Anda di halaman 1dari 2

Ibaadallah rijaalallaah/aghiitsuunaa li ajlillaah Wa kuunuu awnanaa fillaah/asa nahzhaa bi fadhlillaah Wahai hamba-hamba Allah (para awliyaullah), wahai para

p juang Allah ! rilah kami p rt"l"ngan kar na Allah #adilah ngkau p n"l"ng kami dalam s gala ibadah k pada Allah $ m"ga kami b runtung d ngan karunia Allah Wa yaa a%thaab wa yaa anjaab/wa yaa saadaat wa yaa ahbaab Wa antum yaa uulil albaab/taaalaw wan shuruu lillah Wahai para wali &utub, wahai para wali Anjab Wahai para p mimpin kami dan para k kasih Allah 'alian s mua wahai ahli-ahli ibadah (atanglah dan t"l"nglah kami kar na Allah $a-alnaakum sa-alnaakum/waliz-zulfa rajaw naakum Wa fii amrin %ashadnaakum/fa syudduu azmakum lillaah 'ami m m"h"n, m m"h"n k pada kalian )ntuk m ndapatkan k d katan k pada rahmat Allah 'ami harapkan kalian (alam p rs"alan (masalah), kami b rmaksud k pada kalian, *aka mantaplah t kad kalian untuk m n"l"ng kami kar na Allah +a yaa rabbi bi saadaatii/taha%a%lii isyaaraati asa tatii bi syaaratii/wa yashfuu wa%tuna lillaah Wahai ,uhanku, d ngan pangkat para p mb sarku, !uktikanlah s mua k inginan-k inginan itu, $ m"ga datang s mua yang m ngg mbirakanku (an m njadi su-i (t nang) waktu (k hidupan kami) untuk Allah !i kasyfil hujbi an aynii/wa rafil bayni min baynii Wa thamsul kayfa wal ayni/bi nuuril wajhi yaa Allah ( ngan t rbukanya bukti pada pandangan kami , rangkatnya jarak p misah antara aku d ngan .ngkau , rhapusnya -ara (tanpa m nggambarkan, tanpa m n mpatkan) ! rkat -ahaya (zat-*u ya Allah $halaatullaahi mawlaanaa/alaa man bil hudaajaanaa Wa man bil ha%%i awlaanaa/syafiiil khal%i indallah $ m"ga /ahmat Allah ,uhan kami,

(ilimpahkan atas 0abi yang datang k pada kami d ngan hidayah p tunjuk (an k pada "rang yang t lah m nunjukkan k b naran agama 1ang m mb rikan p rt"l"ngan k pada makhluk nanti di $isi Allah 2a ilaha ill Allah, la ilaha ill Allah/la ilaha ill Allah yuhyil %alba dzikrullah 2a ilaha ill Allah, la ilaha ill Allah/la ilaha ill Allah *uhammadun /asulullaah ,iada ,uhan s lain Allah yang m nghidupkan hati, ingat k pada Allah ,iada ,uhan s lain Allah 0abi *uhammad utusan Allah