

Kursus ini bertujuan menyediakan pelajar dengan pelbagai kemahiran serta membina keyakinan diri bagi menangani pembelajaran pada peringkat pengajian nggi. Kandungan kursus merangkumi ga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam ins tusi pengajian nggi. Caracara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspekaspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agarpelajardapatmembuatpersediaanmenghadapinya.

34

GWP1092 WacanaPenulisan

2kredit

Kursus ini memberi fokus kepada wacana dalam penulisan, merangkumi empat tajuk iaitu pengenalan wacana, penulisan akademik dan bukan akademik, dan wacana dalam kri kan. Kursus ini bertujuan mengembangkan serta memperluas pengetahuan tentang wacana dalam pelbagai bahan penulisan. Selain itu kursus ini juga membolehkan pelajar mengaplikasikan kemahiran menulis dan menghasilkan penulisan dalam pelbagai disiplin mengikut format tertentu.

BahasaMelayuKontekstual GBM1103

3kredit

Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi secara kontekstual yang melipu kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. Tajuktajuk yang dibincangkan dalam kursus ini ialah kemahirankomunikasi,pengucapanawam,larasbahasa,bahasadalam komunikasibertulisdanpengurusanmajlisdanaturcara.

GBC1103 BahasaCinaKontekstual

3kredit

Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi yang melipu kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. Tajuk tajuk yang terlibat dalam kursus ini ialah kemahiran komunikasi, pengucapan awam, laras bahasa, kesantunan dalam bahasa Melayu, danbahasadalamkomunikasibertulis.

GBT1103 BahasaTamilKontekstual

3kredit

Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi yang melipu kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. Tajuk tajuk yang terlibat dalam kursus ini ialah kemahiran komunikasi, pengucapan awam, laras bahasa, kesantunan dalambahasa Tamil, dan bahasadalamkomunikasibertulis.

35

PanelPenyediaan BukuPanduan ProgramPersediaan IjazahSarjanaMuda Perguruan Dr.Noria bin A.Rashid (Pengarah) Dr.NagalingamKaruppiah (TimbalanPengarah) EncikWanYusofbinWanNgah PuanZainabbin Yusof EncikZainunbinJohari Dr.ChinPengYee EncikBaharuddinbinAbLa f Dr.DevanV.Rajaram CikYusalinabin Yusof PuanFazlulainibin MohdYunus EncikMohdYanibinMohdYusof PuanSi Nafsiahbin Ismail EncikMuhammadbinIbrahim PuanRazilabin AwKamaludin PuanKohEsther PuanSi Rukiahbin Jaafar EncikMohdHuzairibinHusain EncikMisribinBokhari

EncikMuntasirb.Muaz (RekaBentukdanSusunAtur)

PUSATPEMBANGUNANAKADEMIK INSTITUTPENDIDIKANGURUMALAYSIA KEMENTERIANPENDIDIKAN ARAS1ENTERPRISEBUILDING3,BLOK2200 JALANPERSIARANAPEC,CYBER6 63000CYBERJAYA TELNO:0383126666FAX:0383126797

36

Anda mungkin juga menyukai